En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-442
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :68
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-442
Şikayetçi:
 Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, ATATÜRK MAH. 19 SOK. HASANZADE APT. A BLOK KAT : 1 NO : 3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Örnekköy Mah. Coşkun Şahin Sok. No: 129 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42435
Başvuruya konu ihale:
 2012/146744 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Merkez Binası Ve Şantiye Hizmet Binası Temizlik İşleri İle Atölyede Çalıştırılmak Üzere Personel Temini Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karşıyaka Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Merkez Binası ve Şantiye Hizmet Binası Temizlik İşleri ile Atölyede Çalıştırılmak Üzere Personel Temini Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4979 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde yer alan yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağına ilişkin hüküm çerçevesinde, aşırı düşük teklif açıklamalarında sunmuş oldukları proforma faturada “soğuk iklim eldiveni” birim satış tutarının 0,001 TL olarak belirtilmesi ve diğer giyim malzemelerine ilişkin olarak da söz konusu proforma fatura eki tutanaktaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının 0,001 TL olması gerekçe gösterilerek açıklamalarının uygun görülmediği, ancak söz konusu hükümden yarım Yeni Kuruşun altında bir değerin olduğu, yalnızca işlem sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağının anlaşılmasının gerektiği, bu nedenle idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı,

 

2) Şikâyet başvuruları üzerine idarece alınan kararla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin yeni bir gerekçe eklenerek, işçilik kalemlerinde teklif ettikleri birim fiyatların işçilik hesaplama modülünde hesaplanan asgari tutarları karşılamadığının belirtildiği, ancak söz konusu birim fiyatları mevzuata uygun şekilde ve bahse konu modülden farklı olarak işveren payını oluşturan dört bileşeni ayrı ayrı dikkate alarak hesapladıkları, bu kapsamda asgari işçilik maliyetini karşıladıkları,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifini işçilik hesaplama modülünü dikkate alarak açıkladığı, bu kapsamda hafif araç şoförünün 9,99 TL olan asgari saatlik maliyetini 9,97 TL olarak öngördüğü anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca idare tarafından bahse konu isteklinin açıklamaları kapsamında sunduğu proforma faturalardaki fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili vergi dairesine bildirim yapılmadıysa, bu bildirimin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibi Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve sunulan açıklamaların idarece incelenmesi neticesinde, giyim giderinin belgelendirilmesi amacıyla sunulmuş olan proforma faturada “soğuk iklim eldiveni” birim satış tutarının 0,001 TL olarak, proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında ise her bir giyim malzemesinin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 0,001 TL olarak belirtildiğinin tespit edildiği ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde yer alan yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağına ilişkin hüküm çerçevesinde söz konusu birim satış tutarlarının ve proforma fatura ile eki tutanağın geçerli olmadığı değerlendirilerek bu kapsamda aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamaları yerinde görülmeyen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde giyecek giderinin ayni olarak yüklenici tarafından ödeneceği belirtilmiş, öte yandan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda giyim gideri için ayrıca satır açılmamıştır.

 

            Teknik Şartname’nin 22’nci maddesinde ise, 100 kişi olan hizmet personeline toplamda, 100 adet kışlık ceket, 100’er adet kışlık ve yazlık pantolon, 200’er adet kışlık ve yazlık gömlek, 100’er çift kışlık ve yazlık ayakkabı verileceği, 40 kişi olan atölye personeline toplamda, 40 adet kışlık ceket, 40’ar adet kışlık ve yazlık pantolon, 80’er adet kışlık ve yazlık gömlek, 40’ar çift kışlık ve yazlık ayakkabı, 40’ar adet yağmurluk, baret ve tulum, 40 çift çizme ile 240 çift soğuk iklim eldiveni verileceği düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibi Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında giyim giderini belgelendirmek üzere ihalede istenilen giyim malzemelerinin tamamının 14,44 TL’ye satın alınacağına dair proforma fatura sunulduğu, proforma faturada soğuk iklim eldiveni birim satış tutarının 0,001 TL, diğer malzemeler için birim satış tutarının 0,01 TL olduğu, bahse konu proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiğive tutanakta proforma faturada yer alan her bir malzeme için ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının 0,001 TL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

  

            5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı ikinci maddesinde Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır.

            Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

            İlgili kanunları gereğince uygulanacak adlî ve idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu Kanun hükmünden, Yeni Türk Lirası (1.1.2009 tarihinden itibaren Türk Lirası) cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruşun (1.1.2009 tarihinden itibaren Kuruş) altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yarım Kuruşun altındaki değerlerin, hiçbir koşulda dikkate alınmayacağı değil, yalnızca işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, başvuru sahibinin sunmuş olduğu proforma faturada soğuk iklim eldiveninin birim fiyatı olarak 0,001 TL yazılmış olmakla birlikte, 240 çift eldiven alınacağından eldiven için yapılacak toplam ödeme tutarının 0,24 TL yani 24 Kuruş olduğu, dolayısıyla yukarıda aktarılan Kanun hükmüne aykırı bir durum oluşmadığı, bahse konu proforma fatura eki tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarları 0,001 TL yazılmış olmakla birlikte, ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının hesaplanmasına esas toplam tutarların virgülden sonra iki hane içeren sayılar olduğu, bu kapsamda toplam tutarlarda yarım Kuruşun altında bir değerin söz konusu olmadığı, bu itibarla maliyet/satış tutarı tespit tutanağı bakımından da yukarıda aktarılan Kanun hükmüne aykırı bir durum bulunmadığı sonucuna varılmış, bu nedenlerle idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmamasına bu hususu gerekçe göstermesi yerinde bulunmamıştır. 

 

            Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

  1. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar…

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır…

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. … İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 …

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde başvuru sahibinin giyim giderine ilişkin açıklamaları incelendiğinde ise sunulan proforma faturanın “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’ninin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verilerek, ilgili SMMM tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, proforma fatura eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olduğu ve proforma faturadaki ibareyle uyumlu şekilde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda doldurulması gereken bölümünün doldurulduğu, aynı tutanakta proforma faturada yer alan her bir malzeme için ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının 0,001 TL olarak belirtildiği, bu kapsamda proforma faturadaki birim satış tutarlarının maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının % 80’inin altında olmadığı tespit edilmiş, bu itibarla söz konusu isteklinin giyim giderine ilişkin açıklamalarının anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuruya konu ihalede, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren ve ikinci oturumda teklifi değerlendirme dışı bırakılmayan iki istekliden 20.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiğive açıklama sunmayan Uça Özel Sağlık Hizm. Bilişim Dağ. Taş. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülmeyen Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye giderleri teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- USTABAŞI: Brüt asgari ücretin % 50 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

2- ATÖLYE USTA İŞÇİSİ: Brüt asgari ücretin % 25 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

3- BİNA USTA İŞÇİSİ: Brüt asgari ücretin % 35 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

4- HAFİF ARAÇ ŞOFÖRÜ: Brüt asgari ücretin % 25 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

5- AĞIR ARAÇ ŞOFÖRÜ: Brüt asgari ücretin % 35 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

6- TEMİZLİK ( VASIFSIZ ) İŞÇİSİ: Brüt asgari ücret kadar ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

 

2013 Yılı Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için ise;

Çalışılacak gün sayısı: 14,5 gün Bayram = 14,5 gün

01 Ocak 2013 Yılbaşı: 1 gün

23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı: 1 gün

01 Mayıs 2013 Emek Ve Dayanışma Günü: 1 gün

19 Mayıs 2013 Atatürk?ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı: 1 gün

07 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı Arefesi: 0,5 gün

08 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı: 1 gün

09 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı: 1 gün

10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı: 1 gün

30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı: 1 gün

14 Ekim 2013 Kurban Bayram Arifesi: 0,5 gün

15 Ekim 2013 Kurban Bayramı: 1 gün

16 Ekim 2013 Kurban Bayramı: 1 gün

17 Ekim 2013 Kurban Bayramı: 1 gün

18 Ekim 2013 Kurban Bayramı/ : 1 gün

28 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayram Arifesi: 0,5 gün

29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı: 1 gün

Çalıştırılacak personel sayısı: 140

3 Ustabaşı Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün: 43,5 gün

30 Atölye Usta Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün: 435 gün

7 Bina Usta Hizmetleri personeline verilecek toplam gün: 101,5 gün

20 Hafif Araç Şoför Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün: 290 gün

30 Ağır Araç Şoför Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün: 435 gün

50 Temizlik Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün: 725 gün
bu oranlar dikkate alınacaktır.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günleri, çalıştırılacak personel ve sayısı ile çalıştırıp çalıştırılmama hususu idarenin takdirindedir.

 

Fazla Mesailer:

3 Ustabaşı Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 810 saat

30 Atölye Usta Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 8100 saat

7 Bina Usta Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 1890 saat

20 Hafif Araç Şoför Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 5400 saat

30 Ağır Araç Şoför Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 8100 saat

50 Temizlik Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 13500 saat
bu oranlar dikkate alınacaktır.

 

Fazla mesaide çalıştırılacak personel ve sayısı ile çalıştırıp çalıştırılmama hususu idarenin takdirindedir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Tüm çalışanlara ( Ustabaşı, Bina Usta İşçi, Atölye Usta İşçi, Ağır Araç Şoförü, Hafif Araç Şoförü, Temizlik ( vasıfsız ) işçisi ) yemek ve yol giderleri yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir. Yemek gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 8,00 TL.'den, Yol gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 5,00 TL.' den ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır. Yol ve yemek bedeli ihale süresince sabit kalacaktır.

 

Ayrıca;

Çalışılan her gün için aşağıda özellikleri yazılı ½ kg homojenize yoğurt yardımı; Atölyede çalıştırılacak 40 personele ayni olarak yapılacaktır.

Hesaplama formülü (314 gün * 40 ) = 12.560 Adet (1/2 kg yoğurt)

İçindekiler;
a) Pastörize süt, yoğurt mayası
b) Asitlik: 1,55 % LA
c) Yağ: %1,5-3
d) Kuru madde: %17-18 arası

Giyecek gideri ise ayni olarak yüklenici tarafından ödenecektir.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları:
Bu hizmet ihalesi yaklaşık maliyetinin hesabında, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı % 3 olarak hesaplanmıştır.”
düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin aktarılan düzenlemelerinden, teklif fiyatına dâhil olan giderlerin yemek ile yol bedelini içeren işçilik gideri, giyim gideri ve yoğurt gideri olduğu görülmektedir.  

 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, şikâyete konu ihalede giyim gideri hariç, yemek, yol gideri ile % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 3.555.481,04TL olarak hesaplanmıştır.

 

Başvuru sahibi Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, giyim gideri hariç, yemek ve yol gideri ile % 3 oranındaki giderler dâhil işçilik bedeli olarak 3.555.481,04TL öngördüğü, dolayısıyla öngördüğü işçilik giderinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı, yoğurt gideri için 125,60 TL, giyim gideri için % 3 oranındaki giderler dâhil 14,87 TL, kâr ve diğer giderler için ise 1,93 TL öngörerek, bu tutarların toplamı olan 3.555.623,44 TL’lik teklif fiyatını oluşturduğu anlaşılmış, bu kapsamda idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmamasına söz konusu hususları gerekçe göstermesi de yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, birinci iddia kapsamında aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde başvuru sahibinin yoğurt giderine ilişkin açıklamaları incelendiğinde, 12.560 adet yarım kilogramlık yoğurdun tamamının 125,60 TL’ye satın alınacağına dair proforma fatura sunulduğu, proforma faturada yarım kilogramlık yoğurt için birim satış tutarının 0,01 TL olduğu ve proforma faturanın “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’ninin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verilerek, ilgili SMMM tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, bahse konu proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, tutanağın son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olduğu ve proforma faturadaki ibareyle uyumlu şekilde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda doldurulması gereken bölümünün doldurulduğu, aynı tutanakta yarım kilogramlık yoğurt için ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 0,01 TL olarak belirtildiği, bu kapsamda proforma faturadaki birim satış tutarının maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı tespit edilmiş, bu itibarla söz konusu isteklinin yoğurt giderine ilişkin açıklamalarının anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu belirtilmiştir. Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmasının ön koşulu ise usulüne uygun şekilde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in başvuruların şekil unsurlarına ilişkin sekizinci maddesinin son fıkrasında, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Benzer şekilde İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde de, idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

 

Bu nedenlerle, başvuru sahibinin üçüncü iddiasına idareye sunulan şikâyet dilekçesindeyer verilmediği görüldüğünden, üçüncü iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan ancak açıklamaları Kurulca uygun görülen istekli Zengi Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Doğan Grup İnş. Temz. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan ortak girişimtarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 140 adet ceket, 280 adet pantolon, 560 adet gömlek, 280 çift ayakkabı, 40 adet yağmurluk, 40 adet baret, 40 adet tulum, 40 çift çizme ve 240 çift eldiven gibi giyim malzemelerinin her birine 0,001 Tl ile 0,01 TL arasında değişen birim fiyatlar üzerinden toplamda 14,44 TL fiyat öngören Egemen End.-İbrahim Halil BAYINDIR tarafından istekli adına tanzim edilen 12.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan ancak açıklamaları Kurulca uygun görülen istekli Zengi Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Doğan Grup İnş. Temz. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimininteklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Başvuru sahibi Zengi Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Doğan Grup İnş. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Egemen Endüstriyel – İbrahim Halil Bayındır tarafından düzenlenen proforma faturada, istenilen giyim malzemelerinin tamamının 14,44 TL’ye temin edileceğinin, proforma faturada soğuk iklim eldiveni birim satış tutarının 0,001 TL, diğer malzemeler için birim satış tutarının 0,01 TL olduğu, proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağında proforma faturada yer alan her bir malzeme için ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının 0,001 TL olarak belirtildiği, proforma fatura ile ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Egemen Endüstriyel – İbrahim Halil Bayındır’ın bağlı olduğu Şanlıurfa Şehitlik Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN                    Erkan DEMİRTAŞ             Mehmet AKSOY

    Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul