• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-496
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :34
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-496
Şikayetçi:
 Vamed Management Und Servıce Gmbh & Co Kg, FİLİSTİN CAD. NO:17/7 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43126
Başvuruya konu ihale:
 2012/140323 İhale Kayıt Numaralı "Meü. Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Envanterindeki Tıbbi Cihazların Onarımı, Periyodik Bakımı Ve Biyomedikal Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Envanterindeki Tıbbi Cihazların Onarımı, Periyodik Bakımı ve Biyomedikal Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vamed Management und Service GmbH & Co Kg’nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43126 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5111 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Sunmuş oldukları vekâletnamede teklif vermeye yetkili kişi olarak gösterilen Cüneyt Günak’a ait imza beyannamesinin teklif dosyalarında yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak gerekli tüm belgeleri teklif dosyalarında sundukları, söz konusu imza beyannamesinin Ankara 54. Noterliği tarafından 21.02.2012 tarihinde 18534 yevmiye numarası ile düzenlenmiş olduğu ve teklif dosyalarında yer aldığı, ayrıca ihale komisyonunun isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olup olmadığını kontrol ettiği ilk oturum sonucunda isteklilerin belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığının bildirildiği, bu itibarla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bu gerekçenin yerinde olmadığı,

 

2) Sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinde işlerin kabul tarihlerinin belirtilmediği, belgelere konu işlerin bitim tarihlerinin 31.12.2012 olduğu ve işlerin devam ettiği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu iş deneyim belgelerinin tamamlanan işlere ilişkin olduğu, bu işlere ilişkin sözleşmeler uyarınca aylık ve yıllık kabuller yapılarak bu kabullerin ödemelerinin yapıldığı, her iki belgeye konu işte ilk yıla ait sözleşme fiyatları her yıl yükseltmeye tabii tutularak işe devam edildiği, dolayısıyla bir sonraki yıl yeni sözleşme fiyatları üzerinden işe devam edilebilmesi için önceki yıllara ait kabullerin yapılmasının zorunlu olduğu, iş deneyim belgelerinin yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen bilgileri, bu kapsamda 2003-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş ve kabulü yapılmış bir başka ifadeyle tamamlanmış işlerin bedellerini de içerdiği ve bu bedellerin iş deneyimi açısından yeterlik kriterini sağladığı, diğer taraftan idarece, Avusturya mevzuatına göre iş bitirme belgesi olarak kabul edilmiş olan söz konusu belgelerin tamamlanmamış işlere ilişkin olduğunun ileri sürülmesinin görevin kötüye kullanılması anlamına geleceği, bahse konu belgelerin niteliğinin araştırılmasının idarenin sorumluluğunda olduğu, ayrıca bu belgelere ilişkin olarak herhangi bir eksiklik, anlaşılamayan husus bulunmamakla birlikte, bulunsaydı dahi mevzuat çerçevesinde teklifin esasına etkili olmayacak olan bu tereddütlerin/eksikliklerin idarece giderilebileceği, sonuç olarak idarenin işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibi Vamed Management und Service GmbH & Co Kg’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak, ihalede sunulan vekâletnamede teklif vermeye yetkili kişi olarak gösterilen Cüneyt Günak’a ait imza beyannamesinin teklif dosyasında yer almamasının gösterildiği tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmüne yer verilmiş ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de bu hüküm doğrultusunda söz konusu belgelerin sunulması istenilmiştir.

 

            Vamed Management und Service GmbH & Co Kg’nin idarece gönderilen teklif dosyası incelendiğinde, söz konusu isteklinin, Dr. Cüneyt Günak, Doruk Gökşin ve Ahmet Ayhan Ergün adlı şahısları “gerçek ve yasal temsilcileri olarak her birini birbirlerinden bağımsız şekilde müteselsilen hareket etmeleri için” atadığını ve bu kişilerin “her türlü belgenin imza, ifa, iktisap, teslim alma ve/veya arz edilmesi” ile başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak “gerekli tüm belgelerin imzalanması, hazırlanması ve uygulanması ve devlet kurumları nezdinde her türlü işlemin yapılması” hususlarında 19.07.2013 tarihine kadar yetkilendirildiklerini belirten özel vekâletnamenin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Vamed Management und Service GmbH & Co Kg’nin teklif mektubunun ise yukarıda sözü edilen özel vekâletnamede belirtilen şahıslardan Dr. Cüneyt Günak tarafından imzalandığı görülmüş, ancak bahse konu isteklinin idarece gönderilen teklif dosyasında teklif mektubunu imzalayan Dr. Cüneyt Günak’ın değil, Ahmet Ayhan Ergün’e (özel vekâletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs) ait imza beyannamesininyer aldığı anlaşılmıştır. 

 

            Bu kapsamda, başvuru sahibi tarafından, vekâleten ihaleye katılan Dr. Cüneyt Günak’a ait imza beyannamesinin teklif dosyasında sunulmamış olduğu anlaşıldığından, idarece başvuru sahibine ilişkin olarak tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

            Öte yandan, söz konusu belgenin eksik olduğu idarece tespit edilmekle birlikte, ihale komisyonu tarafından 09.11.2012 tarihinde düzenlenmiş teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, başvuru sahibi Vamed Management und Service GmbH & Co Kg için açılmış olan satırda, “teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri” adlı belge-2 sütununda ve “vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi” adlı belge-5 sütununda “var” yazıldığı görülmektedir. Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından ilk oturumda başvuru sahibinin belgelerine ilişkin herhangi bir eksiklik tespit edilmediği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Aktarılan Kanun hükümlerinden ihale komisyonu tarafından ilk oturumda yalnızca ihaleye katılımda sunulan belgelerin nicelik olarak eksik olup olmadığının kontrol edileceği, sadece teklif mektubu ve geçici teminatlar açısından var/yok değerlendirmesinin ötesine geçilerek usule uygun olup olmadıklarının kontrol edileceği, sunulan belgelere ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin daha sonraki oturumlarda yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından, başvuru sahibinin teklif mektubundaki imza ile teklif dosyasında yer alan imza beyannamesindeki şahıs ve imzanın karşılaştırılması yoluyla ayrıntılı değerlendirme yapılmaması, bunun sonucunda başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında, doğru kişiye ait olmasa da, sunulmuş olan bir imza beyannamesi dikkate alınarak, ilk oturumda söz konusu teklif dosyasında imza beyannamesinin var olduğuna dair tutanak tutulması ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olan bu eksikliğin tekliflerin ayrıntılı şekilde değerlendirildiği daha sonraki oturumlarda tespit edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibi Vamed Management und Service GmbH & Co Kg’nin teklif dosyası incelendiğinde, Viyana Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 14.02.2012 tarihinde düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin “biomedikal bakım ve onarımını da içeren tesis yönetimi” şeklinde, sözleşme tarihinin ise 01.01.2003 olarak belirtildiği, tamamlanan işlere ilişkin dokuz yıllık toplam tutarın 10.283.000,00 Euro, 01.01.2003 ile 31.12.2012 tarihleri aralığına ilişkin toplam sözleşme tutarının ise 11.603.000,00 Euro olduğu tespit edilmiştir. Belgede ayrıca, belgeye konu hizmetin kapsamındaki işler, biomedikal ekipman ve laboratuvar planlaması, bölüm yönetimi, bölüm mühendislik bakım servisi, biomedikal mühendislik bakım servisi, çevre teknolojisi, proje yönetimi, enerji yönetimi, güvenlik servisi ve 24 saat servisi şeklinde sayılmıştır. Öte yandan, söz konusu belgede sözleşme devam ettiğinden işin kabul tarihi belirtilmemiş, işte aylık ve yıllık kabullerin yapıldığı bilgisine yer verilmiş, ayrıca 01.01.2003 yılında imzalanan ilk sözleşmeye ilişkin tutar belirtilerek, sözleşme tutarının yıllık yükseltmeye tabi olduğu ifade edilmiştir.  

 

            Aynı teklif dosyasında, söz konusu belge haricinde bir başka iş bitirme belgesi daha sunulduğu, bu belgenin ise Avusturya Teknoloji Enstitüsü tarafından 08.02.2012 tarihinde düzenlendiği, belgeye konu işin “inceleme, önleyici bakım ve teknik operasyonlar” şeklinde, sözleşme tarihinin ise 01.01.2003 olarak belirtildiği, tamamlanan işlere ilişkin dokuz yıllık toplam tutarın 10.610.000,00 Euro, 01.01.2003 ile 31.12.2012 tarihleri aralığına ilişkin toplam sözleşme tutarının ise 11.973.000,00 Euro olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, belgeye konu hizmetin kapsamındaki işlerin, araştırma ekipmanlarına (araştırma geliştirme için kullanılan ekipmanlar, biomedikal ekipmanlar, teknik ve fiziksel – kimyasal analiz için kullanılan ekipmanlar)ilişkin önleyici ve düzeltici bakım ile kalibrasyon işleri, proje yönetimi, malzeme yönetimi, tesis itfaiye ekibi, tesis mühendisliği planlaması ve 24 saat servisi olduğu görülmüştür. Yukarıda bahsedilen diğer belgede olduğu gibi bu belgede de sözleşme devam ettiğinden işin kabul tarihi belirtilmemiş, 01.01.2003 yılında imzalanan ilk sözleşmeye ilişkin tutara yer verilerek, sözleşme tutarının yıllık yükseltmeye tabi olduğu belirtilmiştir.  

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgelerine ilişkin yukarıdaki tespitler ile itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, bahse konu iş bitirme belgelerine konu işlerin ikisinin de her yıl bir önceki yılın sözleşme tutarının yükseltilmesi yoluyla oluşturulan yeni fiyatlar üzerinden sözleşmesi yenilenen işler olduğu, belgelerin düzenlendiği tarihte 2003 - 2011 yılları arasındaki dokuz yıla ait olan ve her yıl tutarı yenilenen sözleşmelere konu işlerin kabulünün söz konusu yılların bitiminde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

             İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri…

            …

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            …

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü tıbbi cihazların onarımı veya periyodik bakımı veya biyomedikal hizmeti alımı kapsamındaki işler kabul edilecektir…” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            Aktarılan İdari Şartname düzenlemeleri kapsamındaki benzer iş tanımı ile ihale konusu iş dikkate alındığında, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iş bitirme belgelerine konu işlerin kapsamında ihale konusu işe ve benzer işe ilişkin kısımlar bulunduğu anlaşılmakla birlikte, bunların kapsamına girmeyen kısımların da bulunduğu görülmektedir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinin altıncı fıkrasında “Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            …

            (b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur…       ”hükmü,

 

            Bahse konu Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

            (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.”hükümleri yer almaktadır.

 

            Aktarılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iş deneyiminin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olması gerekmekte, kısmi kabul yapılan işlerde işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenememekte,iş deneyimine ilişkin belge yabancı bir ülkenin resmi kurumu tarafından düzenlenmiş ise söz konusu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması zorunlu tutulmakta, teklifler değerlendirilirken ise birden çok iş deneyimini gösteren belge toplanamamakta ve iş deneyimindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan kısımlara ait tutarlar dikkate alınmamaktadır.         

 

            Yeniden sözleşme yapılmaksızın süresi uzatılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmesi koşullarına ilişkin olarak ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, başvuru sahibinin iş deneyim belgelerine ilişkin bir değerlendirme yapılırsa, söz konusu belgelere konu işlerin bir bütün olduğu ve tek sözleşmeye dayandıkları varsayıldığında son yıl olan 2012 yılına konu işler henüz tamamlanmadığından işin kabulünün yapılamadığı dolayısıyla iş deneyiminin geçerli olmadığı, her yıla ilişkin sözleşmelerin farklı tutarlar içeren ve ayrı ayrı sözleşmeler olduğu, dolayısıyla her yıl sonunda yapılan kabullerle 2003-2011 yılları aralığındaki işlerin kabulünün yapılmış olduğu varsayıldığında, 2003-2011 yılları aralığındaki işlerin tek sözleşmeye değil birden fazla sözleşmeye dayandığı dolayısıyla tamamının tek bir iş deneyimi olarak ele alınamayacağı sonuçları ortaya çıkmaktadır.       

 

Yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, başvuruya konu durumda, sözleşmelerin yıllık tutarlarının değiştirilerek yenilendiği her yıl içerisinde gerçekleştirilen işler için ayrı sözleşmelerin mevcut olduğu kabul edilerek, söz konusu ayrı sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilen her bir işin ayrı bir iş deneyimi olarak dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibinin iş deneyim belgelerine konu sözleşmelerin her yıla ilişkin tutarlarının tespit edilerek, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanmış olan ve tek sözleşmeye dayalı olan kısımlarından, en yüksek bedel içeren kısmın tutarı üzerinden ve bu tutardan ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan kısımların ayrıştırılması yoluyla iş deneyimine ilişkin yeterlik değerlendirmesinin yapılması gerekmekle birlikte, birinci iddia çerçevesinde yapılan değerlendirmede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarece tesis edilen işlemin nihai olarak yerinde olduğu sonucuna varıldığından, yeterlik değerlendirmesine ilişkin belirtilen işlemlerin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul