• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-435
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :61
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-435
Şikayetçi:
 Assos Sosyal Hizmetl Er Sanayi Ve Tic. Ltd Şti., CAMİKEBİR MAH. DR. FUAT KILIÇ CAD. NO : 18/D ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No:19 K:4 31200 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42501
Başvuruya konu ihale:
 2012/139743 İhale Kayıt Numaralı "Personel Destek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Assos Sosyal Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4991 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kendileri dışında kalan isteklilerin, birim fiyat teklif cetvelindeki 1'inci ve 3'üncü satırlarındaki iş kalemleri için sırasıyla 1.181,83 TL ve 39,39 TL birim fiyat teklif ettikleri, bu fiyatların ilgili iş kalemleri için hesaplanacak asgari işçilik maliyetlerinin altında olduğu çünkü her bir sigorta prim tutarının ayrı ayrı hesaplanması ve her bir işlemin ardından elde edilecek sonucun virgülden sonra iki haneye yuvarlandıktan sonra bu tutarların toplanması ile elde edilen birim fiyatların sırasıyla 1.181,84 TL ve 39.40 TL olduğu, dolayısı ile kendileri dışındaki tüm isteklilerin asgari işçilik maliyeti altında teklif sunmuş olduklarından değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Gökbey Müteahhitlik, Ferhat Grup, Ağaoğlu Temizlik, Saydam Temizlik, Ev-Men İnşaat, Boğaziçi Hizmet şirketlerinin personele verilecek kıyafetler için teklif ettikleri fiyatlar ile bahsi geçen kıyafetlerin temin edilmesinin mümkün olmadığı, tevsik edici belgelerindeki imzaların eksik olduğu ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden alınmadığı,

 

2) Gökbey Müteahhitlik ve SR Tekno Yapı şirketlerinin iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük tekliflerbaşlıklı 60’ıncı maddesinde de “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihalelerine mahsus olmak üzere, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında idarelerce uyulması gerekli kurallar tayin edilmiş ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasında kullanılabilecek yöntemler belirlenmiştir. Söz konusu maddenin aşağıda yer alan alt maddelerinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim, giyecek ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olacaktır

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale konusu hizmet alımını yerine getirebilmek için çalıştırılacak 57 kişi personele yürürlükteki aylık brüt asgari ücrete göre; Spor Eğitmenliği yapacak 3 kişiye ise yürürlükteki Aylık Brüt Asgari Ücretin %80 fazlası ödemeler yapılacaktır (Teklifler verilirken, ihale tarihinde yürürlükte bulunan Aylık Brüt Asgari Ücret dikkate alınacaktır.) 2013 yılı ücretleri, Asgari Ücret Komisyonunun 2013 yılı için belirleyeceği Aylık Brüt Asgari Ücrete göre, 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihalesi yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Madde 8?e göre Asgari Ücret Farkından oluşan Fiyat Farkı göz önüne alınarak belirlenecektir. 01.01.2013 ? 31.12.2013 tarihleri arası 12 ay içerisinde idarenin gerekli görmesi durumunda Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerini içeren ( Yılbaşı 1 gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 1 gün, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram 1 Gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün (Arife dahil), 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün (Arife dahil), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün olmak üzere toplam 14,5 günde en fazla 35 kişi (garson,aşçı,aşçı yardımcısı ve bulaşıkçı) çalıştırılacak ve tüm çalışmalar puantaj ile belgelenecektir. Çalışan personellere, tutulan puantajlar esas alınmak üzere 4857 sayılı İş Kanununu 47. maddesine göre 1=1 ödeme yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Birim Fiyata Esas Mal Kaleminin Adı Miktarı Birimi

Pantolon (Yazlık, Siyah Renkte) 57 Adet

Pantolon(Kışlık, Yünlü, Siyah Renkte ) 57 Adet

Süveter(Kolsuz, Yünlü, Bordo Renkte) 57 Adet

Yazlık Gömlek (Kısa Kollu, Beyaz) 57 Adet

Kışlık Gömlek (Uzun Kollu, Beyaz) 57 Adet

Ayakkabı (Siyah, Kundura) 57 Çift

Kravat (Bordo Renkte) 40 Adet

Kışlık Eşofman Takım(Alt, Üst ve Sweet tişört) 3 Adet

Yazlık Eşofman Takım(Alt, Üst) 3 Adet

Spor Ayakkabısı 3 Çift

Bulaşık Önlüğü(Muşamba, Boyundan Bağlı) 20 Adet

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1,5” düzenlemesi bulunmakta, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı dokuzuncu maddesinde ise“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin (C) bendinde “Yüklenici, işin yürütülmesi esnasında çalıştırılacak olan 60 personele aşağıda yazılı giyecekleri temin edecek ve giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

MALZEMENİN CİNSİ VERİLECEK MİKTAR

1. Pantolon (Yazlık, Siyah Renkte) 57 Adet

2. Pantolon (Kışlık, Yünlü Siyah Renkte) 57 Adet

3. Süveter (Kolsuz, Yünlü Bordo Renkte) 57 Adet

4. Yazlık Gömlek (Kısa Kollu- Beyaz) 57 Adet

5. Kışlık Gömlek (Uzun Kol- Beyaz) 57 Adet

6. Ayakkabı (Siyah, Kundura) 57 Çift

7. Kravat (Bordo Renkte) 40 Adet

8. Kışlık Eşofman Takım(Alt, üst ve Sweet tişört) 3 Adet

9. Yazlık Eşofman Takım (Alt,üst) 3 Adet

10. Spor Ayakkabısı 3 Çift

11. Bulaşık Önlüğü Astarlı(Muşamba, Boyundan Bağlı) 20 Adet

 …” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece, işçilik hesaplama modülü kullanılarak; giyecek, %3 sözleşme gideri ve kâr dâhil yaklaşık maliyetin Çizelge 1’deki gibi belirlendiği,

Çizelge 1. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet bileşenleri

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

57 Personelin normal çalışma maliyeti

818.460,72

3 Spor eğitmeni normal çalışma maliyeti

77.136,12

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri

19.990,43

Kâr (%20)

183.117,45

               Toplam

1.098.704,72

 

 

06.11.2012 tarihli yazılar ile tekliflerinin geçerli olduğu belirlenen istekliler arasında bulunan Gökbey Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Malzemeleri Demir Doğrama Temizlik İşleri İş Makinaları Petrol Nakliyat Tahmil Tahliye Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi, Behsat Kılıç, Ferhat Grup Medikal Yapı Turizm Gıda ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Saydam Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnşaat Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti., Hüseyin Çoban İnşaat Temizlik Taahhüt Tıbbi Malzeme Bilgisayar Güvenlik Turizm ve Hizmet Müteahhitliği Ticaret Limited Şirketi, Boğaziçi Hizmet Grup İnş. Müh. Eğit. Danış. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ezel İlet. Sos. Hiz. Turizm İnş. Reklam Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği,

Söz konusu isteklilerin tamamı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu,

Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların, sunulan proforma faturada kravatın birim fiyatının birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyattan yüksek olduğu gerekçesiyle; Ezel İlet. Sos. Hiz. Turizm İnş. Reklam Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların, sadece alış faturası ile açıklama yapıldığı gerekçesiyle; Hüseyin Çoban İnşaat Temizlik Taahhüt Tıbbi Malzeme Bilgisayar Güvenlik Turizm ve Hizmet Müteahhitliği Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan açıklamaların, birim fiyat teklif cetvelindeki yazlık ve kışlık pantolon ile yazlık ve kışlık gömleklerin açıklamada sunulan proforma fatura içerisinde yer almadığı gerekçesiyle; Behsat Kılıç tarafından sunulan açıklamaların ise, sunulan proforma faturada yer alan giyim malzemelerinin idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemlerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı ve bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Diğer istekliler tarafından sunulan açıklamaların uygun bulunduğu ve 20.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin geçerli teklifler arasında en düşük teklifi sunan Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Kurum tarafından 20.11.2012 tarih ve 3923-19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilen görüş talebine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazısı ile gönderilen görüş dikkate alındığında, %7,5 genel sağlık sigortası, %11 malullük, yaşlılık ve ölüm, %1,5 sigorta risk prim oranı ve %2 işveren işsizlik primlerinin her birinin prime esas aylık kazanç toplamı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması ve her işlemin ardından elde edilen rakamın yuvarlanması suretiyle işlemlere devam edilerek hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesi uyarınca teklif fiyata dâhil edilmesi gereken giderlerin asgari işçilik maliyeti (yemek ve yol bedeli öngörülmediğinden bu giderler hariç olmak üzere) ile giyim giderleri olduğu, bu doğrultuda yapılan hesaplama neticesinde %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetinin 904.956,86 TL; idarece yaklaşık maliyet hesabında öngörülen %3 sözleşme gideri dâhil giyim maliyetinin (10.331,43 TL + %3 sözleşme gideri = 10.641,37 TL) de dâhil edilmesiyle kâr hariç yaklaşık maliyetin 915.598,23 TL olarak elde edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dolayısı ile; personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (904.956,86 TL) altında kalan isteklilerin tekliflerinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması, asgari işçilik maliyetin üzerinde olmakla birlikte kâr hariç yaklaşık maliyetin (915.598,23 TL) altında olan isteklilerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması, sunulan açıklamalar dikkate alınmak kaydıyla teklif edilen fiyattan istekli tarafından öngörülen asgari işçilik haricindeki giderler ile kâr çıkarıldığında geriye kalan miktar ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılayamayan tekliflerin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bu durumda;

İhale üzerinde bırakılan istekli Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının (904.950,44 TL) teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Ferhat Grup Medikal Yapı Turizm Gıda ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 905.150,45 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 125,71 TL, firma kârı olarak da 77,48 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.947,26 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının 905.210,02 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 245,66 TL, firma kârı olarak da 19,41 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.944,95 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin ihale komisyonunda belirtilen gerekçeye ek olarak bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Ezel İlet. Sos. Hiz. Turizm İnş. Reklam Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının 905.507,95 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 579,89 TL öngörüldüğü, firma kârı olarak öngörülen miktarın açıklamada belirtilmediği, ancak yalnızca giyim giderinin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.928,06 TL’nin dahi teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin ihale komisyonunda belirtilen gerekçeye ek olarak bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Hüseyin Çoban İnşaat Temizlik Taahhüt Tıbbi Malzeme Bilgisayar Güvenlik Turizm ve Hizmet Müteahhitliği Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 906.904,95 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 1.958,75 TL, firma kârı olarak da 1,25 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.944,95 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin ihale komisyonunda belirtilen gerekçeye ek olarak bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Behsat Kılıç tarafından sunulan teklif fiyatının 907.870,02 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde öngörülen toplam giyim gideri ve firma kârının belirtilmediği, ihale komisyonu kararında da belirtildiği şekilde sunulan proforma faturalarda yer alan giyim malzemelerinin idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemleri birebir karşılamaması nedeniyle bu giderlerin toplam tutarlarının açıklama kapsamında tespitinin yapılamadığı, bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin her hâlükarda değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden idarece bu yönde tesis edilen işlemin yerinde olduğu,

Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının 909.912,02 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 4.961,77 TL, firma kârı olarak da 0,23 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.950,02 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Boğaziçi Hizmet Grup İnş. Müh. Eğit. Danış. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının 911.506,02 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 5.468,27 TL öngörüldüğü, firma kârı olarak öngörülen miktarın belirtilmediği, ancak bu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde 57 personelin normal çalışma ücreti için 808.371,72 TL, 3 spor eğitmeni normal çalışma ücreti için 76.582,80 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri için de 19.995,50 TL teklif ettiği dikkate alındığında asgari işçilik maliyetinin bu istekli tarafından zaten toplam 904.950,02 TL olarak öngörüldüğünün anlaşıldığı, dolayısı ile bu giderlerin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Gökbey Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Malzemeleri Demir Doğrama Temizlik İşleri İş Makinaları Petrol Nakliyat Tahmil Tahliye Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 913.315,95 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 8.371,00 TL öngörüldüğü, firma kârı olarak öngörülen miktarın açıklamada belirtilmediği, ancak yalnızca giyim giderinin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 904.944,95 TL’nin dahi teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Saydam Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnşaat Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 938.351,00 TL olduğu ve kâr hariç yaklaşık maliyetin (915.598,23 TL) altında kalmadığı tespit edildiğinden bu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının mevzuata aykırı olduğu, ancak bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamış olması nedeniyle söz konusu aykırılığın bu istekli açısından sonuca etkili olmadığı,

Yukarıda sayılan istekliler dışında kalan geçerli tekliflerin ise hiçbirinin kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalmadığı görüldüğünden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gereken başka bir teklif bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının netice itibarı ile kısmen yerinde bulunduğu ve bu doğrultuda Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ferhat Grup Medikal Yapı Turizm Gıda ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Boğaziçi Hizmet Grup İnş. Müh. Eğit. Danış. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gökbey Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Malzemeleri Demir Doğrama Temizlik İşleri İş Makinaları Petrol Nakliyat Tahmil Tahliye Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi’nin tekliflerinin de yukarıda belirtilen gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) …,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

(4) ….

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) …,

b) …,

sunulması zorunludur.

…” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde,

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi ile,

Aynı İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Kamu veya özel sektörde işçi çalıştırılması işleri veya ihale konusu iş ile ilgili işçi çalıştırılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde;

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddelerine istinaden teklif edilen bedelin en az %40’ı oranında ihale konusu iş yahut benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiği,

Buna göre, Gökbey Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Malzemeleri Demir Doğrama Temizlik İşleri İş Makinaları Petrol Nakliyat Tahmil Tahliye Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 913.315,95 TL teklif sunulmuş olması nedeniyle bu istekli tarafından sunulması gereken iş deneyim tutarının 365.326,38 TL’den az olmaması gerektiği, bu istekli tarafından Elbistan Belediye Başkanlığınca düzenlenen 2007/163337 İKN’li Katı Atık Toplama ve Temizlik işine ait 16.04.2009 tarih ve 2009/04 sayılı İş Bitirme Belgesi’nin sunulduğu, söz konusu belgenin toplam tutarının 1.594.344,82 TL olduğu ve asgari iş deneyim tutarının üzerinde olduğu, ayrıca işin tanımı içerisinde 22 adet personel ile temizlik hizmetlerinin yapılması ve vakumlu yol süpürgesinde 6 adet personel çalıştırılması ifadelerinin yer aldığı görüldüğünden İdari Şartname’de yer alan benzer iş tanımına uygun olduğu, bu itibarla ihale komisyonu tarafından bu isteklinin iş deneyim belgesinin uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmamakla beraber başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde bu isteklinin netice itibarı ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından bu hususun söz konusu istekli bakımından sonuca etkili olmadığı,

SR Tekno Yapı İnşaat Temiz. Turz. Nakl. Elek San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 942.326,11 TL teklif sunulmuş olması nedeniyle bu istekli tarafından sunulması gereken iş deneyim tutarının 376.930,44 TL’den az olmaması gerektiği, bu istekli tarafından Adana Devlet Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen 2012/78085 İKN’li Malzemeli Temizlik Personeli Hizmet Alımı işine ait 17.10.2012 tarih ve 9125 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin toplam tutarının 777.479,74 TL olduğu ve asgari iş deneyim tutarının üzerinde ve İdari Şartname’de yer alan benzer iş tanımına uygun olduğu, dolayısı ile bu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale komisyonu tarafından uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ferhat Grup Medikal Yapı Turizm Gıda ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Boğaziçi Hizmet Grup İnş. Müh. Eğit. Danış. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gökbey Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Malzemeleri Demir Doğrama Temizlik İşleri İş Makinaları Petrol Nakliyat Tahmil Tahliye Kimyevi Maddeler İthalat ve İhracat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul