• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-303
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :11
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-303
Şikayetçi:
 Konya-Mini-Tur Turizm Taş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Melikşah Mah. Sivaslı Ali Kemal Cad. No:4 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı , Horozluhan Mah. Ankara Cad. No: 201 42110 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43448
Başvuruya konu ihale:
 2012/161132 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Temizlik Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıtarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Konya-Mini-Tur Turizm Taş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5178 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,sundukları birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemelerine ilişkin aritmetik hata yaptığı gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Asgari ücret

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedeli 7,00 TL Yol bedeli 4,00 TL

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Demirbaş makine ve ekipmanları karşılanacaktır.

 

            …

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

SGK hizmet alımı risk oranı 1,5” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin ekindeki listede “

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

12 Kişilik Temizlik Hizmet Alımı

Ay

12,00

12,000

2

8 Kişilik Ekip Şefi ve Kat Sorumlusu Hizmet Alımı

Ay

8,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Muhtelif Temizlik Malzemeleri

Kalem

46,000

 

” düzenlemesi,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (On iki) aydır…” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Yapılacak işin içeriği” başlıklı 2’nci maddesinin (b) bendinde “Temizlik için gerekli olan her türlü temizlik malzemesi yüklenici firma tarafından karşılanacak olup,  temizlik alet ve edevatı ile birlikte temizliği istenilen bina ve mekanda sürekli hazır bulundurulacaktır.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Ortak Hükümler” başlıklı kısmında “

 

            Yüklenici “ekip şefi” ve “kat sorumluluları”na brüt asgari ücretin % 40 fazlasını; diğer personeline brüt asgari ücretin %20 fazlasını ücret olarak ödeyecektir. Sözleşme süresince Yüklenici, personeline iş günlerinde öğle yemeği firma personeline bir öğün, brüt 7,00.- TL yemek parası ödeyecektir. Yüklenici, çalıştırılan Yüklenici personeline oturdukları yere bakılmaksızın, çalışılan her gün için, brüt 4,00.-TL yol ücreti ödeyecektir. Bu ücret sözleşme süresince sabit kalacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin “Kullanılacak İş Makineleri, Ekipman ve Temizlik Malzemeleri” başlıklı 3’üncü maddesinde yüklenici tarafından karşılanacak olan temizlik iş makineleri, ekipman ve malzemelerinin evsafları ile miktarlarının belirtildiği, ayrıca ihale dokümanındaki birim fiyat teklif cetvelinin İdari Şartname’nin ekindeki listeyle birebir aynı olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde muhtelif temizlik malzemeleri için ayrı bir kalemin açıldığı ve bu kalemin miktarının 46 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Konya-Mini-Tur Turizm Taş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde muhtelif temizlik malzemeleri kalemine ilişkin miktar ile bu kaleme teklif edilen birim fiyatın çarpılarak bu kalemin toplam tutarının elde edilmediği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu, bu nedenle idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar ile buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Seçkin Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde muhtelif temizlik malzemeleri kalemine ilişkin miktar ile bu kaleme teklif edilen birim fiyatın çarpılarak bu kalemin toplam tutarının elde edildiği tespit edildiğinden, Seçkin Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul