En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-440
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :66
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-440
Şikayetçi:
 Akdoğan Köm. Hay. Nakl İnş. Gıd.Tar. Oto. San.Tic. Ltd. Şti, KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO : 114/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Ünıversıtesı Merkez Kampüsü Aytepe 1 09010 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42811
Başvuruya konu ihale:
 2012/150714 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Teknik Servis Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesitarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Teknik Servis Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akdoğan Köm. Hay. Nakl İnş. Gıd. Tar. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42811sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5053sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin ve ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci isteklilerin tekliflerinin, KİK işçilik modülü kullanılarak yanlış hesaplandığı, anılan isteklilerin teklif bedellerinin, teklif edilmesi gerekli asgari işçilik tutarından az olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması ve yaklaşık maliyetin el ile yapılan hesaplamaya göre güncellenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarî Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2013 yılı Teknik Servis Hizmeti alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya; “..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” hükmü yer almaktadır.

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “25.1. Vergi, resim ve harçlar

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhalede çalışacak olan personellerin bir kısmı vasıflı işçi olup vasıflar öğrenim durumuna göre 3 aşamalıdır. 2 adet personel lisans mezunu olup asgari ücretin %55 fazlası ödenecektir. 14 adet personel önlisans mezunu olacak olup asgari ücretin %47 fazlası ödenecektir. 17 adet personel ise lise mezunu olacak olup asgari ücretin %29 fazlası ödenecektir. 12 personel de vasıfsız olup sadece asgari ücret ödenecektir. 

Ulusal ve dini bayram günlerinde çalışacak personellerin toplam gün sayıları; önlisans mezunları 34,5 gün, lise mezunları da 68 gün, asgari ücretliler ise 22 gün olarak öngörülmüştür. Günlere göre dağılımı ise teknik şartnamenin 5 inci maddesinde belirtilmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele ödenecek yemek bedeli nakdi olarak 6,60TL/gün, yol bedeli ise gidiş-dönüş 3,00TL/gün olup aylık 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir.
Personel için giyim bedeli öngörülmemiştir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalıştırılacak personeller için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 olarak belirlenmiştir.”düzenlemesi yer almaktadır.

İdarî Şartname’nin ekinde ise; “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Lisans Mezunları

işçi X ay

2,00

12,000

2

Önlisans Mezunları

İşçi X ay

14,00

12,000

3

Lise Mezunları

İşçi X ay

17,00

12,000

4

Asgari Ücretliler

İşçi X ay

12,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Önlisans Mezunlarının Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri

gün

34,500

2

Lise Mezunlarının Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri

gün

68,000

3

Asgari Ücretlilerin Ulusal Bayram ve genel tatil günleri

gün

22,000

 

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin  “Ödeme Şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.3. Yüklenici, her işçi için ayda 26 gün, günde bir öğün hesabıyla, idari şartnamedeki şartları da dikkate alarak personele yemek vermeyip, yemek ücreti ödeyecektir. İstekliler teklifini buna göre hazırlayacaktır.

            14.4. Yüklenici, her personel için ayda 26 gün, günde gidiş-geliş 2 yol ücreti hesabıyla, idari şartname ve sözleşmedeki şartları dikkate alarak personele yol hizmeti vermeyip, yol ücreti ödeyecektir. İstekliler teklifini buna göre hazırlayacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu,  idarece isteklilere gönderilen 23.11.2012 tarihli sorgulama yazılarında; teklifi oluşturan bileşenler ve tutarlarına ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

 

            İdarece, KİK işçilik modülü kullanılarak hesaplanan 998.531,39 TL işçilik bedeline %10 yüklenici karı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyetin 1.098.384,53 TL olarak hesaplandığı, idarece hesaplanan asgari işçilik maliyeti olan 998.531,39 TL’nin altında teklif veren Kıvılcım Med. Tıbbi Ür. Gıda Sağ. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve yapılan sorgulama sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer yandan idarece hesaplanan teklif edilmesi gerekli asgari işçilik bedelini teklif eden isteklilerden Duman Kardeşler Tem. İlaç Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İlet. Gıda Hay. Mad. Eğit. Sağ. Şans Oy. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı ve Acun Pak Tem. İnş. Taah. Mak. Per. Hiz. Gıda Nak. Tur. Bil. Or. Ür. Kon. San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin  ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün; isteklileri bilgilendirme amaçlı hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında kullanma zorunluluğu bulunmadığı, İdarî Şartname’nin 25’nci maddesinde yer alan teklif fiyata dâhil giderler üzerinden elle yapılan hesaplama neticesinde, % 3 oranında sözleşme ve genel gider dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 998.534,27 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Modül tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3 sigorta risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

İşverene ait primler oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 1 ila 6,5 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumunun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, nakdi yol bedeli ve işveren payı dâhil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dâhil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan hesaplama neticesinde yol bedeli, işveren payı ve % 3 sözleşme ve genel gider dâhil ve giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 998.534,27 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan istekli Duman Kardeşler Tem. İlaç Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İlet. Gıda Hay. Mad. Eğit. Sağ. Şans Oy. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. nin teklif bedelinin 998.531,39 TL olduğu,  ekonomik açıdan en avantajlı 2’nici istekli Acun Pak Tem. İnş. Taah. Mak. Per. Hiz. Gıda Nak. Tur. Bil. Or. Ür. Kon. San. Tic. Ltd. Şti. nin de teklif bedelinin 998.531,39 TL olduğu, her iki isteklinin de teklifinin, teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyetinin (998.534,27 TL)  altında olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelme ve değerlendirmeler sonucunda; asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren istekliler Duman Kardeşler Tem. İlaç Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İlet. Gıda Hay. Mad. Eğit. Sağ. Şans Oy. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. ve Acun Pak Tem. İnş. Taah. Mak. Per. Hiz. Gıda Nak. Tur. Bil. Or. Ür. Kon. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan idarece, yukarıda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi halinde, yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi işlemine gerek olmayacağı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının da karşılandığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Duman Kardeşler Tem. İlaç Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İlet. Gıda Hay. Mad. Eğit. Sağ. Şans Oy. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. ve  Acun Pak Tem. İnş. Taah. Mak. Per. Hiz. Gıda Nak. Tur. Bil. Or. Ür. Kon. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul