• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-547
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :10
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-547
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., SÜMER 1 SOKAK NO:16/15 KIZILAY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Adnan Menderes Ünıversıtesı Merkez Kampüsü Aytepe 1 09010 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1191
Başvuruya konu ihale:
 2012/144849 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Hasta Bakım Ve Laboratuar Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğütarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Hasta Bakım ve Laboratuar Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/209 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle söz konusu ihalede 1'inci ve 2'nci en avantajlı teklif olarak belirlenen firmalar tarafından ihale konusu işe yönelik olarak teklif edilen tutarların asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1.Vergi, resim ve harçlar

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhalede vasıflı personel çalıştırılacak olup 62 kişi Lise mezunu olup asgari ücretin %23 fazlası ödenecektir. 24 kişi önlisans mezunu olup asgari ücretin %39 fazlası, ödenecektir.

110 personel ise Lisans mezunu olup asgari ücretin % 48 fazlası ödenecektir.
            Resmi ve Dini Bayramlarda çalışacak personellerin toplam gün sayıları; Lise mezunları için 163 gün,  önlisans mezunları için 105,50 gün ve Lisans mezunları için 460 gün olarak öngörülmüştür. Günlere göre dağılımı teknik şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele ödenecek yemek bedeli nakdi olarak 6,60 TL/gün; yol bedeli olarak da (nakdi) 1 günlük gidiş-dönüş 3,00 TL öngörülmüş olup aylık 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir.

Giyim bedeli öngörülmemiştir.

            …

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmette çalıştırılacak olan personelleriçin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 olarak öngörülmüştür.”düzenlemesine,

 

Aynı Şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde,

“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

            …

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; İstekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumların teklif vermesine izin verilmesi halinde ise konsorsiyumun koordinatör ortağının tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.” düzenlemesineyer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde; “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 inci maddesinde,78.6.Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin 79’uncu maddesinde, 79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece ihale konusu işe yönelik olarak yaklaşık maliyetin belirlenmesinde İşçilik Hesaplama Modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1 risk prim oranı olmak üzere toplam % 21,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

İşverene ait prim oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak konu hakkında 20.11.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, talep edilen görüş yazısı 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.  Söz konusu yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % % 1- ile % 6,5 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, yol + yemek bedeli ve işveren payı dahil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dahil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ihale konusu iş için belirlenmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının ise (yol+yemek gideri dahil) 4.597.177,95 TL olarak hesaplanması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyetin hesabında İşçilik Hesaplama Modülünden faydalanılarak, ihale konusu işte çalışacak işçilik ücretlerinin kâr hariç 4.597.174,05 TL olarak hesaplandığı, hesaplanan bu tutar üzerine % 10 oranında yüklenici kârı eklenmek suretiyle toplam 5.056.891,46TL yaklaşık maliyet tutarı hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından 05.12.2012 tarihinde alınan kararla, 4.597.174,05 TL tutar teklif sunan Bengi Temizlik Servis ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklifi birinci en avantajlı teklif, 4.597.174,06 TL tutar teklif sunan Duman Kardeşler Tem. İlaçlama Yem. İnş. Turz. Nak. Petr. Oto. Gym. İltş. Gıda Hayv. Madn. Eğt. Sağl. Şans Oyn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.nin  teklifinin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür. 

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale komisyon kararı ile söz konusu ihalede ekonomik açıdan 1’inci en avantajlı teklif olarak belirlenen Bengi Temizlik Servis ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu iş için öngörülen 4.597.174,05 TL tutarındaki teklif ile ekonomik açıdan 2’nci avantajlı teklif olarak belirlenen Duman Kardeşler Tem. İlaçlama Yem. İnş. Turz. Nak. Petr. Oto. Gym. İltş. Gıda Hayv. Madn. Eğt. Sağl. Şans Oyn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu iş için öngörülen 4.597.174,06 TL tutarındaki tekliflerin, asgari işçilik gideri için belirlenmesi gereken tutarın altında olduğu, bu nedenle söz konusu ihalede 1’nci ve 2’nci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bengi Temizlik Servis ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. ve Duman Kardeşler Tem. İlaçlama Yem. İnş. Turz. Nak. Petr. Oto. Gym. İltş. Gıda Hayv. Madn. Eğt. Sağl. Şans Oyn. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

                                                                     Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul