• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-431
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :55
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-431
Şikayetçi:
 Dunaysır Yemek Temiz Turizm İnş. Nak. Sağlık Hiz. Tekstil Özel Eğitim Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. , FİDANLIK MAH. TUNA CAD. 34/13 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Yetiştirme Yurdu, Emnıyet Mahallesı Sılahtar Caddesı 77 06560 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42963
Başvuruya konu ihale:
 2012/162282 İhale Kayıt Numaralı "Gazi Yetiştirme Yurdu Ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2013 Yılı 12 Aylık Malzemesiz Özel Hizmet Alımı (19 Personel) İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gazi Yetiştirme YurduMüdürlüğü tarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gazi Yetiştirme Yurdu ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi  Müdürlüğünün 2013 Yılı  12 Aylık Malzemesiz Özel  Hizmet  Alımı (19  Personel) İşi” ihalesine ilişkin olarak Dunaysır Yemek Temiz. Turizm İnş. Nak. Sağlık Hiz. Tekstil Özel Eğitim Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5084 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan SGM Tem. ve Tş. Hiz. Gıda Paz. Ltd. Şti.nin ihaleye yönelik olarak sunduğu evrakların üzerine ihale tarihi itibari ile aslı görülmüştür veya aslı gibidir şeklinde şerh düşüldüğü, dolayısıyla ihale tarihi itibari ile onaylanmış bu belgeler geçersiz sayılarak söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Gazi Yetiştirme Yurdu ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2013 Yılı 12 Aylık Malzemesiz Özel Hizmet Alımı (19 Personel) İşi”düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İdari Şartname’nin“Belgelerin sunuluş şekli”başlıklı 7.7’nci maddesinin üçüncü fıkrasındaİstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalelerde, istekliler tarafından verilecek tekliflerin idareye sunulması ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması”başlıklı 30’uncu maddesinde“…Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

            “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez….” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü ile isteklilerin sunacakları belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunabilecekleri düzenlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ihale tarihinin  04.12.2012, (e) bendinde ise ihale saatinin 10.30 olduğu belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler paralelinde yapılan incelemede, isteklilerin ihalelere iştirak edebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi”başlıklı 28’inci maddesine göre ihale dokümanı satın almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda, ihale dokümanını satın almış olan isteklilerin, aynı Kanun’un yukarıda zikredilen 30’uncu maddesinde yer alan hükmüne göre, ihalenin yapılacağı saate kadar olan zaman dilimi içerisinde tekliflerini vermeleri mümkündür. Yani, bir istekli, doküman satın almak koşuluyla, ihale günü, ihale saatine kadar olan süre içerisinde veya ihaleden önceki günlerde teklifini posta yoluyla veya elden idareye sunabilme imkânına sahiptir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan ihale teklif zarfı alındı belgesinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın, ihale tarihi olan 04.12.2012’de, saat 09.36’da idareye teklif dosyasını sunduğu görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde;  isteklilerin, idarece istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri belirtilerek, bu yönde idareye yapılacak başvuruların, “ihaleden önce” idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğuhüküm altına alındığından, başvuru konusu ihalede, ihale günü olan 04.12.2012 tarihinde, ihale saati olan 10.30’dan önceki bir mesai saati içerisinde, idarece istenen ilgili belgelere “aslı idarece görülmüştür” şerhlerinin düşülmesi işleminin yapılması ve bu şerhleri taşıyan suretleri içeren tekliflerin idareye sunulmasının mümkün olduğu açıktır.

 

Dolayısıyla, İdari Şartname’de, söz konusu işlemin ihale tarihinden önce yapılacağı ifade edilmekte ise de, yukarıda açıklanan sebeplerden, İdari Şartname’de talep edilen belgelerin asıllarını idareye göstermek suretiyle “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş belge suretlerini teklif dosyalarında sunmak isteyen isteklilerin bu taleplerinin idare tarafından ihaleden önce karşılanması zorunluluğu bulunduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan“aslı gibidir” şerhlerini taşıyan belgelerin üzerinde yer alan söz konusu şerhlerin ihale ile aynı gün olan 04.12.2012 tarihini taşıdığı dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul