• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-689
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :53
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-689
Şikayetçi:
 Beyza Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. TÜRKERİ APT. NO : 24/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Belediye Başkanlığı, Turan Mahallesi Yedieylül Yolu No: 23/2 45400 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41148
Başvuruya konu ihale:
 2012/128937 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Turgutlu Belediye Başkanlığıtarafından 15.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 27.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012tarih ve 41148sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4732sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 2012/128937 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesinin 15.10.2012 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye firmalarının da teklif vermiş olduğu, söz konusu ihaleye ilişkin olarak idarenin 14.11.2012 tarih ve 10477/7462 sayılı kesinleşen ihale bildirim yazısında Atom Özel Güv. Sav. Sis. Eği.ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Jet Güv. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin bildirildiği,

 

1)İhalenin yaklaşık maliyetinin 927.651,63 TL olduğu,  15.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, İdari Şartname'nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlığı altında yer alan düzenlemeleri dikkate alınarak teklif fiyatlarının oluşturulduğu, söz konusu ihalede teklif bileşenlerinden biri olan giyim giderine ilişkin mevzuata uygun şekilde açıklama sunmalarına rağmen fiyatlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesi ile açıklamalarının kabul edilmediği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre hayatın olağan akışı gibi unsurların teklifin reddine ilişkin bir gerekçe olamayacağı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) İdarece hazırlanan birim fiyat cetvelinin birinci kısım ikinci sırasında yer alan güvenlik amiri iş kaleminin işçilik hesabının Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yer alan işçilik modülü üzerinden yapılması durumunda 1.765,48 TL olarak hesaplandığı, oysa el ile yapılan hesaplama sonucunda 1.765,49 TL bulunduğu, KİK hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu olmadığı, KİK hesaplama modülünde işveren payı hesabında her aşamada yuvarlama yapılmamasından yuvarlama hatası verdiği, doğru yapılan hesaplama sonucunda ulaşılan rakamın altında teklif vermiş olan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

   İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyet konusu ihalenin Turgutlu Belediye Başkanlığı’na ait Atatepe Sosyal Tesisleri, Koza Park, Belediye Kabristanı,  toplam 10.000 m2 açık alanlı Atatürk Parkı, 317.000 m2’lik Irlamaz Çayı Sosyal Tesislerinde bulunan açık ve kapalı alanlarda koruma ve güvenliğin sağlanması hizmeti alımı işine ilişkin olduğu, işin 51 adet silahsız özel güvenlik görevlisi ile 01/01/2013 -31/12/2013 tarihleri arasında 24 saat esasına göre ifa edileceği ve ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

 

            Şikâyet konusu ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında ihale komisyonu tarafından isteklilere tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında her hangi bir değişikliğe gerek duyulmadığı ifade edilerek başvuru reddedilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler”başlıklı 59’uncu maddesinde “ (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

 

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü yer almaktadır.

Ayrıca bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde; 79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığınındeğerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

..

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

...

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarakdeğerlendirilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak güvenlik personellerinden 50 (elli) adedine brüt asgari ücret, 1 (bir) adet güvenlik amirine brüt asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür.


            Tüm özel güvenlik personeline Resmi ve Dini Bayramlarda ödenecek olan resmi tatil çalışma ücreti teklif fiyatına dâhil edilecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu iş kapsamında yemek ve yol gideri verilmeyecektir. Teknik şartname çerçevesinde ayni olarak verilmesi öngörülen 5188 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatı hükümlerine uygun olarak verilecek özel güvenlik kıyafet bedeli teklif fiyatına dâhil edilecektir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren, Teknik Şartname’nin 7. maddesinde belirtilen ve ihale konusu işin yürütülmesi için gereken teçhizatları temin ederek görevli personele dağıtacaktır. Söz konusu teçhizatlar Genel Tebliğin 79.4.2.23.maddesi gereğince amortismana dâhil edildiğinden teçhizat giderleri teklif bedeline dâhil edilmeyecektir. Yüklenicinin anılan malzemeleri bulundurmak için kendi malı olma şartı aranmamaktadır. Ancak, kendi malı olması durumunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri sunması gerekmektedir.

 

25.3.4. Diğer giderler:

 

Yüklenici çalıştıracağı özel güvenlik görevlileri için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun 21. maddesine göre Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri teklif fiyata dâhil edilecektir. Ayrıca sözleşme süresince, Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından tertiplenen her türlü toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakaları, yarış ve benzeri etkinlikler, eğlence, kültürel ve sportif faaliyetlerde geçici görevlendirilecek personeller için geçici mali sorumluluk sigortası gideri teklif fiyatına dâhil edilecektir. Sözleşme süresince yükleniciden istenen motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanım bedeli teklif fiyatına dâhil edilecektir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 (yüzdebir)'dir.”düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek Giyim Malzemesi”başlıklı 26’ncı maddesindea) Yüklenici, çalıştıracağı güvenlik personeline yazlık ve kışlık olmak üzere Tablo:1’de belirtilen giyim malzemelerini tam ve eksiksiz olarak kullandıracaktır.

 

b) İdare uygun gördüğü takdirde kuracağı komisyon marifetiyle giyim malzemelerin tamamını işe başlanıldığı ilk gün ya da yazlık ve kışlık ayrı ayrı olmak üzere farklı tarihlerde yükleniciden teslim etmesini talep edecektir. 

 

c) Giyim malzemelerinin teslim alınmasıyla ilgili olarak idare makamının onayı ile görevlendirilen personel giyim malzemelerini inceleme ve değerlendirme sonrası teslim alacaktır.

 

Eğer giyim malzemelerinin sayısı ve niteliğinde bir eksiklik tespit edilirse iki (2) günlük ek sürede eksikliklerin giderilmesi istenecektir. Ek süre içerisinde giderilmeyen eksiklik nedeniyle ihale dokümanında belirtilen tutar kadar para cezası verilecektir.   

 

ç) Yüklenici, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereği çalıştıracağı elemanlarına giydireceği üniformanın İçişleri Bakanlığınca onaylanmış fotoğraf albümünü iş yeri teslimine müteakip iki gün içerisinde İdareye teslim edecektir.

 

d) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyim tarihi için Mülki Amirlikçe devlet memurları için öngörülen tarih dikkate alınacaktır.

 

e) Güvenlik amirine sözleşme dönemi içerisinde 1 adet takım elbise verilecektir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR

GÜVENLİK AMİRİNİN KIYAFETİ

1

Ceket

1 Adet

2

Pantolon

2 Adet

3

Gömlek

2 Adet

4

Ayakkabı

2 Adet

5

Kravat

1 Adet

6

Kemer

1 Adet

 

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR

 PERSONEL MİKTARI KADAR TEMİN EDİLECEK YAZLIK KIYAFETLER

1

Gömlek

2 Adet

2

Pantolon

2 Adet

3

Ayakkabı

1 Adet

4

Şapka

1 Adet

 

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR

PERSONEL MİKTARI KADAR TEMİN EDİLECEK KIŞLIK KIYAFETLER

1

Gömlek

2 Adet

2

Pantolon

2 Adet

3

Ayakkabı

1 Adet

4

Kazak

1 Adet

5

Şapka

1 Adet

6

Mont

1 Adet

7

Bere

1 Adet

8

Eldiven

1 Adet

9

Kravat

1 Adet

10

Atkı

1 Adet

 

Tablo:1

            Ayrıca ortak kullanım için 20 adet yağmurluk, 20 adet kaban, 50 adet özel güvenlik yeleği.

            Gömlek: Uzun kollu %45 (+,-
5 ) pamuklu, %55 (+,-
5 ) polyester gömleklik kumaştan imal, düğmeli, yakalı, ili kapaklı dış cepli.

            Pantolon: En az %55 pamuklu (+,-
5 ) gabardin kumaştan paça 22 – 24 cm önden fermuarlı iki cepli, arkadan iki cepli ve kemer takılabilecek, kemer deriden mamul metal başlıklı olacaktır.

            Ayakkabı: Tabanı plastik veya pvc den üstünün ve içinin ise emitasyon olmayan deriden imal edilmiş olacaktır.

            Mont, Kaban = Su geçirmez deriden kumaştan uzun kollu ve astarlı içten ve üstten cepli üzerinde firma amblemi ve işaretleri olacak önden fermuarlı ve yakalı olacaktır.

            Yüklenici tüm güvenlik personelinin resmi giyeceklerinin üzerinde, amblem ve semboller ile görevli tanıtma kartının, yükleniciyi belirtir tek tip ve standartta ve tam olarak takılı olmasını sağlamakla yükümlüdür.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

     Aynı Şartname’nin “Özel Güvenlik Görevlilerine Kullandırılacak Araç ve Gereç Listesi”başlıklı 27’nci maddesindeİhale konusu bu işte çalışacak özel güvenlik görevlilerine Tablo:2’te yer alan ekipman ve cihazlar tam ve sağlam olarak kullandırılacaktır.

 

ÜNİFORMAYI TAMAMLAYICI MALZEMELER

1

Özel Güv. Kemeri

 

50 Adet

2

Cop ve kılıfı

Plastik cop, deri kılıf

50 Adet

3

Düdük ve düdük bağı

Metal, paslanmaz

50 Adet

4

Kelepçe ve kılıfı

Masonet, paslanmaz kelepçe, deri kılıf

50 Adet

5

El dedektörü

Pilli ve şarj edilebilir

6 Adet

6

El Feneri

Pilli ve şarj edilebilir

10 Adet

7

El Telsizi

Kurum içi ve müştemilatında haberleşmeye imkan sağlayacak nitelikte

20 Adet

8

Telsiz Şarj Cihazı

El telsizine uyumlu

10 Adet

9

Telsiz Kulaklık

El telsizine uyumlu

20 Adet

10

Motosiklet

Maksimum 1 yaşında olacak

1 Adet

11

Elektrikli Bisiklet

 

2 Adet

 

Tablo:2

            Motosiklet (maksimum 1 yaşında olan motosikletin 2 kişiyi taşıyabilecek özellikte oturak olmalıdır. 97 cc silindir hacmi, 6500 d/d 4,00 kw (5,3 bg) azami güç, elektrik + ayak marşlı çalıştırma, 5,5 lt yakıt kapasiteli, 2,50 / 17 ön lastik, 2,75/17 arka lastik, motosiklet günlük 20 km yol gidecektir.),

 

            Elektrikli Bisiklet (Güç:(Pedallı) 248W, Tırmanma Açısı: 10 Derece, Frenler: Kampana+Kampana, En Yüksek Hız: 24 km, Kullanım Mesafesi: 80 ila 100 km arası, Akü: 48V 20Ah,, Lastik Ebatları : 18"x2.5, Jant: Alüminyum, Ağırlık Taşıma Kapasitesi : 100Kg, Şarj Olma Süresi: 6-8 Saat Arası, Batarya Giriş Voltajı: 110-220V AC, Aksesuarlar: Kapalı Bagaj, Dikiz Aynaları, Uzaktan Kumandalı Alarm, Arka Bagaj Rüzgarlığı, Reflektör Net Ağırlığı : 60-65 Kg, Elektrikli Bisiklet günlük 15 km yol gidecektir.)” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen düzenlemeleri ile sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde resmi ve dini bayram çalışmaları dahil, ayni verilecek giyim gideri, özel mali sorumluluk sigortası hariç, % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 756.680,96 TL olarak bulunmuştur.

 

Şikâyet konusu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği. Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti., Proset Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin (4 istekli) teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 16.10.2012  tarihli yazı ile  aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istenildiği, Proset Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin verilen süre içerisinde açıklamaları sunmadığı, diğer üç isteklinin ise sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca değerlendirildiği ve Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği.Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile başvuru sahibinin giyim giderine ilişkin teklif ettikleri fiyatın hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve bu durumun ticari hayatın gerçekleriyle örtüşmediği gerekçesi ile açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin açıklamalarının kabul edildiği ve 13.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak, Jet Güvenlik Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 

 

            Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde:

 

Söz konusu isteklinin teklifinin aşağıda belirtilen kalemlerden oluştuğu belirlenmiştir.

 

“BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[1]

İhale kayıt  numarası :2012/128937

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Güvenlik personeli (Brüt asgari ücretli)

Ay

50,00

12

1.176,99

706.194,00

2

Güvenlik amiri (brüt asgari ücretin % 50 fazlası)

Ay

1,00

12

1.765,49

21.185,88

3

Ulusal Bayram ve Genel tatil Günleri (Güvenlik Personeli)

Gün

50,00

14,5

39,23

28.441,75

4

Ulusal Bayram ve Genel tatil Günleri (Güvenlik Amiri)

Gün

1,00

14,5

58,86

853,47

                                                                                I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

756.675,10

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Güvenlik personeli giyim, malzeme araç ve teçhizat bedeli

Ay

12

0,86

10,32

2

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Ay

12

13,52

162,24

                                                                                       II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)

172,56

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

756.847,66

 

            Söz konusu isteklinin açıklamaları kapsamında giyim bedelini belgelendirmek üzere Kantaş Tekstil’den alınan toplam tutarı 9,99 TL olan 19.10.2012 tarihli proforma faturayı sunduğu, söz konusu proforma faturada tüm giysi çeşitlerinin birim fiyatının 0,01 TL olarak belirtildiği, proforma faturanın ilgili SMMM tarafından onaylandığı ve kaşelendiği, proforma faturanın üzerinde maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bulunması gereken “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin bulunduğu,

 

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini belgelendirmek üzere Sompo Japan Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nden alınan toplam 51 kişi için 80.33 TL olan fiyat teklifi poliçesinin sunulduğu,

 

            İşçilik maliyet hesaplarını gösteren KİK işçilik modülünün ve elle yapılan hesapların sunulduğu,

 

            Belirlenmiştir.

 

            İdarece birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetleri için ayrı ayrı dört satır açıldığı, bu işçilik kalemleri için bir ara toplam satırının oluşturulduğu, ikinci bölümde ise güvenlik personeli giyim, malzeme araç ve teçhizat bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrı satırlar açıldığı, ikinci bir ara toplamdan sonra toplam teklif tutarına ulaşılacak şekilde birim fiyat cetvelinin oluşturulduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında her ne kadar isteklinin toplam teklif tutarı ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılasa da, ara toplamda yer alan işçilik ücretinin toplamı olan 756.675,10 TL bedelin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklifinin işçilik maliyetleri toplamının ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı belirlendiğinden anılan isteklinin teklifinin  bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Bu iddiaya ilişkin idarenin cevap yazısında bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

            İhalede teklif veren isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğindeAğrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği. Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti., Arıkan Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., Manisa Özel Güv. Koruma ve Eği. Hiz. Ltd. Şti. ve Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvellerinde belirtilen toplam işçilik bedelleri ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından, adı geçen isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. hariç tekliflerinin değerlendirme dış bırakılması gerektiği belirlenen diğer istekliler zaten başka nedenlerle idarece değerlendirme dışı bırakıldığından düzeltici işlem tesisi sonucunda sadece Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği.Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde:

 

Söz konusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin;

 

“BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[2]

İhale kayıt  numarası :2012/128937

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Güvenlik personeli (Brüt asgari ücretli)

Ay

50,00

12

1.176,99

706.194,00

2

Güvenlik amiri (brüt asgari ücretin % 50 fazlası)

Ay

1,00

12

1.765,48

21.185,76

3

Ulusal Bayram ve Genel tatil Günleri (Güvenlik Personeli)

Gün

50,00

14,5

39,23

28.441,75

4

Ulusal Bayram ve Genel tatil Günleri (Güvenlik Amiri)

Gün

1,00

14,5

58,85

853,33

                                                                                            I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

756.674,84

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Güvenlik personeli giyim, malzeme araç ve teçhizat bedeli

Ay

12

1,63

19,56

2

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Ay

12

6,92

83,04

                                                                            II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)

102,60

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

756.777,44

 

şeklinde olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu isteklinin açıklamaları kapsamında giyim bedelini belgelendirmek üzere Karaefe İnş. Taah. Nak. Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan toplam tutarı 9,99 TL olan 08.10.2012 tarihli proforma faturayı sunduğu, söz konusu proforma faturada tüm giysi çeşitlerinin birim fiyatının 0,01 TL olarak belirtildiği, proforma faturanın ilgili SMMM tarafından onaylandığı ve kaşelendiği, proforma faturanın üzerinde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda bulunması gereken “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin bulunduğu, proforma faturanın ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O5) sunulduğu, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda doldurulması gereken bölümünün doldurulduğu, ağırlıklı ortalama birim satış tutarında belirtilen birim fiyatların proforma faturada belirtilen rakamlarla uyumlu olduğu, tutanağın her sayfasının ilgili SMMM ve istekli tarafından imzalanıp kaşelendiği,

 

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini belgelendirme üzere Sompo Japan Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nden alınan toplam 51 kişi için 80.33 TL olan fiyat teklifi poliçesinin sunulduğu,

 

            İşçilik maliyet hesaplarını gösteren KİK işçilik modülünün sunulduğu,

 

            Belirlenmiştir.

 

            Kararın (A) bölümünde belirtildiği üzere Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği.Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişiminin de ara toplamda belirttiği işçilik ücreti ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik ücretini karşılamadığından anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği. Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti. ve Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. nin birim fiyat teklif cetvellerinde belirtilen toplam işçilik bedelleri ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından adı geçen isteklilerin bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

            Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği. Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti. nin teklifleri zaten başka gerekçelerle idarece değerlendirme dışı bırakıldığından, düzeltici işlem tesisinde sonuçta  Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. nin durumunun değişeceği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Atom Özel Güv. Koruma ve Eği. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Beyza Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Kantaş Tekstil tarafından düzenlenen proforma faturada, tüm giysi çeşitlerinin 0,01 TL birim fiyattan toplam 9,99 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Kantaş Tekstil’in bağlı olduğu Üçpınarlar/Antalya Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Aynı şekilde Ağrı Anadolu Güv. Kor. ve Öz. Eği.Hiz. Ltd. Şti. & KRS Özel Güv. ve Eği. Hiz.Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Karaefe İnş. Taah. Nak. Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, tüm giysi çeşitlerinin 0,01 TL birim fiyattan toplam 9,99 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Karaefe İnş. Taah. Nak. Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Kadifekale/İzmir Vergi Dairesine,

 

bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

                    Kazım ÖZKAN                                            Erkan DEMİRTAŞ            

    Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi                          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul