En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-565
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :109
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-565
Şikayetçi:
 İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğt. İtf. ve Sağ. Hizm. A.Ş., İŞÇİLER CAD. NO:130 KAHRAMANLAR/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhurıyet Bulvarı No:1 35250 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2056
Başvuruya konu ihale:
 2012/133448 İhale Kayıt Numaralı "Belediye Hizmet Binalarında, Temizlik,Bakım, Ofis, Yönetim,Denetim,Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığıtarafından 19.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediye Hizmet Binalarında, Temizlik, Bakım, Ofis, Yönetim, Denetim, Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/333 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif etmiş oldukları bedel olan 24.300.706,40 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı tespitiyle ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı, ancak Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. En. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Temizlik Taah. Yem. Yön. Danş. Rek. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu sonrasında Kurul tarafından 12.12.2012 tarihinde alınan 2012/UH.III-4745 sayılı karar ile düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik söz konusu kararın gerekçesinde; ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak kendileri tarafından hesaplanan bazı birim fiyatların Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan  görüş yazısı çerçevesinde hesaplanan birim fiyatlardan düşük olduğu, teklif edilen toplam bedelin de kar hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında söz konusu birim maliyetleri açıklama imkânı da bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği, İdari Şartname’de SGK işveren primi ve işsizlik sigortası işveren primine ilişkin oranların belirtildiği, ancak her bir sigorta pirimi bileşeninin ayrı ayrı dikkate alınması gerektiği şeklinde bir hesaplama yönteminin öngörülmediği, bu nedenle hesaplama yönteminden kaynaklı olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı, öte yandan 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilerden açıklama isteneceği ve açıklaması uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiği, nitekim 02.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-19 sayılı kararın da bu yönde olduğu, bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kararın gerekçesinin hukuka aykırı olduğu, diğer taraftan itirazen şikayete konu kararda 5510 sayılı Kanun’un 80 ve 81’inci maddeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısına dayanılarak prim oranlarının ayrı ayrı dikkate alındığı ve her aşamada yuvarlama yapıldığının ifade edildiği, ancak anılan Kanun maddelerinde bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmadığı, SGK’dan alınan yazının da sadece bir görüş yazısı olduğu ve tebliğ, yönetmelik gibi daha üst normları değiştirme imkânının bulunmadığı, yapılan hesaplamanın SGK’nın 2012-3 sayılı Genelgesine de aykırı olduğu, nitekim aynı Kurul üyeleri tarafından 30.04.2012 tarihinde alınan 2012/UH.III-1855 sayılı kararda birim fiyatları oluşturan alt giderlerin belirlenmesinde yuvarlama yapılmaması gerektiğin belirtildiği, ayrıca ihale tarihinde yayımda bulunan modülün bilgilendirme amaçlı hazırlandığı ve kullanma zorunluluğunun bulunmadığı beyan edilmiş olmakla birlikte ihale tarihinde yayımda bulunan modülün yanlış hesap yapması nedeniyle ortaya çıkan zarara idarelerin ve isteklilerin katlanmasının hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu, kaldı ki eksik hesaplandığı belirtilen tutarın da sadece 221,00 TL olduğu, bu tutarın ihalenin teklif bedeli içerinde çok düşük bir orana tekabül ettiği ve bu bedelin de % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerinde değerlendirilebileceği, netice itibari ile mevzuata uygun olmayan karar dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin de ortağı olduğu ve kamu kaynaklarını kullanan şirketlerinin, bünyesinde çalıştırdığı kişilerin işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları, bu itibarla ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

             Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğt. İtf. ve Sağ. Hizm. A.Ş.nin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak teklif etmiş olduğu bazı birim fiyatların teklif edilmesi gereken asgari tutarların altında olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. En. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Temizlik Taah. Yem. Yön. Danş. Rek. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından 19.11.2012 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvuru sonrasında Kurul tarafından alınan 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4745 sayılı karar ile başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülerek “ihale üzerinde bırakılan isteklinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak teklif etmiş olduğu bazı birim fiyatların teklif edilmesi gereken asgari tutarların altında olduğu, … kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında söz konusu birim maliyetleri açıklama imkânı da bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği...” gerekçesi ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde, şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

            Bu kapsamda, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların yukarıda yer verilen 12.12.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4745 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul