En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-497
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :35
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-497
Şikayetçi:
 Emi Harita Bilgi İşlem İnş. Ve Taş. San. Ltd. Şti. (26.12.2012 Tarih ve 2012/MK- 385 sayılı Kurul Kararı), SEYİTNİZAM MAH. MEVLANA CAD. NO : 88 KAT : 2-A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2012 / 21435
Başvuruya konu ihale:
 2011/196637 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 21.02.2012 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Hâlihazır Harita ile 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi” ihalesine ilişkin olarak Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti.nin 30.05.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 04.06.2012 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 05.06.2012tarihinde şikâyetçiye bildirildiği ve şikâyetçinin 11.06.2012tarih ve 21435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.III-2726 sayılı Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından söz konusu kararın iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin E:2012/1267 sayılı esasında dava açıldığı, anılan Mahkeme’nin 03.10.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 06.11.2012 tarihli ve 2012/4963 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, söz konusu karar üzerine alınan 26.12.2012 tarihli ve 2012/MK-385 sayılı Kurul Kararı ile “04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.III-2726 sayılı Kurul Kararının iptaline ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen hususlar doğrultusunda idareden gerekçeler istenilerek incelemenin sonuçlandırılmasına” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2244-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece yapılan puanlamada tam puan alamadıkları gerekçesiyle ihalenin kendileri üzerinde bırakılmadığı, İdari Şartname’nin 31’inci maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim için verilebilecek en üst puanın 15 olarak belirlendiği, bu kriterden tam puan almaları gerektiği, bu durumda teknik puanlarının idarece düşük verildiğinin anlaşıldığı, diğer isteklilere verilen puanın hangi gerekçe ile daha yüksek olduğunun anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin anılan kararında belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Danışmanlık hizmet alımı olarak gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi”, işin miktarı ve türü ise; “1/1000 ölçekli 16150 adet (7830 adet orman, 8320 adet meskun alan paftası) ve 1/5000 ölçekli 1150 adet sayısal revizyon halihazır harita ile 16150 adet 1/1000 ölçekli ortofoto harita üretimi” olarak belirtilmiştir.

 

            Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde, danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterlerinin, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edileceği hükme bağlanmış, maddenin ikinci fıkrasında ise teknik değerlendirmede işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak Danışmanlık Hizmeti Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirleneceği, idarece hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir şekilde açıklanacağı belirtilmiştir. Anılan Yönetmelik hükmünün atıfta bulunduğu Tablo 1’in;

 

                             Teknik Teklif Değerlendirmesi Puanlama Kriterleri

Kriter

Puan aralığı

A

Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri

10-20

B

İş için önerilen yöntem ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu

30-50

 

 

 

İşin nasıl yapılacağı

 

İş programı

 

Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu

 

Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri*

 

Ekipman

 

(İşin niteliğine göre belirlenecek diğer unsurlar)

 

C

YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL

30-50

 

Genel nitelikler

 

İş için uygunluk

 

Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet

 

İstihdam durumu

 

 

                          Toplam

100

 

 

            Şeklinde olduğu görülmektedir.

 

            Anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak İdari Şartname’nin 31’inci maddesinde teknik değerlendirme kriterlerine ilişkin olarak“Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; isteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

            KRİTER

            a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 15

            b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 45

            ALT KRİTERLER

           
1 ) İşin nasıl yapılacağı: 25

           
2 ) İş programı: 12

           
3 ) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 06

           
4 ) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 02

           
5 ) Ekipman: 0

            6) : 0

            c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 40

            ALT KRİTERLER

           
1 ) Genel nitelikler: 15

           
2 ) İş için uygunluk: 5

           
3 ) Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet: 5

           
4 ) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 15

            TOPLAM PUAN: 100

            Teknik değerlendirmede isteklilerin benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme başarısı, iş için önerilen yöntemin İdare’nin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesi, organizasyon yapısının iş için uygunluğu, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi, mesleki nitelikleri ile benzer nitelik ve ölçek işlerde deneyimleri değerlendirilmek suretiyle puanlama yapılacaktır.

            31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir ” düzenlemesi yapılmış ve aynı Şartname’nin 29.2.9’uncu maddesinde teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak katsayılar;

            “Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,70

            Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,30

            Toplam = 1.00” şeklinde belirlenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin anılan düzenlemelerinden teknik puan ağırlık katsayısının 0,70, mali puan ağırlık katsayısının 0,30 olarak belirlendiği, teknik teklif değerlendirmesinin;

 

            1- Benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim -15 puan

            2- Önerilen metodoloji ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu -45 puan

            3- Yönetici kadrosu ve teknik personel-40 puan olmak üzere 3 ana kriter esas alınarak gerçekleştirileceği, ana kriterlere ilişkin alt kriterlerin de İdari Şartname’nin 31.1’inci maddesinde belirlendiği, teknik değerlendirmede 70 puanın altında puan alan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve mali tekliflerinin açılmayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti.nin itirazen şikâyeti üzerine Kurulca alınan 04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.III-2726 sayılı karar ile“…Teknik değerlendirmeye ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde;

 

            Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 64’üncü maddesine uygun olarak isteklilerce teknik teklif ekinde sunulan personele ilişkin diploma, danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimi, özgeçmiş belgeleri, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan raporlar, iş programı gibi belgelerinin her komisyon üyesi tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her istekliye ayrı ayrı puan verildiği, bu puanların Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalandığı, her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin ayrı ayrı ortalama teknik puanların bulunduğu, idari şartnamede belirlenen asgari puanın (70) altında kalan istekli bulunmadığından bu aşamada hiçbir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 64’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur.’ açıklamalarına uygun olarak isteklilerin itibari teknik puanlarının;

 

 

Üye 1

Üye 2

Üye 3

Üye 4

Üye 5

Toplam

Ort. Teknik puan

Yeterli/

Yeterli

değil

İtibari teknik değ. puanı

Emi Har. Bil. İşlem İnş. San. Ltd. Şti.

80.60

81

84

78

79.4

403,00

80,60

Yeterli

90,56

Kutlubey Har. Inş. San. Tic. A.Ş.+

Çetinkaya İmar Inş. Müh. Tic. A.Ş İş Ortaklığı

70.90

72

68

74

69.6

345,50

70,90

Yeterli

79,66

Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. + Mescioğlu Harita + Şah-kar Harita İş Ortaklığı

89

88

90

88

90

445

89

Yeterli

100

 

Şeklinde hesaplandığı görülmüştür. İdarece yapılan puanlamada hiçbir istekliye tam puan (100) verilmediği, ancak puanların Yönetmelik hükümleri gereği itibarileştirilmesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin puanının 100, başvuru sahibinin ise 90,56 olduğu görülmektedir.

 

Mali teklif değerlendirmesine ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde;

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 65’inci maddesinin altıncı fıkrasına yer alan “İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.(PM= 100 x Mmin/M ).” açıklamasına uygun olarak isteklilere ait mali teklif puanlarının;

 

 

Teklif edilen birim fiyat

En düşük mali teklif tutarı

Mali teklif puanı

Rakam ile

Yazı ile

Emi Har. Bilgi İşl. İnş. San. Ltd. Şti.

8.124.880,00

 TL+KDV

Sekizmilyon Yüzyirmidörtbin Sekizyüzseksen Türk Lirası + KDV

7.926.300,00

TL+KDV

97,56

Kutlubey Harita Inş. Müh. San. Tic. A.Ş. + Çetinkaya İmar Inş. Müh. Müş. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı

7.926.300,00

 TL+KDV

Yedimilyon Dokuzyüzyirmialtıbin Üçyüz Türk Lirası + KDV

7.926.300,00

TL+KDV

100,00

Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. + Mescioğlu Harita + Şah-kar Harita İş Ortaklığı

9.688.740,00

TL+KDV

Dokuzmilyon Altıyüzseksensekizbin Yediyüzkırk Türk Lirası + KDV

7.926.300,00

TL+KDV

81,81

 

Şeklinde hesaplandığı ve toplam puanların İdari Şartname’de belirlenen ağırlık katsayıları (teknik puan için 0,70 mali teklif için 0,30) esas alınarak;

 

 

İtibari teknik değ. puanı

Teknik teklif ağırlık katsayısı

Nihai teknik değ. puanı

Mali teklif puanı

Mali teklif ağırlık katsayısı

Nihai mali değ. puanı

Toplam Puan

 

a

b

Tp = a*b

c

d

Tm = c*d

T=Tp+Tm

Emi Harita Bilgi İşlem İnşaat ve Taşımacılık San. Ltd. Şti.

90,56

0,70

63,39

97,56

0,30

29,27

92,66

Kutlubey Harita Inş. Müh. San. Tic. A.Ş. + Çetinkaya İmar Inş. Müh. Müş. Tic. A.Ş iş Ortaklığı

70,66

0,70

55,76

100,00

0,30

30,00

85,76

Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. + Mescioğlu Harita + Şah-kar Harita İş Ortaklığı

100

0,70

70,00

81,81

0,30

24,54

94,54

 

Şeklinde hesaplandığı görülmüştür.

 

Her bir üye tarafından ayrı ayrı yapılan puanlamada ‘Benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim’ için başvuru sahibine, itirazen şikâyet dilekçesinde belirtildiği üzere tam puan verildiği, en yüksek ortalama teknik puanı, dolayısıyla en yüksek itibari teknik puanı Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının (sırasıyla 89 ve 100 puan) aldığı, anılan istekliyi 80,60 ortalama teknik puan ve 90,56 itibari teknik puan ile başvuru sahibinin takip ettiği, en düşük puanı ise 70,90 teknik puan ve 79,66 itibari teknik puan ile Kutlubey Harita İnş. Mühendislik San. Tic. A.Ş.-Çetinkaya İmar İnş. Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın aldığı,

 

Mali teklif puanları da dikkate alınarak yapılan nihai değerlendirmede ise;

 

Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 94,54 puan,

 

Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti.nin 92,66 puan,

 

Kutlubey Harita İnş. Mühendislik San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar İnş. Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın ise 85,76 puan aldığı ve ihalenin en yüksek toplam puanı alan Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdarece gerçekleştirilen teknik değerlendirmede, isteklilerce teknik teklifler kapsamında sunulan iş akışları, işin gerçekleştirilmesi için önerilen teknik yöntemlere ilişkin raporlar, önerilen personel sayısı ve niteliği gibi kriterlerin dikkate alındığı, idarece gerçekleştirilen puanlamanın usul yönünden yukarıda açıklandığı üzere Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırılık içermediği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Yönetmelik’in 62’nci maddesinde yer alan ‘Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre ihaleden önce idarece hesaplanır ve idari şartnamede gösterilir.’ hükmü ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan teknik puan ağırlık katsayısının %70 ila %80 aralığında idarece belirleneceğine ilişkin hüküm birlikte değerlendirildiğinde; danışmanlık hizmet alımlarının niteliği gereği idarenin teknik değerlendirmesine büyük önem atfettiği, hatta mali tekliflerin açılmasının teknik değerlendirmeden sonraya bırakılmasının da komisyon üyelerinin mali tekliflerden etkilenmesinin önüne geçilmesi amacına hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede idarenin tercihini hangi metodoloji ve organizasyon yapısından yana kullanacağı konusunda takdir yetkisinin olduğu, bu takdir yetkisinin ise her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı yapılan puanlama ile somutlaştığı, başvuru sahibinin salt daha düşük fiyat teklif etmesinin ihalenin kendi üzerinde bırakılmasını gerektirmediği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine”karar verilmiştir.

 

Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti. tarafından söz konusu kararın iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin E:2012/1267 sayılı esasında dava açılmış olup anılan Mahkeme’nin 03.10.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur.

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 06.11.2012 tarihli ve 2012/4963 sayılı kararında “…Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yapılacak teknik puanlama konusunda ihale komisyonlarına belirli kriterler dâhilinde takdir yetkisi tanınmış ise de bu yetki kullanımının mutlak ve sınırsız olmadığı ve bu yetkinin 4734 sayılı Yasanın 5’inci maddesi gereği kamuoyunun ve idare hukukunun bilinen ilkeleri gereğince de idari yargının denetimine olanak tanıyacak şekilde kullanılması gerektiği açıktır.

Olayda, ihale komisyonunun teknik puanlamayı yaparken puanlamaya tabi hususlar ile bu hususlar için verilecek asgari ve azami puanlar bakımından yukarıda aktarılan mevzuat, davet mektubu ve ihale dokümanı ile belirlenmiş bulunan kriterlere uygun davrandığı hususunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Buna karşılık, teknik puanlama sırasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin belli açılardan ve nihai olarak davacı şirketten daha yüksek puan-puanlarla değerlendirilmesinin sebeplerine komisyon üyelerince düzenlenen puanlama belgelerinde yer verilmediği gibi, bu puan farklılığının isteklilerin teknik açıdan değerlendirildiği bir rapor ya da başkaca bir belge ya da bilgiye de dayandırılmadığı görülmektedir.

Hal böyle olunca, ihale komisyonunun teknik değerlendirmeye esas puanlamasını hukuka ve objektif değerlendirme ilkelerine uygun olarak yapıp yapmadığı hususunda yargı denetimi olanaksız kılındığından, bu puanlama esas alınmak suretiyle sonuçlandırılan ihalede ve bu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine alınan 26.12.2012 tarihli ve 2012/MK- 385 sayılı Kurul Kararı ile;

 

1- 04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.III-2726 sayılı Kurul Kararının iptaline,

  2- Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen hususlar doğrultusunda idareden gerekçeler istenilerek incelemenin sonuçlandırılmasına” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi için idareden bilgi/belge talebinde bulunulmuş olup idare tarafından 11.01.2013 tarihli ve 132-6926 sayılı yazı ekinde “İstekli Teknik Puanlama Kriterleri” başlıklı bir değerlendirme raporu gönderilmiştir. Söz konusu rapor incelendiğinde teknik değerlendirmenin benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyimi (15 puan); önerilen metodoloji ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu (45 puan) ile yönetici kadrosu ve teknik personel (40 puan) olmak üzere 3 ana kriter esas alınarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibine ihale komisyonunun tüm üyeleri tarafından 1’inci kriter için tam puan (15 puan) verildiği tespit edilmiştir.

 

            2’nci kriterin alt kriterlerinin;

           

1) İşin nasıl yapılacağı: 25 puan

             2) İş programı: 12 puan

             3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 06 puan

             4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri: 02 puan” olduğu,

 

            “İşin nasıl yapılacağı” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurlarının9 madde olarak belirlendiği, başvuru sahibinin bu 9 maddenin 7’sinden tam puan alamadığı,

           

İş programı”alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurlarının 4 madde olarak belirlendiği, başvuru sahibinin bu 4 maddenin 1’inden tam puan alamadığı,

 

“Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurlarının 4 madde olarak belirlendiği, başvuru sahibinin bu 4 maddenin 1’inden tam puan alamadığı,

 

“Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurunun kalite yönetim belgeleri olduğu, başvuru sahibinin bu kriterden tam puan aldığı anlaşılmıştır.

 

45 puan olan 2’nci kriter için ihale komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların;

 

Üye 1

Üye 2

Üye 3

Üye 4

Üye 5

38

38,40

41,40

35,40

36,80

 

Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            3’üncü kriterin alt kriterlerinin;

 

1) Genel nitelikler: 15 puan

             2) İş için uygunluk: 5 puan

             3) Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet: 5 puan

             4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 15 puan”olduğu,

           

            “Genel nitelikler” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurlarının isteklilerin yönetici kadrosunun ve teknik personelinin deneyim süresi olduğu, genel deneyim süresi ortalaması 25 yıl ve üstü olanların tam puan alacağı, başvuru sahibinin personelinin genel deneyim süresi ortalaması (22 yıl) itibariyle bu kriterden tam puan alamadığı,

 

İş için uygunluk” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurunun isteklilerin yönetici kadrosunun özel deneyim ortalaması olduğu, özel deneyim süresi ortalaması 25 yıl ve üstü olanların tam puan alacağı, başvuru sahibinin personelinin özel deneyim süresi ortalaması (21 yıl) itibariyle bu kriterden tam puan alamadığı,

 

Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet” alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurlarının isteklilerin Türk vatandaşı olması, proje üretim yeri olan İstanbul’da ofisin bulunması ve yerel işler noktasında ne durumda oldukları şeklinde belirlendiği, başvuru sahibinin İstanbul’da bir ofisinin bulunduğunun tespit edildiği, bu nedenle bu kriterden tam puan aldığı,

 

“İstihdam durumu”alt kriterinin değerlendirmeye esas unsurunun istekliler tarafından sunulan personelin isteklinin kendi bünyesinde çalışıyor olması şeklinde belirlendiği, başvuru sahibinin bildirdiği 5 personelin kendi bünyesinde olmadığı, söz konusu personeli çalıştıracağını taahhüt ettiği, 2 adet harita mühendisinin de eksik bildirildiğinin tespit edildiği, bu nedenle bu kriterden tam puan alamadığı,

 

40 puan olan 3’üncü kriter için ihale komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların;

 

Üye 1

Üye 2

Üye 3

Üye 4

Üye 5

27,60

27,60

27,60

27,60

27,60

 

Şeklinde olduğu,

 

Teknik teklif nihai puanlamasının;

 

Üye 1

Üye 2

Üye 3

Üye 4

Üye 5

Toplam

Ortalama teknik puan


Yeterli/Yeterli değil

İtibari teknik değerlendirme puanı

80,6

81

84

78

79,4

403,00

80,60

Yeterli

90,56

 

            Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu raporda, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Mescioğlu Müh. Müş. A.Ş.-Mescioğlu Harita- Şah-Kar Harita İş Ortaklığı’nın ve Kutlubey Harita İnş. Müh. San. Tic. A.Ş.- Çetinkaya İmar İnş. Müh. Müş. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın puanlamaya esas değerlendirmesine de yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, ihale komisyonu üyelerince yapılan teknik puanlamaya ilişkin değerlendirme kriterlerinin “İstekli Teknik Puanlama Kriterleri” başlıklı değerlendirme raporunda yer aldığı, puan farklılığının nedenlerinin söz konusu raporda belirtildiği, idarenin tercihini hangi metodoloji ve organizasyon yapısından yana kullanacağı konusundaki takdir yetkisinin her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı yapılan puanlama ile somutlaştığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul