En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-246
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :42
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-246
Şikayetçi:
 Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti., ÇUKURAMBAR MAH. 1459. CAD. 1467.SOK. NO : 2/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Harput Devlet Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi No: 1 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42814
Başvuruya konu ihale:
 2012/164648 İhale Kayıt Numaralı "52 Kişi İle Genel Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Harput Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “52 Kişi ile Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42814sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5059sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak işçilere 4857 sayılı iş kanununu 47. Maddesi uyarınca belirlenecek ücret ödenecektir. Ulusal Bayram ve Genel tatil gün sayısı 14,5 gündür, her bir gün için 16 işçi çalıştırılacak (Resmi tatil toplam gün sayısı (Çalışılacak) 14,5 x 16 = 232 gün) olup teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalışacak personelin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.Ancak,yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.İsteklilerde tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.Yol ücreti bir kişi için bir günlük gidiş-dönüş yol ücreti brüt 4,20-YTL, bir ayda 26 gün üzerinden yol ücreti hesaplanacaktır. Yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir. Firma personeline teknik şartnamede belirtilen kıyafeti yılda 3 (Üç) kez vermekle yükümlüdür. Kıyafet bedelini teklif fiyatına dahil edecektir.

 

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Temizlikte Riayet Edilecek Hususlar” başlıklı kısmının 17’nci maddesinde “Firmanın temizlik, ilaçlama, bahçe bakım ve hizmetlerde kullanacağı, araç gereç, cihaz, makine ve yedek parça firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Haşere ile Mücadele” başlıklı kısmında “1-İlaçlama Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama anılan izin belgesine sahip olanlara yaptıracaktır.  

 

2-Hastane içerisinde oluşabilecek hamam böceği, fare ve sinek gibi tüm zararlı haşerelere karşı en etkili bir şekilde insan sağlığına zararı olmayan ilaçlarla periyodik olarak 20 günde bir defa idarenin lüzum gördüğü zaman ve yerlerde haşere mücadelesi yapılacak ve kaynakları kurutulacaktır.

 

3-İlaçlama nedeniyle çıkabilecek sorunlardan firma sorumludur.

4-ilaçlama yapacak kişi halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmeliğine uygun olarak ilaçlamayı yapmalıdır.

 

5-Hastane ilaçlanmasında kullanılacak araç, gereç, cihaz ve makine firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı kısmının 16’ncı maddesinde “Firma, bir yılda üç (iki kışlık, bir yazlık) adet iş pantolonunu (Alpaka kumaştan), üç adet iş önlüğünü (iki kışlık, bir yazlık, Alpaka kumaştan) işçilere giydirecek olup ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Rengi ise idare tarafından belirlenecektir. Firma elemanları hiçbir şekilde kirli, yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir. İş kıyafetlerinin temizliği ve yıkanması firmaya ait olacaktır. Kıyafetlerinin arkasında yüklenici firmanın ismi yazılı olacaktır. Temizlik personeli saç ve sakal uzatamayacak, her gün muntazam tıraş olacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “İstenilen Makine ve Ekipman Sayıları” başlıklı kısmında “a)Firmanın  işe başlayabilmesi için  Teknik Şartnamede belirtilen , makine ve ekipmanın  sayım ve şartnameye uygunlukları temizlik komitesince kontrol edilerek bir tutanakla firma göreve başlatılacaktır.

b)Yapılacak olan günlük,haftalık ve aylık temizlik ilaçlama için gerekli araç, gereç,cihaz,makine ve eleman firma tarafından temin edilecektir.Bunların bakım,tamir ve onarımları da firmaya aittir.Araç ve gereçler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

c) Temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin Hastane içersinde gürültü kirliliğine neden olmayacak vasıta olmasına dikkat edilecek. Gürültülü çalışan ve temizleme özelliğini kaybeden ya da istenilen şartlarda çalıştırılmayan araç ve gereçler derhal yenisi ile değiştirilecektir.

d)Şartnameye göre bulundurulması gereken makinelerin 3 (üç) yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

d)Tüm cihazların arızası durumunda tamir için 3 (üç) gün beklenecek, tamir edilmez ise firma yeni cihaz temin edecektir. 

 

Aşağıda ismi ve miktarı belirtilen araç ve gereçler işe başlarken Hastanede hazır bulundurulacaktır.

           

Sanayi Tipi ıslak ve kuru vakum makinesi                   4 Adet

 

Çöp Toplama arabası (en az 50 Kg lık konteynır tipi)  3 Adet

 

Tıbbi atık taşıma arabası (konteynır tipi turuncu renk) 2 Adet

 

Cilalama makinesi                                                1 Adet

 

Kombine Yer Yıkama makinesi Elektrikli   büyük      1 Adet

 

Kombine Yer Yıkama makinesi Elektrikli  küçük boy  2  Adet

 

Çamaşır makinesi                                                           1  Adet

 

Halı , koltuk yıkama makinesi                        1 Adet                                                  

 

”düzenlemesi,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013

 

” düzenlemesi,

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir

 

” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, yüklenici tarafından ihale konusu işte 52 personelin 12 ay boyunca brüt asgari ücretle çalıştırılacağı, bu personelin ulusal bayram ve tatil günlerinde toplam 232 gün çalıştırılacağı, bu personele aylık 26 gün üzerinden 4,20 TL yol bedelinin nakdi olarak verileceği, bu personele Teknik Şartname’de belirtilen kıyafetlerin ayni olarak verileceği, ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin yapılacağı, Teknik Şartname’de belirtilen araç ve gereçlerin bakım, tamir ve onarımlarının yüklenici tarafından karşılanacağı, ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta prim oranının %1,5 olduğu anlaşıldığından, elle yapılan hesaplama neticesinde ihale konusu işe ilişkin giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin %3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının 832.234,24 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağ. Turz. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif bedelinin (854.880,00 TL ) kâr hariç yaklaşık maliyetin (837.685,70 TL) üstünde olmasından ötürü, Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağ. Turz. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesine gerek bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

FARKLI GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Harput Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından, “52 Kişi ile Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen birim fiyatlar ile piyasa rayiçleri esas alınarak toplam 878.350,03 TL olarak hesaplandığı, kârsız yaklaşık maliyetin 837.685,68 TL olduğu, 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda; bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, teklif tutarı 854.880,00 TL olan Mefa Taahhüt Eğitim Bilgisayar Sağ. Turz. Ltd. Şti.’nin üzerinde ihalenin bırakıldığı ve teklif tutarı 869.724,96 TL olan başvuru sahibi Dorate Grup Bitişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Kurul kararında yer verilen mevzuat ile ihale dokümanına ilişkin düzenlemeler uyarınca; yüklenici tarafından ihale konusu işte 52 personelin 12 ay boyunca brüt asgari ücretle çalıştırılacağı, bu personelin ulusal bayram ve tatil günlerinde toplam 232 gün çalıştırılacağı, bu personele aylık 26 gün üzerinden 4,20 TL yol bedelinin nakdi olarak verileceği, bu personele Teknik Şartname’de belirtilen kıyafetin ayni olarak verileceği, ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin yapılacağı, Teknik şartnamede belirtilen makine, araç ve gereçlerin bakım, tamir ve onarımlarının yüklenici tarafından karşılanacağı, ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta prim oranının %1,5 olduğu anlaşıldığından, elle yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu işe ilişkin giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin %3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının 832.234,24 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Teknik Şartname uyarınca, ihale konusu işteki ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin 20 günde bir idarenin lüzum gördüğü zaman ve yerlerde yapılacağı ve ihale konusu işin 12 ay boyunca yürütüleceği, bu nedenle idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasında ihale konusu işteki ilaçlama ve haşerelerle mücadele ile Teknik Şartnamede belirtilen makine, araç ve gereçlerin bakım, tamir ve onarımlarına dair giderlerin yer almadığı, idarece aşağıda detayı verilen yaklaşık maliyet icmal tablosundan anlaşılmıştır.

 

İdarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosu incelendiğinde, yaklaşık maliyet bileşenlerinin;

  • %3 sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyeti:        813.287,07 TL
  • %5 firma kârı                                                                         :       40.664.35 TL
  • %3 sözleşme ve genel giderler                                               :        24.398,61 TL

TOPLAM                                                                            :      878.350,03 TL

Olduğu görülmüştür.

 

Ancak, ihale konusu işin 52 kişi ile 12 ay süreli genel temizlik işi olduğu hususu dikkate alındığında, gerek idarenin yaklaşık maliyet icmalinde gerekse birim fiyat teklif cetvelinde ve teklif fiyata dahil giderlerde bu maliyet kalemlerinin ayrı birer iş kalemi olarak gösterilmediği, bununla birlikte; ihalenin mal alım değil hizmet alım ihalesi olduğu, incelenen ihale bakımından idareye bir mal teklifinde bulunulmadığı, temizlikte kullanılacak makine ve ekipmanın isteklinin mülkiyetinde kalacağı, idarenin mülkiyetine geçmeyeceği dikkate alındığında, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında makine ve ekipmanın bakım-onarım gibi giderlerinin daha çok servis hizmeti niteliğinde ortaya çıkması ihtimale dayalı giderler olduğundan, gerek yaklaşık maliyette gerekse de birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak bu giderlere yer verilmemesi, işin niteliği gereği mümkün bulunmaktadır.

 

Kaldı ki, anılan Tebliğin 79.2 maddesi uyarınca; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderlerin, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenmeyeceği, dolayısıyla sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderlerin idari şartnamelerde "teklif fiyata dahil olan diğer giderler"’ kısmında belirtilmeyeceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle; ihale konusu temizlik işinde kullanılacak olan makine, teçhizat ve ekipmanın, ihale konusu işle iştigal edenler açısından, işin doğası gereği sahip olunması gereken demirbaş niteliğindeki makine ve ekipman olduğundan, söz konusu makine ve ekipmanın bakım-onarım giderleri bakımından, oluşabilecek maliyetlerin yaklaşık maliyete etkisinin ihale sonucunu etkileyebilecek nitelikte olmayacağı, bu sebeple incelemeye konu ihalede, geçerli tekliflerin tutarları da dikkate alındığında, söz konusu hususa yaklaşık maliyette yer verilmemiş olması, ihale sonucuna etkili bulunmamıştır.

 

Diğer yandan, ihale konusu işin en büyük kısmını temizlik işi oluşturduğundan, işin niteliği ve hassasiyeti de dikkate alındığında,  ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin işin çok çok küçük bir kısmını oluşturduğu ve haşerelerle mücadelenin idarenin lüzum gördüğü zaman ve yerlerde yapılacağı, dolayısıyla yaklaşık maliyet hesaplamasında dikkate alınmayan bu hususun teklif fiyatlarına dahil edilmesi durumunda dahi, teklif fiyatlarını önemli denebilecek bir ölçüde değiştirmeyeceği, kaldı ki ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 854.880,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu tutarın idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet (837.685,68 TL) tutarının bir hayli üzerinde olduğundan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

                                                                      

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalede, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Erkan DEMİRTAŞ

                                                                                                                                                                                                                                        Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul