• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-539
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :2
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-539
Şikayetçi:
 İştem Temizlik Hiz.Turz. Ve İnş San. Tic. Ltd. Şti., ŞİRİNRVLRT MAH. M.AKİF CAD. 4. SOK. NO : 27 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Karaman Mahallesı Albay Resat Çıgıltepe Cad. No:11 03100 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43838
Başvuruya konu ihale:
 2012/130802 İhale Kayıt Numaralı "Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki Mahalle, Cadde Ve Sokakaların Temizlenmesi, Çöp Ve Curuflarının Toplanması Ve Nakliyesi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki Mahalle, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi, Çöp ve Cüruflarının Toplanması ve Nakliyesi İşi” ihalesine ilişkin olarak İştem Temizlik Hiz. Turz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5253 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan isteklilerin, araç maliyetini, akaryakıt maliyetini ve kıyafet maliyetini mevzuata uygun şekilde açıklamadığı, amortisman gideri, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta, depolama gideri, genel ve diğer giderlerden oluşan araç maliyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan makine analizlerine göre veya T.C.K.’nın 03.538 nolu birim fiyat analizine göre açıklanması gerektiği, sunulan açıklamaların yeterince incelenmeden kabul edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki Mahalle, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi, Çöp ve Cüruflarının Toplanması ve Nakliyesi İşi” olarak belirtildiği,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

a) Yüklenici; Çalıştıracağı düz işçilere aylık asgari ücret, vasıflı olarak çalıştırılması düşünülen formene asgari ücretin en az % 20 fazlası, çavuşlar ve şoförlere de asgari ücretin en az % 15 fazlası ücret verecektir. Çalıştırdığı personelin maaş bordrolarını, Sigorta Primlerinin yatırıldığına dair dekontu, takip eden ayın hakedişi öncesi Belediyeye ibraz etmek zorundadır.
          

 b) 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin hafta tatilleri iş programı aksatılmayacak şekilde ayarlanarak işçilere izin kullandırılacaktır.

 

Çalışan işçilere Bayram tatili iş programı aksatılmayacak şekilde ayarlanacaktır.

 

Ulusal-Dini Bayram ve Genel Tatil Günleri ve Bu Günlerde İstihdam Edilecek Personel Sayısı


İşçi
Çalışılacak Resmi Tatil Günleri Gün Sayısı Çalıştırılacak İşçi Sayısı

(1günlük) = Gündüz + Gece

Gündüz Gece

….

Gündüz ve Gece Toplamı

14,5 gün 1632 (Yevmiye) 128 (Yevmiye)

Toplam 14,5 gün 1760 kişi (Yevmiye)


Formen
Çalışılacak Resmi Tatil Günleri Gün Sayısı Asgari Ücretin % 20 Fazlası

Çalıştırılacak Personel Sayısı (1günlük) = Gündüz + Gece

Gündüz Gece

….

Gündüz ve Gece Toplamı

14,5 gün 16 (yevmiye)

Toplam 14,5 gün 16 kişi (yevmiye)

 

Çavuş ve Şoförler

Çalışılacak Resmi Tatil Günleri Gün Sayısı Asgari Ücretin % 15 Fazlası

Çalıştırılacak Personel Sayısı (1günlük) = Gündüz + Gece

            Gündüz Gece

….

Gündüz ve Gece Toplamı 14,5 gün 402 (Yevmiye) 80(Yevmiye)

Toplam 14,5 gün 482 kişi (Yevmiye)

 

Resmi ve Dini Bayramların toplamı 14,5 gündür. Bu 14,5 günde toplam 1760 yevmiye düz işçi, 16 yevmiye Asgari Ücretin % 20 Fazlası Çalıştırılacak Personel ile 482 yevmiye Asgari Ücretin % 15 Fazlası Çalıştırılacak Personel mesai yapılacaktır.

 

Resmi ve Dini bayramlarda çalışan personelin genel tatil ücretleri bordrolarında gösterilecektir.

 

Pazar Yerlerinin Temizliğinde Gündüz Ekibinden Fazla Çalışma Yapacak Personel Tablosu

 

Pazar Yeri 1 İşçi Fazla Çalışma Saati HaftalıkFazla Çalışma Yapacak İşçi Sayısı Yıllık Toplam Fazla Çalışma Yapacak İşçi Sayısı (52hft) Yıllık Toplam Fazla Çalışma Saati


Esentepe Pazarı          3          20        1.040    3.120

Harbiş Pazarı                         3          17           884    2.652

Fatih Pazarı               3          17           884    2.652

Sahipata Pazarı          3          15           780   2.340

Toplam                                   60        3.588  10.764

 

Pazar yerlerinin temizliğinde gündüz ekibinden çalışan personellerin 4857 sayılı kanunun 41. maddesinden doğan fazla çalışma ücretleri ödenecek ve bu ücretler bordrolarında gösterilecektir.

 

Yüklenici ihale konusu işten 4857 sayılı iş yasası, 506 sayılı SGK yasası ve diğer yasal düzenlemeler ile kendine verilmiş yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin aksatılmasında veya yerine getirilmemiş olmasından dolayı oluşacak borç ve cezalardan Belediye sorumlu tutulmayacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

a) Yüklenici çalıştırdığı her işçiye günlük brüt 3,00 TL. olmak üzere aylık 26 gün yemek bedelini personele nakdi olarak ödeyecek ve tahakkuk bordrosunda gösterecektir.

 

b) Yüklenici çalıştırdığı her bir işçiye (Düz İşçi, Şoför, Çavuş ve formen dahil) giyim gideri olarak yılı içerisinde verilmek üzere aşağıda cins ve miktarları belirtilen, Özel ve Teknik şartnamede ise detaylı özellikleri belirtilen giyecekleri temin edecektir. Söz konusu giyecekler ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Giyecek giderleri teklif fiyata dahil edilecek olup, bu giderler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır:

 

S.no     Cinsi               Miktarı            Birimi  Özellikleri

  1        İş elbisesi            1      takım   Yazlık

  2        İş elbisesi            1      takım   Kışlık

  3        Yağmurluk          1      adet     Kapüşonlu

  4        Çizme                  1      çift       Dizboyu

  5        Eldiven             24      çift       Bez işçi eldiveni (Ayda 2 kez verilecek)

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

a) Yüklenici aşağıda cins ve miktarları belirtilen, Teknik şartnamede ise detaylı özellikleri belirtilen malzemeleri söz konusu ihaleli iş kapsamında temin edecektir. Aşağıda belirtilen toplam miktarlar yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Malzeme giderleri teklif fiyata dahil edilecek olup, bu giderler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır:

 

S.no     Cinsi                           Miktarı               Birimi           Özellikleri

  1        Süpürge                      15.000    adet             Çalı uçlu süpürge

  2        Toz maskesi                10.000    adet             Ventilsiz

  3        Kürek                              214      adet             Metal uçlu saplı kürek

  4        Faraş                              214      adet             Plastik kovalı faraş

  5        Çöp Toplama Arabası      50      adet             120 Litrelik tekerlekli plastik çöp

konteyneri

b) İhale kapsamında kullanılan araçların bakım, onarım ve yakıt giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işle ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Mahalle, cadde ve sokakların temizliği iş riski prim oranı: 1 adet Formen, 8 adet Çavuş ve 66 adet Düz İşçi için 1,5 (Birbuçuk)

 

2- Çöp ve curufların toplanması ve nakliyesi iş riski prim oranı: 24 adet Şoför ve 44 adet Arka İşçisi için 2,5 (İkibuçuk)

 

(29.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 7. Maddesi. “Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur” hükmüne göre tüm işçiler tek bir ihale kapsamında çalıştırılacağından en yüksek prim oranı olan %2,5 esas alınacaktır.)” düzenlemesinin yer aldığı, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde ise işe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhaleye ait Teknik Şartname’de ise, yüklenicinin en az 7 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 5 adet çöp traktörü, 5 adet cüruf traktörü, 1 adet hafriyat traktörü ile 2 adet denetim aracı bulundurulacağı, denetim araçlarının asgari 2009 model diğer araçların ise asgari 2004 model olacağı, çalıştırılacak her işçiye işçi tulumu ve penye tişörtten oluşan 1 takım yazlık ile işçi tulumu ve işçi montundan oluşan 1 takım kışlık iş elbisesi verileceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

 

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesindeki açıklamalar dikkate alındığında, incelenen ihalede her ne kadar işçilik maliyetinin yaklaşık maliyet tutarı içerisindeki ağırlığı yüksek olsa da,  hizmetin ifasında kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın yüklenici tarafından karşılanması nedeniyle ihale konusu işin Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler arasında sayılması nedeniyle, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarece belirlenen yaklaşık maliyet incelendiğinde, işçilik maliyetinin KİK İşçilik Modülü kullanılarak, araç takip sistemi ile ihale konusu işte kullanılacak araç maliyetinin ise, piyasada bu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan, müteahhit kârı ve KDV hariç, akaryakıt, tamir, bakım, onarım vb. giderler dahil birim fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 79’uncu maddesinde,

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

 

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

….

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

….

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

….

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

….

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

….

79.5 Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede fiyat teklifi idarece 3.706.173,83 TL olarak belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kalan 6 istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu isteklilerden açıklama vermeyen Net Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakıldığı, içlerinde başvuru sahibi istekli de bulunan açıklama veren diğer 5 isteklinin açıklamalarının uygun bulunması üzerine ihalenin Hastürkler Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Sektör Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Hastürkler Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

3.203.850,00 TL olan teklif bedeli içerisinde, 2.399.700,21 TL işçilik gideri, 10.023,50 TL kıyafet gideri, 4.118,80 TL malzeme gideri, 15.000,00 TL çalı süpürge gideri, 441.523,24 TL akaryakıt gideri, 81.004,00 TL araçların amortisman ve kira gideri, 35.388,48 TL araçların bakım onarım gideri, 206.074,92 TL yüklenici karı ile 11.016,85 TL sözleşme gideri öngörüldüğü,

 

İşçilik giderine ilişkin birim fiyatlar belirlenirken kalem bazında tüm birim fiyatlara %1,37 (%0,495+%0,825+%0,05) oranında sözleşme giderinin dahil edildiği,

 

5 adet 2008 model, 2 adet 2007 model olmak üzere toplam 7 adet çöp kamyonu için bugüne kadar alım bedelleri üzerinden her yıl %20 oranında amortisman gideri ayrılmış olduğundan 2013 yılı için amortisman gideri hesaplanmadığını gösteren SMMM onaylı hesap tablosu ile demirbaş tespit raporunun sunulduğu, diğer araçların ise her birinin aylık 500,00 TL üzerinden kiralanmasının öngörüldüğü, amortisman ile tamir ve bakım giderlerinin kira bedeline dahil olduğu, bunlara ilişkin araç ruhsatlar ile kira sözleşmelerinin sunulduğu, sözleşmeler Tebliğin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayılan isteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında bulunmadığından, araç giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Çöp araçlarının 4 adedinin gece çalışacak olması nedeniyle günlük araç takip sistemi ihtiyacının 20 adet olduğu, isteklinin demirbaş listesinde 23 adet araç takip sisteminin mevcut olduğunu gösteren SMMM onaylı demirbaş tespit raporunun sunulduğu, bunların çalışması için gerekli olan aylık internet bağlantı ücretinin Türkcell kurumsal tarifesinden karşılanmasının öngörüldüğü,  

 

Araçların yakıt tüketiminin Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen bilirkişi raporu ile tevsik edildiği,

 

Araçların bakım onarım sayılarının yetkili servisin verdiği bakım tablosuna göre belirlendiği, bakım onarım maliyetine ilişkin proforma fatura ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.5) sunulduğu, proforma faturanın YMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, söz konusu ibareden şatışlar üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, bu durumda maliyet satış tutarı tespit tutanağının satışlar hesabında bulunan kayıtlar üzerinden ağırlıklı ortalama birim satış tutarları belirtilerek düzenlenmesi gerekirken, ticari mallar hesabında bulunan kayıtlar üzerinden ağırlıklı ortalama birim maliyetleri gösterilerek düzenlendiği, Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesine göre maliyete dayalı açıklama yapıldığında proforma fatura üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunması ve birim satış tutarlarının tutanaktaki ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olmaması gerekmekle birlikte, Mercedes Atego Çöp Kamyonunun periyodik bakım giderine dahil olan “hava kurutucu filtrenin” tutanaktaki maliyetinin 36,16 TL, proforma faturadaki birim satış tutarının ise 25,96 TL olduğu, birim satış tutarının ortalama maliyetin altında olması nedeniyle bakım onarım giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Aynı şekilde malzeme giderine dahil olan “120 Lt çöp toplama arabasının” tutanaktaki maliyetinin 50,00 TL, proforma faturadaki birim satış tutarının ise 43,00 TL olduğu, birim satış tutarının ortalama maliyetin altında olması nedeniyle malzeme giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Kıyafet giderine ilişkin sunulan proforma fatura ile eki tutanakta, işçi tulumu ve penye tişörtten oluşan 1 takım yazlık iş elbisesinin “yazlık iş elbisesi”, işçi tulumu ve işçi montundan oluşan 1 takım kışlık iş elbisesinin ise “kışlık iş elbisesi” olarak belirtildiği, her biri iki parçadan oluşan iş elbiselerinin tek parça olarak fiyatlandırılması nedeniyle kıyafet giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Akaryakıt fiyatlarının proforma faturalar ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanakları (EK-O.5) sunularak tevsik edildiği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sektör Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

3.336.188,00 TL olan teklif bedeli içerisinde, 2.254.206,98 TL işçilik gideri, 563.659,93 TL akaryakıt gideri, 109.500,00 TL 11 adet traktörün kira gideri, 60.872,13 TL istekliye ait araçların amortisman gideri, 4.581,86 TL araç sigorta gideri, 21.630,24 TL kamyon lastiği gideri, 19.200,00 TL çöp konteynırlarının yıkanma gideri, 36.000,00 TL şantiye kira gideri, 188.374,30 TL yüklenici karı ile 16.300,56 TL sözleşme gideri öngörüldüğü,

 

Araçların yakıt tüketiminin servisten alınan araçların sürüş denemelerinde hesaplanan saatlik yakıt tüketimini belirten SMMM onaylı tutanaklarla tevsik edildiği, diğer giderlerin (akaryakıt ve araç kontrol cihazı, kıyafet, malzeme, konteyner temizliği ve araç lastiği) ise proforma faturalar ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanakları (EK-O.5) sunularak tevsik edildiği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

İstekliye ait araçları ve amortisman giderini gösteren SMMM onaylı demirbaş tespit raporu ile amortisman tablosunun sunulduğu,

 

Traktörlerin aylık 1.000,00 TL üzerinden kiralanmasına ilişkin 1 araç için kira sözleşmesinin sunulduğu, araçların yılda 2 kez periyodik bakım onarım hizmeti için de aylık 1.000,00 TL tutarında hizmet sözleşmesinin sunulduğu, sözleşmeler Tebliğin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayılan isteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında bulunmadığından, araç ve bakım onarım giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Kıyafet giderine ilişkin sunulan proforma fatura ile eki tutanakta, işçi tulumu ve penye tişörtten oluşan 1 takım yazlık iş elbisesinin “yazlık iş elbisesi”, işçi tulumu ve işçi montundan oluşan 1 takım kışlık iş elbisesinin ise “kışlık iş elbisesi” olarak belirtildiği, her biri iki parçadan oluşan iş elbiselerinin tek parça olarak fiyatlandırılması nedeniyle kıyafet giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

3.499.998,40 TL olan teklif bedeli içerisinde, %1,37 sözleşme gideri dahil 2.252.857,81 TL işçilik gideri, 622.666,35 TL çöp toplama kamyonlarının yakıt gideri, traktörlerin kira gideri ve araç takip sistemi gideri, 77.088,00 TL çöp toplama kamyonlarının bakım onarım gideri, 59.483,16 TL araç lastik gideri öngörüldüğü,

 

Araç takip sistemi, malzeme, kıyafet, akaryakıt ile çöp toplama kamyonlarının bakım onarım giderinin proforma faturalar ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanakları (EK-O.5) sunularak tevsik edildiği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Araçların yakıt tüketiminin Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen bilirkişi raporu ile tevsik edildiği,

 

İstekliye ait araçları ve amortisman giderini gösteren SMMM onaylı demirbaş tespit raporu ile amortisman tablosunun sunulduğu,

 

11 adet traktör ile 2 adet denetim aracının kiralanmasına ilişkin kira sözleşmelerinin sunulduğu, sözleşmeler Tebliğin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayılan isteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında bulunmadığından, araç ve bakım onarım giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yayçe Tem. Kimyevi Mad. Nakl. Bil. Bes. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

3.552.149,00 TL olan teklif bedeli içerisinde, %3 sözleşme gideri dahil 2.438.568,51 TL işçilik gideri, 9.721,14 TL kıyafet gideri, 63.812,96 TL malzeme gideri, 1.015.075,00 TL araç gideri, 14.169,84 TL araç takip sistemi gideri ile 10.801,55 TL yüklenici karı öngörüldüğü,

 

Malzeme ve kıyafet giderinin proforma faturalar ile tevsik edildiği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Çalıştırılacak araçların kiralanmak suretiyle temin edilmesinin öngörüldüğü, araç cinslerinin saatlik kira bedellerinin proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturada araçların akaryakıt ihtiyacı ile tamir, bakım onarım, yedek parça, amortisman, kasko ve mali sorumluluk sigortası, yağ, üstüpü vb. giderlerinin birim satış tutarına dahil olduğunun belirtildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu, proforma faturanın Tebliğde mamul/malla ilgili fiyatların tevsiki için öngörülen bir açıklama yöntemi olduğu, oysa araç kiralama hizmetinin maliyetinin veya birim satış tutarının akaryakıt, bakım onarım, amortisman vs. gibi sunulan proforma faturada teklif fiyata dahil olduğu belirtilen unsurlardan oluştuğu göz önüne alındığında, araç giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi İştem Tem. Hiz. Turz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

İşçilik giderinin KİK işçilik hesaplama modülünden elde edilen veriler üzerinden hesaplandığı,

 

Akaryakıt fiyatının proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Araçların yakıt tüketiminin satıcılardan alınan saatlik yakıt tüketimini belirten yazılar ile tevsik edildiği, söz konusu yazıların proforma fatura olmadıkları halde SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesinde belirtilen ibarenin bulunduğu, kullanılacak araçların yakıt tüketiminin Tebliğde öngörülen açıklama yöntemleriyle belgelere dayalı olarak (yakıt tüketimine ilişkin katalog vb. sunulması veya iddiasında belirttiği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan makine analizlerine göre veya T.C.K.’nın 03.538 nolu birim fiyat analizine göre açıklanması gerektiği) açıklanmaması nedeniyle araçların akaryakıt giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Araç takip sistemi, malzeme ve kıyafet giderinin proforma faturalar ile tevsik edildiği, proforma faturaların SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Kıyafet giderine ilişkin sunulan proforma faturada, işçi tulumu ve penye tişörtten oluşan 1 takım yazlık iş elbisesinin “iş elbisesi yazlık”, işçi tulumu ve işçi montundan oluşan 1 takım kışlık iş elbisesinin ise “iş elbisesi kışlık” olarak belirtildiği, özelliklerinde yalnızca işçi tulumuna yer  verildiği, her biri iki parçadan oluşan iş elbiselerinin tek parça olarak fiyatlandırılması nedeniyle kıyafet giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdareye aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin açıklamalarının uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hastürkler Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Sektör Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Yayçe Tem. Kimyevi Mad. Nakl. Bil. Bes. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İştem Tem. Hiz. Turz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul