En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-299
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :6
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-299
Şikayetçi:
 Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizm. Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., MUSLUHİTTİN MAH. SÜLÜKL SOK. NO:16/1 MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye Başkanlığı (Sağlık İşleri Müdürlüğü), Manisa Belediye Sarayı 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41719
Başvuruya konu ihale:
 2012/153218 İhale Kayıt Numaralı "Manisa Belediyesi Mezarlık Ve Defin Hizmetleri Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğütarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Manisa Belediyesi Mezarlık ve Defin Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizm. Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4818 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… Kamu İhale Genel Tebliğinin … 16.5.2.1. alt maddesi hükmü … gereği … yapılan hesaplamalarda işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları, mevzuatta gösterildiği şekilde sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunlarda ve idari düzenlemelerde belirlendiği şekilde hesaplanmıştır. Bu çerçevede 1TL’nın altındaki asgari ücrette, yemek bedelinin sigortaya tabi kısmında, yaşlılık sigorta priminde, sağlık sigorta priminde, tehlike sınıfında, işsizlik işveren payındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayarak … hesaplanmıştır.

Yukarıda yazılı Kamu İhale Genel Tebliği hükmünde yer almayan, çalışan lehine olan (sigorta işçi payı) sigortaya tabi yemek indirim bedelleri işlem esnasında yuvarlanmadan işlem devam ettirilmiş, çıkan sonuç mevzuata uygun olarak yuvarlanarak sigorta matrahı oluşturulmuş, aynı zamanda yine yukarıda yazılı hükümde sayılmayan %3 sözleşme ve genel giderler kamu menfaati göz önüne alınarak yuvarlama yapılmamış sadece isteklinin teklif edebileceği en düşük bedel çift hanede yuvarlama yapılmıştır…

Yukarıda yapılan açıklamalar ve örnek hesaplamalar sonrasında istekli tekliflerinin sınır değerin altında kalmadığı görüldüğünden … başvurunuz reddedilmiştir”denilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “….

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “…

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.”açıklaması,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi “…

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-12 adet Vasıfsız işçiye ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret,

-3 adet Vasıflı İşçiye ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 40 Fazlası

-13 adet Vasıflı İşçiye ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 50 Fazlası

-1 adet Vasıflı İşçiye ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 60 fazlası

-4 adet vasıflı işçiye ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin % 90 fazlasına göre hesaplanacaktır.

Fazla Çalışma Yapılması:

- 12 adet Vasıfsız işçi için (asgari ücret) (Toplamda 3240 saat)

- 3 adet Vasıflı işçi için (asgari ücretin % 40 Fazlası) (Toplamda 810 saat )

- 13 adet vasıflı işçi için (asgari ücretin % 50 Fazlası) (Toplamda 3510 saat )

- 1 adet Vasıflı işçi için (asgari ücretin % 60 Fazlası) (Toplamda 270 saat)

- 4 adet vasıflı işçi için (asgari ücretin %90 fazlası) (Toplamda 1080 saat)

verilecek olup 4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesine göre hesaplanacaktır.

Hafta Tatili+Ulusal Bayram;

- 12 adet Vasıfsız işçi için (asgari ücret) (Toplamda 780 gün)

- 3 adet Vasıflı işçi için (asgari ücretin % 40 Fazlası) (Toplamda 195 gün)

- 13 adet vasıflı işçi için (asgari ücretin % 50 Fazlası) (Toplamda 845 gün)

- 1 adet Vasıflı işçi için (asgari ücretin % 60 Fazlası) (Toplamda 65 gün)

- 4 adet vasıflı işçi için (asgari ücretin %90 fazlası) (Toplamda 260 gün )

verilecek olup Hafta Sonu Ulusal Bayram çalışma ücreti 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre hesaplanacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek Bedeli: İstekliler çalışacak olan toplam 33 Personele ay içerisinde her biri için (26) gün olmak üzere nakdi olarak brüt 6,00 TL/gün yemek parası verilecek olup maaş bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dâhildir.

Hiçbir personel için Yol ücreti öngörülmeyecektir.

Hiç bir personel için giyim yardımı öngörülmemektedir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte tehlike sınıfı I, iş kazaları meslek hastalıkları prim oranı 1'dir”şeklinde,

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu hizmet işi kapsamında bulunan iş kalemleri Vasıfsız işçi (asgari ücret) (12 işçi x 12ay)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 40 fazlası) (3 işçi x 12ay)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 50 fazlası) (13 işçi x 12ay)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 60 fazlası) (1 işçi x 12ay)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 90 fazlası) (4 işçi x 12ay)

Vasıfsız işçi (asgari ücret) fazla mesai (3.240 saat)

Vasıfsız işçi (asgari ücret) hafta tatili+bayram (780 gün)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 40 fazlası) fazla mesai (810 saat)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 40 fazlası) hafta tatili+bayram (195 gün)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 50 fazlası) fazla mesai (3.510 saat)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 50 fazlası) hafta tatili+bayram (845 gün)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 60 fazlası) fazla mesai (270 saat)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 60 fazlası) gün (65 gün)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 90 fazlası) fazla mesai (1.080 saat)

Vasıflı işçi (asgari ücretin % 90 fazlası) hafta tatili+bayram (260 gün)”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında %3 sözleşme gideri dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamı 916.823,35 TL bulunmuştur. İdari Şartname’de teklif fiyata dahil giderler arasında asgari ücret üzerinden belirlenen çalışan ücretleri ile 6 TL olarak öngörülen yemek bedeli dışında başka bir gider öngörülmediğinden, işçilik maliyeti üzerinden %15 oranında idarece esas alınan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının da aynı değere eşit olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin “birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlarının” virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı; yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacağı ve yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede teklif birim fiyat ile bu fiyatın miktarlarla çarpılması ile elde edilen toplam tutarda yuvarlama yapılması gerektiği belirtilmekte; teklif birim fiyatını oluşturan (asgari ücretin belirli bir oranda arttırılması, yol, yemek veya işveren prim payını sigorta primi tutarları vb. gibi) alt giderlerin belirlenmesine ilişkin her işlem sonucunda da yuvarlama yapılması gerektiğine ilişkin net bir açıklama bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden talep edilen ve 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı ile Kurum kayıtlarına giren görüş yazısında, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplandığı, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakamlar üzerinden ayrı ayrı yapıldığının ifade edilmesi üzerine, asgari işçiliğin hesaplanmasında yapılan her işlem sonucunda yuvarlama yapılması esası benimsenmiştir.

 

Buna göre ihale konusu hizmet işi kapsamında %3 sözleşme gideri dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamı 916.862,97 TL olarak bulunmaktadır.

 

Bu nedenle 916.823,35 TL toplam fiyat teklif eden, dolayısıyla teklif fiyatı ihale konusu hizmet işinde yukarıda belirlenen %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetini karşılamayan Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Enerji Tic. ve San. A.Ş. üzerinde ihalenin bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Belirtilen aykırılığın anılan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi yoluyla giderilmesi gerekmekte ise de, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesine göre, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiğinden, anılan isteklinin teklifinin sonuç olarak değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif fiyatı asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Enerji Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul