• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-570
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :110
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-570
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hiz.İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MACUN MAH. S.S. ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ SİTESİ (3.BLOK) NO : 116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Vekaletler Caddesi 1 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43186
Başvuruya konu ihale:
 2012/138950 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik, Taşıma Ve İlaçlama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıtarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik, Taşıma ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Bora Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5127 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin aşırı düşük olduğu, anılan istekli tarafından sunulan savunmada idari ve teknik şartnamedeki giderler arasında yer alan kıyafet, temizlik malzemesi, ekipman ve ilaçlama maliyet bileşenlerinin mevzuata ve ihale dokümanına uygun şekilde açıklanmadığı, söz konusu istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından uygun bulunmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde  “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            …

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde

 

“25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yürürlükteki asgari ücretin %10 fazlası ödenecektir. 16.200 saat Fazla çalışma yaptırılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1 Yol giderleri

Her ay işçilere, fiilen çalışılan her gün için 6,50 TL Brüt yol bedeli nakdi olarak ödeyecek ve bu bedelleri ücret bordrolarında gösterecektir. Bu bedeller her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri(Ulusal bayram, Resmi-Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü), fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.
25.3.2.2 Yemek giderleri:

 Her ay işçilere, fiilen çalışılan her gün için 7,00 TL Brüt yemek bedeli nakdi olarak ödeyecek ve bu bedelleri ücret bordrolarında gösterecektir. Bu bedeller her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

 Ulusal bayram ve genel tatil günleri(Ulusal bayram, Resmi-Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü), fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.
25.3.2.3 Giyecek giderleri:

a)1 defa(Yazlık) giyecek iki parçalı (Tişort, pantolon) ve 160 takım verilecektir.

b)1 defa (Kışlık) giyecek iki parçalı (Gömlek, pantolon) ve 160 takım verilecektir.

c)30 çift Lastik Çizme verilecektir.

 d)30 adet Yağmurluk verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İşte kullanılacak olan ve yüklenici tarafından karşılanması istenen malzeme giderlerinin teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5dir.” düzenlemesi,

           

Teknik Şartname’nin “İlaçlama Yapış Şekli” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1-Binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı idarenin denetim ve gözetiminde cihaz ve ilaçlar yükleniciye ait olmak üzere ayda bir defa ilaçlanacaktır. İlaçlama işi Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak. İlaçlama yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda yüklenici tarafından, olmaması durumunda anılan izin belgesine sahip olanlara yaptıracaktır. İlaç olarak Sağlık Bakanlığınca kullanıma izin verilmiş kapalı alan ilaçları olacak, Tokisite açısından daha az tehlikeli olan kullanılacak olup, İlaçlama yapılmadan önce ilgili Dairenin elemanlarına duyurularak canlı çiçekler konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

11.2 – İhtiyaç duyulması halinde de haşerelere karşı ilaçlama yaptırılacaktır.

11.3 - Haşere öldürücü ilaçlar ile temizlik ve dezenfektan amacıyla kullanılacak olan tüm mamuller Sağlık Bakanlığı veya ilgili Bakanlık tarafından belgelendirilmiş olacaktır.

11.4 - İlacın yan etkilerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınarak, koruyucu ekipmanlarının sağlanması, yüklenici firma sorumluluğundadır.

13.28 -Yüklenicitarafındançalıştırılacak160kişiyeverilecekolanişkıyafeti,idarecegörülerek uygungörüşalınmaksuretiylekullanılacaktır. Bukıyafetlertemizvemuntazambirdurumda olacak, yırtık ve ütüsüzgiyilmeyecektir. Kıyafetlerinsol üstkısmındaportatif yapıştırmalıyüklenicifirmanınadı ve ticaret unvanınıtaşıyan armabulunacaktır.(iş kıyafetlerininsözkonusuarmadışındaherhangibiryerindeyazıbulunmayacaktır).Sözleşmesüresinceverilecekişkıyafetimiktarlarıaşağıdaki tablodaki gibidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnameye giyim, ilaçlama, ekipman ve sarf malzemelerine ilişkin olarak ekli listelerin;

 

Sıra

no

Giyim

Birimi

Adet

1

Çizme  (sugeçirmez)

Çift

30

2

Yazlık Temizlikİş Elbisesi(iki parçalı, tişört ve pantolon)

 

 

terletmeyen

Takım

160

3

Kışlık TemizlikİşElbisesi (Soğuktan koruyan, iki parçalı,gömlek ) Pantolon)

Takım

160

4

Yağmurluk

Adet

30

 

Aylık Kullanılacak Temizlik Sarf Malzemesi

S.no

Malzemenin cinsi

Miktarları ve teknik özellikleri

Miktar

Ölçek

1

Çok Amaçlı Genel Temizlik Maddesi Fresh

Yoğunluk. g/cc 1,037, ph:11 Özel geliştirilmiş amonyaklı formülü ile iz bırakmamalı, durulama gerektirmemeli ve yüzeyleri matlaştırmamalıdır. fresh kokulu olacaktır.

882

Lt.

2

Temizlik Eldiveni 2 Renk ( Sarı – Kırmızı)

Şeffaf ambalajlarda renkleri görülebilen, ellerin büyüklük ve küçüklüğüne göre numaralı ve kauçuktan olacaktır.

129

Çift

3

Sıvı Minareli Ovma Maddesi

İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalı. Krem temizleyici olmalı ve yüzeyleri çizmemelidir. Metallerde uygulamadan sonra parlaklık sağlamalıdır. 

180

Kg.

4

Kir ve Cila Sökücü

Yoğunluk: 1.04 = 0,1 (g/ml) ph: (direkt)  : 13,3= 1,0 yapısı: % 5 komple yapıcı madde-noniyonik.>% 1 sabun-parfüm olmalıdır

12

Lt.

5

Sıvı el sabunu

PH-DEĞERİ: (Konsantre halde) 5,5 -7, parfümlü sıvı çözelti halinde olmalıdır. Yüzey aktifler, Koruyucu,parfüm  ve komplex yapıcı içermeli ve pembe renkte olmalıdır

720

Kg

6

Oda Parfümü

Yarı saydam tortusuz, sıvı, nonionik, i.p.a,parfüm, koruyucu ve su içermelidir.

120

Lt.

7

Wc Dezenfektanlı Temizlik Deterjanı  

WC lerde oluşan üre taşı, kireç, pas lekelerini çözmede çok etkin olmalıdır. Mikropları öldürür seviyede dezenfektan içermelidir. Koyu kıvamı sayesinde yüzünden hemen akıp gitmemeli, yüzeye yapışmalı hidroklorik içermelidir. % 5–15 inorganik asit,<%5 katyonik aktif madde olmalıdır

540

Lt.

8

Çöp Poşeti 55x60  ( Koli İçi 1000 Adet ) Mavi

55*60 ebadında, 12 mikron orijinal 1.kalite mavi renkte olmalıdır.

24

Koli

9

Çöp Poşeti 80x110        ( Koli İçi 250 Adet  ) Mavi

80*110 ebadında 16 mikron, orijinal 1.kalite mavi renkte olmalıdır.

30

Koli

10

Haşere İlacı     

İlaç olarak sağlık bakanlığınca kullanımına izin verilmiş kapalı alan ilaçları olacak,  toksite açısından daha az tehlikesiz olan mikro kapsül (cs-mc) galenit olmalıdır.   

12

Lt.

11

Çamaşır Suyu

Ph: 13,2 aktif flor % 4–5 olmalıdır. Hipoklorit, alkali ve stabilizan maddeler içermelidir.

720

Lt.

12

Halı Şampuanı  

Çok köpüren yüzey aktif madde içermeli homojen kuru köpük ph: nötral olmalı.6–7 çok kısa sürede kurumalıdır.

30

Lt.

13

Yer Bezi (Elyaf Battal Boy)

%100 pamuktan olacaktır.

12

Düzine

14

Finanel Bez  (4 Renk)

%100 pamuktan olmalıdır.

864

Adet

 

Yıllık Kullanılacak Malzemeler

 
           

S.no

Malzemenin cinsi

Miktarları ve teknik özellikleri

Miktar

Ölçek

 
 

1

Temizlik Kovası             ( Mavi-Kırmızı-yeşil )

En Az 10 Lt. Hacminde, Taşıma Kulplu, Renk Seçeneği Olabilen, Dayanıklı Plastikten İmal Edilmiş Olmalıdır. 

360

Adet

 

2

Alüminyum Sap Vidalı

Alimünyumdan imal edilmiş eloksallı boyu en az 1.40 cm olmalıdır

306

Adet

 

3

Gürgen Sap Vidalı

Minimum 1.20 Uzunluğunda Ucu Vidalı Ahşaptan Zımparalı Olacaktır.

540

Adet

 
 

4

Nemli Mop Aparatı     50 Cm

Nemli Mop Püskülü Takabilmek İçin Açılıp Kapanabilen ve Özel Kilit Sistemli Eni En Az 48 – 50 Cm Arasında ve Sap Takıldığında Kolay Çıkmaması İçin Özel Kilit Sistemine Sahip Olmalıdır.

90

Adet

 

5

Islak Mop Aparatı

Saçaklı Püskül Takabilmek İçin Kolayca Açılıp Kapanabilen ve Özel Kilit Sistemine Sahip, Sap Takıldığında Kolay Çıkmaması İçin Kilit Sistemine Sahip Olmalıdır.

216

Adet

 

6

Cam Pelüş T'si 35 Cm

Orijinal Hammadden Olmalıdır 35 Cm. Uzunluğunda Cam Pelüşüne Uygun Olmalıdır.

30

Adet

 

7

Cam Kazıma Aparatı

Sağlam Metalden Üretilmiş Cam Kazıma Jiletine Uygun Olmalıdır.

12

Adet

 

8

Yer Kazıma Aparatı

Sağlam Metalden Üretilmiş Yer Kazıma Jiletine Uygun Olmalıdır.

12

Adet

 

9

Cam Çek Çek 35 Cm (Paslanmaz Çelik)

35 Cm. Paslanmaz Çelikten Olmalıdır.

60

Adet

 

10

Genel Temizlik İçin Kullanılacak Çizme

Su geçirmez orijinal kauçuktan olmalıdır

120

Çift

 
 

11

Sıvı Sabun Aparatı

0,5lt. lik plastikten yapılmış olmalıdır.

480

Adet

 

12

Fırçalı Faraş        (Katlar İçin)

90cm. Uzunluğunda Fırça ve Faraşı Birbirine Monte Edilebilen 1. Kalite Plastikten Olmalıdır.

240

Adet

 
 

13

Saplı Kabala Faraş (Meydan İçin)

Sert Plastikten Üretilmiş Gürgen Ağacından Saplı Olmalıdır.

30

Adet

 

14

Trıger Şişe

500 Mg. Sprey Üniteli Plastikten Olmalıdır.

120

Adet

 
 
 

15

Wc Tası 1 Lt'lik 1 Sınıf

1lt. Kapasiteli 1. Sınıf Plastikten Üretilmiş Olmalıdır.

300

Adet

 

16

Oto Fırçası (20 Lik )

20 Cm. Uzunluğunda Yumuşak Plastikten Üretilmiş Dolgun ve Sap Takma Yeri Vidalı Olmalıdır.

360

Adet

 

17

Wc Fırçası Kabinli (Topuz 1 ‘İnci Kalite)

1. Kalite Muhafazalı Fırçası Topuz Şeklinde Olmalıdır.

768

Adet

 

18

YerKazımaJileti(10'lu Paketler Halinde )

10’lu Paketler Halinde Sert Metalden Üretilmiş Aparatına Uyumlu Sağlam Olmalıdır.

6

Paket

 

19

Cam Kazıma Jileti (25' Li Paketler Halinde )

25’li Paketler Halinde Sert Metalden Üretilmiş Aparatına Uyumlu Sağlam Olmalıdır

6

Paket

 

20

Yer Çek Çek 45 Cm Plastik

45 Cm. Uzunluğunda İz Bırakmayan Yumuşak Lastiği ve Vidalı Saplara Uygun Olmalıdır.

180

Adet

 

21

Yer Çek Çek 75 Cm Plastik

75 Cm. Uzunluğunda İz Bırakmayan Yumuşak Lastiği ve Vidalı Saplara Uygun Olmalıdır.

30

Adet

 

22

Sert Fırça

 

90

Adet

 

23

Tuvalet Kağıdı Aparatı

 

180

Adet

 

24

Z Katlama Aparatı

 

120

Adet

 

25

Yelpaze Demir Tırmık

 

90

Adet

 

26

Tuz

Kar ve Buz Eritilmesinde kullanılmak üzere Katkılı Olmalıdır.

300

Kg.

 

 

şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin “Temizlik, Taşıma ve İlaçlama İşi” olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 7 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklilerden 5’inin açıklamalarının idare tarafından uygun görülerek ihalenin Biotem Tem. Em. ve İnş. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak Bora Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından isteklilere 08.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde; yol, yemek ve giyim dahil işçilik maliyeti için 3.467.602,80 TL bedel öngörüldüğü, teklif bedeli içerisinde 1.171,20 TL tutarında kârın yer aldığı, giyim maliyeti (5.376 TL) için Satı Gümüş tarafından düzenlenen 30.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu,  ilaçlama için (1.800 TL) Gökay İnş. Tem. Taah. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 01.11.2012 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu,  Teknik Şartname’nin “Yıllık Kullanılacak Malzemeler”ve “Aylık Kullanılacak Temizlik Sarf Malzemesi” listelerindeki 5 kalem ekipman ve malzeme için (8.616 TL) Simge Temizlik Mlz. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 02.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, anılan listelerde yer alan diğer ekipman ve malzemelere ilişkin (31.164,00 TL) olarak ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7)’nin sunulduğu,söz konusu belgelerin SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarelerin yer aldığı, bu itibarla, anılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunması işleminin yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi istekli tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde; yol ve yemek dahil işçilik maliyeti için 3.462.073,20 TL bedel öngörüldüğü, giyim maliyeti (7,00 TL)  için  Kahraman Temizlik Tekstil - Ömer Devrim Kahraman tarafından düzenlenen 06.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu   anılan tutarının üzerinden %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler maliyetinin hesaplandığı, ilaçlama için Anatolia Haşere İlaçlama – Metin Güneş Kahraman tarafından düzenlenen 06.11.2012 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu  teknik şartnamenin “Yıllık Kullanılacak Malzemeler” ve“Aylık Kullanılacak Temizlik Sarf Malzemesi” listelerindeki malzemeleriçin Kahraman Temizlik Tekstil - Ömer Devrim Kahraman tarafından düzenlenen 06.11.2012 tarihli 2 adet proforma faturanın sunulduğu  söz konusu belgelerin SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarelerin yer aldığı, bu itibarla, anılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunması işleminin yerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer 3 istekli tarafından yapılan açıklamaların da idare tarafından uygun görülmesinde mevzuata aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul