• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-252
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :48
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-252
Şikayetçi:
 Hanoğlu Temizlik Hiz Taah. Yem. Yön. Danş. Rek. Cen. Blgs. Hiz. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. - Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Ptz. Blgs. ve Özel Sağlık Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. , FABRİKALAR MAH. 3007 SOK. NO : 48 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Gmk Bulvarı Edip Buran Spor Salonu Yanı 277/ 33110 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41922
Başvuruya konu ihale:
 2012/141410 İhale Kayıt Numaralı "İl Müdürlüğü Hizmet Bina Ve Bağlı Tesisleri İle İlçe Müdürlükleri Tesisleri Ve Silifke Akkum Gençlik Kampı İle Gençlik Merkezleri Genel Temizlik Hizmeti." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 12.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İl Müdürlüğü Hizmet Bina ve Bağlı Tesisleri İle İlçe Müdürlükleri Tesisleri ve Silifke Akkum Gençlik Kampı İle Gençlik Merkezleri Genel Temizlik Hizmeti”  ihalesine ilişkin olarak Hanoğlu Temizlik Hiz  Taah. Yem. Yön. Danş. Rek. Cen. Blgs. Hiz. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. - Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Ptz. Blgs. ve Özel Sağlık Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41922sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4857sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.257.680,60 TL olduğu, ihalenin teklifi 2.257.664,40 TL olan ve asgari işçilik maliyetini karşılamayan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İl Müdürlüğü hizmet bina ve Bağlı Tesisleri ile İlçe Müdürlükleri tesisleri ve Silifke Akkum Gençlik Kampı ile Gençlik Merkezleri genel temizlik hizmeti…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili Mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi, resim, harç giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

2013 Akdeniz Oyunları Tesislerinin biten ve halen yapım aşaması devam eden tesislerin olduğu göz önüne alınarak, teslim tarihlerine göre planlama yapılmış olup aşağıda belirtilen kriterlere göre işçilik hesabı yapılması gerekmektedir.

a) 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 Tarihleri arasındaki 12 (oniki) ay süresince 75 Kişi (Yetmişbeş) Kişi Teknik Şartnamenin Madde 1’de belirtilen tesislerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25’inci sıralarda sayılan tesislerde temizlik hizmeti gerçekleştireceklerdir.

b) 01 Nisan ile 31 Aralık 2013 Tarihleri arasındaki 9 (dokuz) ay süresinde 80 Kişi (Seksen) Kişi Teknik Şartnamenin Madde 1’de belirtilen tesislerden 12, 18, 19, 21’inci sıralarda sayılan tesislerde temizlik hizmeti gerçekleştireceklerdir.

Yukarıda belirtilen temizlik hizmeti işinin toplam personel sayısı 155 kişidir.
Ulusal resmi ve dini bayramlarda personel çalıştırılmayacaktır. Fazla çalışma yapılmayacak olup Fazla mesai ücreti öngörülmemiştir. Çalıştırılacak temizlik işçisine asgari ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Her bir personel için aylık 22 (yirmiiki) gün üzerinden hesaplanacaktır.
a) 5,00 TL (Beş) Yemek Ücreti
b) 3,00 TL (Üç) Yol Ücreti
Nakdi olarak ödenecek olup işçi bordrolarında gösterilecektir.
Çalışacak temizlik işçilerine giyim verilmeyecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta kolları prim oranı %1,5’tir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Prim oranları ve Devlet katkısı’ başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ’malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %11'i işveren hissesidir’; (f) bendinde, ‘Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82’nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5'idir. Bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i ise işveren hissesidir.’ hükmü yer almaktadır. Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de bu Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmelik’in bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için Düzenleyici Kurul Kararı alınmasına gerek görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle;

1) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 tarihinden önce olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1/10/2008 tarihinden önce geçerli olan işveren sigorta primi oranının (‘malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamı olan %18) esas alınmasına ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanmasına,

2) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 ve sonrası olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta primi oranının (‘malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi’ ile ‘genel sağlık sigortası primi işveren hissesi’ toplamı olan  %18.5) esas alınmasına…” karar verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin “Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Bina ve Bağlı Tesisleri İle İlçe Müdürlükleri Tesisleri ve Silifke Akkum Gençlik Kampı İle Gençlik Merkezleri Genel Temizlik Hizmeti” olduğu, temizlik malzemelerinin idare tarafından temin edileceği, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay boyunca çalıştırılacak 75 temizlik işçisine ve 01.04.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 9 ay boyunca çalıştırılacak 80 temizlik işçisine brüt asgari ücretin ödeneceği, ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın %1,5 olduğu, ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu hususun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu,

 

İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak %3 sözleşme ve genel gider dâhil, kâr hariç yaklaşık maliyetin                                                                                    toplam 2.257.664,40 TL olarak belirlendiği, teklifi bu tutara eşit olan Tümen-Demiray Pet. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı teklif veren iki isteklinin iş deneyim belge tutarları esas alınarak ihalenin Kayacı San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, diğer istekli olan Arı Tel Çivi San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise 2.257.680,60 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Modül tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde %18,5 işveren sigorta primi, %2 işsizlik primi ve %1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam %22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın tek aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ilâ %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82’nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5'idir. Bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46’ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %1,5 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilen hesaplama neticesinde modülden farklı değerlerin ortaya çıktığı görülmüştür.

 

Öte yandan 5510 sayılı Kanun’un anılan maddesinde primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biri olduğu hüküm altına alındığından, günlük ücrete ait prim hesabında prime tabi ücretin 30’da biri üzerinden işveren payı hesaplanmış ve bulunan bu tutara %3 sözleşme ve genel gider dâhil edilerek birim fiyatlara ulaşılmıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin elde ve KİK işçilik modülü ile hesaplanmasındaki işveren hissesi farkını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

 

Toplam 155 kişi (Brüt Asgari Ücret)

KİK İşçilik Modülü

Hesaplaması

El ile Yapılan

Hesaplama

Prime Tabi Ücretler

(brüt asgari ücret, yol bedeli ve prime tabi yemek bedeli toplamı: 940,50+66,00+68,64=1.075,14)

         1.075,14 TL

1.075,14 TL

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (A)

%1,5

                 %1,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı (B)

%11

     %11

Genel Sağlık Prim Oranı (C)

 %7,5

   %7,5

İşsizlik Sigortası İşveren Payı Oranı (D)

              %2

                 %2

İŞVEREN PAYI TOPLAMI

Yuvarlama ((A+B+C+D)x1.075,14) =236,53

Yuvarlama (Ax1.075,14)+

Yuvarlama (Bx1.075,14)+

Yuvarlama (Cx1.075,14)+

Yuvarlama (Dx1.075,14)=

236,54

 

Anılan Kanun hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde, kârsız yaklaşık maliyet tutarına eşit olan %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin elde hesaplanması neticesinde 2.257.680,60 TL olarak bulunduğu, KİK İşçilik Modülü dikkate alınarak 2.257.664,40 TL şeklinde idarece tespit edilen kâr hariç yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, aradaki farkın işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi”nin ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “…Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.”açıklaması yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin anılan maddesi uyarınca hakediş ödemelerinin teklif edilen birim fiyatlar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca da asgari işçilik tutarlarının altında ücret ödemesi mümkün bulunmamaktadır.

 

KİK İşçilik Modülünün bilgi amaçlı olması ve elde yapılan hesaplamanın doğru sonuç vermesinden ötürü, aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde elde yapılan hesaplama neticesinde bulunan asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin %3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil toplamının (2.257.680,60 TL) dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında, başvuru sahibinin iddiası üzerine yapılan incelmede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin manuel hesaplama ile 2.257.680,60 TL olduğunun tespit edildiği, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesi gereğince, asgari ücret değişikliği veya yürürlükteki kanunlarda değişiklik olması durumunda ihale komisyonunun yaklaşık maliyette güncelleme yapabileceği, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılan yuvarlama hatası neticesinde yaklaşık maliyette düzeltme yapılıp yapılamayacağının belirtilmediği, belirtilen haller dışında ihale komisyonunun yaklaşık maliyette güncelleme yapma yetkisinin bulunmadığı, yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine uygun olarak hazırlandığı ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet aralığında olduğu değerlendirilerek aşırı düşük teklif sorgulamasına ihtiyaç olmadığı hususları yer almaktadır. İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak yapılan hesaplamada %18,5 işveren sigorta primi, %2 işsizlik primi ve %1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam %22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın tek aşamada yapıldığı, bu nedenle asgari işçilik maliyetinin eksik hesaplandığı tespit edilmiş ise de aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde sosyal güvenlik mevzuatına göre yapılan hesaplama neticesinde bulunan asgari işçilik maliyetinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Netice itibariyle, ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu hususun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu dikkate alındığında, teklif tutarları 2.257.680,60 TL’nin altında olduğu için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılayamayan ihale üzerinde bırakılan istekli olan Kayacı San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Arı Tel Çivi San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kayacı San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Arı Tel Çivi San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul