En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-555
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :18
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-555
Şikayetçi:
 Temay Temizlik Hizmetleri San.Ve Dış Tic. Ltd. Şti., PROF. MUAMMER AKSOY CAD. NO : 5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Muratlı Belediye Başkanlığı (Zabıta Amirliği), Muradiye Mah. 100.Yıl Cad. No:83 59700 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43523
Başvuruya konu ihale:
 2012/148305 İhale Kayıt Numaralı "Katı Atıkların Toplanması Ve Nakli" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muratlı Belediye Başkanlığı (Zabıta Amirliği)tarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Katı Atıkların Toplanması ve Nakli” ihalesine ilişkin olarak Temay Temizlik Hizmetleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43523sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5195sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Bilanço ve eşdeğer belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ile araç ve ekipman tespit tutanağında SMMM özel kaşesinin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, tespit edilen eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması gerektiği,

 

2) İdari Şartname’nin diğer hususlar bölümünde istenen teknik şartnameye uygunluk belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira söz konusu belgenin taahhütname niteliğinde olduğu ve mevzuat gereği isteklilerden taahhütname istenemeyeceğiiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, “…

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

…”

 

“İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “…

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

…”

 

“Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

…”

 

“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde“…

 (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir” hükümleri,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4 maddesinde “İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir”

 

“İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir” açıklaması,

 

15.11.2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar”,

 

“Kaşelerin Şekli” başlıklı 6’ncı maddesinde “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste ‘TC’ rumuzu, altına ‘TÜRMOB’ yazısı ve ‘MM’ amblemi, ‘Serbest Muhasebeci’ veya ‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’ ibaresi ile kaşe numarasını taşır…”  hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4. maddesi “…

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

…”

 

“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5. maddesi “…

7.5.2.

- Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu;

5 adet 13+1,5 m3 Sıkıştırmalı Atık Kamyonu

1 adet Çekici (TIR)

1 Adet Binek araç

İşin özelliğinden dolayı Çekici ve çöp dorsesinin kendi malı olma şartı aranmaktadır. Çekici (TIR) en az 2008 model ve üzeri olacaktır. İhale konusu işte çalışacak araçların her türlü giderleri yükleniciye aittir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında“… Kamu İhale Tebliğinin 8/4 maddesi gereği Bilanço ve Eşdeğer belgeler ile Araç ve ekipman Tespit Tutanağında 15.11.2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirinin Özel Kaşesinin (TURMOB) bulunmadığı” da sayılmıştır.

 

Başvuru sahibinin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddeleri gereği olarak, bilanço bilgilerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasında getirilen koşulları sağladığına ilişkin SMMM raporunu 2011 cari yılına ilişkin SMMM onaylı bilanço ve gelir tablosuile birlikte sunduğu; ayrıca İdari Şartname’de isteklilerin kendi malı olma şartı getirilen 1’er adet çekici ve çöp dorsesine ilişkin olarak düzenlenmiş, söz konusu araçların isteklinin sabit kıymetleri arasında olduğuna ilişkin SMMM onaylı rapor ile bu raporun eki olarak 254 taşıtlar hesabına ilişkin 01.01.2012 – 31.10.2012 tarihleri arası mizanve onaylı ruhsat suretlerininde teklif dosyasında bulunduğu görülmüştür.

 

Yukarıda sayılan SMMM onaylı belgelerin, faaliyet belgeside sunulan meslek mensubunun kendi kaşesi ile onaylandığı, kaşe olarak 15.11.2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılmadığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4 maddesi uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak teklif kapsamında sunulan yukarıda belirtilen belgelerde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özel kaşe kullanılması gerekmekte ise de, onaylama işleminin bu kaşe yerine meslek mensubunun kendi kaşesi ile yapılması teklifin esasını değiştiren bir eksiklik değildir.

 

Dolayısıyla belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgeyi düzenleyen kişilerden kaynaklanan söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56 ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddelerine aykırı bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak;

           

Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır….”hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İhaleye giren firmalar teknik şartnameye birebir uyduklarının gösterir belgelerini teklif dosyalarında sunacaklardır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının ikinci gerekçesi olarak “…Teknik Şartnameye uygunluk belgesinin sunulmaması” gösterilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 23.11.2012 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 26.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği ve İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 47.1 maddesinde istenen belgenin taahhütname niteliğinde olduğu için mevzuat gereği istenemeyeceği, dolayısıyla bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla, kesinleşen ihale kararının (03.12.2012 tarihinde) bildirilmesi üzerine 13.12.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 10 günlük şikayet süresinden sonra, İdari Şartname’nin 47.1 maddesine yönelik olarak yapılan şikayetin bu yönüyle süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin teklif dosyasında İdari Şartname’nin 47.1 maddesinde istenen belge niteliğinde herhangi bir belge sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerden birini sunmayan başvuru sahibinin teklifinin sonuç olarak değerlendirme dışı bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulamama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 (4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

…”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “…

10.1.3. (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.)  Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan ‘Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu’na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

…”açıklaması,

 

KİK025.1/H sayılı Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formunda yer alan 7’nci açıklamada “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır” ifadesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Er-Ma Sos. Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.4.2. maddesi gereği olarak sunduğu bilanço veya eşdeğer belgeler incelendiğinde;

 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2011 yılı için cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar= 674.233,59 / 940.494,26 =) 0,716892….. ; 2010 ve 2011 yıllarının parasal tutarlarının ortalaması üzerinden ise aynı oranın [((228.262,61 + 674.233,59) /
2 ) / ((263.716,02 + 940.494,26) /
2 ) =] 0,74945….. olduğu, istekli tarafından bu oranın yuvarlanarak 0,75 olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda anılan isteklinin cari oranının ihaleden önceki son iki yıl için de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirlenen oranı karşılamadığı anlaşıldığından, Er-Ma Sos. Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırıdır.

 

Bu nedenle ihalede geçerli teklif olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul