• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-544
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :7
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-544
Şikayetçi:
 Türkeli Hizmet Taah. Gıda Turizm Nak. Ve İnşaat Ltd. Şti., BABALIK MAH. VATAN CAD. SELAY İŞHANI KAT:3 NO:301 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler Reh. Merkezi, Meydan Mahallesı Cumhurıyet Caddesı 4 70400 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43447
Başvuruya konu ihale:
 2012/145616 İhale Kayıt Numaralı "Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 62 Bakım Pesoneli,3 Bakım Koordinatörü 65 Kişi İle Özürlü Bakım Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler Reh. Merkezitarafından 29.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 62 Bakım Personeli, 3 Bakım Koordinatörü 65 Kişi İle Özürlü Bakım Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Türkeli Hizmet Taah. Gıda Turizm Nak. ve İnşaat Ltd. Şti.nin 08.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43447sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5177sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Öznet Temizlik Orm. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin belirlendiğinin kendilerine bildirildiği, söz konusu ihalenin ihale tarihinin 29.11.2012 tarihi ve ihale saatinin 14:30 olduğu ve ihale saatindeki ilk oturumda ihaleye 5 isteklinin katıldığı, teklif zarflarının açıldığı ve teklif fiyatlarının okunduğu ve oturumun kapatıldığı, ancak ilk oturumda teklif zarfı açılmayan ve teklifi olmayan 6’ncı firma olarak  Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu durumun ihaleye katılan firmaların aklında bir soru işareti bıraktığı, söz konusu isteklinin teklif zarfının istekliler huzurunda açılmadığı ve şeffaflık ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapılan incelemede, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin gönderdiği cevap yazısında, söz konusu ihaleye 29.11.2012 tarihinde saat 16:00 itibariyle başlandığı, fiyatların açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı, ayrıntılı değerlendirme sonucunda başvuru sahibi Türkeli Hizmet Taah. Gıda Turizm Nak. ve İnşaat Ltd. Şti.nin teklifinde ulusal bayram ve tatil gününe ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermiş olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin tekliflerinin incelenmesi neticesinde en avantajlı teklif olarak Öznet Temizlik Orm. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin en avantajlı ikinci teklif olarak ise Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin belirlendiği, söz konusu en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale dosyasını idarelerine 29.11.2012 tarih ve saat 09:15’te teslim etmiş olduğu, buna ilişkin matbu formun mevcut olduğu, ihale tarihinde idarelerinin 4 ihalesinin olduğu, zarfları teslim alan idare yetkilisince bu yoğunluktan dolayı büroda unutulduğu ve ihale komisyonuna ulaştırılmadığı, bu durumun saat 17:00 sularında anlaşıldığı ve ihale komisyonu tarafından bu duruma ilişkin tutanak tutularak söz konusu teklif değerlendirmeye alınarak ihale sürecine devam edildiği, bu hususların idarenin kamera kayıtlarından ve tutanaklardan anlaşılabileceği belirtilmektedir.

 

            Yapılan inceleme de, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ulusal bayram ve tatil gününe ilişkin asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak başvuru sahibi isteklinin idareye şikâyet başvurusunda ve Kuruma yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunda teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin bir iddiasının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükmü gereğince, inceleme konusu ihalede başvuru sahibinin ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin bir şikâyet başvurusu bulunmadığından, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik işlemler açısından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet bakımından reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde,

 

“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükümleri yer almaktadır. Söz konusu hükümler çerçevesinde, idarece büroda unutulan ve ihale saatindeki ilk oturumda ihale komisyonuna ulaştırılamayan bir teklifin değerlendirmeye alınması ve ilk oturumda teklif zarfları açıldığında düzenlenmesi gereken Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de ihale saatinde açılmış gibi düzenlenmiş olması hususlarının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle konunun incelenmesini teminen dilekçenin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İtirazen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “Başvuruya konu ihalede, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Öznet Temizlik Orm. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlendiğinin kendilerine bildirildiği, söz konusu ihalenin ihale tarihinin 29.11.2012 tarihi ve ihale saatinin 14:30 olduğu ve ihale saatindeki ilk oturumda ihaleye 5 isteklinin katıldığı, teklif zarflarının açıldığı ve teklif fiyatlarının okunduğu ve oturumun kapatıldığı, ancak ilk oturumda teklif zarfı açılmayan ve teklifi olmayan 6. firma olarak Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu durumun ihaleye katılan firmaların aklında bir soru işareti bıraktığı, söz konusu isteklinin teklif zarfının istekliler huzurunda açılmadığı ve şeffaflık ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğiiddiasına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunun idarece reddine ilişkin cevap yazısında; “söz konusu ihaleye 29.11.2012 tarihinde saat 16:00 itibariyle başlandığı, fiyatların açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı, ayrıntılı değerlendirme sonucunda başvuru sahibi Türkeli Hizmet Taah. Gıda Turizm Nak. ve İnşaat Ltd. Şti.’nin teklifinde ulusal bayram ve tatil gününe ilişkin asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermiş olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin tekliflerinin incelenmesi neticesinde en avantajlı teklif olarak Öznet Temizlik Orm. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi olduğuna, en avantajlı ikinci teklif olarak ise Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlendiği, söz konusu en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale dosyasını idarelerine 29.11.2012 tarih ve saat 09:15’te teslim etmiş olduğu, buna ilişkin matbu formun mevcut olduğu, ihale tarihinde idarelerinin 4 ihalesinin olduğu, zarfları teslim alan idare yetkilisince bu yoğunluktan dolayı büroda unutulduğu ve ihale komisyonuna ulaştırılmadığı, bu durumun saat 17:00 sularında anlaşıldığı ve ihale komisyonu tarafından bu duruma ilişkin tutanak tutularak söz konusu teklif değerlendirmeye alınarak ihale sürecine devam edildiği, bu hususların idarenin kamera kayıtlarından ve tutanaklardan anlaşılabileceği” ifadesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda, “ulusal bayram ve tatil gününe ilişkin asgari işçilik maliyetinin altında teklif verdiği” gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda ve Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin bir iddiasının bulunmadığının anlaşılmasına rağmen, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde;

 

“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükümleri yer almaktadır.

 

Söz konusu hükümler çerçevesinde, idarece büroda unutulan ve ihale saatindeki ilk oturumda ihale komisyonuna ulaştırılamayan bir teklifin ihale saati sonrasında değerlendirmeye alınması hususu ile, ilk oturumda teklif zarfları açıldığında düzenlenmesi gereken “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın Berka Tem. Peyz. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ihale saatinde açılmış gibi düzenlenmiş olması hususlarında idarece gerçekleştirilen idari işlem denetiminin, etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısından4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden “güvenirlik” ve “saydamlık” ilkelerini ön planda zedelediği ve bu işlemlerin düzeltici işlemlerle giderilebilecek işlemler niteliğinde olmadığı değerlendirildiğinden, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihaleye ilişkin “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

                                               

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul