• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-566
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :27
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-566
Şikayetçi:
 Tümen İnş.Temizlik Taah. San. Ve Tic. Ltd.Şti.- Özmaer Pet. Ürn. Nak. Taah. İnş. Gıda Temz. Otomasyon Med. Teks. ve Turzm. San. ve Tic. Ltd. Şti. , REFAHİYE MAH. 1. SOK. M.MAHMUTOĞLU APT. NO : 4/1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Pınarbaşı Mahallesi 2203 15 72060 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43356
Başvuruya konu ihale:
 2012/157157 İhale Kayıt Numaralı "Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü 29 Adet Temizlik Personeli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 29 Adet Temizlik Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tümen İnş. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Özmaer Pet. Ürn. Nak. Taah. İnş. Gıda Tem. Otomasyon Med. Teks. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 19.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43356sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5158sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarenin bu işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, yaklaşık maliyet hesaplanırken bir personel için işin süresi olan 12 ay boyunca kullanılacak giyim malzemesi giderinin 73,20 TL olarak tespit edildiği, tespit edilen bu tutar işçilik hesaplama modülündeki “1 işçi için toplam giyim bedeli” satırına yazılarak söz konusu modülde yemek, yol, giyim ve % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil işçilik bedelinin 544.891,44 TL tutarında hesaplandığıve bu tutarın üzerine kâr ilave edildiğitespit edilmiştir.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise teklif ettikleri bedel, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak hesaplanan 544.891,44 TL’nin altında kalan dokuz istekliden, 16.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklilerden, açıklama sunmayan üç istekli ile teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının altındaki bir teklif bedeliyle ihaleye konu işin hakkaniyetle gerçekleştirilemeyeceği görüşü doğrultusunda sunmuş oldukları açıklamalar uygun bulunmayan altı isteklinin, diğer bir deyişle bahse konu isteklilerin tamamının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

            İdarece şikâyet üzerine alınan karardan da anlaşıldığı üzere, yaklaşık maliyet oluşturulurken, giyim gideri de işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamaya dâhil edildiğinden söz konusu modülde “teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı” adı altında idarece öngörülen giyim gideri dâhil asgari işçilik maliyeti gösterilmiş ve isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları, teklif ettikleri bedeller idarece öngörülen giyim gideri dâhil asgari işçilik maliyetini karşılamadığından uygun görülmemiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 79.3 ve 79.5 numaralı alt maddelerinde “79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, asgari işçilik maliyetine giyim gideri dâhil olmakla ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmekle birlikte, giyim gideri isteklilerce idarece öngörülen tutardan farklı hesaplanabileceğinden, söz konusu gerekçeyle teklifler reddedilirken idarece giyim gideri dâhil şekilde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin değil giyim gideri hariç asgari işçilik maliyetinin dikkate alınması ve isteklilerin giyim gideri ve bu gidere ilişkin açıklamalarının mevzuat çerçevesinde ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1.Sigorta, vergi, resim ve harç gibi giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

            25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
            a) Hizmetin ifa için çalıştırılacak 29 işçiye 12 ay brüt asgari ücret ödenecektir.
            b) Resmi tatil günlerinde personel çalıştırılmayacaktır

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            *Yemek ücreti bir personele, bir günlük brüt 12 TL (Onİki Türk Lirası), ayda 22 gün üzerinden nakdi olarak ödenecektir ve bordroda gösterilecektir.

            *Yol bedeli bir personele, bir günlük brüt 2 TL (İki Türk Lirası), ayda 22 gün üzerinden nakdi olarak ödenecektir ve bordroda gösterilecektir.

            *Tüm temizlik personeline teknik şartnamede belirtilen giysiler ayni olarak verilecektir.

            25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            %1,50” düzenlemeleri bulunmakta, Teknik Şartname’de ise çalıştırılacak personele giyim malzemesi olarak toplamda 29 çift iş ayakkabısı, 29 çift lastik çizme, 29 çift eldiven ve 58 adet iş gömleği verileceğibelirtilmektedir.

 

Öte yandan, asgari işçilik maliyeti hesabı ve işveren prim oranı hesabının uygulamasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen görüşte, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede işveren payını oluşturan dört ayrı sigorta koluna ait primlere ilişkin tutarların ayrı ayrı hesaplanması neticesinde, yemek, yol ve % 3 oranındaki giderler dahil, giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti 542.706,00 TL olarak hesaplanmıştır.

           

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, işçilik gideri olarak 542.702,52 TL öngördüğü, giyim gideri olarak % 3 oranındaki gideri dâhil 2,99 TL (2,90+0,09) öngördüğü ve gerekli giyim malzemelerinin tamamını 2,90 TL’ye alacağına dair proforma fatura sunduğu, kârı ise 0,49 TL belirleyerek toplam 542.706,00 TL olan teklifini oluşturduğu görülmüştür.

 

            Bu kapsamda, başvuru sahibinin, giyim gideri hariç işçilik gideri için öngördüğü 542.702,52 TL’lik tutarın, giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti olan 542.706,00 TL’yi karşılamadığı anlaşıldığından, anılan Tebliğ’in 79.5’inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış, bu itibarla iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul