• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-441
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :67
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-441
Şikayetçi:
 Tempo Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., HAVAALANI KAVŞAĞI EGS BUSİNESS PARK BLOKLARI B3 BLOK KAT:9 NO:310/A YEŞİLKÖY İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Maltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42043
Başvuruya konu ihale:
 2012/149822 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Zabıta Destek Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Maltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğütarafından 09.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Zabıta Destek Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tempo Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti.nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012tarih ve 42043sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4876sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunulan teklif fiyatları göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, işçilik maliyeti haricinde Teknik Şartname'de belirtilen kıyafetlerin teklif edilen bedellerle karşılanmasının mümkün olamayacağı, idarece uygun bulunan aşırı düşük teklif açıklamalarının 4734 sayılı Kanun'a aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihale, Maltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2013 Yılı Zabıta Destek Hizmeti Alım İşi” olup, ihale konusu işin, belediye zabıta hizmetlerinde ihtiyaç duyulan destek personeli temini amacı taşıdığı, bu çerçevede 30 personel çalıştırılması öngörülen hizmet alımında işin süresinin 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale yetkilisince 26.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde, 09.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin teklifinin bilanço bilgileri tablosunun eksik olduğu ve 4 adet boş teklif mektubu verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 918.115,20 TL olduğundan hareketle bu tutarın altında teklif sunan 6 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, anılan isteklilerden 5’inin açıklamalarını idareye sunduğu, isteklilerden Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş.nin açıklamasının mali müşavir imzası taşımadığı gerekçesiyle reddedildiği, diğer 4 açıklamanın yeterli kabul edilerek ihalenin 904.626,00 TL teklif sunan Danış Müteahhitlik Yem. Tem. Gıda Pet. Ür. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Zabıta Destek Hizmetine aylık asgari ücretin %72 fazlası verilecektir. Sözleşme süresince ulusal bayram ve genel tatil günü olarak personel başına 13,5 gün toplam 405 gün ulusal bayram ve genel tatil günü ücreti hesaplanılacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yemek ücreti 26 gün üzerinden günlük brüt 5,59 TL olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek. Yol ücretleri 26 gün üzerinden günlük brüt 7,11 TL nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. Kıyafetler Teknik Şartnamede belirtilen cins nevi ve adedine göre ayni olarak karşılanacaktır.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları ve prim oranı %1,5 dur.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

“a)      Yüklenici, çalıştıracağı elamanlarına İdarece belirlenen kıyafetleri giydirmekle yükümlü olup,  Firma görevli Personeline Kışlık(Ocak ayı) ve Yazlık(Mayıs ayı) olmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerden oluşan iki takım kıyafet vermekle yükümlüdür.

 

        Yazlık Elbise

           - Pantolon 1 Adet (Mevsimlik Kumaştan)

           - Gömlek 2 Adet (Poplin kumaştan İdarenin belirlediği renk te olacak)

           -Ayakkabı 1 Çift ( Kösele tabanlı ve siyah renkli olacak)

 

          Kışlık Elbise:

           -Pantolon 1 Adet (Mevsime Uygun Kumaştan ve İdarenin belirlediği renk olacak)

           -Gömlek 2 Adet (poplin kumaştan, idarenin belirlediği renkten olacak)

           -Kazak 1 Adet   (Mevsime uygun olacak)

           -Parke veya Mont 1Adet (İdarenin belirleyeceği renk ve modelde olacak

           -Ayakkabı veya Bot 1 çift (Mevsime uygun kalitede olacak)

          -Yağmurluk (İdarenin belirleyeceği renkte su geçirmez kumaştan)

          -Şapka

          -Kemer

          -Kravat” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Haftalık Çalışma Süresi Ve Fazla Mesai Ücretleri” başlıklı 8’inci maddesinde de “4857 Sayılı İş Kanununa ilişkin çalışma süreleri Yönetmeliğin 4.maddesi gereği haftalık çalışma süresi 45 saattir. Sözleşme süresince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hariç olmak üzere Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışma yapılacak olup personel başına 13,5 gün, toplam 405 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü ücreti hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının hesaplanmasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru yöntem olduğu belirtilmekte dolayısıyla işveren payının her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhalede asgari işçilik maliyet hesabının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri ile Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %1,5 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak ve her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

Mevcut doküman düzenlemelerine göre Kamu İhale Kurumu tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ilgililerin kullanımına sunulan Asgari İşçilik Hesaplama Modülü ile yapılan hesaplamada ihalede ayni olarak karşılanacak giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 904.614,75 TL olduğu,  manuel hesaplamada da aynı tutara ulaşıldığı görülmüştür.

 

İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyetin tespitine dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde, idarece yaklaşık maliyet hesabının eski işçilik hesaplama modülüne göre gerçekleştirildiği, modül çıktısı incelendiğinde bir işçi için öngörülen yıllık 436,65 TL giyim maliyeti de dâhil edilerek hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Eski işçilik hesaplama modülünün manuel hesaplamaya kıyasla bazı durumlarda, işveren prim tutarlarının hesabında yuvarlamadan kaynaklanan farklı sonuçlar verdiği, ilgili mevzuata uygun olarak hesaplama yapıldığında ise giyim dâhil asgari işçilik maliyetinin idarenin hesaplamasından daha düşük bir tutara isabet ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla idarenin yaklaşık maliyetin hesaplanması ve asgari işçilik maliyetinin tespit edilerek isteklilerin sorgulamaya tabi tutulmasına matuf işlemlerinde söz konusu tutar farklılığının esasa etkili olmadığı anlaşıldığından, aşağıda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin yapılan incelemede yukarıda 904.614,75 TL olarak hesaplanan giyim hariç asgari işçilik maliyeti baz alınmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler başlıklı 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

 

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

 

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

 

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

 

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdarece teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyet olan 918.115,20 TL’nin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarında “giyim giderinin, birim fiyat teklif mektubundaki kalemlere nasıl yansıtıldığı” hususunda açıklama talep edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Danış Müteahhitlik Yem. Tem. Gıda Pet. Ür. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklama dosyası incelendiğinde işçilik kalemleri için eski işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplama yapıldığı, isteklinin işçilik kalemleri toplamının, ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanan tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından açıklamaların bu yönden mevzuata uygun olduğu,

 

Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde öngörülen giyim malzemeleri giderini tevsik etmek üzere Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil – Suat Elçi tarafından verilen 08.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın Tebliğ’de aranan meslek mensubunun onayı ve ilgili beyanını taşıdığı, fatura ekinde Ek-O.5 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesi ve proforma faturayı tanzim eden mükellefe ait vergi beyannamesinin sunulduğu, fiyat tevsikinin bu haliyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Günpak Temizlik Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklama dosyası incelendiğinde işçilik kalemleri için eski işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplama yapıldığı, isteklinin işçilik kalemleri toplamının, ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanan tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından açıklamaların bu yönden mevzuata uygun olduğu,

 

Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde öngörülen giyim malzemeleri giderini tevsik etmek üzere Kahraman Temizlik Tekstil - Ö. Devrim Kahraman tarafından verilen 19.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın Tebliğ’de aranan meslek mensubunun onayı ve ilgili beyanını taşıdığı, fatura ekinde Ek-O.5 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesi ve proforma faturayı tanzim eden mükellefe ait vergi beyannamesinin sunulduğu, fiyat tevsikinin bu haliyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle de yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Starpak Otomasyon İnş. Gıda Tur. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin açıklama dosyası incelendiğinde işçilik kalemleri için eski işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplama yapıldığı, isteklinin işçilik kalemleri toplamının, ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanan tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından açıklamaların bu yönden mevzuata uygun olduğu,

 

Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde öngörülen giyim malzemeleri giderini tevsik etmek üzere Hak Basın Yay. Org. ve Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen 08.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın Tebliğ’de aranan meslek mensubunun onayı ve ilgili beyanını taşıdığı, fatura ekinde Ek-O.5 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesine yer verildiği, ancak proforma fatura içeriği incelendiğinde, ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinin (a) bendinde istenen “Kazak 1 Adet (Mevsime uygun olacak)” giyim malzemesini ihtiva etmediği, gerek aşırı düşük teklif açıklama yazısında yer alan maliyet tablosunda gerekse de proforma fatura ekinde sunulan Ek-O.5 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında söz konusu malzemenin yer almadığı, dolayısıyla giyim malzemeleri içinde yer alan kazak maliyetinin tevsik edilmediği anlaşıldığından, açıklamaların Tebliğin 79.5’inci maddesinde yer alan “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren … isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” düzenlemesine uygun olmadığı,

 

Bununla birlikte anılan isteklinin ihalede geçerli teklif sıralamasında dördüncü sırada yer aldığı, düzeltici işlem tesis edilmesi halinde dahi ihalede ekonomik açıdan birinci ve ikinci avantajlı teklif sıralamasının değişmeyeceği, usul ekonomisi ile 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan ihtiyaçların zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkeleri çerçevesinde anılan aykırılığın ihalede esasa etki etmeyeceği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılması işlemleri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri ve aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülerek geçerli teklif belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan isteklilerden, Danış Müth. Yem. Tem. Gıda Pet. Ür. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Günpak Temz. Hizm. Bil. İşl. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uzmanlar Posta Taş. Turz. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ve Starpak temz. Yem. Ve Otom. Hizm. İnş. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan Danış Müth. Yem. Tem. Gıda Pet. Ür. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 30 adet yazlık pantolon, 60 adet yazlık gömlek, 30 çift yazlık ayakkabı, 30 adet kışlık pantolon, 60 adet kışlık gömlek, 30 adet kazak, 30 adet parka, 30 çift bot, 30 adet yağmurluk, 30 adet şapka, 30 adet kemer ve 30 adet kravat gibi giyim malzemelerinin her birine 0,008 TL birim fiyat üzerinden toplamda 3,36 TL fiyat öngören Elçi Temz. Tek. Ambalaj-Suat ELÇİ tarafından istekli adına tanzim edilen 08.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Günpak Temz. Hizm. Bil. İşl. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 30 adet yazlık pantolon, 60 adet yazlık gömlek, 30 çift yazlık ayakkabı, 30 adet kışlık pantolon, 60 adet kışlık gömlek, 30 adet kazak, 30 adet parka, 30 çift bot, 30 adet yağmurluk, 30 adet şapka, 30 adet kemer ve 30 adet kravat gibi giyim malzemelerinin her birine 0,01-0,02 TL arasında değişen birim fiyat üzerinden toplamda 5,10 TL fiyat öngören Kahraman Temz. Teks.-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 19.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan,

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenen Uzmanlar Posta Taş. Turz. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 30 adet yazlık pantolon, 60 adet yazlık gömlek, 30 çift yazlık ayakkabı, 30 adet kışlık pantolon, 60 adet kışlık gömlek, 30 adet kazak, 30 adet parka, 30 çift bot, 30 adet yağmurluk, 30 adet şapka, 30 adet kemer ve 30 adet kravat gibi giyim malzemelerinin her birine 0,01 TL birim fiyat üzerinden toplamda 4,20 TL fiyat öngören Erka İş Elbs. Paz. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 09.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenen Starpak temz. Yem. Ve Otom. Hizm. İnş. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 30 adet yazlık pantolon, 60 adet yazlık gömlek, 30 çift yazlık ayakkabı, 30 adet kışlık pantolon, 60 adet kışlık gömlek, 30 adet kazak, 30 adet parka, 30 çift bot, 30 adet yağmurluk, 30 adet şapka, 30 adet kemer ve 30 adet kravat gibi giyim malzemelerinin her birine 0,01 TL ile 0,95 TL arasında değişen birim fiyat üzerinden toplamda 131,10 TL fiyat öngören Hak Basın Yayın Org. ve Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 08.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırıdüşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılması işlemleri ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri ve aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan isteklilerden, Danış Müth. Yem. Tem. Gıda Pet. Ür. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Günpak Temz. Hizm. Bil. İşl. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uzmanlar Posta Taş. Turz. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ve Starpak temz. Yem. Ve Otom. Hizm. İnş. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                                                          Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul