• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-694
 • Toplantı No: 2013/010
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :60
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-694
Şikayetçi:
 Barik Gıda İnşaat Temizlik Güvenlik Hazır Yemek Dağıtım Ticaret Limited Şirketi, İSTASYON CAD. MAVİ İŞ MRK. KAT : 6 NO : 2 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hastanesi -Mardin Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Nur Mah.D.Bakır Yolu Üzerı 10 Km. Valı Ozan Cad. 47100 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42764
Başvuruya konu ihale:
 2012/149405 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Barik Gıd. İnş. Tem. Güv. Haz. Yem. Dağ. Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5036 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında öngörülen tutarın teklif ettikleri tutardan fazla olması gerekçesinin yerinde olmadığı, bu farklılığın bilgisayarda bulunan Office programlarının kullanılması sırasında zaman zaman hatalı rakamların yazılmasından kaynaklandığı, amortisman ve portör muayenelerine ilişkin öngördükleri fazla bedelin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla belirlendiği, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli maliyet bileşenlerine yer verilmemesinin Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine aykırı olduğu, yemek birim fiyatı ile yemek sayısının çarpımının hatalı olmasının ise Excel programının yuvarlama yapmasından kaynaklandığı, ihalenin geçerli teklif kalmaması nedeniyle iptal edilmemesi gerektiği, açıklamalarının mevzuata uygun olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmelik’in “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

          79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

          79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

          a) verilecek hizmetin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

          hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

          79.4.2.2. verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

          79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

            …

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

            …

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.

Personele ait tüm yasal ödentiler ( maaş, yol ücreti, giyim ? kuşam ) ile ve diğer hususlarda belirtilen ekipmanlar, bulaşık yıkama malzemeleri ve Teknik Şartnamede belirtilen her türlü giderler (Elektrik, LPG, Turnike sistemi, vb.) istekli tarafından verilen teklif fiyata dahil edilecektir.
Yükleniciye, çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

           

            Teknik Şartname’nin “Hizmetin  İfa Şekli” başlıklı bölümünde“Madde 1- A-Hizmetin ifa yeri; Mardin  Devlet  Hastanesi  ekler  aşağıda  gösterilmiştir.

       a)Mutfak

       b) Yemekhane

       c) Servisler          

         B-Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikler aşağıda gösterilmiştir. Müteahhit firma, çalışanları arasından birini sorumlu olarak belirleyecek ve hastane idaresine yazılı olarak bildirecektir. Ayrıca hastanemizin kadrolu aşçısı sorumlu aşçı olarak devam edecektir.      

İşçilerin nitelikleri ve sayıları:

 1. Yönetici 1 kişi ( Yüksekokul mezunu)
 2.  Aşçıbaşı 1 kişi ( Bonservisli, Lise mezunu)
 3.  Aşçı 3 kişi ( Bonservisli)
 4.  Aşçı yardımcısı 2 kişi (Bonservisli)
 5.  Tatlıcı 1 kişi (Bonservisli)
 6.  Bulaşıkçı+Servis dağıtma 10 kişi ( 3 kişi bayan olacak)   

      C- İstenilen Belgeler (Tüm işçiler için ilk işe başlarken ve değişiklik halinde)

      
1 )
Savcılıktan alınan iyi hal belgesi

      
2 )
Sağlık raporu

      
3 ) SGK işe giriş bildirgesi

      
4 ) Diploma, bonservis ve referanslar

      
5 ) vergi karnesi, ikametgah belgesi,nüfus cüzdanı örneği               

  İstenilen Belgeler, iş başlama tarihinden en az 5 (beş) gün önce hastane idaresine teslim edilecektir.

      D- istenilen araç, gereç ve sayısı:

     1) Deepfreeze sanayi tipi (1 adet)

     2)Yeterli kapasitede elektrikli çay makinesi veya sıcak su termosu ( mevcutlar yenileri ile değiştirilecektir).

    
3 ) Masa örtüsü, sandalye örtüsü (sayı ve renk idarece tespit edilerek müteahhit firma tarafından yaptırılacaktır.)

    
4 ) Yemekhanede kullanılacak masa ve sandalyeler firma tarafından temin edilecektir.

    
5 ) Sanayi tipi mikser (1 adet)

     6) Döner Ocağı(2 adet)

     7) Soğan dilimleme makinesi (1 Adet)

     8) Hassas terazi (2 adet)

     9) Yemekhane için su arıtma cihazı(1 adet)

     10) Mutfak için ekmek dolabı(1 Adet)

     11) Konveksiyonlu fırın(1 adet)

     12) Monte edilebilen patates dilimleme makinesi

     13) Yemekhane için yemek taşıma arabası(10 adet)

     14) Sebze Doğrama makinesi 1 Adet ve Patates soyma makinesi (1 adet)

     15)Galoş giydirme makinesi (1 adet)

     16) 30 Adet menaj takım ve 500 adet selform self servis tepsisi ( mevcutlar yenileri ile değiştirilecektir).” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı olduğu, söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet türü olmadığı, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, teklif tutarı 1.563.020,00 TL olan Barik Gıd. İnş. Tem. Güv. Haz. Yem. Dağ. Tic. Ltd. Şti.nin, teklif tutarı 1.591.900,00TL olan Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve teklif tutarı 1.756.800,00TL olan Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklama sunmadığı, diğer 2 isteklinin açıklamalarının idare tarafından uygun olarak değerlendirilmediği, sonuç olarak ihalenin geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

           

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyetin piyasa [m1] fiyatları esas alınarak toplam 1.894.060,00 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranı konusunda herhangi bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede, piyasa araştırması neticesinde tespit edilen yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının ekleneceği hüküm altına alındığından, 1.894.060,00 TL olarak belirlenen toplam yaklaşık maliyetin 1,20 oranına bölünmesi sonucu, %20 kâr hariç tutarın asgari 1.578.383,33 TL olabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, idare tarafından teklif bedeli kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan Barik Gıd. İnş. Tem. Güv. Haz. Yem. Dağ. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olduğu ancak teklif bedelleri kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve sonraki süreçte Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklama sunmaması gerekçesiyle, Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ise aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının, ardından da ihalenin geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.   

 

Başvuru sahibi Barik Gıd. İnş. Tem. Güv. Haz. Yem. Dağ. Tic. Ltd. Şti.nin şikâyetine ilişkin olarak yapılan incelemede, ihale komisyonu tarafından teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen 3 istekliden 26.11.2012 tarihli yazılar ile teklif bileşenlerinin açıklanması istenildiği, başvuru sahibinin açıklaması ekinde sunulan belgeler arasında maliyet analiz tablosunun sunulduğu, söz konusu tablodan sözleşme gideri için 34.312,24 TL, personel gideri için 304.636,14 TL, elektrik gideri için 3.900,00 TL, LPG gideri için 25.920,00 TL, bakım, onarım, görünmeyen gider için, 13.400,00 TL, sarf malzemeleri için 19.460,00 TL, temizlik ve kağıt grubu gideri için 10.900,00 TL, ilaçlama gideri için 1.800,00 TL, portör muayenesi için 25.920,00 TL, şifreli kapı ve turnike sistemi için 4.750,00 TL, makine- ekipman-amortisman maliyeti için 62.994,00 TL, çiğ girdi maliyeti için 973.542,26 TL maliyet öngörüldüğü, firma kârı için 81.665,36 TL’lik bir tutarın belirlendiği, toplam teklif bedelinin ise 1.563.200,00 olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Anılan isteklinin teklif bedelinin 1.563.020,00 TL, aşırı düşük teklif açıklaması sonucunda öngörülen bedelin ise 1.563.200,00 TL olduğu, dolayısı ile kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklinin teklif bedeline ulaşırken öngördüğü maliyetlerin toplamı ile birim fiyat teklif mektubunda yer alan teklif bedelinin uyumsuz olması gerekçesiyle söz konusu isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, anılan istekli tarafından “normal yemek” birim maliyetinin 2,5215 TL olarak öngörüldüğü, “normal yemek” toplam maliyetinin ise anılan birim fiyat ile yemek adedi olan 750.000,00’in çarpılması sonucu 693.412,50 TL olması gerekirken 693.411,52 TL olarak belirlendiği ayrıca örnek yemek menüsünde yer alan “peynirli börek” içerisinde kullanılan yufka için öngörmüş olduğu tutarı tevsik edici bir belgenin sunulmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan anılan isteklinin portör muayenesi maliyetini muayenenin 6 ayda bir defa yerine ayda bir defa yapılmasını öngörerek belirlediği, ayrıca ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında kullanılması öngörülen makine ve ekipmana ilişkin olarak hesaplanan maliyete, proforma fatura bedeline ek olarak amortisman bedelini de dahil ettiği, söz konusu iki husususun idarece istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına gerekçe olarak gösterildiği görülmüştür. İstekli tarafından fazladan öngörülen maliyetlerin isteklinin kendi tasarrufunda olduğu göz önüne alındığında idarece söz konusu durumun isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği görülmekle birlikte teknik şartnamede örnek yemek menülerinin ve anılan menülerde yer alan yemeklerde kullanılması öngörülen malzemelere ilişkin gramajların yer aldığı, söz konusu hususla ilgili olarak başvuru sahibi istekli tarafından da idareye süresi içerisinde şikâyette bulunulmadığı anlaşılmış olup mevcut durumda esasa etkili bir aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, bununla birlikte teklif bedelleri kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ise geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

         

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin geçerli kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında öngörülen tutarın teklif ettikleri tutardan fazla olması gerekçesinin yerinde olmadığı, bu farklılığın bilgisayarda bulunan Office programlarının kullanılması sırasında zaman zaman hatalı rakamların yazılmasından kaynaklandığı, amortisman ve portör muayenelerine ilişkin öngördükleri fazla bedelin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla belirlendiği, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli maliyet bileşenlerine yer verilmemesinin Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine aykırı olduğu, yemek birim fiyatı ile yemek sayısının çarpımının hatalı olmasının ise Excel programının yuvarlama yapmasından kaynaklandığı, ihalenin geçerli teklif kalmaması nedeniyle iptal edilmemesi gerektiği, açıklamalarının mevzuata uygun olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin geçerli kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen, “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasa araştırması esas alınarak toplam 1.894.060,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 20 adet ihale dokümanı satın alındığı, 20.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “idari şartnamenin 7.5.2’nci maddesinde istenilen belgeleri sunmadığı” gerekçesi ile, bir isteklinin teklifinin “teklif mektubundaki ve imza sirkülerindeki imzanın benzememesi” gerekçesi ile,  değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan üç teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Barik Gıd. İnş. Tem. Güv. Haz. Yem. Dağ. Tic. Ltd. Şti.

1.563.020,00

Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.591.900,00

Özemre Yem. Ür. Gıd. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.

1.756.800,00

 

Şeklinde verildiği, bu tekliflerin idarece aşırı düşük bulunduğu, anılan üç istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, daha sonra30.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin geçerli teklif kalmaması nedeniyle iptal edildiği,

 

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul