• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-559
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :21
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-559
Şikayetçi:
 Kadak Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., menekşe-1 sok. no:3/8-9 kızılay/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı (Savunma Sanayii Müsteşarlığı), Süleyman Emin Caddesi No 6-7 İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1868
Başvuruya konu ihale:
 2012/95114 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 14.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kadak Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1868sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/316sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılmasının isteklilerden talep edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

24.2.İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

 

24.3.Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

 

24.4.Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.” düzenlemesi,

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklamasıyer almaktadır.

 

            İdare tarafından alınan 10.10.2012 tarihli ihale komisyon kararında isteklilerden Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmet Ltd. Şti., Hayat Koruma ve Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., Koç Güvenlik Koruma ve Eğ. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Atk Vip Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Metin Özel Güvenlik Vip Koruma Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli bulunmayarak bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde alınan 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4740 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla bu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olduğuna karar verildiği, ancak idare tarafından 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4740 sayılı Kurul kararından haberdar olunmadan önceki durumda ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nden 12.12.2012 tarih ve 25586 sayılı yazıyla teklif geçerlilik süresinin 12.12.2012 tarihinde bittiği hususu belirtilerek bu isteklilerden teklif geçerlilik süresinin 30 gün uzatılmasının talep edildiği, Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin bu teklif geçerlilik süre uzatımını kabul etmediği, ancak Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin bu teklif geçerlilik süre uzatımını kabul ettiği, daha sonra 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4740 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının neticesinde idare tarafından alınan 20.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmet Ltd. Şti.nin belirlendiği ve idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında sözleşmenin imzalanmasına davet aşamasına gelindiğinde bu isteklilerden tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin idarece teklif geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmamasına ilişkin olarak herhangi bir menfaat kaybının olmadığı, bu nedenle başvurusunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinden ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinden de anlaşılacağı üzere, kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra şikayet başvuruları veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucu teklif geçerlilik süresinin dolması halinde ihaleye geçerli teklif veren bütün isteklilerden en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar teklif geçerlilik sürelerinin uzatılmasının talep edilmesi ve süre uzatımında bulunan geçerli teklifler arasından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İtirazen şikâyet başvurusu sonucu alınan Kurul kararının uygulanmasından önce sadece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ve ikinci teklif sahibi Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nden teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebinde bulunulmuş ve bu isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi teklif geçerlilik süresini uzatmamıştır. Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde alınan 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4740 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı gereği alınan 20.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmet Ltd. Şti.nin teklifi ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiştir.

 

İdarece geçerli teklif veren bütün isteklilerden en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması talep edilip geçerli teklifler arasından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin belirlenmesi gerekirken, bu yönde talepte bulunulmaksızın aşama itibariyle geçerliliğini yitirmiş tekliflerin en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesi mevzuata aykırıdır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması istenilen isteklilerden sadece Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin teklif geçerlilik süresini uzattığı ve teklif geçerlilik süresi uzatılması istenilmeyen isteklilerinde teklif geçerlilik süresini uzatmayabilecekleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olarak belirlenebileceği açıktır.

 

Ayrıca, idarenin işleminin Kurul tarafından mevzuata aykırı bulunmaması nedeniyle en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşme imzalamaması halinde bu teklifler değerlendirme dışı bırakılıp, ihale iptal edilebilecek, ancak geçici teminatlarının irat kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, idarenin mevzuata uygun şekilde teklif geçerlilik sürelerini uzatanlar arasından ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlediği isteklilerin sözleşme imzalamaması halinde ise ihalenin iptal edilmesi ve teminatlarının irat kaydedilerek haklarında yasaklamaya ilişkin mevzuatta yer alan hükümlerin uygulanacağı açıktır.

 

Özetle, teklif geçerlilik süresi dolmuş isteklilerin, tekliflerinin süresini uzatıp uzatmayacaklarını bilmeden, mevzuata aykırı şekilde ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmesinin bu isteklilerin teklif sürelerini uzatmamaları halinde teklif sürelerini uzatabilecek diğer istekliler olmasına rağmen, ihalenin iptaline yol açacağı, ihtiyacın temini sürecini uzatacağı ve sözleşmeye davet edilen istekliler teklif geçerlilik süresini uzatmayarak sözleşme imzalamamaları halinde mücbir sebep halleri dışında sözleşme imzalamamak eylemini gerçekleştirecek olmalarına karşın, teminatlarının irat kaydedilememesi ve yasaklanamamaları sonucunu doğuracaktır.

 

Bu nedenle, ihalede teklifleri geçerli kabul edilen bütün isteklilerden tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmaları talep edilerek ihale işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesi kararı alınması gerektiğini düşündüğümüzden, Kurulun “başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olmadığı, idarece teklif geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmamasına ilişkin olarak herhangi bir menfaat kaybı olmadığından ehliyetinin olmadığı yönündeki” kararına katılmıyoruz

 

 

Erkan DEMİRTAŞ                                     Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi                                                  Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul