• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-492
 • Toplantı No: 2013/008
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :30
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-492
Şikayetçi:
 Erhan Nak Gıda İnş San Ve Tic. Ltd. Şti., ZİYAGÖKALP MAH. NASIROĞLU İŞMERKEZİ KAT : 5 DAİRE 507 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Belediyesi Temizlik Ve Çevre Koruma Müdürlüğü, Yukarı Pazarcı Mahallesı 4010.Sok. No: 9 07600 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42490
Başvuruya konu ihale:
 2012/136347 İhale Kayıt Numaralı "20 Ay Süre İle Kent İçi Ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama Ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manavgat Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğütarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Ay Süre İle Kent İçi ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erhan Nak Gıda İnş San ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4986 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında teklif bedeli içerisinde yer alan amortisman bedelinin tevsiki amacıyla demirbaş ve amortisman kayıt defteri sunulduğu, idarece bu belgenin stok tespit raporu şeklinde değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.

 

 1. 1 adet traktör römorklu

 

 1. 3 adet sıkıştırmalı sızdırmaz çöp kamyonu (7+1 m⊃3;)

 

 1. 2 adet beko kazıcı yükleyici kepçe

 

 1. 2 adet çift kabin pikap

 

 1. 2 adet vakumlu süpürge aracı

 

 1. 2 adet kaldırım süpürge aracı

 

 1. 2 adet kontrol aracı ( otomobıl)

 

Yukarıda sayılan Makine ve Araçlar Kendi Malı Olma Şartı Aranmayacaktır.”

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

20 Ay süre ile 350 kişi ile hizmet alımı işidir.

 

Asgari ücretin %120 fazlası 3 adet formen

Asgari ücretin %100 fazlası 2 adet kepçe operatörü, 1 adet çevre mühendisi, 1 adet (biyolog, biyokimyacı, ziraat mühendisi vb.)

Asgari ücretin %75 fazlası 6 adet süpürge aracı şöförü, 4 adet çavuş

Asgari ücretin %60 fazlası 47 adet şoför

Asgari ücretin %35 fazlası 65 adet araç elemanı

Asgari ücretin %30 fazlası 221 adet düz işçi

 

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %120 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

23*3=69 Gün

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %100 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

23*4=92 Gün

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %75 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

10*23=230 Gün

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %60 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

47*23=1.081,0 Gün

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %35 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

65*23=1.495,0 Gün

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %30 Fazlası) Verilecek İşçiler İçin

221*23=5.083,0 Gün

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Yemek ve yol giderleri adı altında yükleniciye hiç bir ödeme yapılmayacaktır.

 

İşçilik, araç ve makine hesaplamalarında süre 20 ay olarak alınacaktır.

 

İş süresince Belediyemiz ve Yüklenici firma personelleri arasında ve çalışan personeller arasında irtibat ve kontrollerin sağlanabilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu irtibat ve kontrolü Yüklenici ister telsizlerle, ister cep telefonlarıyla, isterse başka haberleşme araçlarıyla yapar. Ancak bunun için önceden Belediyemizin onayını almak zorundadır. Bunlarla ilgili her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunun için Yüklenici, ayrıca fiyat farkı talep edemez.

 

Toplanan çöplerin 30 Km mesafedeki MATAB?a ait Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine naklinin yapılmasında kullanılacak araçlar yüklenici tarafından karşılanacak;yükleme istasyonunda nakil için nakil aracı hazır bulundurulacak ve çöp araçları dolu bekletilmeyecektir. Nakliye için tüm giderler (akaryakıt,araç,şöför,bakım,onarım v.b.) gibi giderler yükleniciye aittir.

 

Kullanılacak olan araç ve iş makinelerle ilgili diğer giderler ( yağlama, bakım, tamir, sigorta vs.) gibi giderler, istekli tarafından karşılanacaktır.

 

Kullanılacak Araçların ve iş makinelerinin yakıtları idaremiz tarafından verilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim Oranı 2,5'dur.”düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Asgari Ücretin %120 Fazlası 3 Adet Formen

İşçi*Ay

3,00

20,000

2

Asgari Ücretin %100 Fazlası 2 Adet Kepçe Operatör, 1 Adet Çevre Mühendisi, 1 Adet (Biyolog, biyokimyacı, ziraat müh.)

İşçi*Ay

4,00

20,000

3

Asgari Ücretin %75 Fazlası 4 Adet Çavuş, 6 Adet Süpürge Aracı Şoförü

İşçi*Ay

10,00

20,000

4

Asgari Ücretin %60 Fazlası 47 Adet Şoför

İşçi*Ay

47,00

20,000

5

Asgari Ücretin %35 Fazlası 65 Adet Araç Elemanı

İşçi*Ay

65,00

20,000

6

Asgari Ücretin %30 Fazlası 221 Adet Düz İşçi

İşçi*Ay

221,00

20,000

7

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %120 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

3,00

23,000

8

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %100 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

4,00

23,000

9

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %75 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

10,00

23,000

10

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %60 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

47,00

23,000

11

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %35 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

65,00

23,000

12

Fazla Çalışma Yapılması (Asgari Ücretin %30 Fazlası ) Verilecek İşçiler İçin

İşçi*Gün

221,00

23,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

1 Adet TRAKTÖR RÖMORKLU

Ay

20,000

2

3 Adet SIKIŞTIRMALI SIZDIRMAZ ÇÖP KAMYONU (7+1 m⊃3;)

Ay

20,000

3

2 Adet BEKO KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE

Ay

20,000

4

2 Adet ÇİFT KABİN PİKAP

Ay

20,000

5

2 Adet VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI

Ay

20,000

6

2 Adet KALDIRIM SÜPÜRGE ARACI

Ay

20,000

7

2 Adet KONTROL ARACI ( OTOMOBIL)

Ay

20,000

8

Çöp Naklinin Yapılması (Toplanan Çöplerin 30 Km mesafedeki Kızıldağ Köyü Mevki'deki MATABA Ait Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine Nakli)

ton

108.000,000

9

1 adet Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu

ay

20,000

 

Teknik Şartname’de “3- İşin konusu:

 

Manavgat Belediyesi hudutları ve mücavir alanı içerisinde bulunan mahalle, otel, tatil köyleri, tatil siteleri, ikinci konutlar, sorgun çamlığı, boğaz mevkii çamlığı ve sahil şeridinin katı atık ve çöplerinin toplanması, temizlenmesi ve sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi için ilaçlama işlerini oluşturmaktadır. Bu iş için 2 adet kepçe operatörü, 1 adet çevre mühendisi, 3 adet formen, 1 adet (biyolog, biyokimyacı, ziraat müh. vb.), 4 adet çavuş, 6 adet süpürge aracı şoförü, 47 adet şoför, 65 adet araç elemanı, 221 adet düz işçi olmak üzere toplam 350 kişi, idarenin ve yüklenici tarafından verilecek muhtelif araçlarla  Belediye' nin Sanayi Bölgesinde bulunan çöp depolama istasyonuna  nakli ve depolama  yerinden MATAB' a ait 30 km uzaklıkta bulunan  çöp depolama  istasyonuna naklini oluşturmaktadır. Yükleniciye ait araçlar teknik şartnamenin 8. Maddesinde belirtilmiştir.

 

4- İşin süresi  : İhalenin süresi 20 (608 Gün) ay’dır.

 

5- İşin kapsamı: Manavgat Belediyesi hudutları içerisinde bulunan 20 mahallenin (A.Hisar, Y.Hisar, Çağlayan, Bahçeli Evler, Aydın Evler, Mimar Sinan, Kavaklı, Sorgun, A.pazarcı, Y.Pazarcı, Yayla, Şelale, Emek, Örnek, Kasaplar, Milli Egemenlik, Eski Hisar, Salkımevler, Sürücüler Beleni ve Sanayi mahalleleri) Titreyengöl bölgesindeki otel ve tatil köyleri Kızılağaç Köyü otel ve motelleri ve tüm mücavir alanı içerisinde bulunan site ve ikinci konutlar katı atık (çöp) toplama işi, cadde, sokak, pazar yerlerinin, mahalle, piknik alanları ve Sorgun Çamlığının, boğaz mevkide sahil şeridinin, Manavgat ırmağının katı atıklarının (çöplerinin) toplanması, temizliği ve ilaçlama (sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi)  hizmetlerinin yürütülmesi

 

a) Katı atıkların (çöp) toplanması ve MATAB' a ait 30 km uzaklıkta bulunan Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine taşınması.

 

b) Moloz (inşaat, tadilat atıkları) ve budantı türü park-bahçe atıklarının ayrı araçlarla şehrin muhtelif noktalarından toplanarak nihai bertaraf sahasına yada geçici depolama noktasına taşınması,

 

c) Cadde, sokak, kaldırım, meydan ve pazar yerlerinin süpürülüp, yıkanarak genel temizliğinin yapılması,

 

d) Manavgat ırmağının temizliğinin yapılması,

 

e) Manavgat Merkezdeki ve Mücavir alandaki sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların tıbbi atık aracı ile toplanarak tıbbi atık bertaraf sahasına taşınması,

 

f) Manavgat Belediyesi hizmet binası, otogar, mesire alanı, sahil ve halin temizliğinin yapılması,

 

g) Manavgat Belediyesi hudutları ve mücavir alanın sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi için ilaçlama işinin yapılması,

 

h) Diğer temizlik ve bakım hizmetleri.

7- ÇALIŞMA ESASLARI:

 

7.1. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde idarece belirlenecek iş programı uygulanır.

7.8. İdare, gerekli görürse yüklenici firma personellerini, çevre temizliği, düzeni ve çevre sağlığı yönünden cadde, sokak, kaldırım, yol ve meydan temizliği, pazaryeri temizliği ile diğer temizlik hizmetlerini belediyeye ait organizasyonlarda görev verme gibi diğer belediye hizmetlerini yaptırmakla ve başka müdürlük emrinde iş yapmak üzere görevlendirme ile yetkilidir.

7.13. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde her personel için haftalık normal çalışma saati 45 saattir. Bu çalışma saati haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Personelin resmi tatil ve dini bayramlarda tatil günlerindeki çalışmaları fazla mesai ücreti olarak hesaplanacaktır. Çalışan her personel için aylık puantaj cetvelinde gösterilecek hak edişlerinde hesaplanacaktır.

7.14. Yüklenici Firma personelleri görevli olduğu çalışma saatlerinde idarece belirlenmiş olan iş kıyafetlerini giyinmiş olarak, iş araç ve gereçleri ile birlikte iş yerinde /görev yerinde hazır bulunmak zorundadır. Aksi hallerde 4587 sayılı iş kanunu gereği gerekli işlemler yapılacaktır.

7.15. Yüklenici Firma personelleri çalışmalarında, mesai saatlerine mutlak riayet edeceklerdir. Mazeretsiz işe gelmemek yada geç gelmek; işyerinden / görev yerinden izinsiz ayrılmak ve bu durumları alışkanlık haline getirmek işçinin iş akdinin feshine yol açar.

8-Hizmetin yürütülmesi esnasında kullanılacak araç ve çöp aktarma istasyonu için aranan özellikler

        

    No

     Aracın Cinsi

Teknik Özellikleri (Yüklenici Tarafından Temin Edilecektir ) 

1

1 Adet TRAKTÖR RÖMORKLU

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Asgari 2,5 Ton yük taşıma kapasiteli römorku olmalıdır.

?Römork hareketli hidrolik sistemli damperli olmalıdır.

? En Az 49 HP Motor Gücünde Olmalıdır

?Dizel motorlu olmalıdır.

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

2

3 Adet SIKIŞTIRMALI SIZDIRMAZ ÇÖP KAMYONU (7+1 m⊃3;)

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Azami  Yüklü ağırlığı 8 Ton olmalıdır.

?Arka kasası hareketli hidrolik sistemli damperli olmalıdır.

? En Az 145 HP Motor Gücünde Olmalıdır

?Dizel motorlu ve hidrolik direksiyonlu olmalıdır.

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

3

2 Adet BEKO KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Yükleyici Lastik tekerli olmalıdır.

?4 tekerlekten çekişli olmalıdır.
?Ön tarafında yükleyici olan.

Asgari 2,5 m3 kova hacminde olmalıdır.

?Enaz 165 HP Motor gücünde olmalıdır

? Arka Kazıcı Beko Kepçe

?2009 model ve üzeri olmalıdır.

4

2 Adet ÇİFT KABİN PİKAP

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay / yıl iş süresinde

 

? Gerektiğinde üzeri branda tente ile kapanabilir olmalı

?Dizel motorlu hidrolik direksiyonlu olmalıdır.

? En Az 85 HP Motor Gücünde Olmalıdır

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

?Klimalı olacaktır.

5

2 Adet VAKUMLU  SÜPÜRGE ARACI

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

 

?Aracın her iki tarafında temizleme fırçası olacak,  yol süpürme genişliği azami 200 cm. olacaktır.

?Çöp biriktirme tankı kapasitesi asgari 4 m3 ve 6 m3 arasında olacaktır.

?Su tankı hacmi asgari 1000 Lt olacaktır.

?2009 model ve üzeri olacaktır.

?Toz Filtresi bulunacaktır.

?Basınçlı Yıkama Özelliği olacaktır.

6

2 Adet KALDIRIM SÜPÜRGE ARACI

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

 

?En az 12 HP Gücünde Dizel Motor 
?Hem Fırçalarda, Hem de Çöp Haznesinde Sulama Sistemi
?En az 50 Litre Su Tankı
?Yan Emiş Hortumu
?Vakum Sistemi olacaktır.

?2009 model ve üzeri olacaktır.

7

2 Adet KONTROL ARACI

( OTOMOBIL)

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

? En çok 1400cc Motor Gücünde Olmalıdır.

?2009 model ve üzeri olmalıdır.

?Binek Araç Olacaktır.

?Dizel olacaktır.

?Klimalı olacaktır.

?Panel Van Tipi olacaktır.

 

8.1 Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu  2009 model ve üzeri olacaktır.

 

8.2 Konveyor Bantlı Çöp Aktarma İstasyonu en az günlük 200 ton yükleme kapasiteli olacaktır.

 

8.3 Günlük toplanan ortalama yaz ve kış ayına bağlı olarak değişen çöp miktarı 150-200 ton/gün’dür.

8.7 Araçlara transferin sağlanacağı konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu; dezenfektan ve koku giderici spreylime sistemi içerecektir.

 

8.8 Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun nakli ve gösterilen yere montajı yükleniciye aittir. İstasyonun kurulacağı yerin elektrik, su, kanalizasyon bağlantıları, zeminin taban betonlarının dökülmesi, giderlerinin karşılanması idareye aittir. Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu Tesisinin kullanımı ile ilgili her türlü bakım, onarım ve servis giderleri yükleniciye aittir.

 

 • Kullanılacak Araçların ve iş makinelerinin yakıtları idaremiz tarafından verilecektir.

8.13 Kullanılacak olan araç ve iş makinelerle ilgili diğer giderler ( yağlama, bakım, tamir, sigorta vs.) gibi giderler,  istekli tarafından karşılanacaktır.

 • Toplanan çöplerin 30 Km mesafedeki MATAB’ a ait Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine naklinin yapılmasında kullanılacak araçlar yüklenici tarafından karşılanacak; yükleme istasyonunda nakil için nakil aracı hazır bulundurulacak ve çöp araçları dolu bekletilmeyecektir. Nakliye için tüm giderler (akaryakıt, araç, şöför, bakım, onarım v.b.) gibi giderler yükleniciye aittir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Manavgat Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “20 Ay Süre İle Kent İçi ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı işi” ihalesinde idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif verdiği tespit edilen Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Şahinoğulları Nakliyat Hafriyat İnşaat Otomotiv Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, M.N.A Tabldot Temizlik Hizmetleri İnşaat Bilgisayar Otomasyon Turizm Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Artem Grup Sosyal Hizm. Bilgi Veri Otomas İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dragon Temizlik İnsan Kayn. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Erhan Nak. Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Arge Temizlik ve İns An Kayn. Hz. Mk. İnş. Gd. Tic. San. Ltd. Şti. 14.11.2012 tarihli yazılar ile tekliflerinin aşırı düşük olmasına sebep olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarının 25.11.2012 tarihine kadar sunulmasının istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde, M.N.A Tabldot Temizlik Hizmetleri İnşaat Bilgisayar Otomasyon Turizm Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Artem Grup Sosyal Hizm. Bilgi Veri Otomas İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dragon Temizlik İnsan Kayn. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Arge Temizlik ve İns An Kayn. Hz. Mk. İn Gd. Tc. Sn. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle, Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Şahinoğulları Nakliyat Hafriyat İnşaat Otomotiv Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Erhan Nak. Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçesinin istekli tarafından açık kasa kamyonet, binek otomobiller ve yol süpürme aracı için demirbaş ve amortisman defteri kullanılarak açıklama yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara göre aşırı düşük teklif açıklamasının alış faturaları ve demirbaş defteri ile tevsik edilmesi imkanı bulunmadığı, dolayısıyla isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilemeyeceği şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, çift kabin pikap, vakumlu süpürge aracı, kontrol aracının tamir bakım, yedek parça, sermaye faizi, sigorta giderleri, diğer giderler ile nakil montaj ve demontaj giderlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel fiyat analizlerinde yer alan makine analiz formülündeki aracın toplam saatlik ücret katsayısı kullanılarak hesaplandığı, bu araçların kendi malı olduğuna dair “Demirbaş ve Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu”nun sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan hesaplamada esas araç fiyatlarının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edildiği, araç fiyatlarının “0,000171” değeri ile çarpılmak suretiyle araçların bir saatlik çalışma ücretlerinin hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, “Demirbaş ve Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu”nun, yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplamada kullanılmak üzere isteklinin kendi malı olan makinenin/aracın bedelinin tevsiki amacıyla sunulduğu anlaşılmış, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından kendi malı olan makine ve ekipmana ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan makine analiz formülündeki aracın toplam saatlik ücret katsayısı (0,000171) kullanılarak hesaplama yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Bu itibarla idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama yazısında işçilik maliyetinin 11.587.609,92 TL olarak hesaplandığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığının, dolayısıyla %3 sözleşme gideri yerine, sözleşme bedelinin % 0,825 oranındaki sözleşme damga vergisi, % 0,495 oranındaki ihale kararı damga vergisi ve sözleşme bedelinin Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen tutarı aştığı hallerde sözleşme bedelinin %0,005) oranındaki Kamu İhale Kurum payı eklenmesiyle bulunan % 1,37 oranındaki sözleşme giderinin kârsız teklif tutarına ilave edilmesi gerektiği ifade edilmiş, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından 11.935.238,22 TL olarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinden % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler düşülmüş ve işçilik maliyeti için 11.587.609,92 TL fiyat öngörülmüştür. Ayrıca toplam 14.447.082,00 TL olarak öngörülen teklif fiyatının 1,37’si oranında sözleşme gideri (197.925,03 TL) ve 625.091,85 TL tutarında genel gider, öngörülemeyen gider, kâr öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.4. Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerde, çöp toplama ve naklinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın idare tarafından karşılanması durumunda bu alımların ve ayrıca malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.”

                                                               

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde “Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve anılan şartname düzenlemesi çerçevesinde % 11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve % 3 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde ihalede çalışacak personelin % 3 sözleşme gideri dahil 20 aylık asgari işçilik maliyetinin 11.935.272,15 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesine göre malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği anlaşılmakla birlikte idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, ihale konusu işin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayandığı, nitekim işçilik maliyetinin toplam yaklaşık maliyetin % 78,53’üne tekabül ettiği, ayrıca ihalede sadecetoplanan çöplerin 30 km mesafedeki MATAB’a ait Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine naklinin yapılmasında kullanılacak araçların akaryakıtının yüklenici tarafından karşılanacağı, diğer araçların yakıtlarının idarece karşılanacağı, çöpün çöp ayrıştırma deposuna nakli işinin yaklaşık maliyetteki oranının % 6,76 olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olarak kabul edilmesi, bu durumda personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede başvuru sahibi tarafından işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanmamış olmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki başvuru sahibinin açıklamasında belirtildiği şekilde ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı ve  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanmayacağı kabul edilse dahi % 3 sözleşme gideri hariç işçilik maliyeti toplamının 11.587.642,86 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiş olup, istekli tarafından öngörülen % 3 sözleşme gideri hariç işçilik maliyeti toplamının bu tutarın altında olduğu, dolayısıyla açıklamanın bu haliyle de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 1 Adet traktör römorklu ve 2 Adet beko kazıcı yükleyici kepçe için Hanoğlu tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan 23.11.2012 tarihli fiyat teklifi ile 3 adet sıkıştırmalı sızdırmaz çöp kamyonu (7+1 m⊃3;) için Ernak Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan 22.11.2012 tarihli fiyat teklifi sunulduğu, bu belgelerin üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin, SMMM imza ve kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarına göre isteklilerce yapılan açıklamalarda, teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yukarıda belirtilen kalemler için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla üzerinde “fiyat teklifi” ibaresi bulunan belge sunulduğu, bu belgelerde bakım, tamir, yedek parça, sigorta vb. giderlerin de dahil olduğunun belirtildiği,  ancak bu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddesinde belirtildiği şekilde fiyat teklifi sunulması halinde olması gereken ibareyi içermediği, maliyete dayalı açıklama yapılması halinde proforma fatura üzerinde bulunması gereken ibarenin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu belgelerde bakım, tamir, yedek parça, sigorta vb. giderlerin de dahil olduğunun belirtildiği görülmüş olup bu haliyle söz konusu giderin proforma faturaya konu olabilecek bir mal niteliği taşımadığı, dolayısıyla üzerinde proforma fatura düzenlenmesi durumunda yazılması gereken ibareyi içeren belgelerin sunulmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu için öngörülen giderin tevsiki amacıyla EMS Erhan Makine Sis. Taah. İnş. Taş. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. den alınan 21.11.2012 tarihli iki adet proforma fatura sunulduğu, bu belgelerin üzerinde  “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin, SMMM imza ve kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

 

İhale dokümanına göre konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun nakli ve gösterilen yere montajının, tesisinin kullanımı ile ilgili her türlü bakım, onarım ve servis giderlerinin yükleniciye ait olduğu dikkate alındığında söz konusu giderin proforma faturaya konu olabilecek bir mal niteliği taşımadığı, dolayısıyla proforma fatura sunulmak suretiyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarı aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde önemli bir kriter olmaktadır.

 

İhaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

İşçilik maliyeti (% 20 kar dahil)

13.749.840,42

Araç ve makine maliyeti (% 20 kar dahil)

2.199.399,36

Çöpün çöp ayrıştırma deposuna nakli (% 20 kar dahil)

1.183.248,00

               Toplam

17.508.807,78

 

 

Kararın (A) bölümünde belirtildiği üzere, ihalede çalışacak personelin % 3 sözleşme gideri dahil 20 aylık asgari işçilik maliyetinin 11.935.272,15 TL’ye tekabül ettiği, dolayısıyla kâr hariç işçilik maliyetinde bu tutarın esas alınması gerektiği tespit edilmiştir. Bu tutara idarece araç ve makine maliyeti ile çöpün çöp ayrıştırma deposuna nakli için belirlenen 3.382.642,36 TL’nin %20 olarak öngörülen kâr oranı indirilmiş tutarı (3.382.642,36/1,20=2.818.872,80 TL) eklendiğinde ulaşılan 14.754.144,95 TL’nin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Necimbey İnşaat Temizlik Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ihaleye 14.604.738,22 TL teklif verildiği, teklif bedelinin yukarıda belirtilen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu tespit edildiğinden anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Necimbey İnşaat Temizlik Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul