• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-250
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :45
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-250
Şikayetçi:
 Öztürk İthalat İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE CAD. NO: 40/12 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ödemiş Belediye Başkanlığı (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü), Akıncılar Mah. Bayram Sok. No: 1 35750 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42339
Başvuruya konu ihale:
 2012/152231 İhale Kayıt Numaralı "Ödemiş Belediyesi Sosyal Tesisleri İşçilik Hizmet İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ödemiş Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ödemiş Belediyesi Sosyal Tesisleri İşçilik Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztürk İthalat İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42339sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4939sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin (897.088,87 TL) de KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplanan asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, ancak söz konusu modülün yanlış sonuç verdiği, el ile yapılan hesaplama ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 897.097,73 TL olduğu, teklifi bu tutarın altında olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

35 adet Garson-Pişirici Personel için brüt asgari ücretin %10 fazlası, 25 adet Garson- Pişirici personel için brüt asgari ücretin %10 fazlası, 2 adet Cankurtaran personel için Brüt asgari ücretin %20 fazlası olacak şekilde ücretlendirme yapılacaktır.
            Resmi Tatil Çalışması: Garson-Pişirici Personel için toplam 820 gün, Cankurtaran personel için toplam 6 gün Resmi Tatil günü çalışma yaptırılacaktır.
            Fazla Çalışma: Garson-Pişirici Personel için toplam 12.825 saat, Cankurtaran personel için toplam 60 saat fazla çalışma yaptırılacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. İlgili Sigorta müdürlüğünden alınan yazıda; İhale konusu iş için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1,5 olarak belirtilmiştir.” düzenlemesi,

 

23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Prim oranları ve Devlet katkısı’ başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %11'i işveren hissesidir’; (f) bendinde, ‘Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82’nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5'idir. Bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i ise işveren hissesidir.’ hükmü yer almaktadır. Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de bu Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmelik’in bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için Düzenleyici Kurul Kararı alınmasına gerek görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle;

1) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 tarihinden önce olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1/10/2008 tarihinden önce geçerli olan işveren sigorta primi oranının (‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamı olan %18) esas alınmasına ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanmasına,

2) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 ve sonrası olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta primi oranının (‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamı olan  %18.5) esas alınmasına…” karar verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin “Ödemiş Belediyesi Sosyal Tesisleri İşçilik Hizmet Alımı” işi olduğu, söz konusu iş kapsamında brüt asgari ücretin %10 fazlası ücret ödenecek 35 garson-pişiricinin 12 ay süre ile; brüt asgari ücretin %10 fazlası ücret ödenecek 25 garson-pişiricinin 6 ay süre ile ve brüt asgari ücretin %20 fazlası ücret ödenecek 2 cankurtaranın 3 ay süre ile çalıştırılacağı, ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın %1,5 olduğu, ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu hususun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu,

 

İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak %3 sözleşme ve genel gider dâhil, kâr hariç yaklaşık maliyetin                                                                                    toplam 897.088,87 TL olarak belirlendiği, teklif tutarı 869.106,00 TL olan Gökay Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı için reddedildiği, teklif tutarları idarece hesaplanan %3 sözleşme ve genel gider dâhil, kâr hariç yaklaşık maliyete eşit olan 3 isteklinin iş deneyim belge tutarları esas alınarak ihalenin Tümen Tem. – Mirzabey Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, M.N.A Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Modül tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde %18,5 işveren sigorta primi, %2 işsizlik primi ve %1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam %22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın tek aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ilâ %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82’nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5'idir. Bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46’ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80 ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %1,5 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilen hesaplama neticesinde modülden farklı değerlerin ortaya çıktığı görülmüştür.

 

Öte yandan 5510 sayılı Kanun’un anılan maddesinde primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biri olduğu hüküm altına alındığından, günlük ücrete ait prim hesabında prime tabi ücretin 30’da biri üzerinden işveren payı hesaplanmış ve bulunan bu tutara %3 sözleşme ve genel gider dâhil edilerek birim fiyatlara ulaşılmıştır. Buna göre;

 

Maliyet Bileşenleri

Modül tarafından hesaplanan birim fiyatlar

Prim oranlarının ayrı ayrı uygulanması ile hesaplanan birim fiyatlar

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait birim fiyatlar

Asgari ücretin %20 fazlası üzerinden ödeme yapılacak cankurtaran için işçilik maliyeti

1.418,20 TL/Gün

1.418,21 TL/Gün

1.418,20TL/Gün

Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ödeme yapılacak personele ait ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti maliyeti

43,33 TL/Gün

43,34 TL/Gün

43,33 TL/Gün

Asgari ücretin %20 fazlası üzerinden ödeme yapılacak personele ait fazla çalışma ücreti maliyeti

9,45 TL/Saat

9,46 TL/Saat

9,45 TL/Saat

 

Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Asgari ücretin %20 fazlası üzerinden ödeme yapılacak cankurtaran için asgari işçilik maliyetinin elde ve KİK işçilik modülü ile hesaplanmasındaki işveren hissesi farkını ve teklif edilmesi gereken birim fiyatın elde hesaplanma şeklini gösteren örnek tablo aşağıda yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü sırası:

2 cankurtaran (Asgari Ücretin %20 fazlası)

KİK İşçilik Modülü

Hesaplaması

El ile Yapılan

Hesaplama

Prime Tabi Ücretler

        1.128,60 TL

1.128,60 TL

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (A)

              %1,5

                    %1,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı (B)

              %11

        %11

Genel Sağlık Prim Oranı (C)

              %7,5

      %7,5

İşsizlik Sigortası İşveren Payı Oranı (D)

              %2

                    %2

İŞVEREN PAYI TOPLAMI

Yuvarlama ((A+B+C+D)x1.128,60) =248,29

 

Yuvarlama(Ax1.128,60)+

Yuvarlama(Bx1.128,60)+

Yuvarlama(Cx1.128,60)+

Yuvarlama(Dx1.128,60)=

248,30

           

Brüt asgari ücretin %20 fazlasını alacak 2 “cankurtaran” için aylık işçilik hesabında esas alınacak birim fiyatın;

 

Prime Tabi Ücret

1.128,60

İşveren Payı

248,3

Toplam

1.376,90

%3 sözleşme ve genel gider dâhil toplam tutar(1 ay için)

1.418,21

3 ay

4.254,63

2 kişi

8.509,26

TOPLAM

8.509,26

 

Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

 

                 YAKLAŞIK MALİYET BİLEŞENLERİ

MODÜL İLE YAPILAN HESAPLAMA

TL

ELDE YAPILAN HESAPLAMA

TL

35 kişi-12 ay brüt asgari ücretin %10 fazlası (garson-pişirici)

546.004,20

546.004,20

25 kişi-6 ay brüt asgari ücretin %10 fazlası (garson-pişirici)

195.001,50

195.001,50

2 kişi-3 ay brüt asgari ücretin %20 fazlası (cankurtaran)

8.509,20

8.509,26

820 gün resmi tatil çalışması brüt asgari ücretin %10 fazlası (garson-pişirici)

35.530,60

35.538,80

6 gün resmi tatil çalışması brüt asgari ücretin %20 fazlası

283,62

283,62

12.825 saat fazla çalışma brüt asgari ücretin %10 fazlası

111.192,75

111.192,75

60 saat fazla çalışma brüt asgari ücretin %20 fazlası

567,00

567,60

 

%3 sözleşme gideri dâhil toplam asgari işçilik maliyeti

 

897.088,87

897.097,73

 

Anılan Kanun hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde kârsız yaklaşık maliyet tutarına eşit olan asgari işçilik maliyetinin toplam 897.097,73 TL olarak bulunduğu, KİK İşçilik Modülü dikkate alınarak 897.088,87 TL şeklinde idarece tespit edilen kâr hariç yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, aradaki farkın işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi”nin ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde, “…Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.”açıklaması yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin anılan maddesi uyarınca hakediş ödemelerinin teklif edilen birim fiyatlar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca da asgari işçilik tutarlarının altında ücret ödemesi mümkün bulunmamaktadır.

 

KİK İşçilik Modülünün bilgi amaçlı olması ve elde yapılan hesaplamanın doğru sonuç vermesinden dolayı aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde elde yapılan hesaplama neticesinde elde edilen asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin %3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil toplamının dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Netice itibariyle ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu hususun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu dikkate alındığında, teklif tutarları 897.097,73 TL’nin altında olduğu için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılayamayan ihale üzerinde bırakılan istekli olan Tümen Tem. – Mirzabey Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın, M.N.A Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Pro-Tem Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tümen Tem. – Mirzabey Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın, M.N.A Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Pro-Tem Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul