• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-691
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :56
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-691
Şikayetçi:
 Denetim Güvenlik Vek Oruma Hizmet Ticaret Ltd. Şti., BABALIK MAH. DEMİRCİ İŞ MERKEZİ A BLOK 7/708 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 666
Başvuruya konu ihale:
 2012/162482 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğütarafından 04.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Denetim Güvenlik ve Koruma Hizmet Ticaret Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 666sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/134sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede personele verilecek giyecek gideri, mali mesuliyet sigortası ve atış giderleri hariç asgari işçilik maliyetinin 602.804,08 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan 603.225,28 TL tekliften asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde geriye kalan 421,20 TL ile Teknik Şartname'de belirtilen kıyafet ve mali mesuliyet sigortası giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı; ayrıca Teknik Şartname'nin 1.02'nci, 4.18.11'inci, 5.01.5.05'inci ve 10'uncu maddelerine göre 30 personelin silahlı olarak görev yapacağının anlaşıldığı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 33'üncü maddesi uyarınca silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerine istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılmasının zorunlu olduğu, buna rağmen Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.25'inci maddesinde yer alan açıklamaya aykırı olarak silahlı atış eğitim giderinin İdari Şartname'de teklif fiyata dâhil olacak giderler arasında belirtilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem açılmadığı, yine de söz konusu atış eğitiminin mevzuat bakımından zorunlu olarak verilmesi gerektiğinden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif fiyatının bu gideri de içermesi gerektiği ve dolayısı ile aşırı düşük teklif açıklamalarında bu giderin de açıklanması gerektiği, bu istekli tarafından sunulan teklif fiyatı ile bu giderin karşılanmasının da mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük tekliflerbaşlıklı 60’ıncı maddesinde de “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihalelerine mahsus olmak üzere, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında idarelerce uyulması gerekli kurallar tayin edilmiş ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasında kullanılabilecek yöntemler belirlenmiştir. Söz konusu maddenin aşağıda yer alan alt maddelerinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

” açıklaması,

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılcak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı teklif fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yüklenici tarafından çalıştırılacak 30 adet personele aylık ödenecek brüt asgari ücret tutarı; yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarının % 25 fazlası oranı kullanılarak hesaplama yapılacak ve bulunan brüt tutar ücret bordrosunda gösterilerek ödeme yapılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamı 14,5 gün olup bu günlerde çalışacak Güvenlik görevlilerine (26 Güvenlik Görevlisi) 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca toplam 377 gün ücret hesaplanacaktır. (Bu ücretin hesabında brüt asgari ücretin % 25 fazlası oranı kullanılarak günlük hesaplama yapılacak ve bu günlük hesaplamaya göre ödeme yapılacaktır.)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Her ay çalıştırılacak 30 adet özel güvenlik görevlisine, fiilen çalışılan her gün için brüt TL 5,00- (Beş Türk Lirası) yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup, bu bedeller ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek bedeli her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

Yüklenicinin çalıştırıcağı 30 adet güvenlik görevlisinin ulaşımları ücretsiz olarak Fabrikaca karşılanacaktır.

Yüklenici tarafından 30 adet özel güvenlik görevlisine verilecek olan giyim (Teknik Şartnamenin 5.03. maddesinde belirtilmiştir.) 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacak ve yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

12 Ay süreyle 30 adet özel güvenlik görevlisi için yaptırılacak olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli teklif fiyata dahil olacaktır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmet için Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ilgın Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 (yüzdebir) dir.düzenlemesi,

Teknik Şartnamenin 5.03’üncü maddesinde “Her bir Özel Güvenlik personeline, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre aşağıda verilecek olan giyecek malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kışlık kıyafetler işe başlarken, yazlık olanlar ise Haziran ayının ilk haftasında güvenlik personeline imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Bu kıyafetler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece, işçilik hesaplama modülü kullanılarak; giyecek, %3 sözleşme gideri ve kâr dâhil yaklaşık maliyetin Çizelge 1’deki gibi belirlendiği,

Çizelge 1. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet bileşenleri

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

Özel güvenlik hizmetleri

592.187,38

Ulusal bayram, resmi tatil ve dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması

18.487,44

Mali sorumluluk sigortası

472,50

Kâr

118.672,13

Toplam

729.819,45

 

 

Tekliflerinin geçerli olduğu belirlenen istekliler arasında bulunan ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Limited Şirketi, Kök Özel Güvenlik Limited Şirketi, Bulut Özel Güvenlik ve Koruma Eğitim Kurumu Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Efa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği,

Söz konusu isteklilerin tamamı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu,

           

Bulut Özel Güvenlik ve Koruma Eğitim Kurumu Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Efa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan açıklamalar ihale komisyonu tarafından uygun bulunmayarak bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Diğer istekliler tarafından sunulan açıklamaların uygun bulunduğu; 14.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin geçerli teklifler arasında en düşük teklifi sunan ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Kök Özel Güvenlik Limited Şirketi’nin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği hususunda Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazısı ile gönderilen görüş dikkate alındığında, %7,5 genel sağlık sigortası, %11 malullük, yaşlılık ve ölüm, %1,5 sigorta risk prim oranı ve %2 işveren işsizlik primlerinin her birinin prime esas aylık kazanç toplamı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması ve her işlemin ardından elde edilen rakamın yuvarlanması suretiyle işlemlere devam edilerek hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesi uyarınca teklif fiyata dâhil edilmesi gereken giderlerin asgari işçilik maliyeti (yol bedeli öngörülmediğinden bu gider hâriç, yemek gideri ise dâhil olmak üzere), giyim gideri ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası olduğu, bu doğrultuda yapılan hesaplama neticesinde %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetinin 602.811,28 TL; idarece yaklaşık maliyet hesabında öngörülen %3 sözleşme gideri dâhil giyim maliyetinin (7.644,00 TL + %3 sözleşme gideri = 7.873,31 TL) ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedelinin (472,50 TL) de dâhil edilmesiyle kâr hariç yaklaşık maliyetin 611.157,10 TL olarak elde edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla; personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (602.811,28 TL) altında kalan isteklilerin tekliflerinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması, asgari işçilik maliyeti üzerinde olmakla birlikte kâr hariç yaklaşık maliyetin (611.157,10 TL) altında olan isteklilerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması, sunulan açıklamalar dikkate alınmak kaydıyla teklif edilen fiyattan istekli tarafından öngörülen asgari işçilik haricindeki giderler ile kâr çıkarıldığında geriye kalan miktar ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini (602.811,28 TL) karşılayamayan tekliflerin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bu durumda;

İhale üzerinde bırakılan ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 603.225,28 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 309,00 TL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak 97,20 TL ve firma kârı olarak da 15,00 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 602.804,08 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının netice itibarı ile yerinde olduğu ve bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Kök Özel Güvenlik Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 604.346,85 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 1.117,04 TL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak 315,00 TL ve firma kârı olarak da 110,73 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 602.804,08 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan Bulut Özel Güvenlik ve Koruma Eğitim Kurumu Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 609.610,00 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 2.108,93 TL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak 300,00 TL ve firma kârı ve genel giderler olarak da 4.396,99 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 602.804,08 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin ihale komisyonunda belirtilen gerekçeden önce bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak bu isteklinin teklifinin zaten değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle söz konusu aykırılığın bu istekli açısından sonuca etkili olmadığı,

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan Efa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan teklif fiyatının 610.760,08 TL olduğu, bu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde %3 sözleşme gideri dâhil olmak üzere giyim gideri olarak 3.850,80 TL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak 441,00 TL ve firma kârı ve genel giderler olarak da 3.663,08 TL öngörüldüğü, bu giderlerin teklif bedelinden çıkarılması ile elde edilen 602.805,20 TL’nin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin ihale komisyonunda belirtilen gerekçeden önce bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak bu isteklinin teklifinin zaten değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle söz konusu aykırılığın bu istekli açısından sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Limited Şirketi ve Kök Özel Güvenlik Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul