• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-253
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :49
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-253
Şikayetçi:
 Celaloğulları Gıda İnşaat Temizlik Güvenlik Tekstil Otomotiv Hayvancılık İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAH. TOPTANCILAR SİTESİ B BLOK NO:19 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Kalaba Cumhuriyet Cad. 1 06290 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42886
Başvuruya konu ihale:
 2012/166781 İhale Kayıt Numaralı "Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Çevre Sağlıgı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 06.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Çevre Sağlığı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Celaloğulları Gıda İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.nin 14.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012tarih ve 42886sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5066sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin ilk oturumunda belge kontrol tutanağında istenilen belgelere uygun şekilde teklif verdiği, ancak ilk oturum kapatıldıktan sonra idare tarafından belge kontrol tutanağının değiştirildiği ve Teknik Şartname’nin 6.2.b. maddesinde istenilen ilaç ruhsatlarının teklif dosyasında olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu belgenin ihale ilânı ve İdari Şartname’de istenilmeyip Teknik Şartname’de istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idare tarafından şikayete verilen cevaptan sonra belge kontrol tutanağının elden istenildiği, idarece tarafından verilen tutanakta “ilaçların ruhsatı” belgesinin eklenmiş olduğunun görüldüğü, bu nedenle ilgili belgeyi almaktan vazgeçtiği, Keçiören Belediyesinin ihale komisyonu odasının kamera kayıtlarına bakıldığında söz konusu belgenin sonradan belge kontrol tutanağına eklendiğinin görülebileceği, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur…

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…” hükmü,

           

Aynı Yönetmeliğin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

            (2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.”hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

          (2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

          (3) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar ile işin yaklaşık maliyeti duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

          (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz…” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin “Kullanılan Malzemeler” başlıklı 6.2’nci maddesinin “Bayıltıcı İlaç” başlıklı (c) bendinde  “Her bir 1ml’sinde 100mg Ksilazine denk 116,55mg Ksilazin HCl ve her 1 ml 100 mg Ketemin HCl ihtiva etmelidir. Her iki ilaçta; renksiz berrak steril enjeksiyonluk çözelti olmalıdır. 50 ml ve 25 ml’lik ilaçlar lastik tıpalı lastik tıpalı ve alüminyum kapaklı şeffaf cam flakonlarda olacaktır. İlaç, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ruhsatlı olacaktır. İlaçlara ait ruhsatlar ihale dosyasında bulunacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, belge kontrolünün yapılması aşamasında, isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği, ihale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar ile işin yaklaşık maliyetinin duyurularak tutanak düzenleneceği, bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin, isteyenlere imza karşılığı verilmeden ilk oturumun kapatılamayacağı, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesi zorunlu olup, idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, 06.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği,  ihalenin ilk oturumunda, hazır bulunanlar önünde isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilerek Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının tanzim edildiği, bu tutanağın suretinin ilk oturum kapatılmadan Zeyrek Sağlık Ürü. San. Tic. Ltd. Şti.ne verildiği, ilk oturumda başvuru sahibinin söz konusu tutanağın verilmesi yönünde bir talebinin olmadığı, bahse konu tutanakta başvuru sahibinin “ilaç ruhsatları” için açılmış bulunan sütuna kayıt düşülerek teklif zarfında ilaç ruhsatlarının bulunmadığının belirtildiği ve bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

 Başvuru sahibinin, ihalenin ilk oturumunda belge kontrol tutanağında istenilen belgelere uygun şekilde teklif verdiği, ilk oturum kapatıldıktan sonra idare tarafından belge kontrol tutanağının değiştirildiği yönündeki iddiasını ispat edebilmesi için ilk oturum kapatılmadan söz konusu tutanağı talep etmiş olmasının gerektiği, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına “ilaçların ruhsatı” belgesinin sonradan eklenmiş olduğu şeklindeki iddianın soyut nitelikte olduğu ve idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme ile ispatının mümkün olmadığı, dolayısı ile resmi belge niteliğinde olan ve usule uygun olarak düzenlenmiş tutanağın bu haliyle doğru olduğunun kabulünün gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Bununla birlikle, ihale konusu işte kullanılacak ilaçlara ait ruhsatların İdari Şartname’de, yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, ancak Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinin (c) bendinde söz konusu ruhsatların teklif ile birlikte sunulacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Şikâyete konu ihalede, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak yer almayan “ilaç rusatları”nın sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Teknik Şartname’de belirtilen düzenlemeler esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Celaloğulları Gıda İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “ihalenin ilk oturumunda belge kontrol tutanağında istenilen belgelere uygun şekilde teklif verdiği, ancak ilk oturum kapatıldıktan sonra idare tarafından belge kontrol tutanağının değiştirildiği ve Teknik Şartname’nin 6.2.b. maddesinde istenilen ilaç ruhsatlarının teklif dosyasında olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu belgenin ihale ilânı ve İdari Şartname’de istenilmeyip Teknik Şartname’de istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idare tarafından şikayetine verilen cevaptan sonra belge kontrol tutanağının elden istenildiği, idarece tarafından verilen tutanakta “ilaçların ruhsatı” belgesinin eklenmiş olduğunun görüldüğü, bu nedenle ilgili belgeyi almaktan vazgeçtiği, Keçiören Belediye’sinin ihale komisyonu odasının kamera kayıtlarına bakıldığında söz konusu belgenin sonradan belge kontrol tutanağına eklendiğinin görülebileceği, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde ifade edilen iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca, Celaloğulları Gıda İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi huşularında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

4734 sayılı Kanunun 27. maddesinde;

 

İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde;

 

“(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

                       

Aynı Yönetmeliğin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde;

 

“(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalenin, “Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Çevre Sağlığı Hizmet Alımı” olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Kullanılan Malzemeler” başlıklı 6.2’nci maddesinin “Bayıltıcı İlaç” başlıklı (c) bendinde  “Her bir 1ml’sinde 100mg Ksilazine denk 116,55mg Ksilazin HCl ve her 1 ml 100 mg Ketemin HCl ihtiva etmelidir. Her iki ilaçta; renksiz berrak steril enjeksiyonluk çözelti olmalıdır. 50 ml ve 25 ml’lik ilaçlar lastik tıpalı lastik tıpalı ve alüminyum kapaklı şeffaf cam flakonlarda olacaktır. İlaç, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ruhsatlı olacaktır. İlaçlara ait ruhsatlar ihale dosyasında bulunacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununa birlikte, ihaleye katılımda istenilen yeterlik belgelerinin yer aldığı idari şartnamenin 7. maddesinde, “İlaç ruhsatının” teklifle birlikte sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, 7 adet ihale dokümanı satın alındığı, 06.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibinin teklifinin “Teknik Şartnamenin 6.2.b. maddesinde istenilen ilaç ruhsatları teklif dosyasında olmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması sonrasında, kalan dört teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği ve 06.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Boğaziçi Hizmet Grup Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ABC Grup San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu husus ile ilgili olarak, kesinleşen ihale kararının tebliğini müteakip, 14.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 17.12.2012 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 17.12.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği ve şikâyetçinin 25.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, şikâyetin ihale dokümanına yönelik olmadığı, aksine ihale dokümanında yer alan mevcut düzenleme çerçevesinde, ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine ilişkin, itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale dokümanına başvuru yolunun tükenmiş olması sebebiyle dokümanda birbiri ile çelişen düzenlemelerin var olduğuna ilişkin başvuru konusu kapsamında, ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemelerin açıkça Kanuna aykırı olup olmadığı ve bu düzenlemeler ile ihale işlemlerinin sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı irdelenmelidir.

 

Bu çerçevede, idari şartnamenin 7. maddesinde sayılmayan bazı belgelerin, ihale konusu teknik şartnamesinin 6.2’nci maddesinin (c) bendinde, bir yeterlik kriteri niteliğinde ifade edildiği ve teknik şartnamenin anılan madde düzenlemesinde, bu belgenin teklif ile birlikte sunulması gerektiğinin açık bir şekilde ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; “Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması… öngörülmüştür.” denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesinde; “Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içere zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür…” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihalede; teknik şartnamede, yukarıda belirtildiği üzere teklif ile birlikte bazı bilgi ve belgelerin verilmesi yönünde düzenlemeye yer verilerek, isteklilerin ihaleye katılım aşamasında Teknik Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri, teklifle birlikte ihale dosyasında sunmalarının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir.

         

4734 sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca, yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin Teknik Şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, yeterlik koşulu olduğu ve sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı açıktır.   

 

            İdarece, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin, ihale konusu hizmet işinin ifasında, hizmette kullanılacak araçların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının denetlenmesine yönelik bir yeterlik kriteri olduğu, bu sebeple ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken, kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin kesinleşen ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, yeterliği alamamış bir isteklinin sözleşme sonrasında bazı bilgi ve belgeleri sunacağı varsayımından hareketle yeterli bulunarak, üzerine ihale yapılması durumunda, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı hükümlerine aykırı işlem tesis edilmiş olacaktır.

 

Bu çerçevede, başvuruya konu ihale sürecinde, teknik şartnamesinin 6.2’nci maddesinin (c) bendine yönelik olarak, süresinde bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, teknik şartnamenin söz konusu maddesinde istenilen belgelerin, ihale dosyasında bulunması gerektiğinin açıkça düzenlendiği, ihale dokümanının bir bütün olduğu ve ihaleye teklif sunan isteklilerce birim fiyat teklif mektubunun birinci maddesinde yer alan “…ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.” ifadesi ile dokümanın mevcut haliyle kabul edildiğinin beyan edildiği de dikkate alındığında, başvuru sahibi ve diğer istekliler tarafından, gerek teklifi ile birlikte gerekse daha sonra idarece isteklilerden talep edilen belge ve bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibince sunulan teklifin teknik şartnamenin anılan maddesindeki düzenlemeyi karşılamadığı gerekçesiyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde, idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, idarece tesis edilen ihale işlemlerinin, anılan Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası kapsamında, incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak idarece tesis edilen ihale işlemleri mevzuata uygun olduğundan, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyoruz.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul