• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-498
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :36
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-498
Şikayetçi:
 İzer Temizlik Hizmetleri Yemek Peyzaj Bilgisayar İlaçlama Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., 353 SOK. NO:12 D:5 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ortakent Yahşi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 110 48420 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 409
Başvuruya konu ihale:
 2012/170811 İhale Kayıt Numaralı "Konut Ve İşyerlerine Ait Evsel Atıkların Toplanması, Cadde Ve Sokakların Temizlenmesi Hzmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ortakent Yahşi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Konut ve İşyerlerine Ait Evsel Atıkların Toplanması, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı”ihalesine ilişkin olarak İzer Tem. Hizm. Yem. Pey. Bilg. İlaç.Turz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 409sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/76sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “Vasıflı Büro Elemanı Çalıştırılması” iş kalemi için teklif ettiği fiyatın asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İdari Şartname’nin 25.3.1’nci maddesinde belirtilen iş kalemlerinin, birim fiyat teklif cetvelindekinden farklı sıralanmış olduğu için teklifini hazırlarken yanılgıya düştüğü, teklif ettiği toplam tutarın işçilik maliyetini fazlasıyla karşıladığı, bu nedenle değerlendirmenin toplam tutar üzerinden yapılması gerektiği, bu iddiasının Kurulumuzca yerinde görülmemesi halinde ise ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve bu teklifin neredeyse yaklaşık maliyete eşit olduğu hususları göz önünde bulundurularak rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gereğince ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…”  açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Konut ve İşyerlerine Ait Evsel Atıkların Toplanması, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

7 adet Temizlik Elemanı Asgari ücretin %70 fazlası
7 adet Büro Elemanı Asgari ücretin %70 fazlası
9 adet Şoför Asgari ücretin %70 fazlası
5 adet Vasıflı Büro Elemanı Asgari ücretin %100 fazlası
7 adet Destek Hizmet Personeli Asgari ücretin %70 fazlası

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. %2,5.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin 12 aylık süre boyunca 7 temizlik elemanı, 7 büro elemanı, 9 şoför, 5 vasıflı büro elemanı ve 7 destek hizmet personeli ile yapılacak konut ve işyerlerine ait evsel atıkların toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi işi olduğu, çalıştırılacak vasıflı büro elemanlarına brüt asgari ücretin %100 fazlasının, diğer personele de brüt asgari ücretin %70 fazlasının ödeneceği, ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın %2,5 olduğu,

 

İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak %3 sözleşme ve genel gider dâhil asgari işçiliğin toplam 872.194,80 TL olarak hesaplandığı,%15 kâr öngörülerek toplam yaklaşık maliyetin 1.003.024,02 TL olarak belirlendiği, ihale konusu işte kârsız yaklaşık maliyetin asgari işçilik tutarına eşit olduğu,

 

Başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Denizay Yem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin geçici teminat tutarı yetersiz olduğu gerekçesi ile; başvuru sahibinin teklifinin ise “vasıflı büro elemanı çalıştırılması iş kalemi için teklif ettiği fiyatın asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin kalan tek geçerli teklif sahibi istekli olan Yılmazlar Turz. Nakl. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi, İdari Şartname’nin 25.3.1’nci maddesinde belirtilen iş kalemlerinin, birim fiyat teklif cetvelindekinden farklı sıralanmış olduğu için teklifini hazırlarken yanılgıya düştüğünü, teklif ettiği toplam tutarın işçilik maliyetini fazlasıyla karşıladığını, bu nedenle değerlendirmenin toplam tutar üzerinden yapılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

Söz konusu isteklinin toplam teklif fiyatının 945.000,00 TL olduğu, bu tutarın %3 sözleşme gideri dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin ve dolayısıyla inceleme konusu ihalede kârsız yaklaşık maliyetin (872.194,80 TL) üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinin son fıkrası gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyeceği dikkate alındığında, idarenin söz konusu isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İzer Tem. Hizm. Yem. Pey. Bilg. İlaç.Turz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul