• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-486
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :24
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-486
Şikayetçi:
 Safari Özel Güvenlik Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. , 19 MAYIS MAH. OSMANİYE CAD. NO : 27 KAT : 4 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Osb Sosyal Tesisler Alanı 513. Sok No:5 55300 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 648
Başvuruya konu ihale:
 2012/165185 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Safari Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından  07.01.2013 tarih ve 648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/113 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2012/165185 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesinin 07.12.2012 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin olarak 27.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikâyet başvurusu üzerine 31.12.2012 tarihli kararı ile teknik hata nedeniyle ihalenin iptal edildiğini bildirdiği, şikâyet konusu ihalede firmalarının teklifinin sundukları birim fiyat teklif cetvelinin standart formun (KİK015.3/H) 4’üncü maddesine göre hesaplama yapılarak hazırlanmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlığı altında teklife dahil giderlerle ilgili düzenlemelere yer verildiği, isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli esas alınarak 2 sıra nolu iş kalemi teklif fiyatı hesaplanırken işçi sayısı sütununda yer alan rakam işleme alınmaksızın sadece ay/gün/saat sütununda yer alan 290 rakamı ile teklif edilen birim fiyatın çarpılarak teklif tutarının hesaplandığı ve idarece bu hususun aritmetik hata olarak değerlendirildiği ve firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, öncelikle İdari Şartname’nin eki olan birim fiyat teklif cetvelindeki miktar sütununun yanlış düzenlendiği, standart formun dipnotunda birim sütuna gün ifadesinin yazılacağı, miktar sütununda ise çalışılacak toplam tatil gününün yazılacağının ifade edildiği, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, basiretli bir tüccarın birim fiyat teklif cetveli hatalı düzenlenmiş olsa da İdari Şartname’de yer alan düzenlemeleri dikkate alarak teklifini doğru hesaplaması gerektiği, ihalenin iptal kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi  gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KOSGEB Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KOSGEB Kayseri Hizmet Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binalarında çalışanlar ve ziyaretçilerin rahat ve güven içerisinde bulunması, huzur ve sükunun sağlanması, 5188 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un Uygulanmasına yönelik Usul ve Esasları belirleyen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işin yürütülmesi, demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin bulunduğu depoların korunması, binalarının ve araçların korunması, kötü niyetli kişilerin huzura, mala ve cana olabilecek tecavüzlerinin yasalar çerçevesinde hukuki kurallara uyması suretiyle önlenmesi görevinin ifası için Şartname’de belirtilen Kontrol ve Güvenlik Hizmetlerinin 20 kişi ile yürütülmesi işi olduğu, söz konusu işin 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında yürütüleceği ve ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

 

07.12.2012 tarihindeyapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, ilk oturumda Sedef Öz. Güv. Kor. ve Eğitim Ltd. Şti.nin teklif zarfının istekli yetkilisi tarafından imzalanmamış olduğunun tespit edildiği, belge kontrolünün istekliler huzurunda yapılarak yaklaşık maliyetin isteklilere okunduğu, daha sonra kapalı oturumda istekliler tarafından sunulan belgelerin incelemesine geçildiği, Sedef Öz. Güv. Kor. ve Eğitim Ltd. Şti.nin teklif zarfının istekli yetkilisi tarafından imzalanmamış olması nedeniyle, Safari Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ile Orta KaradenizÖzel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvellerinin standart formun (KİK015.3/H) 4’üncü maddesine uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 17.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Yaşar Süslü Özel Güv. Eği. Al. Kor. Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği,

 

Safari Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.nin kesinleşen ihale kararının bildirimi üzerine firmalarının teklifinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası ile 27.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden kesinleşen ihale kararından sonra 19.12.2012 tarih ve 5531 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderildiği, ihale işlem dosyasının 26.12.2012 tarih ve 17906 sayılı yazı ekinde “teklif cetvelinin hatalı hazırlanmasından dolayı isteklilerce teklif fiyatlarının oluşturulmasında tereddüt yaşandığı, bu durumun ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde engel teşkil ettiğinin anlaşılması nedeniyle”  iade edildiği belirlenmiştir.

 

            Daha sonraki aşamada ihale yetkilisince 31.12.2012 tarihli karar ile“birim fiyat teklif cetvelindeki teknik hatadan dolayı” ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin 5, 6 ve 7’nci fıkralarında “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”hükmü yer almaktadır. 

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümlerinde, ihale yetkilisinin gerekçelerini belirterek ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu ihalelerinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, şeffaflığın, rekabetin, eşit incelemenin, güvenirliğin sağlanması ilkelerinin ihlal edildiğinin belirlenmesi, diğer bir ifade ile kamu yararına uygun davranılmadığı sonucuna varılması halinde ihalenin iptal edilebileceğinin kabulü gerekmektedir.

 

      Şikâyet konusu ihaleye ilişkin idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin;

 

“ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[1]

İhale Kayıt  Numarası :2012/165185

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Samsun, Çorum, Kayseri, Ş. Urfa, G.Antep Hizmet Binaları Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı

Ay

20

12

 

 

2

Samsun, Çorum, Kayseri, Ş.Urfa, G.Antep Hizmet Binalrı Koruma ve Güvenlik Hizmet Almı (Tatil Günleri)

Gün

20

290

 

 

3

Samsun, Çorum, Kayseri, Ş.Urfa, G.Antep Hizmöet Binaları Koruma ve Güvenlik Hizmeti Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Adet/yıl

20

1

 

 

4

Samsun, Çorum, Kayseri, Ş.Urfa, G. Antep Hizmet Binaları Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı Resmi Kıyafet bedeli

Adet/Yıl

20

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklinde hazırlandığı belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler”başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanmasında vergi, resim, sigorta, harç, ulaşım ve benzeri giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personelin aylığı brüt asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden hesaplanacaktır.

2012 yılında ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs emek ve dayanışma günü) sayısı 14,5 gündür.

 

Firma teklifini verirken 4857 sayılı İş Kanunu’nun genel tatil ücreti başlıklı 47’nci maddesine göre 14,5 günde çalıştıracağı personel sayısı KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını 4 kişi, KOSGEB Ş.Urfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını 4 kişi, KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını 4 kişi, KOSGEB G.Antep Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını 4 kişi, KOSGEB Kayseri Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını 4 kişi olmak üzere 20 kişi çalıştıracaktır. (20 kişi x 14,5= 290 gün)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personel yol gideri günlük brüt 11,18 TL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Personel yemek gideri günlük brüt 6,00 TL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak yol ve yemek giderleri nakdi olarak ödenecek ve aylık gün sayısı 26 gün esas alınacaktır. 

 

Giyim bedeli ayni olacaktır. Her işçi için Teknik Şartname ekinde cinsi, nevi ve adedi belirtilen iş elbisesi giderleri teklif fiyata dahil edilmesi zorunludur.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Adet ve özellikleri Teknik Şartname’de belirtilen malzeme giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.3.4. Diğer giderler: 20 adet özel güvenlik personeli için yaptırılacak özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçe bedeli (poliçeler 27.03.2007 tarih ve 26475 sayılı resmi gazetede yayımlanan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tarife ve talimatında belirlenmiş tazminat oranlarını karşılar şekilde poliçe olacaktır.) teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu iş için sigorta risk prim oranı % 1’dir.”düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet alımı ihalelerinde kullanılmak üzere Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun (Standart Form-KİK015.H/3) 6 nolu dipnotunda “İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

 

 Ulusal bayram ve tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

            Yukarıda idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise, idarece ulusal bayram ve tatil günleri için ayrı bir satır açıldığı, ancak miktar sütununa sadece toplam çalışılacak tatil süresi yazılması gerekirken işçi sayısı için de ayrı bir sütun açıldığı ve mevzuatta öngörülen açıklamalara uygun şekilde birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdarece birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve tatil günleri çalışmasına ilişkin yapılan düzenleme karşısında başvuru sahibi istekli ile Orta KaradenizÖzel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvellerinin Standart Form-KİK015.H/3’a uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından teklif birim fiyat cetveli hazırlanırken toplam tatil günü çalışması olan 290 gün ile birim fiyatın çarpılarak tatil çalışma bedelinin hesaplandığı, işçi sayısının dikkate alınmadığı görülmüştür. Söz konusu hatanın idarenin birim fiyat teklif cetvelini yanlış düzenlemiş olması nedeniyle yapıldığı görülmektedir. 

 

Orta KaradenizÖzel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelini aynı mantık çerçevesinde hazırladığı, işçi sayısının dikkate alınmayarak birim fiyatın toplam tatil çalışma günü ile çarpıldığı ve resmi tatil günü çalışma bedelinin hesaplandığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda görüldüğü üzere idarece birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve tatil günleri çalışması iş kalemine ilişkin isteklilerin tereddüte düşürüldüğü, açıklamalara uygun bir birim fiyat teklif cetveli hazırlanmadığı, idarece yapılan bu hatadan dolayı 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Bu durumda, ihale yetkisi tarafından “birim fiyat teklif cetvelinde tespit edilen hata” gerekçesi ile ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ncı maddesine göre iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul