• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-546
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :9
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-546
Şikayetçi:
 Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. Ve Bilişim İnş. Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti., MENDERES CAD. NO:138 KAT:1 DAİRE:4 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Bahcelıevler Mahallesı Stadyum Caddesi No:27 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 243
Başvuruya konu ihale:
 2012/163499 İhale Kayıt Numaralı "Malzemesiz Genel Temizlik, Danışma Yönlendirme Teknik Hizmet Alımı Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 05.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik, Danışma Yönlendirme Teknik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. ve Bilişim İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/39 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle söz konusu ihaleye yönelik olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik gideri için öngörülen tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu hizmet alımı işinin süresinin 12 ay olduğu, başvuru sahibi Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. ve Bilişim İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında öngörülen toplam teklif tutarı asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1 Kişi Malzemesiz genel temizlik Hizmeti asgari ücretin %30 fazlası,

            Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 1 Kişi Danışma Yönlendirme Hizmeti asgari ücretin %30 fazlası,

            Kadın Konuk Evi Müdürlüğü 2 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti asgari ücretin %30 fazlası,

            80 Yıl sevim Zekai Piribaş Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 4 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti asgari ücretin %30 fazlası,

            Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 3 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik asgari ücretin %30 fazlası 1 Kişi teknisyen Yardımcısı asgari ücretin %40 fazlası,

            Bucak İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 15 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti asgari ücretin %30 fazlası ödenecektir.
Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde Bucak İsmail-Şerife sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 14,5 gün günlük 8 kişi çalışacaktır. Erkek Yetiştirme Yurdunda temizlik Hizmetinde 1 Kişi, 80 Yıl Sevim Zekai Piribaş Kız Yetiştirme yurdunda 2 Kişi, Kadın Konuk evinde 1 kişi çalışacaktır

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1 Kişi Malzemesiz genel temizlik Hizmetinde çalışacak kişiye aylık 22 gün üzerinden günlük 3.00TL yol ücreti 5.00 TL yemek ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir.

            Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 1 Kişi Danışma Yönlendirme Hizmetinde çalışacak kişiye aylık 22 gün üzerinden günlük 3.00TL yol ücreti 5.00 TL yemek ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir.

            Kadın Konuk Evi Müdürlüğü 2 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmetinde aylık 26 gün üzerinde günlük 3.00.TL yol ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir. Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

            80 Yıl sevim Zekai Piribaş Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 4 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmetinde aylık 26 gün üzerinde günlük 3.00.TL yol ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir. Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

            Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 3 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik 1 Kişi teknisyen Yardımcısı Hizmetinde aylık 26 gün üzerinde günlük 3.00.TL yol ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir. Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

            Bucak İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 15 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Hizmetinde aylık 26 gün üzerinde günlük 3,00 TL yol ücreti verilecek olup bordroda gösterilecektir. Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

            Her bir kurumda Çalışacak personellere iş forması (alt üst)iki takım yazlık ve kışlık 2 adet Terlik Ayni olarak verilecektir.

            …

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1,5”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde; “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde;78.6.Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin 79’uncu maddesinde, 79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4, 79.4.2.3, 79.4.2.4, 79.4.2.5 ve 79.4.2.16’ncı maddelerinde sırasıyla “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin, altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır...” açıklamaları yer almaktadır.

İşçilik ücretlerinin hesaplanmasında, işverene ait prim oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak konu hakkında 20.11.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, talep edilen görüş yazısı 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.  Söz konusu yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

 

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...                                         

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 2 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, yol bedeli ve işveren payı dahil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dahil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ihale konusu iş için belirlenmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının (yol+yemek gideri dahil) 542.576,88 TL olarak hesaplanması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. ve Bilişim İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında gider hesabının,

 

Toplam işçilik maliyeti  (Yol+yemek+ Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması + %3 sözleşme gideri dahil)

542.601,79 TL

27 personel için toplam giyim gideri (%3 sözleşme gider dahil)

252,48 TL

Toplam

542.854,27 TL

   
   

 

Şeklinde belirlendiği göz önüne alındığında, teklif tutarının asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca,  başvuru sahibi Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. ve Bilişim İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından inceleme konusu ihaleye yönelik olarak, idarece ihale konusu işte çalıştırılacak 27 personele verilmesi öngörülen giyim giderine ilişkin toplam (%3 sözleşme gideri dahil) 252,48 TL belirlendiği, bu tutarı tevsik etmek için 01.12.2012 tarihli Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plst. Ger. Dönş. Teks. Tem. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma fatura ve Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasınınyukarıda yer verilen Tebliğ açıklamasına uygun olduğu dikkate alındığında, anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  Paktem Basım Yemek Hizmetleri Maden Tem. ve Bilişim İnş. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul