• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-553
 • Toplantı No: 2013/009
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :15
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-553
Şikayetçi:
 İnka İnşaat Peyzaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ANADOLU HİSARI GÖKSU EVLERİ ÜSTÜ TEPE SİT. B-6 BLK. KAT : 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Fatih Mah. İç Kumsal Mevkii Menekşe Cad.No:2 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42468
Başvuruya konu ihale:
 2012/156620 İhale Kayıt Numaralı "Halkalı Bölgesi Dahilindeki Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 28.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Halkalı Bölgesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak İnka İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret  A.Ş.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 21.12.2012tarih ve 42468sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4962sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihaleye ait açıklanan yaklaşık maliyetin 6.574.111,79 TL olduğu, mevzuat ve istikrar kazanmış Kurul kararları gereğince yüklenici kârı ve genel giderler hâriç yaklaşık maliyet tutarının  5.478.426,49 TL olarak hesaplandığı ihalede 5.064.740,00 TL teklif sunan İçhe Proje ve İnş. Tic. Ltd. Şti.nden ve 5.101.184,50 TL teklif sunan Kamer İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği, ancak idarece bu talebi içeren şikâyet başvurularının reddedildiği, idare kararının mevzuata aykırı olduğu, idarece verilen ihale kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

           

Başvuru konusu iş park ve yeşil alanların bakım ve onarımı işidir. İş kapsamında 150 adet vasıfsız işçi, 22 adet kalifiye eleman, farklı veya aynı vasıftan 3 adet teknik eleman olmak üzere toplam 175 adet personel istihdam edilecektir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Halkalı Bölgesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım işi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.


Park ve yeşil alan onarımı ve 150 adet vasıfsız işçi, 22 adet kalifiye eleman, 3 adet teknik eleman,4 adet pick-up veya bunlara eşdeğer kamyonet,2 adet panelvan veya normal minibüs (100 hp), 3 adet Binek Oto,8 adet arasöz, 15 adet çim biçme makinesi ve 1 adet çim biçme traktörü kiralaması işi.”düzenlemesi yapılmıştır.

Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinden yüklenici firmanın aşağıda belirtilen personeli eksiksiz olarak iş başında bulundurmak zorunda olduğu, her bir personelin haftanın bir günü izinli olacağı, eksik elemanla işe başlanıldığının tespit edilmesi halinde eksik personelingünlük brüt ücretinin iki katı kadar yüklenicinin hakedişinden kesileceği hususları anlaşıldığından, başvuru konusu iş personel çalışmasına dayalı iş olarak kabul edilmiştir.

 

               İstihdam edilecek elemanlar :

 • İdarenin talebi doğrultusunda aynı veya farklı vasıftan (3) adet  teknik eleman (ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı veya mimar)
 • (8) adet bahçıvan
 • (1) adet tesisat ustası
 • (1) adet elektrik ustası
 • (1) adet inşaat ustası
 • (1) adet boyacı ustası
 • (1) adet marangoz ustası
 • (9) adet şoför (3 tane “E” sınıfı olup, diğer şoförlerin en az “B” sınıfı ehliyetli olacaktır.)
 •  (150) adet vasıfsız işçi

 

150 adet vasıfsız işçi, 22 adet kalifiye eleman, 3 adet teknik eleman olmak üzere toplam 175 adet personel istihdam edilecektir.

 

İşe ait Teknik Şartname’nin 2.13’üncü maddesinde “2.13- Yüklenici firma; İdare tarafından tespit edilen kılık ve kıyafetleri ( 1 takım iş elbisesi, yağmurluk, çizme, eldiven vd.) temin etmek ve her mesai gününde  personel tarafından giyilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde; kıyafetsiz işe çıkan her bir personel o gün yok sayılarak puantajdan düşürülecektir.”

 

           “Bulundurulacak Araçlar” başlıklı 18’inci maddesinde,

 • “(4) adet PİCK-UP veya bunlara eşdeğer kamyonet
 • (2) adet panelvan veya normal  minibüs(100hp)
 • (8) adet arazöz
 • (3) adet binek oto(en az 60 HP)
 • (15) adet motorlu çim biçme makinesi (6HP gücünde)
 • (1) adet çim biçme traktörü(656cc silindir hacminde)
 • Araçların ve Çim Biçme Makinelerinin yakıt,yağ vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 21-Park ve yeşil alanların bakımı ve temizlenmesi işi esnasında kullanılacak çöp torbası, süpürge, kürek, çapa aleti, budama makası  vb. malzemelerin yüklenici tarafından temin edilecek olup, bunlar demirbaş statüsünde bulunduğundan İdarece, Yükleniciye bu konuda her hangi bir ücret ödenmeyecektir. Her bir iş mahalinde  bu demirbaşların  yokluğu veya eksikliği tespit edilmesi halinde o gün orada çalışan personel yok sayılarak puantaja alınmayacaktır.”

İşe ait İdari Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25‘ inci maddesinde,

 • “25.1.İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.
 • 25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • 25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
 • 25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
 • Düz işçi için yürürlükteki asgari ücret, kalifiye elemanlar için yürürlükteki asgari ücretin %40 fazlası ücret, teknik elemanlar için yürürlükteki asgari ücretin %100 fazlası ücret, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yıl içinde toplam 13,5 gün 40 adet düz işçi,5 adet kalifiye eleman ve 1 adet teknik eleman çalışması yapılacaktır.
 • 25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
 • Yemek bedeli Vasıfsız eleman, Kalifiye Eleman ve Teknik Personel için aylık brüt 195,52.-TL nakdi, yol ücreti Vasıfsız eleman, Kalifiye Eleman ve Teknik Personel için aylık brüt 182.-TL nakdi olarak verilip bordroda gösterilmesi zorunludur. Söz konusu yemek bedelinin günlük brüt tutarı 7,52.-TL ve yol ücretinin günlük brüt tutarı 7,00.-TL olup, ayda 26 gün üzerinden hesaplanarak personele ödenecektir.

  Düz işçi ve kalifiye eleman için giyim giderleri olarak aşağıda tabloda belirlenen giyecek kalemleri ayni olarak verilecektir.
  Verilecek olan giysi
  Mont
  Kışlık Pantalon
  Yazlık Pantalon
  Tişört
  Yelek
  Yağmurluk
  Çizme
 • 25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

 • 25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 • 25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
 • %3” düzenlemeleri ve ekinde aşağıdaki birim fiyat teklif cetveli yer almaktadır.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

DÜZ İŞÇİ

GÜN

150

360

 

 

2

KALİFİYE ELEMAN

GÜN

22

360

 

 

3

TEKNİK ELEMAN

GÜN

3

360

 

 

4

PİCK-UP VEYA EŞDEĞER KAMYONET

SAAT

4

2.880

 

 

5

MİNİBÜS VEYA PANELVAN

SAAT

2

2.880

 

 

6

BİNEK OTO

SAAT

3

2.880

 

 

7

ARAZÖZ (ŞÖFÖR DAHİL)

SAAT

8

1.920

 

 

8

ÇİM BİÇME MAKİNASI

SAAT

15

2.400

 

 

9

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

SAAT

1

2.400

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

DÜZ İŞÇİ (RESMİ TATİL)

GÜN

540

 

 

2

KALİFİYE ELEMAN (RESMİ TATİL)

GÜN

67,5

 

 

3

TEKNİK ELEMAN(RESMİ TATİL)

GÜN

13,5

 

 

4

DÜZ İŞÇİ(FAZLA ÇALIŞMA)

SAAT

5.880

 

 

5

KALİFİYE ELEMAN(FAZLA ÇALIŞMA)

SAAT

6.000

 

 

6

TEKNİK ELEMAN

SAAT

120

 

 

7

RULO ÇİM

M2

500

 

 

8

KOMPOZE GÜBRE 26+05+11

KG

1.500

 

 

9

KOMPOZE GÜBRE 16+06+25

KG

3.750

 

 

10

KOMPOZE GÜBRE 10+05+05

KG

6.250

 

 

11

KOMPOZE GÜBRE 15+09+11

KG

1.000

 

 

12

ÇİM KAPAĞI

M3

20

 

 

13

YANMIŞ KOYUN GÜBRESİ

M3

300

 

 

14

TORF

LT

40.000

 

 

15

KAUÇUK ZEMİN (2,5 MM)

M2

200

 

 

16

SPRİNG (1/2")

AD

500

 

 

17

SPRİNG (3/4")

AD

300

 

 

18

ŞİBER VANA

AD

100

 

 

19

HERBESİT

LT

50

 

 

20

FUNGUSİT

LT

50

 

 

21

İNSEKTİSİT

LT

50

 

 

22

HEREK (MEŞE:2,5X0,05X0,05)

AD

500

 

 

23

BAĞLAMA KOLONU (3CM)

MT

3.000

 

 

24

ÇİM TOHUMU (6 'LI KARIŞIM)

KG

100

 

 

25

İŞL.DEKORE EDİLMİŞ DEMİRDEN PARMAKLIK V.B. DEKORATİF İMALAT YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)

KG

1.500

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

İşe ait Sözleşme Tasarısı’nın  “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 02.01.2013; işi bitirme tarihi 27.12.2013

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır” düzenlemesi yapılmıştır. Yaklaşık maliyette işçilik maliyeti hesaplanırken idarece işin süresi 10 ay 57 gün olarak belirlenmiş, teklif birim fiyat cetvelinde ise  işin süresi 360 gün olarak yazılmıştır.

 

02.01.2013-27.12.2013 tarihleri arasında yapılacak işin süresinin 10 ay 57 gün olarak kabul edildiği, giyim hâriç asgari işçilik maliyetinin 3.801.157,96 TL olduğu, bu toplam işçilik maliyeti tutarına, idarece %20 kâr dâhil hesaplanan araç gideri (1.736.923,20 TL) ile yine %20 kâr dâhil malzeme gideri (229.056,00 TL ) tutarlarından, idarenin öngördüğü %20 kâr oranının mahsup edilmesi sonucunda elde edilen 1.447.436,00 TL kârsız araç gideri ile 190.880,00 TL kârsız malzeme gideri ve 1 işçi için 153,17 TL (%3 sözleşme gideri dâhil:157,76 TL) olmak üzere 172 personele (yaklaşık maliyette giyim gideri sadece düz işçi ve kalifiye personel için hesaplanmıştır.) toplam 27.134,72 TL giyim gideri ilave  edildiğinde, kâr hariç asgari teklif  tutarı (kârsız yaklaşık maliyet) 5.466.608,68 TL bulunmuştur.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’ inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’ nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde; idarelerce yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması veya uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi birinin öncelik sırası olmaksızın kullanılarak tespit edileceği ve istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verileceği; 9’uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği; anılan Yönetmeliğin 59’uncu maddesinde ise, tekliflerin diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle karşılaştırılarak aşırı düşük olup olmadığının tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan incelemede, idare tarafından başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 6.574.111,79 TL olarak tespit edildiği, yaklaşık maliyet içindeki kâr miktarının yaklaşık maliyet bileşenleri arasında idarece oran olarak belirlenmediği ancak, hesap cetveli ekindeki belgelerde günlük yevmiyeler ile araç ve malzeme giderlerinde %20 müteahhit kârı dâhil hesaplandığı hususunun belirtildiği görülmüştür. Şikâyete cevap yazısında da yaklaşık maliyetin %70’lik oranının personel ücretlerinden oluştuğu %26’lık kısmının ise makine ekipman ve  geri kalan %4’lük kısmının  ise mal ve malzeme temininden oluştuğu ifade edilmiştir.

 

İdarece “Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.maddesine göre ihale konusu işin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet alım işi olması ve verilen tekliflerin asgari işçilik
maliyetinin üzerinde olması nedeni ile Aşırı Düşük Teklif sorgulaması  yapılmamıştır.” 
şeklindeki gerekçe ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale sonuçlandırılmıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4 üncü maddesinde “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Tespiti yapılan hususlar ve alıntısı yapılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, incelemeye konu ihalede dokümandaki düzenlemelere göre  hesap edilen kâr hariç asgari teklif  tutarı (kârsız yaklaşık maliyet) altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak tespit edilip sorgulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kârsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak tespit edilip sorgulanması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul