En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-545
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :8
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-545
Şikayetçi:
 Çankaya Temizlik Gıda Sağlık Hizm. Dağıtım İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (12.12.2012 Tarih ve 2012/073 sayılı Kurul Toplantısı, Gündem No:144), TURGUT REİS MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ NO:70/6-B İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Baştabipliği, Adnan Saygun Cad. 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2012 / 38815
Başvuruya konu ihale:
 2012/139283 İhale Kayıt Numaralı "Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi , Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Baştabipliğitarafından 05.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ev İdaresi Hizmetleri  (Temizlik, Yemek Servisi, Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)” ihalesine ilişkin olarak Çankaya Temizlik Gıda Sağlık Hizm. Dağıtım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.11.2012tarih ve 38815sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş olup, başvuruya ilişkin olarak 12.12.2012 tarih ve 2012/073 sayılı Kurul Toplantısının 144 nolu gündeminde alınan karar ile esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4372-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Başvuruya konu ihalede ihalenin teklifi aşırı düşük teklif olan istekli üzerinde bırakıldığı, işe ilişkin olarak idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 5.075.458,97 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının ise 4.743.611,29 TL olduğu ve söz konusu teklif fiyatının ihale konusu işle ilgili istenen malzemeleri karşılamasının mümkün olmadığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapılan incelemede başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin  teklif fiyata dahil olan diğer giderlere ilişkin 25.3’üncü maddesinin,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bütün işçiler ve yöneticiler için SSK işveren payı % 20 olarak alınmıştır. Sorumlu Müdüre brüt asgari ücretin %130 fazlası, Sorumlu Müdür Yardımcısına brüt asgari ücretin %110 fazlası, Yemek Servis Yöneticisine brüt asgari ücretin %90 fazlası, yönetici personelden Yemek Servis Gözetmenine brüt asgari ücretin %70 fazlası, Ekip şefine brüt asgari ücretin %80 fazlası ve hasta taşıma-yardımcı hizmetliye brüt asgari ücretin % 10 fazlası, işçilere asgari ücret ödenmesi ön görülmüş olup teklifte bu oranlar kullanılacaktır. (İstekliler hesaplamalarında Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücreti baz alacaklardır.)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

- Yemek bedeli günlük olarak brüt 3,00.-TL olup ayda 26 gün idare yemekhanesinden ayni olarak karşılanacak ve firma hakedişinden kesilecektir.
- Yol bedeli günlük olarak brüt 8,38.-TL olup ayda 26 gün nakden brüt olarak işçinin ücretiyle birlikte ödenecek ve bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Birim Fiyat Teklif Mektubu eki cetvelde yer alan malzeme giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

Yüklenici işe başladığı ilk hafta içerisinde Ev İdaresi Koordinatörlüğünce görülen işçi listesinde belirtilen işçilerin aşağıda tanımlanan serolojik testlerini yaptıracaktır.
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, ihale yöntemi ile alınan hizmetler bünyesinde çalışan personele (tahmini 50 adet); kan yolu ile bulaşan infeksiyonlardan korunma ve riskli yaralanmaların izlenmesi protokolüne göre, kan yolu ile bulaşan infeksiyonlar yönünden riskli bir yaralanma meydana geldiğinde yaralanan kişinin, Anti HBs (ELISA), Anti HCV (ELISA)?sine bakılarak İnfeksiyon Kontrol Ünitesi tarafından gerekli görülen durumlarda tahmini 10 adet 72 saat içerisinde Hepatit B immünglobülini yapılacaktır.

Yüklenici aşılanması gereken personelin (tahmini 200 adet) ilk doz hepatit aşıları 1 ay içerisinde yapılacaktır. Yüklenici tarafından aşıların yapıldığına dair belge İdareye sunulacaktır
Tüm bu testlerin yapılma yükümlülüğü yükleniciye aittir. Bu yaralanmaların HIV yönünden risk taşıyıp taşımadığı İnfeksiyon Kontrol Ünitesine danışılarak belirlenecek ve HIV yönünden risk taşıyan bir yaralanma olduğunda İnfeksiyon Kontrol Ünitesi önerilerine uygun olarak tahmini 235 adet Ek Test yaptırılacaktır.

Tüm bu sonuçlar; Ev İdaresi Koordinatörlüğü tarafından, İnfeksiyon Kontrol Ünitesine değerlendirilmesi için teslim edilecektir.
Tetkik bedelleri belirlenirken; Bütçe Uygulama Talimatında yer alan EK 8 tablosundaki rakamlar, Aşı bedelleri (Hepatit B) belirlenirken; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 2011 yılı ilaç fiyatlarına göre azami fiyatları aşağıdaki şekildedir. Teklif edilen tetkik ve aşı bedelleri bu fiyatlar baz alınıp piyasa rayiç fiyatlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
Anti HBs (ELISA) 3,60.-TL, Anti HCV (ELISA) 3,60.-TL, Anti HIV (ELISA) 3,60.-TL, Hepatit B İmmunglobulin 236,00.-TL, Hepatit B Aşısı 22,00.-TL.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1,5'dur.”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            İhale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak temizlik malzemeleri için Teknik Şartname’de,

 

MADDE 4. TEMİZLİK MALZEMELERİNİN DÖKÜMÜ :

 

4.1 Temizlik  Malzemelerinin Dağılım Listesi

 

 

TEMİZLİK /KİM. MALZEMELERİ

3 AYLIK  MİKTAR

1

Sıvı wc temizleme malzemesi

1.000  kg

2

PVC yüzeyler için Polimer Cila

                250  kg

3

Kireç sökücü

100  kg

4

Sert yüzeyler için krem temizleyici

 1.000  kg

5

Mermer cilası kristalize

100 kg

6

Kir ve cila sökücü

300  kg

7

Halı şampuanı

75  kg

8

Genel Temizlik Malzemesi

10.000  kg

9

Temizlik ve cila bakım malzemesi

100 kg

10

Sıvı el sabunu

10.000  kg

11

Oda parfümü

             450  lt

12

Kaya tuzu (kar için)

500  kg

13

Fırın deterjanı

450  kg

14

Bulaşık bastırma malzemesi

1.500  kg

15

Bulaşık makinesi deterjanı

6.000  kg

16

Bulaşık makinesi parlatıcısı

3.000  kg

17

Bulaşık sabunu

1.500  kg

18

Yağ Sökücü

900  kg

19

Banyo ve WC için koku giderici (ernet/misnet)

150  kg

20

Ahşap yüzeyler için temizlik ve bakım malzemesi

                   2    lt

21

Paslanmaz çelik yüzey bakım malzemesi

                200 kg

 

 

 

MİYATLI TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ

3 AYLIK  MİKTAR (ADET/ÇİFT/KG)

1

Mop kuru

                 1000  

2

Mop nemli

                 2.500

3

Mop ıslak

                  3.000

4

Cam jilet 10 luk

10

5

Cam sil lastiği 92 cm

50

6

Yer kazıma Jileti

10

7

Toz bezi kırmızı

7.500

8

Toz bezi mavi

5.000

9

Toz bezi sarı

5.000

10

Toz bezi beyaz

2.000

11

Toz bezi yeşil

2.500

12

Temizlik Peti beyaz (cila için)

10

13

Temizlik Peti Siyah

20

14

Çelik Yün Pedi

40

15

Temizlik süngeri yeşil

1.500

16

Temizlik süngeri beyaz

200

17

Garson Önlüğü

50

18

Bulaşık Önlüğü

100

19

Çizme

50

20

Kırmızı Eldiven

2.500

21

Çöp alanı için özel kıyafet

10

22

Çöp alanı için özel eldiven

20

23

Tek kullanımlık eldiven

7.000

24

Tek kullanımlık beyaz bone (garsonlar için)

4.000

25

Tek kullanımlık beyaz maske ( garsonlar için)

4.000

26

Sarı eldiven

2.000

27

Mavi eldiven

1.000

28

Islak zemin levhası

50

29

Temizlik Kiti (maske, önlük, sünger, gözlük) Kemoterapi için

30

30

Oto Fırçası

100

31

Cam Silmek için emniyet kemeri

4

32

Kar Küreği

20

33

Çamaşır Makinesi Deterjanı

300

34

Kat mutfakları için temizlik kovası takımı

35

35

Cam silmek için peluş

50

 

 

KULLANILACAK DİĞER MALZEMELERİN CİNSİ

3 AYLIK  MİKTAR ADET

1

Cam Peluş Sapı (Plastik)

15

2

Cam Çekçek Sapı

30

3

Cam Çekçek Aparatı

40

4

Cam Jilet Tutucu

                       10                         

5

Yer Kazıyıcı(35 cm)

10

6

Çekçek Grubu (Orta Boy)

50

7

Çekçek grubu (Büyük Boy)

50

8

Temizlik Kovası (Kırmızı)

30

9

Temizlik Kovası (Mavi)

30

10

Temizlik Kovası (Yeşil)

30

11

Temizlik Kovası (Sarı)

30

12

Mop Aparatı (Nemli)

150

13

Mop Aparatı (Kuru)

150

14

Tuvalet Fırçası

100

15

Lavabo Fırçası

200

16

Faraş Takım

100

17

Lavabo Pompası

                       10

18

Tuvalet Pompası

                       10

19

Süpürge battal

10

20

Mop Aparatı (Islak) Takım

300

 

  • Yukarıda belirtilen diğer malzemeler ; eskidikçe, özelliğini yitirdikçe, İdarenin isteği doğrultusunda yenisi ile değiştirilecektir.”  şeklindeki düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

İŞÇİ ÜCRETİ (Temizlik grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

425,00

3,000

2

İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

132,00

3,000

3

İŞÇİ ÜCRETİ (Hasta Taşıma - Yardımcı Hizmetler grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

376,00

3,000

4

İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Gözetmeninin mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

7,00

3,000

5

İŞÇİ ÜCRETİ (Ekip Şefinin mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

26,00

3,000

6

İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Hizmetleri Yöneticisinin birim maliyeti)

işçi x ay

1,00

3,000

7

İŞÇİ ÜCRETİ (Sorumlu Md.Yrd mesai hariç birim maliyeti)

işçi x ay

2,00

3,000

8

İŞÇİ ÜCRETİ (Sorumlu Müdürünün birim maliyeti)

işçi x ay

1,00

3,000

9

MESAİ ÜCRETİ (Temizlik grubundaki işçilerin mesai ücreti)

işçi xgün

213,00

1,000

10

MESAİ ÜCRETİ (Yemek Servisi İşçisi grubundaki işçilerin mesai ücreti)

işçi xgün

66,00

1,000

11

MESAİ ÜCRETİ (Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler grubundaki işçilerin mesai ücreti)

işçi xgün

188,00

1,000

12

MESAİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Gözetmeni mesai ücreti)

işçi xgün

4,00

1,000

13

MESAİ ÜCRETİ (Ekip Şefi mesai ücreti)

işçi xgün

13,00

1,000

14

MESAİ ÜCRETİ (Sorumlu Müdür Yardımcısı mesai ücreti)

işçi xgün

1,00

1,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Temizlik/ Kimy,Miyatlı Sarf ve Diğer Malzemeler

ADET

1,000

2

Anti HBs (ELISA)

ADET

250,000

3

Anti HCV (ELISA)

ADET

250,000

4

Anti HIV (ELISA)

ADET

235,000

5

Hepatit B İmmunglobulin

ADET

10,000

6

Hepatit B Aşısı

ADET

200,000

 

 

            Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdarece yaklaşık maliyet hesabında, yol ve yemek bedeli dâhil işçilik ücretinin 4.730.077,87 TL olarak hesaplandığı, 2011-2012 yıllarında gerçekleşen ihalelerdeki birim fiyatlar kullanılarak temizlik malzemeleri, miyatlı temizlik sarf malzemeleri ve diğer malzemelerin tetkik ve aşı giderleri için toplam 164.659,30 TL fiyat öngörüldüğü, söz konusu maliyetler yaklaşık maliyet hesap cetveline aktarılırken malzeme giderleri için hesaplanan 169.659,30 TL tutarın yanı sıra ekindeki cetvelde, bu tutarın içinde hesaplanan 9.406,00 TL tutarındaki tetkik ve aşı giderlerinin bir kez daha  yazılmış olduğu, toplam personel giderleri ve 171.315,80 TL firma kârı ile birlikte yaklaşık maliyetin 5.075.458,97 TL olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitlerden anlaşıldığı üzere tetkik ve aşı giderleri tutarı olan 9.406,00 TL’lik tutarın yaklaşık maliyet içerisine iki kez eklendiği anlaşılmıştır.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam % 22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada, yol ve yemek bedeli dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin  4.730.111,28 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale üzerinde bırakılan Genç Ufuklar Dan. Temz Gıda Halkla İliş. İnş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin olarak idarece gönderilen 05.11.2012 tarihli yazı ile söz konusu istekliye ait teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntıların (işçilik giderleri, yol, yemek, resmi ve dini bayram tatillerinde çalışacak personele ödenecek ücretler, temizlik, kimyasal, miyatlı sarf ve diğer malzemeler, aşı v.s.) sunulmasının istendiği, 

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından asgari işçilik maliyetinin toplam 4.730.077,87 TL olarak hesaplandığı, temizlik malzemeleri, miyatlı sarf malzemeleri ve kullanılacak diğer malzemeler için 3.799,92 TL öngörüldüğü, tetkik ve aşı fiyatlarının ise  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 2011 yılı ilaç fiyatlarına göre azami fiyatlar esas alınarak 9.406,00 TL olarak toplam maliyete yansıtıldığı ve  toplam maliyetin 4.743.283,79  TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu durumda söz konusu istekli tarafından teklif edilen işçilik ücretinin  tarafımızca hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Genç Ufuklar Dan. Temz Gıda Halkla İliş. İnş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin iddialarının 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıdığı değerlendirmesiyle esasın incelenmesi sonucunda verilen söz konusu Kurul kararına aşağıda açıklanan nedenle katılmıyoruz:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkranın (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin ve delil öne sürülmeksizin, sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının işçilik maliyetine ek olarak kapsaması gereken malzeme giderlerini karşılanmasının mümkün olmadığının belirtildiği, bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun şekilde açıklamada bulunulması halinde teklif tutarının ekonomik verilerle uyumlu olmaması gerekçesiyle teklifin reddedilemeyeceği hususunun aynı Tebliğin 79 uncu maddesinde açıkça düzenlendiği dikkate alındığında iddianın somut delillere dayandırılması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddi gerektiğinden, iddiaların esasının incelenmesi sonucunda verilen Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul