• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-554
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :17
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-554
Şikayetçi:
 Oril Sosyal Hizmetler Bilişim Turizm Nakliyat İnşaat Elektrik Elektronik Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., G.M.K. BULVARI NO:56/8 MALTEPE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad. No:218 45600 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1221
Başvuruya konu ihale:
 2012/117489 İhale Kayıt Numaralı "64 Kişi İle Malzemesiz Hastane Genel Temizlik (12 Aylık)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Alaşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 25.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “64 Kişi İle Malzemesiz Hastane Genel Temizlik (12 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1221sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/219sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Kurulun son dönemde aldığı kararlar ve yeni KİK işçilik hesaplama modülünde işveren payının, asgari ücret üzerinden, ilgili sigorta prim oranlarının toplamı yerine her oran için ayrı ayrı hesaplanarak yapılan her işlem sonucunda bulunan tutarın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak ulaşılan tutarların toplanması ile hesaplandığı, idarece ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif sahibi istekliler olarak belirlenen Erdal Arıkan Taah. Güv. Hiz. İnş. Nak. Pet. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ile Pro-Tem Tur. Oto. ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.nin, bu yönteme göre 1.274,61 TL/kişi x ay olarak hesaplanan %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik birim maliyet tutarından daha düşük birim fiyat teklif etmişlerse bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye teklif veren Pro-Tem Tur. Oto. ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.nin 08.11.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin ve aynı fiyatı teklif eden diğer isteklinin teklif fiyatlarının aşırı düşük olduğundan reddedilmesi gerektiği, zira teklif fiyatlarının işçilik bedelinden ibaret olduğu, ihale dokümanında teklif fiyata dahil giderler arasında olduğu belirtilen giyim bedelinin öngörülmediği” iddiası ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4466 sayılı kararında, “…İhale dokümanında yer alan yukarıdaki düzenlemelere göre giyim hariç olmak üzere, İdari Şartnamede belirtilen yol gideri ile %3 sözleşme gideri dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 992.544,84 TL olduğu,

İdarece yaklaşık maliyet hesabında, yol, 126,53 TL/işçi olarak öngörülen giyim bedeli ile %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının ise 1.000.885,32 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır

İdarece öngörülen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarından daha düşük fiyat teklif eden isteklilerden 26.09.2012 tarihli yazılarla “… işçilik maliyeti, Resmi-Dini Bayram Tatil günleri işçilik maliyeti, yol bedeli, giyim giderleri …” maliyet bileşenleri olarak belirtilerek, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmiştir.

Belirlenen süre içinde açıklama yapan Aserha Sos. Hiz. Bil. Tur. Nak. İnş. Elek. Elektro. Dan. Tic. Ltd. Şti., Erdal Arıkan Taah. Güv. Hiz. İnş. Nak. Pet. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Pro-Tem Tur. Oto. ve Tem. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamaları incelendiğinde;

İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen yol gideri ile %3 sözleşme gideri dâhil hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamına eşit fiyat teklif eden, dolayısıyla teklif fiyatı kapsamında aynı maddede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen giyim bedeline ilişkin olarak herhangi bir tutar kalmayan, buna rağmen giyim bedelini tevsik amacıyla sunduğu proforma faturaya ait maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ihale tarihine göre son geçici vergi beyanname dönemi ile ilgili olarak düzenlenmediği anlaşılan Aserha Sos. Hiz. Bil. Tur. Nak. İnş. Elek. Elektro. Dan. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının kabul edilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5 ve 79.4.2.16 numaralı maddelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Erdal Arıkan Taah. Güv. Hiz. İnş. Nak. Pet. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve bu istekli ile eşit fiyat teklif eden İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Pro-Tem Tur. Oto. ve Tem. Tic. Ltd. Şti.nin Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen maddelerine uygun olduğu tespit edilen aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aserha Sos. Hiz. Bil. Tur. Nak. İnş. Elek. Elektro. Dan. Tic. Ltd. Şti.nin, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının reddedilmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir”denilerek Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Söz konusu Kurul kararında, sayılan isteklilerin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının uygun görüldüğü, dolayısıyla bu isteklilerce teklif edilen fiyatların %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyet toplamını karşıladığının tespit edildiği,

 

Nitekim aynı kararda %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyet toplamının belirtildiği ve aşırı düşük teklif fiyatı açıklamaları uygun görülen Erdal Arıkan Taah. Güv. Hiz. İnş. Nak. Pet. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve bu istekli ile eşit fiyat teklif eden İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Pro-Tem Tur. Oto. ve Tem. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatlarının bu tutarın üzerinde olduğu dikkate alındığında,

 

İncelemeye konu itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen iddiaların 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4466 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği,  anılan Kanun’un 57’nci maddesinde ise şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul