• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-696
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :62
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-696
Şikayetçi:
 Arslan Metal İnşaat Nakliyat Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Hizmet Organizasyonları Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti., ÇARŞI MAH. ALİCAN SOK. NO:3/2 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evren Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Soguksu Mahallesı Vatan Caddesı 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 95
Başvuruya konu ihale:
 2012/134184 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 99 Kişi İle Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 99 Kişi İle Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Arslan Met. İnş. Nak. Ot. Day. Tük. Mal. Hiz. Org. San. ve Tic. Ltd Şti.nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 95 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/12 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,31.10.2012 tarihinde yapılan ihalenin kesinleşen ilk ihale kararında ihalenin kendileri üzerinde kaldığının belirtildiği, ancak 05.12.2012 tarihinde onaylanan yeni bir ihale komisyonu kararı ile şirket müdürü Yusuf Günaydın’ın yasaklı olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatlarının gelir kaydedilerek yasaklama işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği, 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasında hakkında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağının hükme bağlandığı, adı geçen şirket müdürü hakkında 13.08.2012 tarihinde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildiğinden yargılamanın zaten sona erdiği, bu bakımdan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve haklarında yasaklama işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olmadığı, ayrıca 10.11.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6359 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (a) bendinde değişiklik yapılarak madde kapsamının daraltıldığı ve sadece idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere katılamayacağının hükme bağlandığı, ihale süreci bitmeden yapılmış olan lehe kanun değişikliğinden şirket müdürünün yararlanmasının ceza hukukunun bu yöndeki evrensel ilkesinin gereği olduğu, öte yandan beraat ile sonuçlanan bahse konu kamu davası dışında kendilerine tebliğ edilen başkaca bir kamu davası bulunmadığından Kamu İhale Kurumunca tutulan sicilde şirket Müdürü Yusuf Günaydın’ın isminin bulunması nedeniyle idarece geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin Kamu İhale Kurumu bakımından hizmet kusuru oluşturduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye iki istekli tarafından teklif sunulduğu, ihaleye katılan 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin tek geçerli teklif olan başvuru sahibi Arslan Metal İnş. Nak. Otom. Day. Tük. Mal. Hizm. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif mektubunu imzalayan şirket müdürü Yusuf Günaydın hakkında yasaklık sorgusunun sehven yapılmadığının anlaşılması sonrasında ihale komisyonunun yeniden toplanarak elektronik kamu alımları platformu üzerinden yasaklık sorgulaması yapıldığı, bu sorgulama neticesinde şirket müdürü Yusuf Günaydın hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kamu davası açıldığı ve 22.08.2011 tarihinden başlayıp yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağının tespit edildiği, bu tespit sonrasında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptaline karar verildiği, ayrıca söz konusu istekli hakkında geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin başlatıldığı anlaşılmıştır.

           

İhale işlem doyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden Yusuf Günaydın’ın ihale tarihi itibari ile şirketin müdürü olduğu ve teklif mektubunun bu kişi tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Kurumunca tutulan sicillerden ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kuruma gönderilen 25.12.2012 tarihli yazıdan adı geçen kişi hakkında 2011/9 esas numarası ile 22.08.2011 tarihinde Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, dava dosyasının sonrasında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek yargılamaya 2012/203 sayılı esas dosya üzerinden devam edildiği, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan 2012/740 sayılı karar ile Yusuf Günaydın hakkında beraat kararı verildiği, bu kararın 23.11.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından, 11.12.2012 tarihinde İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ve 04.12.2012 tarihinde Maliye Hazinesi tarafından temyiz edildiği, davanın temyiz aşamasında olduğu ve henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmış, ihale tarihi olan 01.11.2012 itibariyle yürürlükte olan anılan Kanun’un 11’inci maddesinde bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış, aynı Kanun’un 17’inci maddesinde, 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar hakkında bu Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un 4’üncü kısmında yer alan “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar … 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde ise “…Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinde; 17’nci maddede belirtilen fiil ve davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında kamu davası açılması halinde bunların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacağı kuralına yer verildikten sonra, yargılama sonunda ise mahkemece verilecek mahkûmiyetle birlikte belli bir süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi halinde bunların ihalelere katılamama hallerinin devam edeceğinin hükme bağlandığı, bu şekilde kanun koyucunun ceza mahkemesince verilen beraat ve mahkûmiyet kararları arasında ayrım yaptığı, ceza mahkemesi kararının temyiz edilmesi halinde, temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar beraat edenler ile mahkûm olanların aynı yaptırımlara tabi tutulmasının, yaptırımların öngörülmesindeki amaç ile bağdaşmayacağı; dolayısıyla beraat edenler açısından yargılamanın sonuçlandığının kabul edilmesi gerektiği, somut olayda Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.08.2012 tarihli ve 2012/203 esas, 2012/740 sayılı kararı ile Yusuf Günaydın’ın beraatine karar verildiği, bu haliyle anılan kişi yönünden 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasının gerekçesinde öngörülen şekilde ceza mahkemesindeki yargılamanın beraat ile sona erdiği ve anılan kişi hakkında verilmiş belli bir süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının bulunmadığı hususları göz önüne alındığında; Arslan Metal İnş. Nak. Otom. Day. Tük. Mal. Hizm. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin temsil ve ilzama yetkili müdürü Yusuf Günaydın hakkındaki beraat kararının temyiz incelemesinde olmasından dolayı anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 2'nci maddesinin dördüncü fıkrasında, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararı verilen hallerde, idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmesinin zorunlu olduğu, idarenin ihalenin iptali kararını geri almaması durumunda iptal kararına karşı yapılacak başvurunun doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Arslan Metal İnş. Nak. Otom. Day. Tük. Mal. Hizm. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak yukarıda yer alan Tebliğ maddesi uyarınca ihalenin iptali kararının geri alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


KARŞI OY

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul