• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-538
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :1
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-538
Şikayetçi:
 Ceyhanlar Tekstil Kimya Ve Endüstriyel Temizlik Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., TAŞOLUK FEVZİ ÇAKMAK MAH. EGEMEN CAD. NO : 28 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No: 3/4 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43582
Başvuruya konu ihale:
 2012/162245 İhale Kayıt Numaralı "15 Aylık Genel Temizlik, İlaçlama Ve Çamaşır Yıkama Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğütarafından 21.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “15 Aylık Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ceyhanlar Tekstil Kimya ve Endüstriyel Temizlik Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43582 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5212 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işte kullanılacak sıvı temizlik malzemelerine birim fiyat teklif cetvelinde kg olarak fiyat istendiği, ancak Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde söz konusu malzemelerin 500-1.000 gr veya 5-10 kg ambalajlarda idareye teslim edilmesinin istenmesi nedeniyle bidon ve dolum maliyetinin ortaya çıktığı, aynı ürünün farklı ambalajlarındaki birim fiyatları farklı olduğundan isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüde düşeceği ve tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı, Kamu İhale Kurulunun bu yönde verilmiş olan 24.02.2011 tarih ve 2011/MK-36 sayılı kararının bulunduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “15 Aylık Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” olduğu, 20’nci maddesinde kısmı teklife açık olarak düzenlenen ihalenin teklif verilebilecek 2 kısımdan oluştuğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işe başlama tarihinin 01.04.2013, işi bitirme tarihinin ise 30.06.2014 olduğu belirlenmiştir.

 

İhale kapsamında temin edilecek temizlik sarf malzemelerinin miktarlarının Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde kg cinsinden belirtildiği, Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde ise söz konusu malzemelerin 500-1.000 gr veya 5-10 kg ambalajlarda idareye teslim edilmesinin istendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde,

 

            “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

            (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

            (3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

            (4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun 24.02.2011 tarih ve 2011/MK-36 sayılı kararında, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 05.01.2011 tarih ve Y.D. İtiraz No:2010/6026 sayılı kararının uygulanması için anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, “İtiraza konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 25.3.3. maddesinde ise ihalede kullanılacak temizlik malzemelerine ilişkin listenin düzenlendiği ve anılan listenin (a) bendinde, "Çamaşır suyu (5 kg bidonlarda) 4.000 kg" şeklinde ihtiyaç belirtildiği; buna karşılık birim fiyat teklif cetvelinin çamaşır suyuna ilişkin 4A maddesinde miktar olarak 4000 kg çamaşır suyu için birim fiyat istendiği; dolayısıyla söz konusu ürün için bidon ve dolum maliyeti içermeyen bu fiyatlandırmanın isteklilerin tekliflerini sağlıklı oluşturmalarını ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engelleyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.” şeklinde karar verildiği görülmüştür.

 


Kamu İhale Kurulunca mahkeme kararlarının uygulanması için alınan kararların şikayet konusu olaya özgü alınması nedeniyle emsal kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde idarece ihtiyaç duyulan temizlik sarf malzemelerinin miktarı kg olarak belirtilirken Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde söz konusu malzemelerin teknik özelliklerine yer verildiği, bu kapsamda genel yüzey sıvı temizlik maddesi, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi için deterjan, çamaşır suyu, süt cila, kir ve cila sökücü, cila bakım maddesi ile halı şampuanının 5-10 kg ambalajlarda, mekanik temizlik sıvısı ile banyo tuvalet ve lavabo temizleyicisinin 500 gr-1000 gr ambalajlarda, sıvı el sabununun ise en çok 5 kg ambalajlarda idareye teslim edileceğinin belirtildiği, malzemelerin teknik özellikleri içerisinde ambalaj büyüklüklerinin belirtilmesinin, başvuru sahibi firmanın da belirttiği gibi malzemelerin ambalaj büyüklüklerinin birim fiyatlarını etkilemesi durumunda bunun isteklilerce dikkate alınmasını sağlayarak maliyetlerin doğru hesaplanması ve tekliflerin sağlıklı oluşturulmasını sağlamaya yönelik olduğu, idarenin yaptığı düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne uygun olarak fonksiyonelliği ve verimliliği sağlamaya yönelik olduğu, belli bir marka veya modele yönelik olmadığından rekabeti engelleyici bir husus içermediği ve isteklilerin tereddüde düşmesine yol açacak bir düzenleme olmayıp malzemenin ambalaj özelliğine ve teslim koşullarına açıklık getirilmek suretiyle teklif fiyatlarını etkileyecek unsurların dikkate alınmasını sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul