• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-293
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :1
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-293
Şikayetçi:
 Öztürk İthalat İhracat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., CEVZİLİDERE CAD. NO : 40/12 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42513
Başvuruya konu ihale:
 2012/149915 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye İşçilik Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye İşçilik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztürk İthalat İhracat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4995 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, teklif dosyalarında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerinde istenilen bilgilerin mevcut olduğu,

 

2) İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin, KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama yanlış sonuç verdiğinden el ile tekrar hesaplanması gerektiği, bulunacak sonuca göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece 22.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Öztürk İthalat İhracat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, İdari Şartnamenin 7.1.b.2 maddesi gereği sunulması zorunlu olan tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi Öztürk İthalat İhracat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası incelendiğinde, şirket ortaklarını ve yönetimindeki görevlileri belirten 8 Kasım 2012 tarih ve 8189 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 30.10.2012 tarih ve 2012/06 nolu ortaklar kurulu kararının yer aldığı 63’üncü sayfasının sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “İhalelerde isteklilerden tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhaleye katılan aday veya isteklilerin ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi” başlıklı 28.3’üncü maddesinde,

 

İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin anılan düzenlemesi doğrultusunda başvuru sahibinin teklif dosyasında tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, söz konusu düzenlemede ayrıca her bir ortağın hissesini gösteren ortaklık durumuna ilişkin belge istenilmediği, Tebliğin aktarılan açıklaması uyarınca tüm ortaklar için sorgulama yapılması gerekmediğinden ortakların hisse oranlarının bilinmesi gerekmekteyse de bunun ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında belirtilmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklifinin belirtilen gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4’üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

79.5’inci maddesinde ise,

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-17 adet Vasıfsız İşçi İçin ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret

-32 adet Vasıflı İşçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 30 Fazlası

-104 adet Vasıflı İşçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 50 Fazlası

-7 Adet Vasıflı İşçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 70 Fazlasına göre hesaplanacaktır.

 

Fazla Çalışma Yapılması;

-17 adet Vasıfsız İşçi İçin (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret) (4590 saat),

-32 adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 30 Fazlası )( 8640 saat)

-104 adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 50 Fazlası )(28080 saat),

-7 Adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 70 Fazlası)( 1890 saat),

verilecek olup 4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesine göre hesaplanacaktır.

 

Hafta Sonu Bayram;

-17 adet Vasıfsız İşçi İçin (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret)(1122 gün),

-32 adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 30 Fazlası ) (2112 gün),

-104 adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 50 Fazlası )(6864 gün)

-7 Adet Vasıflı İşçi için (ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 70 Fazlası) ( 462 gün),
verilecek olup Hafta Sonu Ulusal Bayram çalışma ücreti 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre hesaplanacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek Bedeli: İstekliler çalışacak olan 160 Adet personelin her birine ay içerisinde (26) gün olmak üzere nakdi olarak brüt 6,00 TL / Gün yemek parası verilecek olup maaş bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir.

Hiçbir personel için Yol ücreti öngörülmeyecektir.

Hiçbir personele giyim yardımı öngörülmemiştir.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Yüklenici çalışacak olan her işçiye her gün için 1/2 kg yoğurt ayni olarak verecektir.

 

Aliağa rafinerisinden bitüm nakli (60 km mesafede ) Belediye asfalt şantiyesine yükleniciye ait veya kiralayacağı izalasyonlu ısıtmalı ve Tehlikeli madde taşıma sigortalı tankerlerle ton cinsinden taşınacaktır.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu İşte Tehlike sınıfı V olup İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 3 dür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece 5.231.303,06 TL olarak belirlenen yaklaşık maliyet incelendiğinde, içerisinde %10 oranında kâr öngörüldüğü, yaklaşık maliyetten kâr olarak eklenen tutar çıkarıldığında kalan işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumunun eski İşçilik Modülü kullanılarak hesaplanması ve bu tutara %3 oranında sözleşme ve genel gider eklenmemesi nedeniyle hatalı ve eksik hesaplandığı belirlenmiştir.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeler ile idarece belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan birim fiyatlar dikkate alındığında, aşırı düşük tekliflerin tespitinde esas alınacak kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 4.895.035,50 TL olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Enerji Tic. ve San. A.Ş.’nin fiyat teklifi asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderlerinin üzerinde olmakla birlikte kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kaldığından anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öztürk İthalat İhracat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ile Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Enerji Tic. ve San. A.Ş.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul