• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-294
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :2
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-294
Şikayetçi:
 Çağrı Tur Nakliyecil İk Sanayi Ve Tic Ltd. Şti., TURGUT ÖZAL BULVARI İSKİTLER CAD. NO : 72/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı), Vekaletler Caddesi No:1 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42280
Başvuruya konu ihale:
 2012/150476 İhale Kayıt Numaralı "Personel Servisi Kiralama İşi (52 Araçla)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Servisi Kiralama İşi (52 Araçla)” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Tur. Nakliyecilik Sanayi ve Tic Ltd. Şti.’nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42280 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4923 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyalarında sunulan Özel Servis Aracı İzin Belgeleri ile Ticari Taşıt Tanıtma Kartı Belgelerinin tarihlerinin geçmesi ve söz konusu belgelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan edilen listede belirtilen tarihlerde yenilenmemeleri nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 1309 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasının “İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme veya vize başvuruları her yılın Ekim, Kasım ve Aralık ayı içinde yapılır. Hangi aracın hangi tarihte müracaat edebileceği Eylül ayı içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan olunur. Belirlenen tarihlerde çalışma izin belgesi olan Çalışma Ruhsatını yenilemeyen araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmesi nedeniyle uygunluk tarihleri 31 Ağustos 2012 tarihine kadar geçerli olan özel servis araçlarının çalışma izin belgelerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece 726 personelin 52 araçla taşınması işi için yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden Çağrı Tur. Nak. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin fiyat teklifinin 3.256.500,00 TL, Kaya Seyahat Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin fiyat teklifinin ise 3.271.500,00 TL olduğu, Çağrı Tur. Nak. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin teklifinin Özel Servis Aracı İzin Belgeleri ile Ticari Taşıt Tanıtma Kartı Belgelerinin tarihlerinin geçmesi ve söz konusu belgelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde yenilenmemeleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer istekli olan Kaya Seyahat Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi geçerli bulunmakla birlikte fiyat teklifinin idarece 2.599.825,00 TL olarak belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ihale komisyonunca, ihale ile ilgili yaklaşık maliyet çalışmalarının 06.10.2012 tarih ve 28433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3693 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile merkezde günlük çalışma saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasından dolayı hazırlanan yaklaşık maliyetin düşük kalacağı ve yeni saat uygulamasının firmalar açısından fiyat unsurunu artıracağı gerekçesiyle söz konusu fiyat teklifinin kabul edilebilir bulunması üzerine ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.1.h maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında ihale konusu işte çalışacak 52 adet araç için Ankara Büyükşehir Belediyesinden alınan Özel Servis Aracı İzin Belgesi ile Ticari Taşıt Tanıtma Kartı istenmektedir.

 

Başvuru sahibi Çağrı Tur. Nak. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin teklif dosyası incelendiğinde ihale konusu işte çalışacak 52 adet araç için 31.08.2012 tarihine kadar geçerli olan Özel Servis Aracı İzin Belgesi, Ticari Taşıt Tanıtma Kartı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın uygunluk tarihlerinin ertelenmesine ilişkin 10.09.2012 tarihli yazısının sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2012 tarihli yazısında, başvuru sahibinin 06.09.2012 tarihli dilekçesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ihaleye girileceğinden uygunluk tarihlerinin ertelendiğine dair yazı istendiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 1309 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin “İstenen belgeler” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasının “İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme veya vize başvuruları her yılın Ekim, Kasım ve Aralık ayı içinde yapılır. Hangi aracın hangi tarihte müracaat edebileceği Eylül ayı içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan olunur. Belirlenen tarihlerde çalışma izin belgesi olan Çalışma Ruhsatını yenilemeyen araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan şikâyet başvurusundan önce anılan istekli tarafından Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gönderilen dilekçede, 13.08.2012 tarih ve 1309 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla yapılan değişiklik göz önüne alınarak, C plakalı servis araçlarına verilen 2012 dönemine ait uygunluk belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli olduğu, randevu tarihinde gelmeyen araçlara nasıl bir cezai müeyyide uygulandığı, randevu tarihinden önce gelen araçların uygunluklarının yapılıp yapılmadığı, randevu tarihinde işlerin yoğunluğu veya herhangi bir sebepten gelmeyen C plakalı araçların 31.12.2012 tarihine kadar gelmeleri halinde uygunluk vizelerinin yapılıp yapılmayacağı, randevu tarihinde vizeye gelinmemesinin araçların hizmetine engel teşkil edip etmeyeceği sorulmuştur. Alınan cevap yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygunluk tarihlerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılacağından dolayı 31 Ağustos 2012 tarihine kadar geçerli olan Özel Servis Araçları çalışma izin belgesinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğu, belirtilen tarihe kadar müracaat eden Özel Servis Aracı işleticilerine herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacağı bildirilmiştir.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin “Özel servis aracı çalışma izni” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

“(1) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde özel servis aracı çalıştırma izni, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Ankara İl Trafik Komisyonu'nun almış olduğu kararlar ve UKOME'nin almış ve alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak yürütülür.

(2) Bu izin; yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere, özel servis aracı çalışma ruhsatı olarak verilir.

(3) Özel servis araçlarına çalışma ruhsatı verilmesi ve belge düzenlenmesine ilişkin hizmet ve işlemler EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Bu izin; izni alanın lehine sürekli hak oluşturmaz.” hükmü,

 

“Cezalar” başlıklı 21’inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise,

 

Bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu Madde hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti durumunda, belirlenen eksiklikler giderilinceye kadar ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinden men edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmeliğin “İstenen belgeler” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası daha önce “İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yılın Haziran, Temmuz veya Ağustos ayı içinde yapılır. Hangi aracın hangi tarihte müracaat edeceği Mayıs ayı içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan olunur. Belirlenen tarihlerde çalışma ruhsatını almayan veya yenilemeyen araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklindeyken Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 1309 sayılı kararı ile “İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme veya vize başvuruları her yılın Ekim, Kasım ve Aralık ayı içinde yapılır. Hangi aracın hangi tarihte müracaat edebileceği Eylül ayı içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan olunur. Belirlenen tarihlerde çalışma izin belgesi olan Çalışma Ruhsatını yenilemeyen araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Söz konusu mevzuat değişikliği nedeniyle daha önce Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Mayıs ayında ilan edilen listeye göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yenilenmesi gereken çalışma ruhsatlarının Eylül ayında ilan edilen listeye göre Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yenileneceğinin hüküm altına alındığı, buna ilişkin ilgili kurumun 10.09.2012 tarihli yazısının başvuru sahibinin teklif dosyasında sunulması nedeniyle idarenin yeni uygulama hakkında bilgi sahibi olduğu, ilgili kurumun 11.12.2012 tarihli yazısında ise yönetmelik değişikliği nedeniyle 31 Ağustos 2012 tarihine kadar geçerli olan Özel Servis Araçları Çalışma İzin Belgelerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğunun ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar müracaat eden araçlara cezai müeyyide uygulanmayacağının belirtildiği göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasında sunulan özel servis araçlarının çalışma ruhsatlarının tamamının 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çağrı Tur. Nak. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul