• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-307
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :15
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-307
Şikayetçi:
 Kaçkar Özel Güvenlik Eğitim Ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti, ÇARŞI MAH. CUMHURİYET CAD. BELEDİYE 5.BLOK KAT:5 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim Araşt. Hastanesi-Bakırköy Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Zuhuratbaba Mah. Tevfık Saglam Cad. 25/2 34147 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42351
Başvuruya konu ihale:
 2012/150911 İhale Kayıt Numaralı "Koruma Ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kaçkar Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4947 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği yönündeki iddia ile idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ancak açıklama kapsamında sunulan belgelerin tam ve düzenli olmadığı (güncel piyasa fiyatlarını yansıtmadığı), işçilik hesaplamasının (asgari ücret % fazlalıkları, risk primi, fazla mesai hesaplamaları, yol ücretleri gibi) idari şartnameye uygun olmadığı kanaatinde oldukları,

 

2) İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, kârsız yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespitinde ihale komisyonunun yetki ve sorumluluğu bulunsa dahi aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak isteklilerin belirlenmesi hususunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

20.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği, 21.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının 27.11.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından 06.12.2012 tarihli dilekçe ile kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekeceği, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, kârsız yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespitinde ihale komisyonunun yetki ve sorumluluğu bulunsa dahi aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak isteklilerin belirlenmesi hususunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddialar ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvuru üzerine idarece Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nden 10.12.2012 tarihli yazı ile idari şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen kıyafet bedeli, yol bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta giderine ilişkin açıklamalarının yazının tebliğinden itibaren 5 gün içinde sunulmasının istendiği, yazıyı elden tebellüğ eden söz konusu istekli tarafından 13.12.2012 tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulduğu, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğunun tutanak altına alındığı, 14.12.2012 tarihli yazı ile başvuru sahibine Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun olduğunun bildirildiği, idarenin kararının 14.12.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibinin 21.12.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdareye şikâyet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikâyet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da  ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu mevzuat hükümlerinden, idareye şikâyete konu edilmeyen hususların itirazen şikâyet konusu edilemeyeceği açıktır.

 

Bu bağlamda; başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili idareye şikâyet başvurusunda bulunmayarak doğrudan Kuruma başvurduğu anlaşıldığından, söz konusu iddianın şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinden; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacağı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflere ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu “Koruma ve özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesinin, personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveline göre kârsız yaklaşık maliyetin 2.467.153,77 TL’ye tekabül ettiği, Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 2.405.457,62 TL’nin yukarıda belirtilen kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında kaldığı anlaşıldığından, idarece anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Nitekim başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından da anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, bu noktada başvuru sahibinin talebinin karşılandığı, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak isteklilerin belirlenmesi hususunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğunu iddia etmesinde menfaatinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul