• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-298
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :5
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-298
Şikayetçi:
 Referans Temizlik Otomasyon Medikal Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti., CUMHURİYET MAH. ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY SOK. NO : 48/B İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Şeyhli Mah Hilal Cd Kültür Sok. No:2 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42388
Başvuruya konu ihale:
 2012/146369 İhale Kayıt Numaralı "12 Ay Süreli 7 Kişi Temizlik Elemanı 5 Kişi Danışma Yönlendirme 2 Kişi Kaloriferci 1 Kişi Teknisyen Yardımcısı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğütarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Ay Süreli 7 Kişi Temizlik Elemanı 5 Kişi Danışma Yönlendirme 2 Kişi Kaloriferci 1 Kişi Teknisyen Yardımcısı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Referans Temizlik Otomasyon Medikal Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42388 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4948 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1- İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.1(b)-2’nci maddesi gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ortakları, ortaklık oranları ve noter tasdikli imza sirkülerinin son durumu gösterip göstermediği hususuna ilişkin değerlendirmenin yeterli olmadığı,

 

2- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturaların ve ekindeki tutanakların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde yer aldığı şekliyle iletişim bilgilerini de içerir şekilde kaşe/mühür bulunup bulunmadığı hususunun eksik incelendiği,

 

3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği tutarlar ile açıklama için sunulan belgelerdeki tutarlarda uyumsuzluk olup olmadığı huşundaki değerlendirmenin eksik ve hatalı olduğu,

 

4- İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında sunulan evrakları onaylayan meslek mensubunun faaliyet belgesinin geçerlilik süresi içinde bir belge olup olmadığı ve tasdik işleminin geçerli bir belge ile yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin değerlendirmenin eksik ve hatalı olduğu,

 

5- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile işçilik maliyetinin yanı sıra, giyim bedeli ve %3 sözleşme giderini karşılamasının mümkün olmadığı, teklif edilen fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olduğu, açıklamalar kapsamında sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının düzenleme tarihinin bulunmadığı kanaatinde oldukları ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

6- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturaların bu alanda faaliyet göstermeyen kişilerden alındığı, söz konusu fatura ve tutanaklardaki imzaların birbirini tutup tutmadığının incelenmesi gerektiği, söz konusu isteklinin teklif ettiği giysi miktarının ihale dokümanında belirtilen miktarları karşılamadığı,

 

7- Aşırı düşük teklif açıklamalarındaki maliyet tespit tutanakları ile fiyat tekliflerindeki belgeleri düzenleyen tedarikçilerin imza sirküleri ile diğer belgelere atmış oldukları imzalar arasında karşılaştırma yapılması ve yetkisi olmayan kişilerce imzalanan belgelerin geçersiz sayılması gerektiği halde idarece bu konu ile ilgili gerekli inceleme yapılmadan ihalenin sonucuna karar verilmesinin hatalı olduğu, 

 

8- İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği kıyafetlerin cins ve adetlerinin ihale dokümanında istenilen cins ve adetlerinin birbirini tutmadığı kanaatinde oldukları, proforma fatura ve maliyet tespit tutanaklarını ve fiyat tekliflerini imzalayan ve kaşeleyen meslek mensuplarının söz konusu tedarikçi ile sözleşmelerinin olup olmadığı ve beyannamelerin imzalamaya yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığının araştırılması gerektiği halde idarece bu husus irdelenmeksizin bir karar varılmış olmasının eksik ve hatalı olduğu,

 

9- İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi gerektiği kanaatinde oldukları,

 

10- Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesi uyarınca maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamayı kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırmadığı ve EK-O7’yi sunmayıp satışlar üzerinde açıklama yapmış olduğunu ve bir alış ve bir satış faturası sunması gerekirken maliyete dayalı olarak geçici vergi beyannamesini sunduğunu düşündükleri, bu durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İşe ait İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinin;

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli İmd Grup Tem. Gıda Orm. Ürün Turz. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında, 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı  Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinde, şirket ortaklarının Murat Çapar ve Şirin Alay olduğu, şirket müdürlüğüne 10 yıl süreyle Murat Çapar’ın atanmış olduğu bilgilerinin yer aldığı, Kartal 10. Noteri tarafından 04.06.2012 tarihinde düzenlenmiş olan söz konusu şirketi temsile yetkili olan Murat Çapar’a ait imza sirkülerinin bulunduğu, noter onaylı imza sirkülerindeki imza ile teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelindeki imzaların aynı olduğu görülmüştür. Başvuruya konu ihalenin ihale tarihinin 15.11.2012 olduğu göz önüne alındığında istekli tarafından sunulan belgelerin 04.06.2012 tarihli olması sebebiyle son durumu gösterir nitelikte olduğu  ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti” başlıklı 25.3.1’inci maddesinin

 

“25.3.1.1. İşçi Ücreti
Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan (7) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ortaöğretim ve lise mezunu (2) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan yüksekokul mezunu (3) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir.


Hizmet alımı yoluyla kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (2) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla teknik hizmetler işinde çalışan ustalık belgeli ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul meslek lisesi mezunu (1) teknisyen yardımcısına ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası
25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (14,5) gün için;
Temizlik işinde çalışan (7) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ortaöğretim ve lise mezunu (2) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan yüksekokul mezunu (3) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (2) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Teknik hizmetler işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve meslek lisesi mezunu (1) teknisyen yardımcısı,

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. Yemek giderleri:
Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.
25.3.2.2. Yol giderleri:
Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6-TL (ALTI Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.
Hizmet alımı personeline aylık (22 gün) üzerinden bir gün için brüt 6-TL (ALTI Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.
25.3.2.3. Giyecek giderleri:
Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
1 - PANTOLON
2 - GÖMLEK
3 - BONE
4 - AYAKKABI

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (3)? tir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, hizmet alımı personeline verilecek giysi bedellerini tevsik etmek amacıyla aşırı düşük teklif açıklamalarında sunulan proforma faturanın Özge Tekstil San. Tic. tarafından 12.11.2012 tarihinde düzenlenmiş olan 15 ad. pantolon, 15 ad. gömlek, 15 ad. bone ve 15 çift ayakkabıya ilişkin proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde,

           

Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklamaları yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan proforma fatura değerlendirildiğinde, meslek mensubu SMMM tarafından “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazıldığı ve iletişim bilgileri belirtilmek suretiyle imzalandığı, proforma fatura ekinde tedarikçiden alınan proforma faturadaki birim satış tutarının açıklandığı  EK-O.5 no’lu maliyet/satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu  bu haliyle söz konusu proforma faturanın Tebliğ açıklamalarında yer alan şekil şartlarını taşıdığı ve  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim bedeli için sunulan proforma faturadaki toplam tutarın 1,35 TL olduğu, söz konusu isteklinin teklif fiyatına bu tutarı aynen yansıttığı, %3 sözleşme gideri eklenerek 1,39 TL olarak teklif fiyatını oluşturduğu bu haliyle herhangi bir tutarsızlık bulunmadığı görülmüştür.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, açıklamalar kapsamında, meslek mensubu SMMM Embiye Aksoy’a ait TÜRMOB Faaliyet Belgesinde kayıt tarihinin 18.05.2011 olarak, faaliyet belgesi geçerlilik süresinin ise 28.12.2012 tarihi olarak belirtildiği, belgenin düzenleme tarihinin 28.09.2012 olduğu ve aslı gibidir kaşesi bulunduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi, teminat mektubu,  SMMM Embiye Aksoy’a ilişkin faaliyet belgesi, proforma faturayı düzenleyen firmanın vergi mükellefiyeti, sunulan proforma faturayı onaylayan meslek mensubunun imza teyidi, proforma faturayı düzenleyen tedarikçinin imza teyidi hakkında her biri ile yazışma yaptığı ve bilgileri doğruladığı görülmüştür.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde;

Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Tebliğ açıklamaları ve idarece İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde başvuruya konu ihalede, giyim bedeli hariç, %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 332.918,84 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının 332.918,47 TL olduğu, bu haliyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin giyim bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 0,37 TL altında olduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyeti, %3 sözleşme gideri ve giyim bedelini  karşılamadığı bu nedenle mevzuata uygun olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, giysi için alınan proforma faturanın Özge Tekstil San. Tic. tarafından 12.11.2012 tarihinde düzenlenmiş olan 15 ad. pantolon, 15 ad. gömlek, 15 ad. bone ve 15 çift ayakkabıya ilişkin olduğu, isminden de anlaşılacağı üzere fatura alınan kişinin bu alanda faaliyet gösteren bir kişi olduğu,   fatura ve tutanaklardaki imzaların birbirini tuttuğu, teklif edilen giysi miktarlarının ihale dokümanında belirtilen miktarlarda olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, maliyet tespit tutanakları ile fiyat tekliflerindeki belgeleri düzenleyen tedarikçilerin imza sirküleri ile diğer belgelere atmış oldukları imzalar arasında bir farklılık görülmemiştir.

 

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında, mali müşavirlerin tedarikçi ile sözleşmeleri olup olmadığı hususunda TÜRMOB’den teyit yazısı alındığı belirtilmiştir.

 

Yapılan incelemede, idarece ihale konusu hizmet alımı işinde çalışacak her bir personel için pantolon, ayakkabı, bone ve gömlek istendiği, yazlık kışlık için bir belirleme yapılmadığı, işe ait teknik şartnamede giysiler için bir kriter öngörülmediği, bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan giysi miktarlarının ihale dokümanına uygun olduğu, ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan proforma fatura değerlendirildiğinde, meslek mensubu SMMM Embiye Aksoy tarafından iletişim bilgileri belirtilmek suretiyle onaylandığı, proforma fatura ekinde tedarikçiden alınan proforma faturadaki birim satış tutarının açıklandığı EK-O.5 no’lu maliyet/satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu anlaşılmış olup, bu haliyle söz konusu proforma faturanın Tebliğ açıklamalarında yer alan şekil şartlarını taşıdığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar gereğince isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında proforma fatura düzenleyen tedarikçi ile meslek mensubu arasındaki sözleşmeyi sunma zorunluluğu bulunmadığından bu konudaki iddianın somut olmadığı değerlendirilmiştir.

 

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir aritmetik hatanın bulunmadığı, istekli tarafından ön görülen fiyatlar üzerinden hesaplama yapıldığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği giysi bedellerini tedarikçiden alınan proforma fatura ile açıkladığı, proforma fatura ekinde tedarikçiden alınan proforma faturadaki birim satış tutarının açıklandığı  EK-O.5 no’lu maliyet/satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.15’inci maddesinde yer alan;

 

Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.”şeklindeki açıklamalar çerçevesinde isteklilerce tedarikçiden alınan proforma fatura ile açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmesinin zorunlu olmadığı halde istekli tarafından sunulduğu, bu haliyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İmd Grup Tem. Gıda Orm. Ürün Turz. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul