En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-556
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :19
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-556
Şikayetçi:
 Solvent Kale Bilişim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., MAHATMA GANDİ CAD. NO:109/2 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Kemalöz Mahallesı 4.Serkan Sokak 2.Etap Tokı Evlerı No:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43314
Başvuruya konu ihale:
 2012/139586 İhale Kayıt Numaralı "Otomasyon (Hbys+Vtys) Teknik Servis, Eğitim, Bakım, Kullanım Ve Destek Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Uşak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezitarafından 19.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Otomasyon (HBYS+VTYS) Teknik Servis, Eğitim, Bakım, Kullanım ve Destek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Solvent Kale Bilişim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012tarih ve 43314sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5140sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin yapılan demonstrasyon sonrasında düzenlenen tutanakta herhangi bir tespit yapılmamış olmasına rağmen demonstrasyon sonucunda teklif edilen programın Teknik Şartname’nin 4.3.5, 21.11 ve 21.2.4.1.17 maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, teknik şartnameye uygun olmayan hususların her iki tarafın katılımı ve imzası ile düzenlenen tutanak ile tespit edilmiş olması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… İdaremiz belgeleri, teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklilere demonstrasyon için 23.10.2012 tarih ve 2611 sayılı yazımız ile davet mektubu çıkarılmış olup; firmanızın yetkili elemanları ile beraber 06.11.2012 Salı günü demonstrasyon yapmak üzere firmanızın yetkili personeli ile beraber İhale Komisyon Üyeleri huzurunda hazır bulunarak demonstrasyon işlemlerine başlanılmış, personellerinizin huzurunda teklif ettiğiniz programın teknik şartnamenin 4.3.5 maddesi, 21.11 maddesi 21.2.4.1.17 maddelerine uymadığı firmanızın yetkili personelleri huzurunda tespit edilerek ihale komisyonumuzca tutanak altına alınmıştır. Firmanızın ‘şeffaflığın sağlanabilmesi için demonstrasyon uygulamasında isteklilerin teknik şartnameye uymayan maddelerinin her iki tarafın katılımı ve imzası ile tutanak altına alınması gerekmektedir ‘ iddiası demonstrasyon aşamasında firmanızın yetkili personellerinin demonstrasyona bire bir katılmaları sebebiyle yersizdir.” denilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesi “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Otomasyon (HBYS+VTYS) teknik servis, eğitim, bakım, kullanım ve destek hizmeti alımı işi

…”

 

Teknik Şartname’nin  “Hastane bilgi yönetim sistemi alımı için genel koşul ve öneriler” başlıklı II. Maddesi“2.1. Genel koşullar

Demonstrasyon

2.1.7. Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda İhale Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demonstrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz Toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonra idarenin belirleyeceği günde ve saatte başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Demo sonrasında ihale komisyonu tarafından düzenlenecek ilgili Demo yeterlilik tutanağına satıcı firmanın demoya katılan yetkili temsilcisi de imza atacaktır. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içerisinden ihale komisyonu tarafından talep edilecek içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar, personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri, rasyon ve iaşe listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler  her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demonstrasyon ve ihale komisyonumuz en avantajlı fiyatı veren istekliden başlayarak yapacağı demo çalışmalarında teknik ve mesleki yeterliliğini ispatlayan isteklinin demonstrasyon çalışmasını dinledikten sonra diğer isteklilerin demonstrasyon çalışmalarını değerlendirmeden ihale kararı alabilir.

Demo için gerekli bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi gerekli araç ve bağlantı kabloları İstekliler tarafından sağlanmalı ve idarenin gösterdiği mekana Demo başlama saatinden en az 1 saat önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde demonstrasyona ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak idarenin 23.10.2012 tarihli yazıları ile geçerli teklif sahibi isteklilerin, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen 2.1.7 maddesine göre 05.11.2012 tarihinden itibaren 5 gün her istekli için ayrı ayrı yapılacak demonstrasyona katılmak üzere davet edildikleri ve demonstrasyon sonucuna göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda idari şartnamede yeterlik kriterleri arasında düzenlenmediği halde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon işleminin sonucunun esas alınması idari şartnameye aykırı bulunmuştur.

 

Söz konusu aykırılığın, demonstrasyon sürecine başvurulmadan, İdari Şartname’nin isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği 7’ci maddesine göre sunulan tekliflerin değerlendirilmesi suretiyle giderilebileceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesine göre değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle, “tekliflerinin yapılan demonstrasyon sonrasında düzenlenen tutanakta herhangi bir tespit yapılmamış olmasına rağmen demonstrasyon sonucunda teklif edilen programın teknik şartnamenin 4.3.5, 21.11 ve 21.2.4.1.17 maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, teknik şartnameye uygun olmayan hususların her iki tarafın katılımı ve imzası ile düzenlenen tutanak ile tespit edilmiş olması gerektiği” şeklinde belirtilen iddiaları kapsamında Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararının ekinde gönderildiği 05.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının bildirime ilişkin yazı ile, başvuru sahibinin teklifinin 06.11.2012 tarihinde yapılan demonstrasyonda Teknik Şartnamenin 4.3.5, 2.11 ve 21.2.4.1.17 maddelerini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik şartnamenin  “Hastane bilgi yönetim sistemi alımı için genel koşul ve öneriler” başlıklı II. Maddesinde;

 

“2.1. Genel koşullar

Demonstrasyon

2.1.7. Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda İhale Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demonstrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz Toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonra idarenin belirleyeceği günde ve saatte başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Demo sonrasında ihale komisyonu tarafından düzenlenecek ilgili Demo yeterlilik tutanağına satıcı firmanın demoya katılan yetkili temsilcisi de imza atacaktır. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içerisinden ihale komisyonu tarafından talep edilecek içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar, personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri, rasyon ve iaşe listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler  her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demonstrasyon ve ihale komisyonumuz en avantajlı fiyatı veren istekliden başlayarak yapacağı demo çalışmalarında teknik ve mesleki yeterliliğini ispatlayan isteklinin demonstrasyon çalışmasını dinledikten sonra diğer isteklilerin demonstrasyon çalışmalarını değerlendirmeden ihale kararı alabilir.

Demo için gerekli bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi gerekli araç ve bağlantı kabloları İstekliler tarafından sağlanmalı ve idarenin gösterdiği mekana Demo başlama saatinden en az 1 saat önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır.”şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Diğer taraftan idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde demonstrasyona ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu, 4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 57. maddesinde yer alan;

 

          “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” düzenlemesi” ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde yer alan;

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

          (3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”düzenlemesi ile açıkça belirlenerek, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan, ihale dokümanındaki düzenlemenin mevcut hali ile uygulanması ve ihalenin, ihale dokümanda yer alan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, İdarenin 23.10.2012 tarihli yazılarıile geçerli teklif sahibi isteklilerin, teknik şartnamenin yukarıda yer verilen 2.1.7 maddesi gereği olarak 05.11.2012 tarihinden itibaren 5 gün her istekli için ayrı ayrı yapılacak demonstrasyona katılmak üzere davet edildikleri,

 

Altiva Yazılım ve Bil. Sis. Elektronik Tıbbi Malz. Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Barla Bilgisayar Müh. Müş. Gıda İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Akgün Bilgisayar Pro. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2012 ve 08.11.2012 tarihli yazılarla demonstrasyona katılamayacaklarını bildirdikleri,

 

İhaledeki en düşük iki fiyatı teklif eden başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan Metasoft Bilg. Bil. İşl. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2012 ve 07.11.2012 tarihlerinde yapılan demonstrasyonlara katıldıkları anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelere göre;

 

İhale komisyonu üyeleri ve başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış, Solvent Kale Bilişim Hiz. Yaz. Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 06.11.2012 tarihinde demonstrasyon yapıldığına ilişkin aynı tarihli tutanağın,

 

İhale komisyonunun iki uzman üyesi tarafından imzalanmış, Solvent Kale Bilişim Hiz. Yaz. Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda, “… firmanın sunmuş olduğu program Teknik Şartnamenin 4.3.5. …, 2.11 … ve 21.2.4.1.17 … maddelerini karşılamadığı”na dair tutanağın,

 

İhale komisyonu üyeleri ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkilisi tarafından imzalanmış, Metasoft Bilg. Bil. İşl. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 07.11.2012 tarihinde demonstrasyon yapıldığına ilişkin aynı tarihli tutanağın,

 

İhale komisyonunun iki (uzman) üyesi tarafından imzalanmış, Metasoft Bilg. Bil. İşl. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda, “… firmanın sunmuş olduğu programın Teknik Şartname maddelerini karşıladığı”na dair tutanağın,

 

Düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararının ekinde gönderildiği 05.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının bildirime ilişkin yazı ile başvuru sahibinin teklifinin 06.11.2012 tarihinde yapılan demonstrasyonda Teknik Şartnamenin 4.3.5, 2.11 ve 21.2.4.1.17 maddelerini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir.

 

İsteklilerce “önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi”nin, başka bir deyişle teknik şartnameye uygunluğunun demonstrasyon sonucunda belirleneceği satın alınan ihale dokümanında yer alan teknik şartnamede düzenlenen ihalede, ihale konusu otomasyon hizmetinin ana bileşeni olan yazılıma ilişkin demonstrasyon sürecinin niteliği itibari ile idare ve istekli olmak üzere iki tarafından da varlığını gerektirdiği de dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden saydamlık ilkesi gereği olarak tekliflerin teknik şartnameye uygunluğunu belirleyen demonstrasyon sonucuna ilişkin tutanağın da iki tarafın katılımı ile düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Nitekim teknik şartnamenin yukarıda yer verilen 2.1.7 maddesinde de “İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Demo sonrasında ihale komisyonu tarafından düzenlenecek ilgili Demo yeterlilik tutanağına satıcı firmanın demoya katılan yetkili temsilcisi de imza atacaktır” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Bu durumda, 06.11.2012 tarihli demonstrasyon yapıldığına ilişkin tutanakta ihale komisyon üyeleri ile birlikte isteklinin yetkilisinin de imzası olmasına rağmen, aynı tarihli isteklinin teklif ettiği programın teknik şartnameye uygun olmadığı şeklindeki demonstrasyon sonucuna ilişkin tutanağın, imzadan imtina ettiğine dair bir şerh de taşımadığı dikkate alındığında, isteklinin tarafından da imzalanmasının idarece sağlanmamış olmasının, Kanunun temel ilkelerine ve ihale dokümanına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Belirtilen aykırılığın, teknik şartnamenin yukarıda yer verilen 2.1.7 maddesine uygun olarak,  başvuru sahibinin yetkilisinin de hazır bulunduğu demonstrasyon sonrasında oluşan sonuca göre ihale komisyonu üyeleri ve isteklinin yetkilisinin imzaları ile birlikte düzenlenen demonstrasyon sonucuna ilişkin tutanağa göre tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi suretiyle giderilebileceği düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, yukarıda belirtildiği şekilde yeniden yapılacak demostrasyon sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                                                                                                                          Kazım ÖZKAN                    Ali Kemal AKKOÇ             Erkan DEMİRTAŞ

   II. Başkan                                Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul