En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-500
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :38
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-500
Şikayetçi:
 Kaçkar Temizlik Taşımacılık İnşaat Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, SOĞANLI MAH. GÖKÇE SOK. NO : 14/A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon, 122 Evler Mahallesı E-5 Üzerı 34852 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 627
Başvuruya konu ihale:
 2012/146613 İhale Kayıt Numaralı "12 Ay Süreli 45 Kişi İle Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “12 Ay Süreli 45 Kişi ile Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaçkar Tem. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 627sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/118sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde belirtilen maliyet kalemlerinin teklif fiyatına dâhil edilmediği gerekçesi ile sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli kabul edilmediği, ancak söz konusu giderlerin %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

          İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

          79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

          79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

          i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

          ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

          iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

          79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

          Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

          79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

          79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

          …

          79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

          a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

          b. Fiyat teklifleri,

          c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

          ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

          …

          g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

          İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

          …

          79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

          a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

          b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

          altında olamaz.

          Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

          79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

          a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

          b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

          altında olamaz.

          Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

          Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

          …

          79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

          79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

          (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

          (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

          Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

          İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

          İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

          79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

          Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir…

          …

          79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

          79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin %3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

          79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          …

          79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…”  açıklaması,

 

 İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 12 ay süreli 45 kişi ile temizlik hizmet alımı işi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

45 kişi ile 12 ay süreli temizlik hizmet alımı işi

Bina, bahçe ve çevrenin temizliği, çamaşırların ve yıkanması…” düzenlemesi,

 

 Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan 45 kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde otuz (%30) fazlası ücret ödenecektir.
           25.3.1.2 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışacak toplam (14,5) gün için
temizlik işinde çalışan 45 personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir (1) günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet yapılamayacaktır.

25.3.2.2. Yol giderleri: Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6,00 TL (Altı Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2.3. Giyecek giderleri: 45 kişiye yazlık ve kışlık pantolon, gömlek, bone ve terlik verilecektir.

….

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu iş için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’dir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ise;

 

A1

B2

 

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

        

        Tutarı

 

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

 

Temizlik Hizmet Alımı İşi 45 Kişi Asgari Ücretin %30 Fazlası

AY

45

12

 

 

 

Temizlik Hizmet Alımı İşi 45 Kişi Asgari Ücretin %30 Fazlası ( Resmi Tatil ve Dini Bayram Günleri )

GÜN

45

14,5

 

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

                 
                   
 

 

Şeklinde olduğu,

 

Teknik Şartname’nin“Genel Kurallar” başlıklı (B) bölümünün 5’inci maddesinde “Yüklenici firma ekipmanlarını, kuruluşta idarenin göstereceği uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi ile 6’ncı maddesinde “Kullanılacak tüm ekipmanlar, korunma altındaki kişileri rahatsız etmeyecek ses özelliğine sahip olacaktır.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Teknik Şartname’nin “Malzeme ve Araç Gereçle İlgili Hususlar” başlıklı bölümünde “1- Kuruluşta mevcut monte edilmiş makinelerin cinsi ve teknik durumları aşağıda gösterilmiştir. Yüklenici firma şartnamede belirtilen işlerin yürütülmesi için bu makineleri kullanabilir. Ancak bakım ve onarım giderleri yüklenici firmaya ait olup, sözleşme bitiminde faal vaziyette kuruluşa teslim edilmesi zorunludur.

 

İdareye ait malzemenin cinsi:

 

Firma tarafından temin edilmesi zorunlu makine parkı:

 

Maltepe huzurevi demirbaş ve makine parkı listesi

 

Malzemenin adı

Miktarı

Cinsi

Elektrikli süpürge

12 adet

 

Halı yıkama makinası

2 adet

 

Çim biçme makinası

1 adet

Benzinli

El tırpanı

1 adet

Benzinli – motorlu

Bahçe için büyük çöp arabası

6 adet

Plastik kapaklı

Presli, paspas arabası

15 adet

 

Pres yedeği

15 adet

 

Plastik çamaşır taşıma arabası

3 adet

250 kg kapasiteli

El testeresi

2 adet

Bahçe için büyük boy

Bağ budama makinası

3 adet

 

Çim biçme makinası

2 adet

Elde

El arabası

1 adet

Bahçe için

Ağaç budama motoru

1 adet

Benzinli

Balta

1 adet

 

Tırmık

2 adet

 

Bel

2 adet

 

Çapa

2 adet

Dar ağızlı

Kürek

2 adet

 

Kar küreği

2 adet

Metal

Yelpaze

2 adet

Yaprak toplamak için

 

2- Yüklenici firma temizlikte kullanılacak aşağıda yazılı araç ve gereçleri işe başlama tarihi itibariyle 7 (yedi ) gün içerisinde tamamlamak zorundadır.

3- Firmanın fotokopi, faks, telefon (telsiz telefon) ve ADSL giderleri firma tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bina, bahçe ve çevre temizliği ile çamaşır ve bulaşıkların yıkanması işi olduğu, yaklaşık maliyetin “işçilik ve giyim giderleri”nden oluştuğu, iş sürecinde tüm personele yazlık ve kışlık pantolon, gömlek, bone ve terlikverilmesi gerektiği, idare tarafından hesaplanan %16 oranında kâr dâhil yaklaşık maliyetin 1.124.868,51 TL olduğu, teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında olan Asmin Sos. Hizm. Özel Eği. Gıda Taah. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.- İMD Grup Tem. Gıda Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ve başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve söz konusu isteklilerden 28.11.2012 tarihli yazılar ile teklif bileşenleri hakkında aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği,

 

Asmin Sos. Hizm. Özel Eği. Gıda Taah. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.- İMD Grup Tem. Gıda Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın açıklama sunmadığı, açıklama sunan başvuru sahibinin açıklamasının “giyim giderini tevsik için sunulan fiyat teklifinin fotokopi olarak sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bulunan imzaların üzerinden renkli kalemle geçildiği, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde belirtilen maliyet kalemlerinin tamamının teklif fiyatına dâhil edilmediği” gerekçesi ile uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin teklifi kârsız yaklaşık maliyetin üzerindeki ilk istekli olan Titiz Adam Tem.  Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Efe Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde;

 

Açıklamanın “işçilik ve giyim” giderlerini kapsadığı, giyim dâhil işçilik maliyetini tevsik amacıyla bir KİK işçilik hesaplama modülü çıktısının sunulduğu,

 

            Giyim için kişi başı 0,42 TL öngörüldüğü, giyim maliyetini tevsik amacıyla, Emniyet İş Güvenliği Ozan Özel ve Ortağı’ndan alınmış olan 15.11.2012 tarihli bir fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinin SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı,

 

            Başvuru sahibinin açıklamasının “giyim giderini tevsik için sunulan fiyat teklifinin fotokopi olarak sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bulunan imzaların üzerinden renkli kalemle geçildiği, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde belirtilen maliyet kalemlerinin tamamının teklif fiyatına dâhil edilmediği” gerekçesi ile uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin, açıklamaya özgü olarak ve açıklamada kullanılması amacıyla  hazırlandığı, bu belgelerin onaysız suretlerinin  sunulmasını haklı gösteren bir nedenin bulunmadığı, bu itibarla söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin açıklama kapsamında sunulması gerektiği, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde bu değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi hususunda aksi yönde bir iddiasının bulunmadığı dikkate alındığında, fiyat teklifinin “fotokopi” olarak sunulması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesi yönündeki idare işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesi gerekçelerinden bir diğerinin “Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde belirtilen maliyet kalemlerinin tamamının teklif fiyatına dâhil edilmediği” şeklinde olduğu, şikâyeti üzerine başvuru sahibine verilen cevapta, Teknik Şartname’de yer alan demirbaş ve makina parkları listesinde bulunan malzemelerin maliyetine ilişkin tevsik edici hiçbir belgenin sunulmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’nin “Malzeme ve Araç Gereçle İlgili Hususlar” başlıklı bölümünde, mevcut monte edilmiş makinelerin yüklenici tarafından kullanabileceği, söz konusu makinelerin bakım ve onarım giderlerinin yüklenici firmaya ait olduğu belirtilmektedir. Ancak “İdareye ait malzemenin cinsi” başlığının altında Maltepe Huzurevi demirbaş ve makine parkı listesine yer verilmekle birlikte, aynı düzenlemede “Firma tarafından temin edilmesi zorunlu makine parkı” ibaresinin de yer aldığı görülmektedir. Söz konusu düzenlemenin birbiriyle çelişkili olduğu anlaşılmış ise de başvuru sahibinin dokümana yönelik bir şikâyetinin bulunmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği ve idare tarafından şikâyete verilen cevapta başvuru sahibinin demirbaş ve makine parkı listesinde yer alan malzemelere bedel öngörmediği hususunun belirtildiği dikkate alındığında, idare tarafından söz konusu malzemelerin giderinin teklif fiyata dâhil giderler arasında öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyeti, sadece “işçilik, giyim giderleri ve kâr”dan oluşmaktadır. İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu demirbaş ve makine parkı listesinde belirtilen malzemelere yer verilmemiş ise de ihale konusu işin yerine getirilmesi için bu listede yer verilen makine ve malzemelerin kullanılmasının gerektiği açıktır. Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde söz konusu giderlerin %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığının iddia edildiği dikkate alındığında, söz konusu giderlerin teklif fiyata dâhil olduğunun anlaşıldığı görülmektedir.

 

Bununla birlikte, söz konusu demirbaş ve makine parkı listesinde belirtilen elektrik süpürgeleri, temizlik makineleri ile halı yıkama makineleri gibi bazı makinelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na istinaden çıkarılan 399, 389, 365, 339 ve 333  Sıra No’lu Genel Tebliğ’lere göre düzenlenmiş “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi”nde yer aldığı, ancak kürek ve tırmık gibi bazı malzemelerin anılan listede yer almadığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.22’nci maddesinde, temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin, temizlik malzemesi olarak kabul edileceği, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulması gerektiği belirtilmektedir.

 

İsteklilerin bünyesinde bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler için öngörülecek amortisman giderleri %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer almakla birlikte, amortismana tabi olmayan malzemelerin temizlik malzemesi olarak kabul edilmesi ve isteklilerce hazırlanan teklif fiyatlarında ayrı birer maliyet kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, idare tarafından aşırı düşük sorgulaması kapsamında teklif fiyata dâhil tüm giderlerin açıklanmasının istenildiği, ancak başvuru sahibi tarafından, demirbaş ve makine parkı listesinde yer alan “amortismana tabi olmayan malzemeler” için teklif fiyatında bir bedel öngörülmediği, bununla birlikte giyim giderini tevsik için sunulan fiyat teklifinin “fotokopi” olarak sunulduğu görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Kaçkar Tem. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının “giyim giderini tevsik için sunulan fiyat teklifinin fotokopi olarak sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bulunan imzaların üzerinden renkli kalemle geçildiği ve “Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde belirtilen maliyet kalemlerinin tamamının teklif fiyatına dâhil edilmediği, Teknik Şartname’de yer alan demirbaş ve makina parkları listesinde bulunan malzemelerin maliyetine ilişkin tevsik edici hiçbir belgenin sunulmadığı” gerekçelerine dayanılarak uygun bulunmadığına ilişkin idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak Kaçkar Tem. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığındanteklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan Kaçkar Tem. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

            Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; yazlık pantolonun birim fiyatının 0,07 TL; kışlık pantolonun birim fiyatının 0,09 TL; yazlık gömleğin birim fiyatının 0,07 TL; kışlık gömleğin birim fiyatının 0,08 TL; bonenin birim fiyatının 0,02 TL; yazlık terliğin birim fiyatının 0,03 TL ve kışlık terliğin birim fiyatının da 0,04 TL olduğu birim fiyatlar üzerinden toplamda 18,90 TL fiyat öngören Emniyet İş Güvenliği-Ozan ÖZEL ve Ortağı tarafından istekli adına tanzim edilen 15.11.2012 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; fiyat teklifinde,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak, başvuru sahibininteklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması Kurulca da uygun görülen Kaçkar Tem. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ninteklifinin bu gerekçe üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içerisinde de yer alması gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 


EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Başvuru sahibi Kaçkar Tem. Taş. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyime ilişkin olarak kişi başı 0,42 TL öngörüldüğü, giyim giderinin tevsiki için sunulan Emniyet İş Güvenliği Ozan Özel ve Ortağı tarafından düzenlenen proforma faturada yazlık pantolon birim fiyatının 0,07 TL, kışlık pantolon birim fiyatının 0,09 TL, yazlık gömleğin birim fiyatının 0,07 TL, kışlık gömleğin birim fiyatının 0,08 TL, bonenin birim fiyatının 0,02 TL, yazlık terliğin birim fiyatının 0,03 TL ve kışlık terliğin birim fiyatının 0,04 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Emniyet İş Güvenliği Ozan Özel ve Ortağının bağlı olduğu İstanbul Beyoğlu Galata Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul