• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-571
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :33
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-571
Şikayetçi:
 Tem-Ser Temizlik Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., MACUN 1 MAH. ÖZ ANKARA TOPTANCILAR SİTESİ 7. BLOK NO: 233 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Üniversitesi Rektörülüğü (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı), Konuralp Konuralp Yerleşkesi 81620 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43832
Başvuruya konu ihale:
 2012/169765 İhale Kayıt Numaralı "Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yardımcı Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yardımcı Personel” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ser Temizlik Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43832sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5247sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sundukları iş deneyim belgesinin İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde düzenlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede benzer iş tanımının "Kamu kurum ve özel sektörde vasıflı personel çalıştırma işleri kabul edilecektir. (Teknisyen, Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Temizlik İşleri vb. benzer iş kabul edilecektir)" şeklinde yapıldığı, sundukları belgenin temizlik işine ait olması ve tanımda temizlik işlerinin de bulunması sebebiyle geçerli sayılması gerektiği, tanımda yer alan işlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekeceği "ve benzeri" ifadesinden de bu durumun anlaşıldığı kaldı ki bu hususta Tebliğ'in 72'nci maddesinin açık olduğu, idarece adı geçen işlerin birlikte aranması halinde ilgili kuruma bu işi gerçekleştirmiş istekliler dışında kalanların bu koşulu sağlayamayacağı dolayısıyla rekabet ve eşitlik ilkelerinin ihlal edileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihale Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yardımcı Personel” hizmet alımı işidir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında 31 personel çalıştırılacağı düzenlenerek, bunların dağılımının 3 kişi sıva duvar ve kalıp ustası, 3 kişi su tesisatı ustası, 3 kişi elektrik ustası, 1 kişi makine teknikeri veya teknisyeni, 1 kişi elektronik ustası, 3 kişi kreş sorumlu ve yardımcı eğitmeni, 12 kişi büro personeli, 3 kişi temizlik personeli,  1 kişi spor hocası, 1 kişi arı yetiştiricisi şeklinde belirlendiği; 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderlerin personel grupları bazında tespit edilen asgari ücret yüzdeleri üzerinden ödenecek ücret ile nakdi olarak karşılanacak yemek ve yol giderlerinden oluştuğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 1 yıl olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisince 10.12.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde, 10.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye dört isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi TEM-SER Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin, İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde tarif edilen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, diğer iki teklifin ise geçerli kabul edildiği ve ihalenin Bayındır Sos. Hiz. İnş. Orm. Gıd. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikâyete konu ihalede uyuşmazlık konusunu, idarece yapılan benzer iş tanımından ne anlaşılması gerektiği ile bu doğrultuda başvuru sahibine ait iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığı oluşturmaktadır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yardımcı Personel” olarak ifade edilmiş, 2.1.(b) maddesinde ise hizmetin niteliği, türü ve miktarı “3 kişi sıva duvar ve kalıp ustası, 3 kişi su tesisatı ustası, 3 kişi elektrik ustası, 1 kişi makine teknikeri veya teknisyeni, 1 kişi elektronik ustası, 3 kişi kreş sorumlu ve yardımcı eğitmeni, 12 kişi büro personeli, 3 kişi temizlik personeli, 1 kişi spor hocası, 1 kişi arı yetiştiricisi toplam 31 kişi yardımcı personel hizmet alım işidir.” şeklinde belirlenmiştir.

 

Aynı Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri… sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilerek,

 

İhale ilanının 4.4.1 ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, ihalede benzer iş tanımının “Kamu kurum ve özel sektörde vasıflı personel çalıştırma işleri kabul edilecektir               (Teknisyen, Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Temizlik İşleri vb. benzer iş kabul edilecektir).” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname incelendiğinde, “A- Yardımcı Personel Hizmet Alanı ve İşçi Dağılımı” başlığı altında personelin görev alanlarına sayı itibariyle dağılımının, “D- Çalıştırılacak Personelle İle İlgili Hususlar” başlığı altında ise personelin ilgisine göre sahip olması gereken sertifika, belge, bonservis, referans mektubu, okul/lise/lisans diploması, antrenörlük belgesi vb. belgelerin sayıldığı, söz konusu belgelerin yüklenici tarafından işin başlamasından itibaren 10 gün içerisinde idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla, Uşak Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2008/4058 İKN’li “2008-2009 Yılları 21 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” işine ilişkin olarak 18.01.2010 tarih ve 218 sayı ile kendisi adına düzenlenen Yüklenici İş Bitirme Belgesi’ni sunduğu, belgede sözleşme tarihinin 30.06.2008 olduğu, kabul tarihinin bulunmadığı, ilk sözleşme ve toplam sözleşme bedelinin 3.107.327,63 TL, gerçekleştirilen iş tutarı ve belge tutarının 3.032.486,14 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer işin “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri” ifade ettiği,

 

“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, …” istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altındadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde de “… 72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.

 

72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. …” açıklaması bulunmaktadır.

 

Tebliğ’in yukarıda aktarılan 72’nci maddesinden, idarelerce birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerektiği, şartnamede bu hususa ilişkin açıklık bulunmaması durumunda ise belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olup, benzer iş olarak ihale ilanı ve İdari Şartname’de kamuda ve özel sektörde vasıflı personel çalıştırma işlerinin kabul edileceği ifade edildikten sonra parantez içerisinde “Teknisyen, Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Temizlik İşleri vb. benzer iş kabul edilecektir.” ibaresine yer verilmiştir. Mevcut düzenlemeye göre “vasıflı personel çalıştırma” işlerinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin tespitte dayanak noktası, parantez içerisinde örnek kâbilinden sayılan işlerdir. “Teknisyen, Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Temizlik İşleri ve benzeri işlerin benzer iş kabul edileceği” hükmünden, sayılan işlerin ayrı ayrı kabul edileceği, nitekim idarece “ve benzeri” ifadesi ile bu işlerin sayma yoluyla sınırlandırılmadığı, burada sayılanlar dışındaki benzer nitelikteki işlerin de kabul edilebileceği iradesinin ortaya konulduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki Tebliğ’in açık düzenlemesi gereğince, söz konusu personel çalıştırmasına konu işlerin birlikte kabul edilebileceğine ilişkin dokümanda açık bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan ve “Genel Temizlik Hizmeti Alımı”nı konu edinen iş deneyim belgesinin ihalede tarif edilen benzer iş tanımına uygun olduğu, dolayısıyla idarece teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan İş Bitirme Belgesi’nde kabul tarihinin bulunmadığı tespit edilmiştir. İş bitirme belgelerinin, anılan Yönetmeliğin 39’uncu ve bu doğrultuda hazırlanan İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde şart koşulduğu üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlere ilişkin olması gerekmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir. (2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yine anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde,

 

“16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

 

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

 

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

 

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Buna göre, isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılabileceği mümkün olduğundan, İş Bitirme Belgesi’nde bulunan kabul tarihine ilişkin eksikliğin bir bilgi eksikliği kabul edilerek yukarıdaki Tebliğ açıklamaları doğrultusunda tamamlatılması suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu belgenin, belgede yer alan eksikliğin giderilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunda, Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliğine bildirimde bulunulması gerektiği anlaşılmıştır.        

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalede teklifi aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılan Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi üzerinde yapılan incelemede;

 

İsteklinin teklif dosyasında, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2011/44467 İKN’li “İlimiz İlköğretim Okullarına Temizlik Hizmet Alımı” işine ilişkin olarak 23.01.2012 tarih ve 1609 sayı ile düzenlenen Yüklenici İş Bitirme Belgesi’ni sunduğu, belgede işin tanımının “Sakarya İline bağlı 16 ilçede bulunan ilköğretim okullarında temizlik hizmetlerinin yaptırılması” şeklinde gösterildiği, yüklenicinin Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti. - AS Grup Taah. Özel Sağ. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 14.04.2011 olduğu, kabul tarihinin bulunmadığı, ilk sözleşme bedelinin 982.503,06 TL, gerçekleştirilen iş tutarı ve belge tutarının 940.917,30 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, anılan isteklinin de başvuru sahibi gibi idareye değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin söz konusu başvuruyu da aynı gerekçelerle reddettiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda kararın (A) bölümünde ortaya konan hukuki gerekçeler çerçevesinde, Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve “Temizlik Hizmeti Alımı”nı konu edinen iş deneyim belgesinin ihalede aranan benzer iş tanımına uygun olduğu, dolayısıyla idarece teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine anılan istekli tarafından sunulan belgede de kabul tarihinin bulunmadığı tespit edildiğinden, İş Bitirme Belgesi’nde bulunan kabul tarihine ilişkin eksikliğin bir bilgi eksikliği kabul edilerek anılan Tebliğ’in ilgili açıklamaları doğrultusunda tamamlatılması suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Aynı şekilde söz konusu belgenin de, belgede yer alan eksikliğin giderilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunda, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, TEM-SER Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin iş deneyim belgelerindeki bilgi eksikliğinin tamamlatılması suretiyle değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) TEM-SER Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 18.01.2010 tarih ve 218 sayılı Yüklenici İş Bitirme Belgesi’nin belgede yer alan eksikliğin giderilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunun Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliğine bildirilmesine,

 

3) Aşık Yem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 23.01.2012 tarih ve 1609 sayılı Yüklenici İş Bitirme Belgesi’nin belgede yer alan eksikliğin giderilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunun Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul