En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-444
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :70
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-444
Şikayetçi:
 Berka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizm. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. - Güven Sosyal Hizmetler İnsan Kaynakları Sağlık Medikal İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, BOĞAZİÇİ MAH. 1. CAD. 1067/2 SOK. NO: 4/19 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği , Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42134
Başvuruya konu ihale:
 2012/126534 İhale Kayıt Numaralı "188 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğitarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “188 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik” ihalesine ilişkin Berka Tem. Pey. Gıd. Bil. İş. Taş. Tek. ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. - Güven Sos. Hiz. İn. Kay. Sağ. Med. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın  30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4889 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1- Aşırı düşük teklif açıklamalarının süresi içerisinde idareye sunulmaması gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısını 23.10.2012 tarihinde iadeli posta yolu ile gönderdiği, anılan yazının kendilerine 02.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu tarihi izleyen 3 iş günü içerisinde (06.02.2012) aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sundukları, ancak idarece Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde yer alan hüküm gereğince sorgulama yazısının postaya verilmesini takip eden yedinci günün tebliğ tarihi sayılması gerektiği ifade edilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmediği, firmaları tarafından söz konusu açıklamanın zamanında sunulduğu, tekliflerinin değerlendirilmeye alınması gerektiği,

                                                                                                    

2- Teknik Şartname’nin “Temizlik malzemeleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan malzeme kalemleri ile Teknik Şartname’nin “Hastanemizde kullanılacak temizlik malzemelerinin tümünde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.”başlıklı8’inci maddesinde yer alan düzenlemelerde malzeme miktarlarının farklı olarak belirlenmiş olduğu, 8’nci maddede yer alan düzenlemeler esas alındığında öngörülmesi gereken maliyetin daha fazla olduğu, firmalarının malzeme miktarlarını 8’inci maddede yer alan “malzeme kalemlerinin teknik özellikleri” kısmını dikkate alarak belirlediği, ihaleye katılan diğer firmaların açıklamalarının da bu şekilde yapılması gerektiği, idarece bu durum dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin oda kayıt belgesinin, imza sirkülerinin, ticaret sicil gazetelerinin, teklif mektubunun, teklif cetvelinin, geçici teminat mektubunun, bilançosunun, iş hacmini gösteren belgelerinin, banka referans mektubunun ve iş deneyimini gösteren belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif sunan 9 (dokuz) istekliden 23.10.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu istekliler arasından 1 (bir) firmanın açıklama sunmadığı, 5 (beş) firmanın açıklamalarının idareye süresi içerisinde sunulmaması gerekçe gösterilerek, 3 (üç) firmanın açıklamasının ise mevzuata aykırı olduğu gerekçe gösterilerek idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki ilk teklifi sunan Damla Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ÇMS İnş. Tem. Ak. Ot. İn. Kay. ve Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu hususla ilgili olarak idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; idarenin 23.10.2012 tarihli yazılarla, başvuru sahibi isteklinin de dahil olduğu 9 (dokuz) istekliden, anılan yazıların tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının istenildiği, söz konusu yazıların 23.10.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği, başvuru sahibi Berka Tem. Pey. Gıd. Bil. İş. Taş. Teknik ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. - Güven Sos. Hiz. İn. Kay. Sağ. Med. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın anılan gönderiyi 02.11.2012 tarihinde (mektubun postaya verilmesini takip eden 10. gün - Cuma günü)  teslim aldığı, aşırı düşük teklif açıklamasını ise tebliğ tarihinden 2 (iki) iş günü sonra 06.11.2012 tarihinde idareye sunulduğu, idare tarafından Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca söz konusu açıklamanın süresi içerisinde yapılmadığı gerekçe gösterilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesinin birinci fıkrasında “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

 

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

 

1) İmza karşılığı elden.

 

2) İadeli taahhütlü mektupla.

 

3) Elektronik ortamda.

 

4) Faksla.

 

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince de iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün tebliğ tarihi sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısının 23.10.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderildiği, söz konusu tarihi takip eden yedinci günün 30.10.2012 olduğu ve sorgulama yazısında yer alan 3 iş günlük sürenin 02.11.2012 tarihinde sona erdiği, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını idarece öngörülen süre geçtikten sonra (05.11.2012)  idareye sunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda idarece anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirmeye alınmaması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci ve 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

           

            Başvuru sahibi isteklinin 1’inci iddiasının incelenmesi sonucunda idarece tesis edilen başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.          

 

İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin “Temizlik malzemeleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan malzeme kalemleri ile Teknik Şartname’nin “Hastanemizde kullanılacak temizlik malzemelerinin tümünde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.”başlıklı8’inci maddesinde yer alan düzenlemelerde malzeme miktarlarının farklı olarak belirlenmiş olduğu, 8’nci maddede yer alan düzenlemeler esas alındığında öngörülmesi gereken maliyetin daha fazla olduğu, firmalarının malzeme miktarlarını 8’inci maddede yer alan “malzeme kalemlerinin teknik özellikleri” kısmını dikkate alarak belirlediği, ihaleye katılan diğer firmaların açıklamalarının da bu şekilde yapılması gerektiği, idarece bu durum dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin oda kayıt belgesinin, imza sirkülerinin, ticaret sicil gazetelerinin, teklif mektubunun, teklif cetvelinin, geçici teminat mektubunun, bilançosunun, iş hacmini gösteren belgelerinin, banka referans mektubunun ve iş deneyimini gösteren belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği iddiaları yönünden başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının, zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 2’nci ve 3’üncü iddiaya yönelik başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede; başvuru sahibinin 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak;

 

2- Teknik şartnamenin “Temizlik malzemeleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan malzeme kalemleri ile teknik şartnamenin “Hastanemizde kullanılacak temizlik malzemelerinin tümünde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan düzenlemelerde malzeme miktarlarının farklı olarak belirlenmiş olduğu, 8’nci maddede yer alan düzenlemeler esas alındığında öngörülmesi gereken maliyetin daha fazla olduğu, firmalarının malzeme miktarlarını 8’inci maddede yer alan “malzeme kalemlerinin teknik özellikleri” kısmını dikkate alarak belirlediği, ihaleye katılan diğer firmaların açıklamalarının da bu şekilde yapılması gerektiği, idarece bu durum dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin oda kayıt belgesinin, imza sirkülerinin, ticaret sicil gazetelerinin, teklif mektubunun, teklif cetvelinin, geçici teminat mektubunun, bilançosunun, iş hacmini gösteren belgelerinin, banka referans mektubunun ve iş deneyimini gösteren belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararında başvuru sahibinin 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak; “İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin Teknik şartnamenin “Temizlik malzemeleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan malzeme kalemleri ile teknik şartnamenin “Hastanemizde kullanılacak temizlik malzemelerinin tümünde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan düzenlemelerde malzeme miktarlarının farklı olarak belirlenmiş olduğu, 8’nci maddede yer alan düzenlemeler esas alındığında öngörülmesi gereken maliyetin daha fazla olduğu, firmalarının malzeme miktarlarını 8’inci maddede yer alan “malzeme kalemlerinin teknik özellikleri” kısmını dikkate alarak belirlediği, ihaleye katılan diğer firmaların açıklamalarının da bu şekilde yapılması gerektiği, idarece bu durum dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin oda kayıt belgesinin, imza sirkülerinin, ticaret sicil gazetelerinin, teklif mektubunun, teklif cetvelinin, geçici teminat mektubunun, bilançosunun, iş hacmini gösteren belgelerinin, banka referans mektubunun ve iş deneyimini gösteren belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği iddiaları yönünden başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının, zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 2’nci iddiaya yönelik başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde; başvuruların sırasıyla, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, başvuru sahibinin ehliyeti; başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği, başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı yönünden inceleneceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı ve (bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden) “teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ya da ihale üzerinde kalmayacak” olsa ve bu işleme karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kurul tarafından mevzuata aykırılık bulunmasa dahi, itirazen şikâyet başvurusunun, geçerli tekliflerin sıralanmasındaki yerinden veya başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak başvuru sırasında ehliyetinin olduğu gözetilerek incelenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin 3 iddiası ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterliğine ilişkin olup, gerek iddialar çerçevesinde, gerekse eşit muamele açısından yapılacak inceleme sonucunda, isteklilerin tekliflerinin sıralamasının da değişebileceği açıktır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak, ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 1. iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında yer alan tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, başvuru sahibinin 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, anılan Kurul kararının bu kısmına katılmıyorum.

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul