En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-557
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :20
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-557
Şikayetçi:
 Mtc Temizlik Otomasyon Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti., MURATPAŞA MAH. ÇATALKÖPRÜ CAD. ÇÖPELCİ İŞ MERKEZİ NO:9/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 80. Yıl Bakırköy Özürlüler Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Osmaniye Mahallesi Çolak İbrahim Sok. E-5 Yan Yol Gölet Kenarı 17 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 504
Başvuruya konu ihale:
 2012/154832 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluşta Korunma Ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet Vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşidir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

80. Yıl Bakırköy Özürlüler Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğütarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kuruluşta Korunma ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşidir.” ihalesine ilişkin olarak MTC Temizlik Otomasyon Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 504sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/107sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının giyim hariç asgari işçilik maliyetini karşılamadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Teklif mektubunda "elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum" seçeneğini seçmiş olmalarına rağmen kargo ile tebliğ edildiği, gönderilen tebligatta "Bu mektup 03.12.2012 tarihinde elden verilmiştir." ve "Bu mektubun 03.12.2012 tebliğ tarihi sayılacaktır." şeklindeki bölümlerin mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarî Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: “Kuruluşta Korunma ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu (20) bakım elemanına, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %55 (yüzde ellibeş) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) bakım elemanına, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %65 (yüzde altmışbeş) fazlası ücret ödenecektir.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (304,5) gün için;
Bakım işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu (290) bakım elemanına çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Bakım işinde çalışan yüksekokul mezunu (14,5) bakım elemanına çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6,00-TL (ALTI Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
1 - YAZLIK PANTOLON 21 ADET
2 - KIŞLIK PANTOLON 21 ADET
3 - YAZLIK GÖMLEK 21 ADET
4 - KIŞLIK GÖMLEK 21 ADET
5 - TERLİK POLİTABAN 21 ADET
6- SANDALET 21 ADET

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir 1.”düzenlemesi yer almaktadır.

İdarî Şartname’nin ekinde ise; “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Bakım hizmetinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul ve ortaöğretim mezunlarına
(lise ve dengi okul) brüt asgari ücretin %55 (yüzde ellibeş)

AY

20,00

12,000

2

Yüksekokul mezunlarına brüt asgari
ücretin %65 (yüzde altmışbeş)

AY

1,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 290 gün için; Bakım hizmetinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul ve ortaöğretim mezunlarına
(lise ve dengi okul) günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir

GÜN

290,000

2

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 14,5 gün için; Bakım hizmetinde çalışan yüksekokul mezunlarına
günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir

GÜN

14,500

 

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece, KİK işçilik modülü kullanılarak hesaplanan 531.273,73 TL ( yaklaşık maliyet cetvelinde ise 531.273,42 TL) işçilik bedeline yüklenici kârı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyetin 598.099,91 TL olarak hesaplandığı,idarece hesaplanan asgari işçilik maliyeti olan 531.273,73 TL’nin altında teklif veren ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve yapılan sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu sonucuna varılarak ihalenin üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi  MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise  ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Daha sonra MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin şikâyet başvuru sonucu ihale komisyonunca 07.01.2013 tarihinde düzeltici ihale komisyon kararı alınarak ihalenin başvuru sahibi MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı,  ancakihale yetkilisi tarafından ihalenin 09.01.2013 tarihinde  iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün; isteklileri bilgilendirme amaçlı hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında kullanma zorunluluğu bulunmadığı, İdarî Şartname’nin 25’nci maddesinde yer alan teklif fiyata dâhil giderler üzerinden elle yapılan hesaplama neticesinde, % 3 oranında sözleşme ve genel gider dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 528.914,77TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Modül tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3 sigorta risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

Asgari işçilik maliyet hesabında işverene ait prim oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 1 ila 6,5 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, nakdi yol bedeli ve işveren payı dâhil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dâhil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan hesaplama neticesinde yol bedeli, işveren payı ve % 3 sözleşme ve genel gider dâhil ve giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 528.914,77 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

30.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerine bırakılan istekliENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 528.917,53 TL olduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;  giyim hariç işçilik bedeli için 528.915,01 TL, giyim gideri için (%3 dahil) 1,30 TL ve  firma kârı ve diğer öngörülmeyen giderler için de 1,22 TL öngördüğü ve toplam teklif tutarını da 528.917,53 TL olarak açıkladığı görülmüştür. Giyim giderini tevsik için Kahraman Temizlik Tekstil firmasından alınan 23.11.2012 tarihli proforma faturayı ve ekinde Maliyet /Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nı sunduğu, sunulan belgelerin mevzuatta yer alan şerh ve onayları taşıdığı görülmüştür.

 

30.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerine bırakılan istekli ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 528.917,53 TL olduğu,   teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyetinin (528.914,77 TL)  üstünde olduğu görülmüştür.

 

Daha sonra MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvuru sonucu ihale komisyonunca 07.01.2013 tarihinde düzeltici ihale komisyon kararı alınarak ihalenin başvuru sahibi MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı ancak ihale yetkilisi tarafından ihalenin  “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. maddesi gereği, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, iki teklif arasındaki yüksek farkın olması, ayrıca ihale dosyasındaki  Kamu İhale Kurumu işçilik modülü rakamlarının doğru olacağı düşünülerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesi gereği ihalenin onaylanmayarak iptali uygun  görüldü.” şeklindeki gerekçe ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; asgari işçilik maliyetinin üstünde  teklif veren istekli ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik maliyetin üzerinde ve kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu ve giyim giderine ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

 

            İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

 

            İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.”hükmü,

 

          Anılan Kanunun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde;           “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

            a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

 

           
1 ) İmza karşılığı elden.

 

           
2 ) İadeli taahhütlü mektupla.

 

           
3 ) Elektronik ortamda.

 

           
4 ) Faksla.

 

            İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 

            b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

            Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

 

            c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

 

            d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

 

            Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”hükmü,

 

          Yer almaktadır.

 

İdare tarafından 30.11.2012 tarihinde yapılan ve ihale yetkilisi tarafından 03.12.2012 tarihinde onaylanan ihale kararının 03.12.2012 tarih ve 705 sayılı tebligat yazısının “Bu mektup 03.12.2012 tarihinde posta yoluyla gönderilmiştir” “Bu mektubun 10.12.2012 tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde olduğu  ve kargo şirketi vasıtasıyla istekliye tebligat yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgede ise “İdare tarafından 30.11.2012 tarihinde yapılan ve ihale yetkilisi tarafından 03.12.2012 tarihinde onaylanan ihale kararının 03.12.2012 tarih ve 705 sayılı tebligat yazısının “Bu mektup 03.12.2012 tarihinde elden verilmiştir.” “Bu mektubun 03.12.2012 tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            Anılan istekliye kesinleşen ihale kararı kargo ile tebliğ edilmekle beraber şikâyet süresi bakımından herhangi hak ve menfaat ve kaybına neden olmadığı göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin  teklifinin değerlendirmeye alınması  ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği birinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

30.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerine bırakılan istekliENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin528.917,53 TL olduğu,   teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyetinin (528.914,77 TL)  üstünde olduğu görülmüştür.

 

Daha sonra, MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvuru sonucu ihale komisyonunca 07.01.2013 tarihinde düzeltici ihale komisyon kararı alınarak ihalenin başvuru sahibi MTC Temizlik Otom. Yemekçilik Kargo Danışmanlık İnşaat Turizm San Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, ancakihale yetkilisi tarafından ihalenin  “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. maddesi gereği, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, iki teklif arasındaki yüksek farkın olması, ayrıca ihale dosyasındaki Kamu İhale Kurumu işçilik modülü rakamlarının doğru olacağı düşünülerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesi gereği ihalenin onaylanmayarak iptali uygun görüldü.” şeklindeki gerekçe ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

           

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece önce uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi teklif sahibi olarak belirlenen, daha sonra şikayet başvurusu sonucu teklifi değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 21 adet yazlık pantolon için 0,01 TL, 21 adet kışlık pantolon için 0,01 TL, 21 adet yazlık gömlek için 0,01 TL, 21 adet kışlık gömlek için 0,01 TL, 21 çift terlik için 0,01 TL ve 21 çift sandalet için 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,26 TL fiyat öngören Kahraman temizlik tekstil-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 23.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece önce uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi teklif sahibi olarak belirlenen, daha sonra şikayet başvurusu sonucu teklifi değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ninteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 


EK GEREKÇE

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan ENH Temizlik İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Kahraman Temizlik Tekstil – Ö. Devrim Kahraman tarafından düzenlenen proforma faturayı sunduğu, giyim gideri için %3 sözleşme ve genel giderler dahil 1,30 TL öngörüldüğü, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Kahraman Temizlik Tekstil’in bağlı olduğu Maltepe/Ankara Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

                Kazım ÖZKAN                                                            Erkan DEMİRTAŞ

  II. Başkan                                                                      Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul