En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-690
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :55
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-690
Şikayetçi:
 Yalova Yemek Sanayii Turizm Ltd.Şti., SÜLEYMANBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:68/A YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Süleymanbey Mah. Yali Cad. 42 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 1
Başvuruya konu ihale:
 2012/158942 İhale Kayıt Numaralı "Yalova Aile Ve Sos.Pol. İl Müd. Bağlı Mp Bak.Ve Reh.Mrk.Akv Çy,Shçek Yalova Bel. Huzurevi Ybrm İle K. Konukevi Müdürlüklerine Ait Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis Ve Sonrası Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, SHÇEK Yalova Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yalova Kadın Konukevi ile Anadolu Kalkınma Vakfı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüklerine Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak Yalova Yemek Sanayii Turizm Ltd. Şti.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013tarih ve 1sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/1sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı tekliflerin sahibi olarak belirlenen istekliler ile ihaleye katılan diğer isteklilerin teklifleri hakkında aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin cevabında “… Kamu İhale Mevzuatına göre istekliden aşırı düşük istenmesi için isteklinin vermiş olduğu fiyat yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre yüksek olmalıdır. İhale üzerinde kalan istekli ile en yüksek teklifi veren istekli arasında 37.000 TL, şikayet sahibi ile arasında ise sadece 18.000 TL olduğu, 600.000 TL’nin üzerindeki ihale için bu farkların aşırı düşük istenmesini gerektirecek bir meblağ olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet tekliflere göre yüksek olsa da isteklilerin tekliflerinin birbirine yakın olması komisyonun almış olduğu kararın Kamu İhale Mevzuatına bir aykırılık taşımadığı aksine ihale komisyonu düşük fiyat vermiş olan firmaya işi ihale etmekte kamu yararı gözetmiştir…” denilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir”hükümleri bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek: 16/7/2011-27996 R.G./1 md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 …”hükümleri bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname, “…

Madde II: İşin Tanımı:

A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları:

Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

 H- Malzeme Miktarları:

1- Günlük iaşelerin hazırlanmasında ekli listede belirtilen gramaj listesi esas alınacak olup; …

Madde V:  Şartname ve Ekleri:

Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan ‘Gıda Rasyonu’ ve ‘Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi’ Kurumun web sitesinden temin edilecektir”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece yaklaşık maliyetin “fiyat araştırmasında diğer firmaların yüksek vermesi nedeniyle…” piyasadan alınanların en düşüğü olan (başvuru sahibine ait) birim fiyat teklifleri esas alınarak ve herhangi bir kâr oranı ayrıca belirtilmeden toplam 815.343,50 TL tutarında hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

11.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale en düşük geçerli teklif fiyatı veren Ar Yemek İşgücü Temini Gıda Tem. İlaç. Teks. Oto. Taş. İnş. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 38. maddesine göre diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhaleye sunulan geçerli 4 tekliften ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetinin %73,85’i, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin %74,75’i, başvuru sahibinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin %76,07’si ve en yüksek teklif veren isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin %78,47’si olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale konusu yemek hizmetinin yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde, doğrudan doğruya piyasadaki hizmet sunucularından hizmetin sunumu için teklif edilen fiyatlarının esas alındığı, dolayısıyla alınan fiyatlarda her türlü gider ve kârın dahil olduğunun kabulünün gerektiği dikkate alınarak, kâr tutarı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde öngörülen azami oran üzerinden belirlendiği durumda bile kâr hariç yaklaşık maliyet tutarını (815.343,50 / 1,20 = 679.452,91 TL) karşılamayan tekliflerin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla ihalenin aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmeden sonuçlandırılması Kamu İhale Kanununun 38. maddesine aykırı olup bu aykırılığın, tüm istekliler için eşit koşullarda değerlendirme yapılabilmesi adına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde öngörülen azami orana göre belirlenecek kâr hariç yaklaşık maliyet tutarlarından daha düşük olan teklif fiyatları hakkında, Kamu İhale Kanunun 38. Maddesi uyarınca ihale konusu hizmet işinde ihale dokümanı ve teknik şartnameye göre teklif fiyatın belirlenmesinde önemli olan bileşenler tespit edilerek, aşırı düşük açıklaması istenmesi suretiyle düzeltici işlemle giderilebileceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde öngörülen azami orana göre belirlenecek kâr hariç yaklaşık maliyet tutarlarından daha düşük olan teklif fiyatları hakkında aşırı düşük açıklaması istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı tekliflerin sahibi olarak belirlenen istekliler ile ihaleye katılan diğer isteklilerin teklifleri hakkında aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması istenmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde öngörülen azami orana göre belirlenecek kâr hariç yaklaşık maliyet tutarlarından daha düşük olan teklif fiyatları hakkında aşırı düşük açıklaması istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bağlı Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, SHÇEK Yalova Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yalova Kadın Konukevi ile Anadolu Kalkınma Vakfı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüklerine Yüklenici Firma Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasadan alınan fiyat tekliflerinin en düşüğü esas alınarak toplam 815.343,50 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 11.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “Geçici teminat mektubu sunmadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin de “İdari şartnamenin 7.4.2, 7.4.3 ve 7.5 maddesinde belirtilen koşulları taşımadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan dört teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Ar Yemek İşgücü Tem. Gıda Tem. İlaç. Teks. Oto. Taş. İnş. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

602.163,75

Can Basın Yay. Dağ. Nak. İnş. Oto. Tem. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.

609.507,37

Yalova Yemek Sanayi ve Turizm Ltd. Şti.

620.238,60

Elit Grup Gıda Hay. Tur. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

639.818,50

 

Şeklinde verildiği, olup idarece “… Kamu İhale Mevzuatına göre istekliden aşırı düşük istenmesi için isteklinin vermiş olduğu fiyat yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre yüksek olmalıdır. İhale üzerinde kalan istekli ile en yüksek teklifi veren istekli arasında 37.000 TL, şikayet sahibi ile arasında ise sadece 18.000 TL olduğu, 600.000 TL’nin üzerindeki ihale için bu farkların aşırı düşük istenmesini gerektirecek bir meblağ olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet tekliflere göre yüksek olsa da isteklilerin tekliflerinin birbirine yakın olması komisyonun almış olduğu kararın Kamu İhale Mevzuatına bir aykırılık taşımadığı aksine ihale komisyonu düşük fiyat vermiş olan firmaya işi ihale etmekte kamu yararı gözetmiştir…”  gerekçesine dayanılarak geçerli teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklifaçıklaması istenilmeden en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul