En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-693
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :59
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-693
Şikayetçi:
 Armada Pazarlama İnşaat Elektrik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti., ÇAYYOLU MAH. ERDEMKENT SİTESİ IHLAMUR SOK. NO:15 ÜMİTKÖY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Genel Kurmay Başkanlığı ( Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı), Msb Ankara Tedarık Bölge Baskanlıgı Etlık Caddesı (Eskı Garajlar Yanı) 06010 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2212
Başvuruya konu ihale:
 2012/174352 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Laboratuvar Cihazı Bakım Onarım Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Genel Kurmay Başkanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığıtarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muhtelif Laboratuvar Cihazı Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/348 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklifler alındıktan sonra iptal edilip yeniden alıma çıkılan söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin gizliliğinin kalmadığı, söz konusu ihalede üçüncü kısımda ihale üzerinde kalan isteklinin hem yaklaşık maliyeti hem de kendilerine ait teklif fiyatı bildiği bu sebeple ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatını belirlerken kendilerinin bir önceki ihaledeki teklif fiyatını dikkate aldığı, yaklaşık maliyetin gizliliğinin kalmadığı, aynı alıma ilişkin iptal edilen ihalede istenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenmesine karşın söz konusu ihalede bu belgelerin istenmediği, ancak dokümanda böyle bir değişikliğin yapılmaması gerektiği, ihale dokümanında çelişkili düzenlemelerin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55’inci maddesinde; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, idareye şikâyet süresinin; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu, ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılacağı; Kuruma itirazen şikâyet süresinin şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu; “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sürenin ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihinden, (b) bendinde dokümana yönelik ilana yansımayan hususlarla ilgili olarak doküman satın alma ya da teslim tarihinden itibaren başlayacağı; “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde; başvuruların sırasıyla, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, başvuru sahibinin ehliyeti, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği, başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı yönünden inceleneceği; “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’inci maddesinin birinci fıkrasında, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinde daha önce aynı alıma yönelik çıkılan ihalenin yaklaşık maliyetinin açıklanmasından sonra iptal edilmesi nedeniyle hem yaklaşık maliyetin hem de kendi teklif fiyatlarının gizliliğinin kalmadığı ve aynı alıma yönelik iptal edilen ihalede istenen yeterlik belgesinin başvuruya konu ihalede istenmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve dokümanda çelişkili düzenlemeler bulunduğu yönündedir.

 

Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca yaklaşık maliyet ve teklifler ihale tarihinde açıklanmaktadır. Dolayısı ile başvuru sahibinin yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin başvuru sahibinin teklif fiyatını öğrendiği tarih, bir diğer ifade ile söz konusu hususlarla ilgili olarak şikâyet konusu hususun fark edilmesi gereken tarih, ihalenin yapıldığı 14.12.2012 tarihidir.

 

Diğer taraftan, isteklilerden istenecek mesleki ve teknik yeterlik belgelerine ilanda yer verilmekte olup 29.11.2012 tarihinde yayımlanan ilanda istenen mesleki ve teknik yeterlik belgesi bulunmamaktadır. Dolayısı ile söz konusu hususa ilişkin olarak şikâyet konusu hususun fark edilmesi gereken tarih ilanın yayımlandığı 29.11.2012 tarihidir.

 

Son olarak, ihale dokümanında çelişkili düzenlemeler bulunduğuna yönelik olarak ihale tarihinden üç iş günü öncesi en son 10.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş olunması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı; yaklaşık maliyet ve teklif fiyatlarının gizliliğinin kalmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak 14.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde en son 24.12.2012 tarihinde, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgenin istenmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak 29.11.2012 tarihini izleyen on gün içinde en son 10.12.2012 tarihinde, dokümanda çelişkili düzenlemeler bulunduğu iddiasına yönelik olarak en son 10.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısı ile başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul