En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-495
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :33
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-495
Şikayetçi:
 Or-Sel Turizm Temizlik Peyzaj İlaçlama İnşaat Taah. Taşımacılık Oto Kiralama Ve Yemek Hizm. Tic. Lltd. Şti., H.ARASI MAH. 100.YIL CAD. R.DÜŞER İŞHANI B BLOK NO:5/6 ANTAKYA/ HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Baştabipliği (Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı), Karaalıoglu Parkı Içı 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 268
Başvuruya konu ihale:
 2012/185007 İhale Kayıt Numaralı "Abb 2013 Yılı 1 Ay 15 Gün Süreli Ana Cadde Ve Bulvarların Genel Temizliği Ve Katı Atık Toplama-Taşıma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığıtarafından 10.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “ABB 2013 Yılı 1 Ay 15 Gün Süreli Ana Cadde ve Bulvarların Genel Temizliği ve Katı Atık Toplama-Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Or-Sel Turizm Temizlik Peyzaj İlaçlama İnşaat Taah. Taşımacılık Oto Kiralama ve Yemek Hizm. Tic. Lltd. Şti. nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 268 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/49 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Teklif dosyasında ISO 1400:2004 Çevre Yönetim Sistem belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.3 maddesi gereğince Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken teyit yazısı olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teyit yazısının Türk Akreditasyon Kurumundan alınabileceği ve bunun eleme nedeni olamayacağı,

 

           
2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

            “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 58’nci maddesinde,

 

            “(1) Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir. …”  hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16’ncı maddesinde,

 

            “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

            a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

            16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

            16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

            16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.”açıklamaları bulunmaktadır.

           

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “ABB 2013 yılı 1 ay 15 gün süreli ana cadde ve bulvarların genel temizliği ve katı atık toplama-taşıma” olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde şikâyete konu hususa ilişkin olarak,

            “7.5.3.

1- TS 13111 İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi

2- ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (en az "çöp toplama-taşıma ve/veya kent temizliği, bulvar, cadde, yol kenarı, kaldırım ve orta refüjlerin el ve/veya makine ile süpürülmesi ve/veya açık alan temizliği" standardı kapsamlarını içermelidir.)

 

            Çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu iş birim fiyat üzerinden Kanun’un 21 inci maddesinin (b) bendine istinaden pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmış olup işin süresi 1 ay 15 gündür.

 

10.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 4 isteklinin teklif vermeye davet edildiği, ihaleye üç isteklinin katıldığı, 17.12.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenen İSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin, yine İdari Şartname’nin aynı maddesi gereğince geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekirken teklif dosyasında teyit yazsının bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, akabinde başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen belgenin tamamlatılabilir bir eksiklik olduğu yönündeki şikayetinin idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddedilmesi üzerine 03.01.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenen “TS 13111 İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” için British Certifications Inc. tarafından düzenlenen kalite belgelerini sunduğu görülmüştür. Sunulan söz konusu belgeler incelendiğinde, belgeleri düzenleyen kuruluşun Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna ve söz konusu kuruluş tarafından düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğüne ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış bir teyit yazısının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İdarece düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nın “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı son sütununda başvuru sahibinin sunduğu belgeler için “Uygun Değil” tespitinin yapıldığı görülmüştür.

İhale sürecinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde; Kanun’un “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde yer verilen eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılması hususu, ilk oturumda sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, eksiklikleri tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadan önce bu eksikliklerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceğinin hükme bağlandığı anlaşılmaktadır.

 

            Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, tamamlatılmasına izin verilen husus teklifin esasını değiştirmemek kaydıyla sunulan belgede yer alması gereken bilgidir. Bir diğer ifade ile Kanun teklif dosyasında sunulmayan bir yeterlik belgesinin ihaleden sonra sunulmasına izin vermemektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16’ncı maddesinde de söz konusu duruma ilişkin olarak ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılmayacağı açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalede de başvuru sahibinin teklif zarfı içinde İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenen kalite belgesine ilişkin teyit belgesini sunmadığı tespit edilmiş olup Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca söz konusu eksikliğin tamamlatılmasının mümkün olmaması nedeniyle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır. …” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer vermiştir.       

 

Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli ve istekli olabileceklerin haklarını veya menfaatlerini korumalarını sağlamak amacıyla “şikâyet” sürecine ilişkin düzenlemelere yer vermekle birlikte idarelerin ihtiyaçlarını Kanun’un temel ilkeleri çerçevesinde karşılarken şikâyet hakkının kötüye kullanılarak sürecin gereksiz şekilde kesintiye uğramasını engellemek için bazı önlemler almıştır. Bu önlemlerden biri de itirazen şikâyette bulunacak kişinin mevcut/olası bir hak kaybı ya da zararının bulunması şartıdır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin, idarece değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede idarenin işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından ikinci iddia bakımından herhangi bir hak kaybı ya da zarara uğraması ihtimalinin kalmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, yukarıda yer alan Kanun hükmü gereği, başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik başvuru ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul