• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-543
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :6
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-543
Şikayetçi:
 Arıtem İnşaat Bilgi İşlem Temizlik Yemek Özel Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, YENİ PINAR MAH. 9 EYLÜL CAD. KURT APT. NO : 2 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Mut Devlet Hastanesi, Yatırtaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:19 33600 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43715
Başvuruya konu ihale:
 2012/146851 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 31 Kişiyle Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mut Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 07.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı 31 Kişiyle Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arıtem İnşaat Bilgi İşlem Temizlik Yemek Özel Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43715sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5227sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede, ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakıldığının kendilerine bildirildiği, söz konusu ihaleye 470.625,66 TL teklif veren Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ürn. Tem. Hazır Giy. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem belirlendiği ve ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihaleye beş isteklinin katıldığı, 27.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ürn. Tem. Hazır Giy. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı 20.11.2012 tarihli yazı ile başvuru sahibi Arıtem İnşaat Bilgi İşlem Temizlik Yemek Özel Sağlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istendiği, ancak Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ürn. Tem. Hazır Giy. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 05.12.2012 tarihinde yapmış olduğu itiraz neticesinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin sehven güncelleme yapılmadan değerlendirildiği, yapılan güncelleme sonucunda iş deneyim tutarının yeterli olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine 11.12.2012 tarihli yazı ile Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ürn. Tem. Hazır Giy. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin de aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istenildiği, sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği, başvuru sahibine ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işe ait İdari Şartname’de, teklif fiyata dahil olacak giderlere ilişkin olarak,

           

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Teknik Hizmet pozisyonu için Asgari Ücretin %30 fazlası.
Şirket Sorumlusu pozisyonu için Asgari Ücretin %35 fazlası.
Brüt Asgari Ücret pozisyonu için Asgari Ücretin %0 fazlası.
İşçilerin fazla çalışma günleri 1 yılda 14,5 gün Resmi ve dini Bayram Tatil günü olup, Asgari Ücret alan 14 personel x14,5 gün eşittir 203 gün, asgari ücretin %30 fazlası alan 1 personel x 14,5 gündür ve teklif fiyata dahildir. Şirket sorumlusu Resmi, Dini Bayramlar ile yılbaşı günlerinde nöbet tutmayacaktır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.
İşçilere yol parası öngörülmemiştir.
Firmanın çalıştırdıkları işçilerin yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten Hastane idaresince bedelsiz olarak karşılanılacaktır. Giyim bedelleri ayni olarak istekli tarafından karşılanacaktır Giyim bedelleri teklif edilen fiyata dahildir
Çalıştırılacak personele firma tarafından idarece numunesi görülmek şartıyla 31 işciye yıllık bir çift olmak üzere toplam 31 çift lastik çizme, 31 işciye yıllık 2 takım (Yazlık-Kışlık) olmak üzere toplam 62 takım işci elbisesi verilecektir
31 işçiye yıllık 2 çift olmak üzere toplam 62 çift plastik terlik (sıcak suda yıkanabilir) verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç) olarak tespit edilmiştir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

 

 

 

 

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Şirket Sorumlusu  (Brüt Asgari ücretin %35 Fazlası)

İşçi x Ay

1

12

 

 

2

Teknik Hizmet  (Brüt Asgari Ücretin %30 fazlası)

İşçi x Ay

3

12

 

 

3

Genel Temizlik,Çamaşırhane ve Bahçe bakımı işçisi Asgari ücret

İşçi x Ay

27

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi ve Bayram tatilinde çalışacak işci sayısı (Asgari Ücretin %30 Fazlası)

Gün

14,5

 

 

2

Resmi Bayram Tatillerde Çalışacak İşçi Sayısı (Asgari Ücret)

Gün

203

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

            Şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir. İdarece belirlenen yaklaşık maliyet incelendiğinde ise giyim bedeli ve kâr hariç asgari işçilik maliyetinin 471.842,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam % 22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda  söz konusu ihalede giyim bedeli hariç  teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin  471.845,39 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde,

           

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

             i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

          ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

          iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

          79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

         Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının 470.625,66 TL olduğu göz önüne alındığında söz konusu isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde ise söz konusu isteklinin teklif fiyatı içerisinde kâr öngörmediği, giyim bedeli için her personel için 0,15 TL  olmak üzere toplam 4,65 TL fiyat öngördüğü, %3 sözleşme gideri ile birlikte bu tutarın 4,78 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda başvuru sahibi tarafından teklif edilen fiyatın 471.845,72 TL olduğu göz önüne alındığında giyim hariç teklif edilen işçilik maliyetinin 471.840,94 TL olduğu ve bu tutarın teklif edilmesi gereken 471.845,39 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ürn. Tem. Hazır Giy. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Arıtem İnşaat Bilgi İşlem Temizlik Yemek Özel Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, teklif fiyatı kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak hesaplanan 474.835,09 TL’nin altında olan Ark Elektrik Gıda Nakliye İnşaat Temizlik Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul