En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-567
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :28
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-567
Şikayetçi:
 Buğra Han Müteahhitlik İnş. Yemek.Tem.Tur Gıda.Teks. San. Ve Tic., YENİ DOĞAN MAH. 2088 SOK. NO : 10/A ADANA
 İhaleyi yapan idare:
  Kozan Devlet Hastanesi, Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvari No:151 01500 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42787
Başvuruya konu ihale:
 2012/131967 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kozan İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Buğra Han Müteahhitlik İnş. Yemek. Tem. Tur. Gıda. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42787sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5052sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağına ait iş deneyiminin özel sektörde yapılmış bir işe ilişkin olduğu ve mevzuat çerçevesinde bu tür iş deneyimlerinin belgelendirilmesi amacıyla SGK işyeri bildirgesinin sunulmasının gerektiği, ancak söz konusu isteklinin sunduğu işyeri bildirgesinin iş deneyimine konu işle ilgisinin olmadığı, bu nedenle bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, ilaçlamaya ilişkin giderleri belgelendirmek amacıyla sunulmuş olan proforma fatura içeriğinde ilaçlamada kullanılacak ilaçların bileşenlerine ve miktarlarına yer verilmemesinin, mali sorumluluk sigortası giderine ilişkin belge sunulmamasının ve ana hizmet binası dışındaki binalara yemek taşınmasına ilişkin giderlere yer verilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenlerle bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri…

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde; Yemek Hazırlama (Pişirme) Hizmeti veya Yemek Hazırlama (Pişirme) ve Dağıtım Hizmeti yada Yemek Hazırlama (Pişirme), Dağıtım ve Sonrası Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde pilot ortak Öncü İnş. Taah. Tar. Hayv. Med. Tur. Teks. Tem. Hurdacılık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Kozan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu tarafından 30.06.2010 tarihinde kabulü yapılmış “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” işine ilişkin olarak düzenlenmiş, 374.200,00 TL tutarlı iş bitirme belgesininsunulduğu görülmüştür.

 

Özel ortak Sevgi Ocak’a ilişkin olarak ise Işıkbay Gıda Orm. Ürün. Odun Kömür Nak. ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. ile “Malzeme Dâhil Yemek Yapımı Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler” işine ilişkin olarak imzalanmış 75.000 TL bedelli ve 30.04.2012 tarihli sözleşmenin, Sevgi Ocak tarafından Işıkbay Gıda Orm. Ürün. Odun Kömür Nak. ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş, her birinin tutarı KDV hariç 25.000 TL olan 01.06.2012, 01.07.2012 ve 31.07.2012 tarihli faturaların, SGK Kozan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilmiş olan işyeri tescil bilgileri konulu belgenin, 2012 yılının altıncı, yedinci ve sekizinci aylarına ilişkin SGK internet sayfasından alınmış tahakkuk fişleri ve tahakkuk fişlerindeki ödenecek net prim tutarlarının ödendiğine dair banka dekontlarınınsunulduğu tespit edilmiştir.    

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            …

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            …

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

            …

            (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…”hükümleri bulunmaktadır.

 

            Aktarılan Yönetmelik hükümlerinden, özel sektörde gerçekleştirilmiş olan işlere ilişkin deneyimlerin belgelendirilmesi amacıyla, işin sözleşmesinin, işe ilişkin faturaların ve personel çalıştırılan işlerde iş deneyimine konu sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Yapılan incelemede, söz konusu özel ortağa ilişkin sunulmuş olan faturaların tarih, tutar, düzenleyen ve faturanın adına düzenlendiği kişi bilgilerinin sunulan sözleşme ile uyumlu olduğu, işyeri sicil numarasına ilişkin sunulan işyeri tescil bilgileri konulu belgedeki işveren adı, çalıştırılacak sigortalı sayısı, çalıştırılmaya başlanma tarihi, yapılan işin mahiyeti bilgilerinin de aynı sözleşmedeki bilgilerle örtüştüğü, bahse konu sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş 2012 yılının altıncı ve yedinci aylarına ilişkin belgelerdeki sicil numarasının işyeri tescil bilgileri konulu belgedeki numarayla, çalışan kişi sayısı ve gün sayısının ise sözleşmeyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan, sözleşmede işin süresi 01.05.2012 – 31.07.2012 tarihleri aralığı olarak belirtildiğinden, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin 2012 yılının beşinci, altıncı ve yedinci aylarına ilişkin olarak sunulması gerektiği halde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında 2012 yılının beşinci ayına ilişkin söz konusu belgenin sunulmadığı, yalnızca altıncı ve yedinci aylar için sunulduğu, ayrıca 2012 yılının sekizinci ayına ilişkin aynı mahiyette belge sunulduğu, ancak belgenin ait olduğu ay ve belge üzerindeki işçi çalıştırılacak gün sayısı bilgisinin (87 gün) sözleşmeyle, belge üzerindeki sicil numarasının ise sunulan işyeri tescil bilgileri konulu belgeyle örtüşmediği, dolayısıyla sekizinci aya ilişkin bu belgenin sözleşmeye konu işle ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağına ilişkin olarak, sunulması gerekli belgelerden olan işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmişbelgelerin eksik sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdarece, kâr oranı belli olmayan yaklaşık maliyetin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin dokuzuncu maddesi çerçevesinde öngörülebilecek olan azami % 20 oranındaki kârı içerdiği kabulüyle kâr hariç yaklaşık maliyetin hesaplandığı, bu tutar ile isteklilerin teklif bedellerinin aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak, Öncü İnş. Taah. Tar. Hayv. Med. Tur. Teks. Tem. Hurdacılık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Sevgi Ocak Ortak Girişiminden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği ve söz konusu isteklinin açıklamaları uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri ile KİK Payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşme kapsamında çalıştırılacak personel giderleri (giyim bedelleri, yaka kartları dahil), teknik şartnamede belirtilen yemek ve servis yapılmasında kullanılacak malzeme giderleri, teknik şartname ekinde listesi verilen idareye ait malzemelerin bakım ve onarım giderleri, yemeklerin bağlı birimlere (Kozan Devlet Hastanesi Eski ve Yeni Hizmet Binaları ile Bağlı Semt Polikliniği) taşıma giderleri, hastane yemekhanesi girişine kurulacak elektronik kart sistemi ile kurulacak sistemin hastane otomasyon sistemine entegresi, personele verilecek olan elektronik kart, sistemin bakım onarımı, sistemde kullanılacak yazıcı, toner, kağıt, ve sarf malzemesi giderleri, yemekhanenin düzenlenmesi (perde, çiçek, tablo vb?) giderleri, tüm rasyon ve tutanakların basım giderleri, hasta, refakatçilere kahvaltı ve akşam yemeği servisi tek kullanımlık (disposable) kutularla ve tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, pet bardak, peçete giderleri, intaniye servis hastaları, tüm yoğun bakım hastaları ve diğer servislerde yatan bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara yemekleri tek kullanımlık köpüklü tabldot giderleri, yiyeceklerde kullanılacak klor solusyonu yemekhanedeki ve mutfaktaki dezenfektan giderleri, yemekhaneler mutfaklar ve kat mutfaklarında lavabolara sıvı sabunluk ve kağıt havluluk dezenfektanlı sıvı sabun ve havlu kağıt giderleri, yemek hizmet alanlarının genel temizlik ve bakım giderleri, etlerin tür tayinine ait numune alımı ve bu husustaki tüm giderler, bulaşık yıkamada kullanılan deterjan, parlatıcı vb. tüm temizlik malzemesi giderleri, yemekhanede kullanılmış atık kızartmalık yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılara teslim edilmesi giderleri, yemekhanelerde kullanılacak elektrik, su, tüp gaz giderleri, idarece gerek görülmesi halinde yemek numunelerin incelenmesi giderleri, personellerin periyodik portör muayene giderleri, idarece teslim edilecek kullanım alanlarının genel temizlik ve bakım giderleri, hizmetin ifasında oluşan çöplerin ve diğer atık maddelerin çöp toplama mahalline taşınması ve bu işte kullanılacak çöp torbaları vb. sarf malzeme giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir…” düzenlemeleri bulunmaktadır.  

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında,İdari Şartname’nin 25’inci maddesi, Teknik Şartname ve yazı ekindeki örnek menü dikkate alınarak açıklama yapılmasının talep edildiği, dolayısıyla teklif fiyatına dâhil olan giderlerden önemli görülen bileşenlerin belirtilmeyerek tüm giderlerin açıklanmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarıincelendiğinde, teklifi oluşturan giderler olarak işçilik gideri, temizlik maddeleri ve ilaçlama gideri, % 1,32 oranında sözleşme gideri, LPG sanayi tüpü gideri, elektrik – su gideri, mali sorumluluk sigortası gideri, giyim gideri ve yemek maliyeti ve kâr bileşenlerinin gösterildiği, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesiyle teklif fiyata dâhil olacağı belirtilen idareye ait malzemelerin bakım onarımı, yemeklerin bağlı birimlere taşınması, hastane yemekhanesi girişine kurulacak elektronik kart sistemi, tek kullanımlık köpüklü tabldot temini, etlerin tür tayinine ait numune alımı, yemekhanede kullanılmış atık kızartmalık yağların toplanması, lisanslı geri kazanım tesislerine veya toplayıcılara teslim edilmesi vb. konulardaki giderlere ilişkin tutar öngörülmediği tespit edilmiştir.  

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır…

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, ilaçlama giderine ilişkin olarak proforma fatura başlıklı belge sunulduğu, ancak söz konusu belge esasen fiyat teklifi mahiyetinde olduğundan üzerinde fiyat teklifi için mevzuatta yer verilen ibareye yer verilmesi gerekirken proforma fatura için belirtilen ibareye yer verildiği, LPG sanayi tüpü giderine ilişkin sunulan proforma faturada 6 adet tüpün 1.000,02 TL’ye satın alınacağı belgelendirildiği halde, toplam teklif bedeli içerisinde belgelendirilen bu tutardan daha az bir bedel öngörülerek aylık 1.000 TL’den toplamda 12.000 TL giderin dikkate alındığı, sözleşme giderleri için toplamda % 1,37 (ihale kararı damga vergisi: % 0,825 – sözleşme damga vergisi: % 0,495 – KİK payı: % 0,05) oranında gider öngörülmesi gerekirken % 1,32 oranında öngörüldüğü, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde yer verilen KİK payının hesaba katılmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Öncü İnş. Taah. Tar. Hayv. Med. Tur. Teks. Tem. Hurdacılık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Sevgi Ocak Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında ihale dokümanında teklif fiyatına dahil olduğu belirtilen bazı gider kalemlerinin dikkate alınmadığı, açıklaması yapılan bazı giderlere ilişkin olarak ise anılan Tebliğ’e aykırılıklar bulunduğu tespit edildiğinden, söz konusu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Öncü İnş. Taah. Tar. Hayv. Med. Tur. Teks. Tem. Hurdacılık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Sevgi Ocak Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul