• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-697
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :63
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-697
Şikayetçi:
 Öztürk İthalat İhracat Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti., CEVZİLİDERE CAD. NO : 40/12 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Güzelbahçe Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 35310 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42512
Başvuruya konu ihale:
 2012/152379 İhale Kayıt Numaralı "Kontrollük, Bakım-Onarım, Temizlik Ve Sportif Eğitim Hizmetleri Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Güzelbahçe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kontrollük, Bakım-Onarım, Temizlik ve Sportif Eğitim Hizmetleri Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztürk İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4994 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihale üzerinde bırakılan istekli ve idare tarafından tespit edilen işçilik maliyetinin hatalı olduğu, elde yapılan hesaplamanın doğru sonuç vermesinden ötürü aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde elde yapılan hesaplamanın dikkate alınması gerektiği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim gideri için öngörülen maliyetin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir…

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin %3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,

           

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde

“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, kik payı ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Üniversite mezununa aylık brüt asgari ücretin % 200 fazlası, Büro elemanına (yüksek okul mezunu) aylık brüt asgari ücretin % 95 fazlası, Büro elemanına (lise mezunu) aylık brüt asgari ücretin % 70 fazlası, Şoföre aylık brüt asgari ücretin % 75 fazlası, Operatöre aylık brüt asgari ücretin % 130 fazlası, Temizlik işçisine aylık brüt asgari ücretin % 70 fazlası, Usta işçiye aylık brüt asgari ücretin % 115 fazlası, Usta işçi yardımcısına aylık brüt asgari ücretin % 75 fazlası, Düz işçiye aylık brüt asgari ücretin % 45 fazlası, vasıfsız işçiye aylık brüt asgari ücretin % 0 (sıfır) fazlası, Spor koordinatörüne aylık brüt asgari ücretin % 165 fazlası, Tesis Görevlilerine aylık brüt asgari ücretin % 80 fazlası, Spor öğretmenlerine saatlik brüt asgari ücretin % 450 fazlası, Halk Oyunları Öğretmenine saatlik brüt asgari ücretin % 570 fazlası, Koro Öğretmenine saatlik brüt asgari ücretin % 2400 fazlası oranında fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca Üniversite mezunlarına 100 saat, Büro elemanlarına (yüksek okul) 20 saat, Büro elemanlarına (lise) 20 saat, Şoförlere 2.300 saat, Operatörlere 200 saat, Ustalara 700 saat, Usta işçi yardımcılarına 170 saat, Düz işçilere 1.350 saat, Temizlik işçilerine 700 saat, vasıfsız işçilere 400 saat, Spor koordinatörüne 20 saat, Tesis Görevlilerine 100 saat fazla çalışma yaptırılması ve Üniversite mezunlarına 10 gün, Büro elemanlarına (yüksek okul) 5 gün, Büro elemanlarına (lise) 5 gün, Şoförlere 50 gün, Operatörlere 5 gün, Ustalara 15 gün, Usta işçi yardımcılarına 15 gün, Düz işçilere 75 gün, Temizlik işçilerine 100 gün, vasıfsız işçilere 20 gün, Spor koordinatörüne 5 gün, tesis görevlilerine 20 gün resmi tatil günlerinde çalışma yaptırılması ve Üniversite mezunlarına 10 gün, Büro elemanlarına (yüksek okul) 5 gün, Büro elemanlarına (lise) 5 gün, Şoförlere 220 gün, Operatörlere 10 gün, Ustalara 50 gün, Usta işçi yardımcılarına 40 gün, Düz işçilere 250 gün, Temizlik işçilerine 180 gün, vasıfsız işçilere 40 gün, Spor koordinatörüne 10 gün, tesis görevlilerine 20 gün hafta tatili günlerinde çalışma yaptırılması öngörülmektedir. Hafta tatili ücreti, Kik işçilik modünde hesaplanan resmi tatil gün ücretinin % 50 fazlası olarak hesaplanacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından personele yol ve yemek ücreti verilmeyecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak olan giyecek yardımı, teknik şartnamede belirtilen; İş elbisesi (yazlık-kışlık), iş ayakkabısı (yazlık-kışlık), iş ceketi (kışlık), şapka (yazlık-kışlık), lastik çizme ve yağmurluk; şoför, operatör, usta işçi, usta işçi yardımcısı, temizlik işçisi, düz işçi ve vasıfsız işçilere verilecektir. Öngörülen sayı 122 kişidir. Eşofman takımı ve spor ayakkabıları ve yağmurluk spor koordinatörü, tesis görevlileri ve spor öğretmenlerine verilecektir. Öngörülen sayı 12 dir. Lastik çizme, yağmurluk ve şapka personele yılda iki kez verilecektir. İş elbisesi (yazlık), İş elbisesi (kışlık), iş ayakkabısı (yazlık), iş ayakkabısı (kışlık), iş ceketi (kışlık), eşofman takımı ve spor ayakkabıları personele yılda bir kez verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Sözleşme gideri % 3 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca teknik şartnamede belirtilen yazlık ve kışlık giyim bedelleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu hizmet alımı ihalesinin yaklaşık maliyet hesabında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı 3 olarak hesaplanmıştır” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “İş elbisesi (yazlık-kışlık), iş ayakkabısı (yazlık-kışlık), iş ceketi (kışlık), şapka (yazlık-kışlık), lastik çizme ve yağmurluk; şoför, operatör, usta işçi, usta işçi yardımcısı, temizlik işçisi, düz işçi ve vasıfsız işçilere verilecektir. Öngörülen sayı 122 kişidir. Eşofman takımı ve spor ayakkabıları ve yağmurluk spor koordinatörü, tesis görevlileri ve spor öğretmenlerine verilecektir. Öngörülen sayı 12 dir. Lastik çizme, yağmurluk ve şapka personele yılda iki kez verilecektir. İş elbisesi (yazlık), İş elbisesi (kışlık), iş ayakkabısı (yazlık), iş ayakkabısı (kışlık), iş ceketi (kışlık), eşofman takımı ve spor ayakkabıları personele yılda bir kez verilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin Kontrollük, Bakım-Onarım, Temizlik ve Sportif Eğitim Hizmetleri Hizmet Alımı olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 11 isteklinin katıldığı, teklifi geçerli kabul edilen 8 istekli arasından M.N.A Tabl. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Taştem Sos. Hiz. İnş. Konf. Öz. Güv. Hiz. Sağ. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 11.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı ve birim fiyat teklif cetveli esas alınarak hesaplanması gereken giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti 4.018.573,62 TL’dir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde asgari işçilik maliyetinin 3.897.817,05 TL, giyim dahil asgari işçilik maliyetinin 4.051.768,42 TL olduğu ve teklif bedeli bu tutarın altında yer alan M.N.A Tabl. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Taştem Sos. Hiz. İnş. Konf. Öz. Güv. Hiz. Sağ. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Yapılan hesaplamada ise giyim hariç teklif edilmesi geren asgari işçilik maliyetinin 4.018.573,62 TL, giyim dahil asgari işçilik maliyetinin ise 4.055.590,48 olması gerektiği tespit edilmiş olup, ihalenin teklif tutarı 4.053.817,00 TL olan başvuru sahibi Öztürk İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan M.N.A. Tabl. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Taştem Sos. Hiz. İnş. Konf. Öz. Güv. Hiz. Sağ. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde; teklif bileşenlerinin yer aldığı genel toplamı gösteren hesap tablosunun ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin maliyetine ilişkin hesap tablolarının yer aldığı, istekli tarafından işçilik maliyeti için 4.014.729,11 TL, giyim bedeli için 13,42 TL, giyim bedeline ilişkin %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler için 0,44 TL, firma kârı için ise 3.850,90 TL bedel öngörülerek 4.018.594,95 TL tutarındaki toplam teklif bedeline ulaşıldığı tespit edilmiştir. Anılan isteklinin giyim bedelini tevsik etmek üzere Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hur. Plas. Ger. Dön. Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 12.11.2012 tarihinde düzenlenen proforma faturayı sunduğu, söz konusu belgenin SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarelerin yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte, anılan isteklinin işçilik maliyetine ilişkin olarak öngörmüş olduğu  4.014.729,11 TL tutarındaki bedelin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler esas alınarak hesaplanması gereken asgari işçilik maliyeti olan 4.018.573,62 TL’nin altında olduğu, dolayısı ile söz konusu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından uygun bulunması yönündeki işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibari ile, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında mevzuatın aradığı şartları taşıyan tevsik edici belgelerin sunulduğu görülmekle birlikte, işçilik maliyeti için teklif edilen bedelin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ayrıca ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler esas alınarak hesaplanması gereken asgari işçilik maliyeti olan 4.055.590,48 TL’nin altında teklif veren başvuru sahibi Öztürk İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

         

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan M.N.A. Tabl. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Taştem Sos. Hiz. İnş. Konf. Öz. Güv. Hiz. Sağ. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, başvuru sahibi Öztürk İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul