En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-563
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :25
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-563
Şikayetçi:
 ENH Tem. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & Assos Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2/1 SOK. NO:1 YILMAZER İŞMERKEZİ D:39 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beşiktaş Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Nıspetıye Mahallesı Aytar Caddesi Baslık Sokak No:1 34330 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43419
Başvuruya konu ihale:
 2012/167839 İhale Kayıt Numaralı "Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletmeleri İçin Personel Destek Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 19.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletmeleri İçin Personel Destek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak ENH Tem. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & Assos Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43419sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5171sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.410.959,03 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli Muka Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mispak Tem. Turz. Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelleri bu tutarın altında olduğundan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Kültür ve sosyal işler müdürlüğü işletmeleri için personel destek hizmeti alımı” işiolduğu belirtilmiş, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde de işin başlangıç tarihi 01.01.2013, bitiş tarihi 31.12.2013 şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye 6 isteklinin teklif sunduğu, Bilge Can İnş. Nak. Tem.Taah. İşl. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun uygun olmaması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Muka Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mispak Tem. Turz. Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere en düşük teklifi veren iki isteklinin teklif bedelinin eşit olması nedeniyle ihalenin iş deneyim belgesi tutarı en yüksek olan Muka Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Mispak Tem. Turz. Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1…

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personelin tamamı işin durumuna göre ve yürürlükte olan yasal mevzuat çerçevesinde çalıştırılacaktır. (Haftalık 45 saat)

Pozisyonu hizmet verecek kişi sayısı ücretler

İletişim sorumlusu 16 (on altı) asgari ücretin % 85 fazlasıdır

Elektrik teknisyeni 2 (iki) asgari ücretin % 115 fazlasıdır

Sahne teknisyeni (ses-ışık) 9 (dokuz) asgari ücretin % 115 fazlasıdır

Film makinisti 3 (üç) asgari ücretin % 85 fazlasıdır

Yardımcı teknik personel 9 (dokuz) asgari ücretin % 70 fazlasıdır

Tekniker (otomasyon) 2 (iki) asgari ücretin % 95 fazlasıdır

Gişe sorumlusu 6 (altı) asgari ücretin % 75 fazlasıdır.

Web sayfası düzenleme /Haber güncelleme elem. 3 (üç) asgari ücretin % 75 fazlasıdır.

Koordinatör 3 (üç) asgari ücretin % 120 fazlasıdır.

Eğitmen 3 (üç) asgari ücretin % 120 fazlasıdır.

Rehber 7 (yedi) asgari ücretin % 120 fazlasıdır.

Sosyolog 1 (bir) asgari ücretin % 120 fazlasıdır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Ayda 26 (yirmi altı) iş günü olmak üzere, çalıştırılacak personelin brüt asgari 16 TL/gün/kişi nakdi yemek bedeli ile brüt asgari 8.00 TL/gün/kişi nakdi yol bedeli fiyata dâhil edilecektir. Yemek ve yol bedeli çalışanların ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları … 3”düzenlemesine yer verilmiş, Teknik Şartname’nin “Hizmeti sağlayacak personele ilişkin belgeler, çalışma saatleri ve ücretleri” başlıklı 5’inci maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmanın 4,5 gün olacağı belirtilerek hangi pozisyonda kaç kişinin çalışacağına ilişkin detaylara bir tablo şeklinde yer verilmiştir.

 

Yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, işçilik maliyeti hesabında ihale tarihi itibari ile Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünde yer alan birim fiyatların kullanıldığı, ayrıca haber güncelleme hizmetinde çalışacak personele verilecek ücret ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışma için alacağı ücrete ilişkin olarak hesap hatası yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ile % 3 sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 2.430.579,72 TL olarak hesaplandığı, bu tutara firma kârı olarak belirlenen 353.967,28 TL eklenerek yaklaşık maliyetin 2.784.547,00 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3 risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenli Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname ile Teknik Şartname’nin anılan düzenlemeleri çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.410.959,03 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı görülmekle beraber, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin maliyet dâhil personel ücreti dışında aşırı düşük teklif açıklamasına konu olabilecek bir maliyet bileşeninin bulunmadığı ve ihale üzerinde bırakılan istekli Muka Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mispak Tem. Turz. Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedeli olan 2.410.957,77 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görüldüğünden, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İhale üzerinde bırakılan istekli Muka Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mispak Tem. Turz. Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul