• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-310
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :18
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-310
Şikayetçi:
 Gsm Medya Destek Hizmetleri Danışmanlık Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, KEFÇEDEDE MAH. KEFÇEDEDE MEKTEBİ SOK. ÖZDEMİRLER İŞHANI NO : 7/20 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Cadddesi Dut Sokak No:1 41100 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42469
Başvuruya konu ihale:
 2012/156577 İhale Kayıt Numaralı "Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı Ve Temizlik Personeli Çalıştırılması İşidir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 28.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı ve Temizlik Personeli Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak GSM Medya Des. Hizm. Dan. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4961 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, brüt asgari ücretin % 30 ve % 40 fazlası üzerinden ödeme yapılacak personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacakları çalışmaya ilişkin günlük ücret için ihale üzerinde bırakılan istekli Münir Temelli’nin öngörmüş olduğu bedellerin teklif edilmesi gereken asgari maliyetlerin altında olduğu, ayrıca giyim gideri için yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmekte iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin kaloriferci, teknisyen yardımcısı ve temizlik personeli çalıştırılması işi olduğu belirtilmiş, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde de işin başlangıç tarihi 01.01.2013, bitiş tarihi 31.12.2013 şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Münir Temelli’nin teklifinin aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulduğu ve sunulan açıklamanın uygun görülerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi GSM Medya Des. Hizm. Dan. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1…

İşçi Ücreti:

Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan 4 (dört) kişi, kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan 10 (on) kişi olmak üzere toplam 14 kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla teknik hizmetler işinde çalışan ustalık belgeli ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul meslek lisesi mezunu 7 (yedi) teknisyen yardımcısına ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası, 3 (üç) yüksekokul mezunlarına brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası, ücret ödenecektir

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 232 (ikiyüzotuziki) gün için;

Temizlik işinde çalışan 4 (dört) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan 7 (yedi) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir

Teknik hizmetler işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve meslek lisesi mezunu 4 (dört) teknisyen yardımcısı, yüksekokul mezunu 1 (bir) teknisyen yardımcısına çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek giderleri:

Yatılı kuruluşlarda çalışan 23(yirmiüç) kişilik hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

Gündüzlü kuruluşta teknisyen yardımcısı olarak (Lise ve dengi okul mezunu) çalışan 1(bir) personele aylık (22 gün) üzerinden ödenecek yemek ücreti teklif fiyata dâhildir, günlük 5,00.-TL (Beş Türk Lirası) olacak şekilde bordroda brüt olarak gösterilecektir.

Yol giderleri:

Yatılı kuruluşlarda çalışan 23 (yirmiüç) kişilik hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6-TL (Altı Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

Gündüzlü kuruluşta teknisyen yardımcısı olarak (Lise ve dengi okul mezunu) Çalışan 1(bir) personele aylık (22 gün) üzerinden brüt 6-TL (Altı Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

Giyecek giderleri:

Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - 24 adet Yazlık İş Önlüğü

2 - 24 adet Kışlık İş Önlüğü

3 - 24 adet Yazlık İş Pantolonu

4 - 24 adet Kışlık İş Pantolonu

5 - 10 çift çizme (Kaloriferciler için)

25.5….Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 3(üç)? tür.”düzenlemesine yer verilmiş, birim fiyat teklif cetvelinde de farklı maliyet bileşenleri içeren her bir işçilik gideri için ayrı bir satır açıldığı görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, işçilik maliyeti hesabında ihale tarihi itibari ile Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün kullanılarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ile % 3 sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 539.794,17 TL olarak hesaplandığı, bu tutara firma kârı olarak belirlenen 52.407,20 TL eklenerek yaklaşık maliyetin 592.201,37 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3 risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenli Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda 12 aylık işçilik ücretinin 524.924,28 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması ücretinin 12.376,19 TL, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin ise 537.300,47 TL olduğu anlaşılmış, bu tutara giyim için idarece belirlenen tutar eklendiğinde kâr hariç asgari işçilik maliyetinin 539.795,75 TL olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren ihale üzerinde bırakılan istekli Münir Temelli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde 12 aylık giyim hariç işçilik ücreti için öngörülen bedel olan 524.924,16 TL ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için öngörülen bedel olan 12.374,01 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari bedellerin altında olduğu, dolayısıyla öngörülen giyim hariç toplam işçilik maliyeti olan 537.298,17 TL’nin, teklif edilmesi gereken giyim hariç toplam asgari işçilik maliyeti olan 537.300,47 TL’yi karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

          Öte yandan İdari Şartname’de personele verilecek iş önlükleri ile pantolonların yazlık ve kışlık olmak üzere adetlerinin ayrı ayrı belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim giderini tevsik için sunmuş olduğu proforma faturada yazlık ve kışlık olduğu belirtilmeksizin ve birim fiyat açısından herhangi bir ayırıma gitmeksizin iş önlüğü ve iş pantolonu için tek bir birim fiyatın belirtildiği, ayrıca proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer verilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarların hangi malzemelere ait olduğunun belirtilmediği görülmüştür.

 

          Yapılan tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Münir Temelli’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Münir Temelli’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul